< All Topics
Print

(14) The plasmablast response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination is dominated by non-neutralizing antibodies and targets both the NTD and the RBD

(14) The plasmablast response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination is dominated by non-neutralizing antibodies and targets both the NTD and the RBD.

I denna studie påvisas att det giftinjektions-resulterande antikroppsbiblioteket fungerar dåligt, så till vida att de flesta aS som skapas av giftinjektionerna inte är neutraliserande (nAbs), utan bara bindande (bAbs).

I studien fann man även att kohorten som hade genomlidit en naturlig SARS-CoV-2-infektion hade en högre andel neutraliserande aS och lägre nivåer av aS totalt – vilket är bra eftersom att aS är autoreaktiva.

Studien visar alltså att giftinjektionerna leder till lågkvalitativa bAbs vilka riskerar att leda till ADE och genombrottsinfektioner, men även att naturliga infektioner ger ett högkvalitativt aS-svar på lägre nivåer. Immunsvaret på en naturlig infektion medför alltså genomsnittligen en lägre risk för autoimmuna problem, samtidigt som effektiva neutraliserande aS (och ANA:s) renderas.

Studien visar även att vissa aS inhiberar ACE2, vilket kan innebära att ACE2 hindras att interagera med ATII även av aS, vilket i så fall alltså innebär att RAS/RAAS kan destabiliseras även av aS, vilket är inflammatoriskt.

I så fall är det ännu ett tungt dråpslag mot giftinjektionerna som ju provocerar fram onödigt höga nivåer av aS (= onödigt hög inhibition av ACE2) som dessutom alltså håller en låg kvalitet.

Ett annat potentiellt problem är att man fann att immunsvaret mot andra säsongs-coronavirus (hCov) förstärktes efter giftinjektionerna – men man gick aldrig in på kvaliteten på dessa antikroppar.

Om antikropparna mot andra hCov:s som förstärktes av giftinjektionerna också är mestadels icke-neutraliserande så innebär det att de som tar giftinjektionerna alltså får ett sänkt immunförsvar mot vanliga förkylningsvirus.

https://tinyurl.com/f6229ahd

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.