< All Topics
Print

2. Förkortningar och termer.

(Dessa förkortningar och termer är tagna från den senast publicerade huvudartikeln: https://www.janmalmberg.com/sars-cov-2-giftinjektionernas-toxicitet-och-biverkningar-version-13/ )

FÖRKORTNINGAR OCH TERMER.

aANXA2 = En autoreaktiv antikropp mot Annexin A2, ett membran-protein som finns expresserat både av nervceller i hjärnan samt av celler i placentan (moderkakan). aANXA2-aktiviteten har visat sig vara förhöjd då höga nivåer av aS föreligger.

Abs = Antikropp(ar), ospecificerat.

ACE = Angiotensin 1 Converting Enzyme. ACE är ett protein som sitter i cellmembranet på vissa celltyper, överallt i kroppen. ACE konverterar inaktiva Angiotensin 1 (AT1) till aktiva Angiotensin 2 (AT2), som tillsammans med ATR1/2 bildar inflammatoriska komplex. Ju högre nettoaktiviteten hos ACE är i kroppen, desto mer ökar inflammationen och risken för blodproppar och vissa typer av elektriska impulsfel i hjärtat stiger.

ACE2 = Angiotensin 2 Converting Enzyme. ACE2 är ett protein som sitter i cellmembranet på vissa celltyper, överallt i kroppen. Lungorna har en högre koncentration av ACE2-expresserande celler än många andra organ. ACE2 denaturerar inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7 som då inte bildar ett inflammatoriskt komplex med ATR1. ACE2 blockeras av SARS-2-S-proteinet från både viruset och framför allt SARS-2-S-giftinjektionerna [3], som leder till en mycket hög halt fria SARS-2-S-proteiner i blodomloppet under framför allt cirka 7-21 dagar efter senaste SARS-2-S-giftinjektionen – vilket gör att RAS destabiliseras i pro-inflammatorisk riktning under (minst) samma tidsperiod, med potentiellt dödliga konsekvenser.

ADE, Antibody-Dependent Enhancement, Antibody-Dependent Enhancement of Entry = ADE är en paraply-term som innefattar olika typer av förstärkning av sjukdomar via antikroppar mot en viss patogen (antingen samma patogen som orsakar sjukdomen som antikropparna riskerar att förstärka, eller en annan patogen). ADE äger rum på olika sätt, däribland I) att viruset lättare kan invadera vissa celltyper då det bekläs av bAbs (se nedan), II) överproduktion av dåliga antikroppar (bAbs) konkurrerar ut naturliga antikroppar och andra högkvalitativa (nAbs) antikroppsserier genom indirekt inhibition, III) dåliga antikroppar (bAbs) är under vissa omständigheter på andra sätt dysreglerande och kan förstärka inflammatoriska processer och förlopp.

Adjuvanter = Adjuvanter är inflammatoriska ämnen som används i traditionell injektions-teknologi. Adjuvanterna är tillför att öka den inflammatoriska responsen i området där ett “vaccin” injiceras, för att få upp immunförsvarsresponsen på det antigen man har injicerat. Problemet är “bara” att barn skadas extra mycket av detta om de har höga nivåer retinol i blodet, vilket de flesta barnen i Väst har, då retinol läcker in i försvagade celler och konverteras till det extremt destruktiva ämnet retinolsyra. Givetvis innebär denna mekanism att Wakefield och andra som har varnat för att injektioner kan inducera neurologiska skador has barn, har rätt. För äldre barn med en större kroppsvolym reduceras problemet, så det gäller framför allt på bebisar (som får 20+ injektioner i USA, ett land med hög prevalens av autism) och spädbarn. Hos något större ungdjävlar är problemet mindre, speciellt om injektionerna sprids ut i tid så att kroppen hinner hämta sig efter varje injektion. I SARS-CoV-2-sammanhang så visar det sig att PEG-lipiderna som används för att kapsla in mRNA-koden i SARS-2-S-giftinjektionerna, i sig är ett adjuvant som kraftigt ökar inflammationen.

Akatisi = En samlingsterm för neurologiska störningar som bland annat innefattar ofrivilliga muskelrörelser (“restless”-syndrom) samt Parkinsonism.

Alfa-Bungarotoxin = Alfa-Bungarotoxin, ofta förkortat som A-BTX, är ett ormgift i klassen Bungarotoxiner. Studier demonstrerar att SARS-2-S-proteinet – som skapas i stora mängder efter giftinjicering med mRNA-kod för detta skadliga protein – har minst en domän som interagerar med nAChR:s på nästan precis samma sätt som A-BTX gör. SARS-2-giftinjektionerna kan alltså med rätta sägas ha vissa effekter som i ännu okänd amplitud liknar effekterna hos A-BTX-innehållande ormgift.

aN = Anti-N-antikropp. En antikropp som reagerar på nukleotidkapslar för ett eller flera (i så fall  uppenbarligen likartade) virus.

Angiotensin [n] = En serie hormon som används för att reglera blodflödet, vanligen genom ökning av blodtrycket samt kärlsammandragningar. Angiotensin 1 (AT1) är den inaktiva versionen som bildas först. Angiotensin 2 (AT2) som är aktiv bildas av AT1 via ACE-receptorn. Angiotensin 2 kan därpå interagera med ATR1/2 vilket då bildar ett pro-inflammatoriskt komplex. Formen Angiotensin 1,7 (AT1,7) verkar ha anti-inflammatoriska och positiva effekter. AT1,7 bildas av ACE2-receptorn från AT2.

Annexin A2, ANXA2 = Annexin A2 är ett protein som förefaller vara involverat i I) förflyttningar av celler (exempelvis vid reparationsprocesser), II) den strukturella integriteten i bindväven och hur olika vävnadstyper ansluter till varandra, III) men även i den intra-cellulära strukturen. IV) ANXA2 är även kritiskt för att moderkakan ska utvecklas på rätt sätt, speciellt tidigt under graviditeten.

Anti-idiotypisk antikropp = En antikropp som reagerar på en annan antikropps receptor. Antikroppars receptorer är i sig antigener, och vid höga halter av en viss typ av antikroppar kan därför antikroppar mot dessa förstnämnda antikroppar skapas – dessa anti-antikroppar är alltså anti-idiotypiska antikroppar. Detta sker vid svår Covid-19 – patienterna utvecklar först anti-S-antikroppar (aS), och löper därefter en stor risk att, särskilt om aS-koncentrationerna är höga, utveckla (anti-idiotypiska) anti-aS-antikroppar – dessa anti-aS-Abs kommer då att kunna inhibera ACE2, vilket orsakar ännu mer sekundära inflammationer och skadeverkningar. Givetvis är denna risk även mycket hög efter SARS-2-S-giftinjektionerna, i synnerhet mRNA-SARS-2-S-giftinjektionerna som provocerar fram artificiellt höga nivåer av just aS’s. Ett starkt immunsvar på SARS-2-S-giftinjektionerna medför alltså en risk för därpå följande autoreaktiva ACE2-inhiberande antikroppar, med alla därpå följande inflammatoriska och potentiellt livshotande problem som följer av detta.

AP-1 = AP-1 står för “Activator Protein 1”. AP-1 reglerar vilka gener som ska transkriberas som svar på stimulin som cytokiner, tillväxthormon, stress och infektioner. Bland resultaten av AP-1-aktivering är – beroende på vilket subsystem som aktiveras – apoptos, celldelning, senescens, differentiering, med mer.

aPF4 = Anti-Platelet Factor 4-antikropp.

aPL = Anti-Phospholipid-antikropp(ar). I kategorin aPL ingår bland annat anti-Cardiolipin-antikroppar, men även andra antikroppar som råkar vara korsreaktiva mot Cardiolipin. aPL är autoreaktiva antikroppar, som alltså ingår i autoimmuna sjukdomstillstånd.

APS = AntiPhospholipid Syndrome. APS innebär att autoreaktiva antikroppar från immunförsvaret skapar blodproppar.

ARDS = Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS kännetecknas av omfattande inflammationer i lungorna vilket leder till att alveolerna blir partiellt och till slut i värsta fall helt vätskefyllda, vilket gör att gasutbytet i lungorna reduceras kraftigt. Tillståndet är livshotande. SARS-CoV-2-infektioner kan orsaka ARDS, tillståndet förefaller vara drivet av SARS-2-S-proteinets pro-inflammatoriska egenskaper.

aS = Anti-S-antikropp. Utvecklas av kroppens B-celler som svar på S-, S1- och S-2-proteinerna, i den här artikeln/boken avseende då SARS-2-S-protein-serien.

aST = Anti-S-T-cell. Avser i den här artikeln/boken en T-cell som har receptorer verksamma mot något av SARS-2-S-proteinerna.

AT2, ATII = Angiotensin II, en aktiv form av Angiotensin (se ovan).

ATR1 = AngioTensin II Receptor 1. ATR1 reagerar med Angiotensin II och bildar ett inflammatoriskt komplex med detta. Det bör noteras att normala nivåer och aktivitet av Angiotensin II och ATR1 är en del av homeostasen. Förhöjda nivåer innebär dock högre inflammation och ökad risk för blodproppar och plötsliga hjärtstopp. Mer traditionellt använda förkortningar är AT1R eller AT2R men jag tycker de är sämre och kör därför med ATR1.
ATR2, ATR3, ATR4 = AngioTensin II Receptor 2/3/4 är sämre kartlagda, men förefaller också ha Angiotensin 2 (ATII) som sin primära ligand.

Autoreaktiva (/autoimmuna) antikroppar = Antikroppar som uppvisar reaktion mot kroppsegna proteiner. Det bör noteras att en del processer i kroppen avsiktligen regleras med autoreaktiva antikroppar, vanligen då i låga koncentrationer. Förhöjda koncentrationer av dem är en komponent av autoimmuna tillstånd (som dock innefattar involvering av fler delar av immunförsvaret).

bAbs = Bindande antikropp, vilken inte har en neutraliserande verkan mot det patogen som antikroppen är “deriverad av” och därmed ytterst begränsad skyddsverkan. bAbs medierar dessutom ADE (Antibody-Dependent Enhancement, se ovan). Bindande antikroppar inducerar inte någon strukturell deformation av sitt mål, utan inhiberar endast målet temporärt genom relativt svaga Van der Waals-bindningar. Det har visat sig i multipla studier (se referenslistan) att SARS-2-S-giftinjektionerna leder till en mycket låg andel nAbs mot SARS-CoV-2, och att det mest är ineffektiva och sjukdomsförstärkande bAbs som skapas av SARS-2-S-giftsprutorna.

Blod-hjärn-barriären (BBB) = Blod-hjärn-barriären (BBB) utgörs av kärlväggarna i hjärnan, som är mycket tätare än i resten av kroppen, vilket är en viktig del i att förhindra att infektioner i hjärnan uppstår, och/eller att ämnen som är adversiva för hjärnans funktion kan nå nervcellerna. SARS-2-S-proteinet som SARS-2-S-giftinjektionerna innehåller och/eller ger upphov till, har visat sig kunna degradera BBB på flera olika sätt.

BRCA 1/2 = Gener involverade i reparation och stabilisering av DNA, vilket förhindrar en canceriserings-pathway. S2-proteinet från SARS-CoV-2-viruset samt SARS-2-S-giftinjektionerna har visat sig interagera med BRCA 1 och BRCA 2.

Cardiolipin = Ett mitokondriellt protein. Dysreglering av cardiolipin syns vid vissa canceriseringar.

CD4+ T-celler = Även kallade för T-hjälpar-celler. Dessa T-celler assisterar övriga delar immunförsvaret genom inflammatorisk signalering, men även genom att ställa in närliggande immunförsvarsceller på rätt typ av angripare (virus eller bakterier eller parasiter, och så vidare). De uppreglerar också antikroppstillverkning samt styr delvis vilken sorts antikroppar som ska tillverkas.

CD8+ T-celler = En typ av T-celler som uttrycker CD8+ i cellmembranet. Vanligen arbetar dessa T-celler med att ta bort patogener och tumörceller.

CNS = Central Nervous System, centrala nervsystemet. Hit räknas hjärnan och ryggraden.

“Complement pathway” = “Complement Pathway” är en samlingsterm för flertalet immunförsvars-mekanismer som tenderar att startas av bland annat antikroppar. Det finns flera olika “Complement Pathways” sett till olika typer av triggers, vilken specifik immunförsvarskaskad som aktiveras, vilka delar av immunförsvaret som är aktiverade i att fullfölja responsen, med mer. I SARS-CoV-2-sammanhang är “complement pathway” av intresse eftersom att det har visat sig att SARS-2-S-giftinjektionerna på direkta och indirekta sätt leder till överaktivering av “complement pathway” i hela kroppen, inklusive hjärtat. Den mest omedelbara inkopplingen av “complement pathways” äger rum någon eller några dagar efter att cellerna har börjat producera de extremt hälsovådliga SARS-2-S-proteinerna och visar dem via sina MHC:s, vilket till slut leder till att antikroppar mot dessa SARS-2-S-proteiner börjar initera attacker mot dessa celler.

D-Dimer, D-Dimer-test = En typ av test på patienters blod, som detekterar proteinfragment som kallas för D-dimer. Dessa D-dimer-protein skapas då blodproppar löses upp. Positiva utslag erhålls både om 1) blodplättarna har angripits av immunförsvaret och/eller 2) om skador på blodkärl har uppstått och reparerats på ett sätt som har skapat en tillräckligt stor blodpropp. I kontexten med SARS-2-S-giftinjektionerna så menar vissa läkare på att positiva D-Dimer-test även kan innebära att omfattande skador på kapillärnätverket i hela kroppen, och i synnerhet i lungorna, har uppstått.

DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc, MGL-Fc = En serie receptorer monterade på immunförsvarsceller, vilka har bevisats ha hög affinitet för ACE2, och vilka kan facilitera invasion av SARS-CoV-2-viruset. SARS-2-S-giftinjektionerna ger således ADE till samtliga celler som expresserar DC-SIGN, L-SIGN, MR-Fc och MGL-Fc, då de icke-neutraliserande antikropparna (bAbs) i IgG-klassen som giftinjektionerna ger upphov till, fraktar ut SARS-CoV-2-viruset till blodomloppet, där de bristfälligt neutraliserande och bindande antikropparna istället alltså orsakar ADE per dessa även receptorer (förutom via Fc-gamma-R[x]).

DENV = Dengue-viruset. Dengue-viruset är med som en tagg då det har visat sig att antikroppar mot antingen Dengue-viruset, Zika-viruset och SARS-CoV-2 kan ge ADE-effekter åt de övriga två virusen, och vice versa.

Dopamin = Dopamin är ett neurohormon, i klassen katekolaminer. Dopamin förefaller – inom ramen för dess funktion som neurotransmitter – öka motivationen att uppnå ett visst mål, vilket modifierar organismens beteende. Dopamin har även ett flertal funktioner utanför hjärnan. Abnorma nivåer av dopamin (åt endera hållet) syns ofta vid ett flertal olika neurologiska sjukdomstillstånd.

EBC, Exhaled Breath Condensate = EBC är kondenserad utandningsluft, som kan innehålla virus, bakterier, svampsporer, protein, med mer.

EMF = ElektroMagnetiskt Fält. EMF:er uppstår överallt där elektroner rör sig, men uppträder i per instrument mätbar magnitud som regel endast kring sådant som exempelvis elektronik, motorer, generatorer och ledningar av olika slag, samt kring vissa naturligt förekommande fenomen.

Epitopes = Epitop står för den del av en främmande partikel eller virus / bakterie / svamp / parasit som immunförsvaret ser och arbetar mot.

EUA = Emergency Use Authorization, något som den kriminella amerikanska myndigheten FDA kan utfärda för diverse “läke”medel mot specifika åkommor, under förevändningen att inga andra effektiva preparat får existera mot samma åkomma. I fallet med SARS-CoV-2 och Covid-19 så har korrupta FDA utfärdat helt illegala EUA’s för de diverse livsfarliga SARS-2-S-giftinjektionerna som den här sidan handlar om, medan exempelvis preparat som vitamin D3, vitamin C, HCQ, IVM, med fler, samtidigt har bevisade effekter mot Covid-19. EUA-tillstånden för SARS-2-S-giftinjektionerna är således inte bara regelvidriga, utan moraliskt fullkomligt förkastliga och helt oförsvarbara.

FcR = Fc-receptorer finns uttryckta på flera typer av immunförsvarsceller, samt blodplättar och mastceller. Fc-receptorer är involverade i ADE.
FcRIIb = En receptor som har demonstrerats vara involverad i ADE för SARS-1-viruset. Troligen ger aS mot SARS-2 även ADE via FcRIIb, som då nedregleras. Då FcRIIb är involverad i att bekämpa svampinfektioner, så kan kontakt med SARS-2-viruset i kombination med hög halt aS ge indirekt ADE åt svampinfektioner. Men inhibition av FcRIIb kan också destabilisera inflammationssignalering i ökande riktning, då FcRIIb är involverad i denna signalering.

FDA = Food & Drug Administration, en genomkorrupt och genomkriminell amerikansk “myndig”het som jobbar med att – på uppdrag av bland annat “läke”medelsmaffian och livsmedelsproducenter, samt förskingringsbolag och storbanker – förgifta, försvaga och i en lagom långsam takt avrätta den amerikanska befolkningen på ett sätt som samtidigt gör att oligarkerna kan stoppa oerhörda summor pengar i egen ficka. FDA bör därför omedelbart klassificeras som en terroristorganisation.

Ferroportin = Ferroportin exporterar järn från insidan av celler till utsidan (i matsmältningssystemet används detta för att få ut järn upptaget ur kosten till blodomloppet), och är den hittills enda kända intra-cellulära järnexportören i kroppen. Ferroportin är tillsammans med Hepcidin regulatorer av järnhomeostasen; hepcidin binder till ferrorportin och deaktiverar det, om nivåerna av järn i blodomloppet är för höga, vilket medför att mindre järn släpps ut ur matsmältningsapparaten, levern och makrofager.

Flagellin = Ett (även till utseendet obehagligt) svans-liknande bakteriellt protein som bakterier använder för att förflytta sig själva. Mordernas patent gör gällande att de möjligen har inkluderat mRNA-kod för flagellin i sina SARS-2-S-giftinjektioner, något som är obekräftat för tillfället, men som om det stämmer inte bara är en skandal, utan adderar till den hyperinflammatoriska responsen på Mordernas SARS-2-S-giftinjektioner, då flagellin detekteras av TLR5 vilket triggar en våldsam inflammatorisk immunförsvars-respons.

Genombrottsinfektioner (Breakthrough infections) = Så kallade “genombrottsinfektioner” är en eufemism för en eller flera samtidigt inträffande fenomen. En genombrottsinfektion uppstår när en viss patogen bryter genom (resterna av) immunförsvaret hos någon som är “vaccinerad” mot samma patogen. Även om genombrottsinfektioner ibland kan bero på låg metabolism och ofördelaktig hormonprofil, så beror de flesta genombrottsinfektioner i SARS-CoV-2-sammanhang på att SARS-2-S-giftinjektionerna inducerar framför allt lågkvalitativa bAbs som inte kan neutralisera viruset, vilka istället då ger ADE till viruset, så att en genombrottsinfektion kan äga rum. Nu cirka 1 år in i SARS-2-S-giftinjektionskatastrofen börjar genombrottsinfektionerna dessutom få en allt större karaktäristika av att involvera OAS (Original Antigenic Sin, se nedan).

Giftinjektion = Med “giftinjektion” avses i den här artikeln/boken i första hand SARS-2-S-injektionerna som enligt korrupta politiker, idiotiska byråkrater, inkompetent “vård”personal och kriminella storföretag ska skydda mot SARS-CoV-2 men inte gör det (annat än på väldigt kort sikt, om den SARS-2-S-giftinjicerade överlever SARS-2-S-protein-stormen vill säga), alltså (dock i varierande grad) samtliga just nu existerande anti-SARS-CoV-2-injektioner.

GO (Graphene Oxide) = Ett omtvistat ämne som används i många biomedicinska tillämpningar. Grafenoxid kan bland annat inducera apoptos i makrofager (och förmodligen även andra cell-linjer som expresserar TLR4), och förefaller ställa upp produktionen av ROS (se nedan) i de celler som kommer i kontakt med det. Se mer källor längre ner.

Hepcidin = Hepcidin reglerar aktiviteten hos Ferroportin, vilket i sin tur reglerar hur pass mycket eller lite järn som flödar ut och in ur makrofager, levern och celler i matsmältningsapparaten.

Herpes Zoster (Bältros) = Orsakas av viruset Varicella Zoster, som även ger vattkoppor. Bältros är alltid sekundärt till vattkoppor – man måste först ha haft vattkoppor för att senare i livet kunna drabbas av bältros.

HIF1A, HIF-1-Alpha = Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha. HIF1A regleras upp av celler som lider av syrebrist. HIF1A signalerar att ökad vaskularisering behövs i området. HIF1A regleras ofta upp av canceriserade celler. (HIF1A suppresseras av vitamin C vilket indikerar att vitamin C fungerar som en elektronväxlare vid behov.)

HSP A5, HSP70, GRP78 = HSP står för Heat Shock Protein. HSP A5/GRP78 och GRP70 är involverade i att dämpa inflammatoriska förlopp, och SARS-2-S-proteinet förefaller antagonistiskt interagera med dessa HSP’s. HSP70 är involverat i att hindra prion-sjukdomsförlopp – blockeringen av GRP70 via SARS-2-S-proteinerna förefaller accelerera underliggande prion-sjukdomar.

ICAM-1, VCAM-1 = ICAM-1 och VCAM-1 är membranproteiner som används av celler i kärlväggar samt immunförsvarsceller. Proteinerna är till för att “dra in” immunförsvarsceller från blodomloppet in i inflammerade regioner.

IFN-1 = Interferon-1. IFN-1-klassen är primärt anti-virala och sekundärt anti-tumör-signalerings-molekyler.

Ig[X]-antibody = Ig[X], där [X] är utbytbart, denominerar en antikroppstyp sett till denna antikroppstyps plats i kroppen. IgA-typen är kritisk för att upprätthålla immuniteten genom att skydda slemhinnor, och matsmältningsapparaten. IgD-typen är en hitintills något bristfälligt kartlagd kategori av antikroppar – IgD-typen förefaller främst sitta monterat i B-cellers membran, där deras funktion verkar vara att (vid kontakt med ett immunogeniskt ämne som just den B-cellens IgD-antikroppar kan reagera mot) stimulera B-cellen till att mogna. IgE-typen tenderar att vara bara en fraktion av den totala mängden antikroppar, men är kritiska för immuniteten mot parasiter. IgG-typen är en typ av antikroppar som framför allt finns i blodet (IgG representerar 75% av antikropparna i blodet).  IgM-typen förefaller framför allt tillverkas i mjälten, och finns i blodomloppet och kan transporteras till slemhinnor.

IL-6 = InterLeukin-6. IL-6 fungerar i en immunförsvarskontext – tillsammans med andra cytokiner – som en pro-inflammatorisk, feberinducerande, proteinsyntes-höjande, B-cells-stödjande cytokin. IL-6 fungerar dock som en anti-inflammatorisk myokin i frånvaro av vissa andra cytokiner. Förhöjda nivåer av IL-6 syns vid neurodegenerativa tillstånd som Alzheimer’s Disease, Parkinsonism, med fler.

Integrin & RGD = Integriner är transmembran-proteiner som används för att koppla ihop celler, men även koppla celler till extracellulära strukturer. RGD är en struktur av tre aminosyror (Arg-Gly-Asp) som binder till Integriner.

KIM-1 / TIM-1 = KIM-1 står för “Kidney Injury Molecule-1”, vilken även går under namnet TIM-1 och HAVCR-1. Receptorn har redan tidigare bekräftats vara en invasionsväg för HAV, EBV och DENV, och aDENV har enligt flera referenser (se nedan) ADE-effekter till sig för ZIKV och SARS-CoV-2. KIM-1 / TIM-1 utgör ännu en mekanism per vilken SARS-2-giftinjektionerna kan leda till akuta njurskador (AKI) och lungskador.

LLPC = Long-Lived Plasma Cell, en typ av B-cell som har “mognat” och vanligen migrerat till benmärgen eller några andra specifika ställen, där LLPC:en “sitter monterad” och spottar ur sig 2000 – 10000 antikroppar per sekund per LLPC (!).

LPS = LPS står för LipoPolySaccharide, och kallas ofta även för endotoxin. LPS är en komponent av bakteriers membran, och kroppen har många system för att detektera och reagera på LPS för att skydda kroppen från bakteriella infektioner. Då bakterier kan invadera celler utan att förstöra dem, så har celler inte sällan även inåtblickande LPS-detektorer av olika slag.

Magnetofection = “Magnetofection” är en term som används inom biomedicinsk forskning på injektioner, och åsyftar hur man kan öppna cellmembran med elektromagnetiska metoder, för att därpå tvinga in ett “läke”medel i cellerna. Experiment med att tvinga in DNA-“vaccin” i celler genom magnetofection har redan utförts under cirka ett decennium. Flera rapporter påvisar att injektanter som misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner får en magnetisk spot på injektionsstället, där de kan fästa metallföremål.

MAO-A, MAO-B = MonoAmine Oxidase A & B. MAO-A/B är involverade i att metabolisera serotonin och dopamin. Dysreglering av endera har negativa effekter; serotonin är ett energisänkande hormon, och dopamin kan vid för höga koncentrationer undergå autoxidation vilket skapar ROS och metaboliter som tros vara involverade i Parkinson’s Disease.

MAPK/ERK = MAPK står för Mitogen-Activated Protein Kinase, och kallades tidigare för ERK. MAPK kan kortfattat beskrivas som en slags mellanhand – eller “on/off”-switch mellan signalering från cellens utsida till transkription inne i cellens DNA. Aktivering – “on” – av MAPK/ERK uppreglerar bland annat celldelning. Om MAPK låses i endera läget blir resultatet dysreglering av cellens verksamhet, och potentiellt cancerisering.

MAS receptor = Ett protein som kan interagera med Angiotensin 1,7 och då utverkar anti-inflammatoriska effekter som motverkar effekterna av AT2+ATR1-komplexet. MAS är därmed en del av RAS.

MDM2 = MDM2 står för Mouse Double Minute 2 Homolog. MDM2:s uppgift är att reglera ned tumörsuppressorn p53. Tillverkningen av MDM2 har visats kraftigt uppregleras av SARS-2-S-proteinet, så giftinjektionerna skapar alltså eller accelererar canceriseringar även genom den här mekanismen.

MERS, MERS-CoV = Middle East Respiratory Syndrome CoronaVirus. Ett coronavirus som också nyttjar ett S-protein för invasion av celler. S-proteinet monterat på MERS-CoV är dock inte helt identiskt med vare sig det som SARS-CoV eller SARS-CoV-2 nyttjar, och ansluter till proteinet DPP4 istället för ACE2.

MHC = Major Histocompatibility Complex, ett membranprotein som används av celler för att presentera proteinfragment från proteiner de har tillverkat. MHC används för att immunförsvaret ska kunna se vilka celler som har blivit kapade av ett virus, eller har canceriserats, eller på annat sätt börjat spåra ur och producera fel proteiner eller för den delen fel mängd av kroppsegna proteiner sett till var cellerna är placerade, etcetera. Celler kapade av ett virus kommer att presentera fragment av dessa virus-proteiner i sina MHC:s, och cellen löper då en ökad risk att utsättas för angrepp från immunförsvaret.

mRNA = Messenger RNA, en kodbit gjord för att läsas av och användas av ribosomerna i cellerna, för att tillverka de partiklar som mRNA-kodbiten kodar för.

nAbs = Neutraliserande antikroppar. En neutraliserande antikropp förstör strukturellt sitt anfallsmål, till skillnad från bindande antikroppar (bAbs), som inte inducerar strukturell deformation av målet, utan endast temporärt inhiberar det genom relativt svaga Van der Waals-bindningar. Kroppens immunförsvar tillverkar företrädesvis neutraliserande antikroppar för att bekämpa patogener, inklusive SARS-CoV-2 (om man inte har tagit SARS-2-S-giftinjektionerna). Däremot har det alltså visat sig att SARS-2-S-giftinjektionerna leder till en mycket låg andel nAbs mot SARS-CoV-2, och att produktionen av farliga, ADE-medierande bAbs-IgG-aS resulterar istället.

nAChR = nicotinic AcetylCholine Receptor. En receptor för neurotransmittern acetylcholine. nAChR är bland annat involverade i nedregleringen av inflammatoriska processer, och SARS-2-S-proteinet har visat sig dysreglera nAChR:s anti-inflammatoriska signalering genom att antagonistiskt inhibera nAChR och förhindra normal nAChR-funktion.

Naturlig infektion = Avser i den här artikeln/boken en SARS-CoV-2-infektion (oavsett vilken variant) som genomlids utan att den smittade dessförinnan har misshandlats med en eller flera SARS-2-S-giftinjektioner.

NF-kB = Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells. NF-kB är ett cellkomplex som utgör ett snabbverkande svar på stressorer såsom cytokiner, ROS, tungmetaller, UV-strålning, oxiderat kolesterol och patogener av oika slag. Överaktivering av NF-kB syns vid exempelvis autoimmuna tillstånd, kroniska inflammationer, neurologiska sjukdomstillstånd, och cancerisering.

NL63 (även HCoV-NL63) = Ett coronavirus som orsakar luftvägsinfektioner hos människor. Oftast är förloppen milda (“vanlig förkylning”).

NLRP3 Inflammasome = Inflammasom är multi-protein-komplex som byggs ihop av olika inflammatoriska mediatorer. NLRP3-komplexet aktiveras bland annat av så kallade “DAMPs” (Damage-Associated Molecular Patterns) och “PAMPs” (Pathogen-Associated Molecular Patterns), det vill säga skade-associerade respektive patogen-associerade molekylära signaturer. Inflammationer och infektioner kan således aktivera NLRP3. Det har även visat sig att SARS-2-S-proteinet kan aktivera NLRP3 Inflammasome:t.

OAS = Original Antigenic Sin. OAS innebär att kroppen tenderar att reagera på samma sätt vid påföljande infektioner av en viss patogen, som den gjorde första gången den stötte på patogenen – oaktat mindre mutationer. Detta sker genom B- och T-minnesceller och eventuellt etablerade LLPC’s. Om det initiala immunsvaret på exempelvis SARS-2-S-proteinet som SARS-2-S-giftinjektionerna innehåller (direkt eller indirekt) är lågkvalitativt, vilket flera studier visar att det är, så leder detta till att den SARS-2-S-giftinjicerade kan bli sjuk i Covid-19 hur många gånger som helst tills dess att immunförsvaret eventuellt nollställs beträffande SARS-2-S-proteinet. Ju fler boosters folk tar, desto djupare förankras den lågkvalitativa SARS-2-S-giftinjektions-skapade OAS-responsen mot SARS-2-S-proteinet, genom LLPC’s och olika slags minnesceller.

p53 = Ett protein som stabiliserar och skyddar cellkärnan och förhindrar cancerisering. S2-proteinet från viruset och giftinjektionerna har visat sig interagera starkt med p53.

PBMC = Peripheral Blood Mononuclear Cell, en paraplyterm för alla celler i blodomloppet som har en cellkärna. I denna kategori ingår T-celler, B-celler, NK-celler och monocyter/makrofager.

PCR = Polymerase Chain Reaction, en metod som används för att kopiera och amplifiera ett stycke genetisk kod för vidare analys.
RT-PCR = Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction, vilket används för att detektera förekomsten av SARS-CoV-2 i tester från patienter.
RT-PCR Cycle Threshold = Hur många cykler av RT-PCR man behöver köra för att få fram detekterbara mängder kod från ett visst virus. Ju färre cykler som krävs för att detektera viruset, desto större mängd virus har personen som tog provet som analysera sannolikt. Kriminella “myndig”heter i USA tricksar sedan SARS-2-S-giftinjektionskampanjerna inleddes med antalet cykler som krävs för full-förgiftade  (de stackare som har misshandlats med SARS-2-S-giftinjektionerna) respektive icke-förgiftade (de som ej SARS-2-S-giftinjicerats)– på de som har fått SARS-2-S-giftinjektionerna kör man ett lägre antal cykler, medan man fortsätter köra mycket höga cykeltal på personer som inte har fått SARS-2-S-giftsprutorna. På så vis försöker “myndig”heterna att dölja dels urusel “vaccine efficiency” men även potentiell ADE för de som har tagit SARS-2-giftinjektionerna, samt att påskina att de icke-SARS-2-S-förgiftade skulle vara mer sjuka i Covid-19 än de SARS-2-S-giftinjicerade, vilket inte stämmer någonstans överhuvudtaget.

PEG-lipider = Ämnen som används för att skapa kapslarna till mRNA-SARS-2-S-giftinjektionerna. Dessa tillverkas av ett kinesiskt bolag (!), som på sin hemsida i en sektion gör gällande att de kan kapsla in “graphene oxide” (GO) i PEG. Däremot är det ännu inte bekräftat att SARS-2-S-giftinjektionernas PEG faktiskt innehåller GO. PEG-lipiderna används även som adjuvanter, då de har bekräftats inducera en mycket signifikant inflammatorisk respons.

Pericyte = En typ av “hjälparcell” som finns runtomkring blodkärl och kapillärer i hjärnan, och hjälper både neuron och andra celler runtomkring på olika sätt. Dessa celler är även en nyckelkomponent i att upprätthålla blod-hjärn-barriären.

Perikardit = Inflammation i hjärtsäcken.

PF4 = Platelet Factor 4. PF4 räknas som en cytokin och chemokin, och släpps ut från aktiverade blodplättar. PF4 ökar blodets koagulation genom att hämma heparin- och heparin-liknande molekyler. Ett väl avpassat PF4-svar är således en del av sårläkning och inflammationer.

PI3K/AKT/mTOR pathway = Ett komplex intra-cellulärt signaleringssystem som styr cellers aktivitetsnivåer, delar av metabolismen, stamcellsaktivitet, synaps-förstärkning, med mer.

Prion = En serie proteiner som används av hjärnan, och som tenderar att klustras ihop under normala operationer och sedan avvecklas under vila. Under näringsbrist kan avvecklingen av dessa prion-kluster med tiden hindras och de kan istället växa till sig och börja inhibera eller i värsta fall förstöra nervceller. Detta syns vid en rad neurodegenerativa tillstånd.

Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) = PAH är ett tvåstegsförlopp, där 1) först någonting skadar kapillärnätverket i lungorna och korkar igen tillräckligt stora delar av det, varpå 2) hjärtat sedermera skadas då det hela tiden försöker jobba hårdare för att pressa blod genom lungorna. Tyvärr finns det många indikationer på att SARS-2-S-proteinet kan orsaka detta tillstånd, i synnerhet SARS-2-S-protein löst i blodomloppet, vilket alltså inträffar efter SARS-2-S-giftinjektionerna, men även vid svår Covid-19 (ej vid lättare Covid-19, med nuvarande data).

RAS = Renin-Angiotensin-Systemet. I RAS ingår ett stort antal proteiner/enzymer/receptorer/hormoner som är intressanta ur ett SARS-CoV-2-perspektiv, däribland ACE, ACE2, ATR1, AT1, AT2, AT1,7, med mer. RAS destabiliseras i en pro-inflammatorisk riktning av SARS-CoV-2-S-proteinet, både från själva viruset och från SARS-2-S-giftinjektionerna (som dessutom kan inducera autoreaktiva anti-ACE2-antikroppar). Delkomponenter av RAS kan mycket allvarligt destabilisera blodkärl lokalt och orsaka blodproppar, men även remodulera hjärtats elektriska signatur, vilket kan orsaka hjärtstopp. RAAS står för Renin-Angiotensin-Aldosterone-Systemet, men ur ett SARS-2-giftinjektions-perspektiv är Angiotensin (RAS) mer relevant än Aldosterone (RAAS).

RBC = Red Blood Cell, röd blodkropp. Röda blodkroppar transporterar gasmolekyler (CO, CO2 och O2 primärt) genom kroppen.

Reverse Transcriptase = Reverse Transcriptase är en serie enzym som kan ta främmande RNA- och DNA-koder som har kommit in i cellerna, och skriva in dem i cellens egna DNA.

RhoA = RhoA är ett protein vars funktioner inte är särskilt väl kartlagda ännu. En av funktionerna verkar knuten till eventuell strukturell deformation hos ACE2, vilket alltså SARS-2-S-proteinet verkar kunna utlösa, med påföljande RhoA-aktivering som följd. RhoA verkar vara involerat i cellers differentiering, delningsfrekvens, mobilitet, transkription, med mer.

ROS = Reactive Oxygen Species, fria radikaler på svenska. Dessa bildas framför allt av Complex 1 i Electron Transport Chain i mitokondrierna, både vid syrebrist och ett för högt O2-tryck, och oxidativ stress som leder till rubbningar i ETC.

S-protein (även ‘S’), S1, S2, RBD, NTD, SARS-2-S, SARS-2-S1, SARS-2-S2 = S-proteinet är själva spike-proteinet som sitter monterat på SARS-CoV-2-viruset, och som är virusets primära (och möjligen enda direkta) invasionsverktyg. S-proteinet i sig består av flera domäner, såsom S1, S2, RBD, som S-proteinet tenderar att delas upp i av proteaser och furin och andra proteinklyvande mekanismer. S1 är förmodligen den farligaste delkomponenten av S-proteinet, och tenderar alltså att frisättas som en separat enhet. S2-komponenten förefaller inte vara frisatt i lika hög grad som S1, och har också ytterst farliga biverkningsmekanismer knutna till sig. RBD står för “Receptor Binding Domain” och är en del av S1-komponenten. NTD står för N-Terminal Domain, en del av S1 som inte verkar vara involverad i anslutningen till ACE2. En av de mest grundläggande biverkningsmekanismerna (bland många andra) är att S-proteinet från både SARS-CoV och SARS-CoV-2 har visat sig leda till nedreglering av ACE2, utan samtidig nedreglering av ACE, vilket innebär att RAS destabiliseras i en pro-inflammatorisk riktning.

SARS-CoV, SARS = Ett coronavirus som härjade omkring i början på 2000-talet, och som har stora likheter med det nu aktuella SARS-CoV-2. Även SARS-CoV använder ACE2 som invasionsväg för att ta sig in i celler, varpå forskning om SARS-CoV:s S-protein är mycket intressant ur ett SARS-CoV-2-perspektiv. S-proteinet är dock “bara” cirka 80% identiskt mellan virusen, så man kan inte automatiskt anta att allting som gäller för SARS-CoV-S även gäller för SARS-CoV-2-S.

SARS-CoV-2, SARS-2 = Ett coronavirus som förefaller vara skapat av Phraudci, Devilczak, Hell Gates + andra väst-globalister i samarbete med CCP, och med flit utsläppt under 2019. SARS-2-virusets primära skadeverkan sker genom S-proteinet och dess sub-enheter S1 och S2.
B.1.1.7 (Alpha) = En variant av SARS-CoV-2.
B.1.351 (Beta) = En variant av SARS-CoV-2.

Senescence, Cellular Senescence, Paracrine Senescence = “Cellular senescence” är ett begrepp som innefattar celler som har gått ner i ett slags “permanent eller semi-permanent viloläge” där de inte längre fullföljer de funktioner som väntas av dem, givet vilken vävnad de befinner sig i. Senescenta celler tenderar även att producera mer ROS och andra inflammatoriska mediatorer än normalt fungerande celler. Tillståndet är inte nödvändigtvis permanent, och kan reverseras av många substanser. “Paracrine Senescence” innebär att en sensecent cell har börjat producera signalsubstanser som instruerar närliggande celler att också bli senescenta. På svenska stavas “senescence” istället senescens.

Serotonin = Serotonin är en neurotransmitter och ett neurohormon, som i hjärnan reducerar netto-energiproduktionen i nervcellerna genom att påverka utkomsten av glykolysen. För höga nivåer av serotonin orsakar därmed svåra depressiva och aggressiva tillstånd, vilket är på tvärs emot vad diverse kriminella “myndig”heter och sjuk”vårds”apparaten påstår, men som icke desto mindre är bekräftat. Exempelvis har suicid-offer per obduktioner bevisats ha höga nivåer av serotonin-metaboliter i hjärnan – så något lyckohormon är serotonin inte. Hos många djur är serotonin ett “gå-i-ide”-hormon, och hos människor är det involverat i att reglera metabolismen i nervcellerna (se ovan) i en pro-strukturell nivå i samband med inlärning. Serotonin behövs alltså, men förhöjda nivåer är – tvärtemot vad mainstream-uppfattningen vidhåller – negativa.

Stamceller = Stamceller är helt eller partiellt icke-differentierade celler, som kan bli nya stamceller eller nya differentierade celler. Korrekt fungerande stamceller är kritiska för att normal reparation av vävnader ska kunna upprätthållas.

Syncytin-1 = Syncytin-1 är ett cellfusions-protein, som är viktigt för att moderkakan ska bildas på rätt sätt, och därpå kunna fästa till livmoderväggen. En studie (se referenserna) fann att post-SARS-2-giftinjektionerna så ökade anti-Syncytin-1-antikroppar med 1,5 till 5,5 gånger – vilket studieförfattarna givetvis försökte tona ned eftersom att de flesta forskare är alldeles för fega för att säga som det är (för då kan man ju bli av med jobbet, och det är tydligen värre än att folk dör och lemlästas av SARS-2-S-giftinjektionerna).

Syncytium = Syncytium är större cellkomplex som innehåller flera cellkärnor, som resulterar av fusion av närliggande celler av samma eller olika sorter. Vissa syncytium är avsiktliga, exempelvis i muskelvävnad inklusive hjärtat. S-proteinet från SARS-CoV-2 eller SARS-2-S-giftinjektionerna skapar dock dysfunktionella syncytium som riskerar att canceriseras. “Oavsiktliga syncytium” har dessutom i vissa vävnadstyper demonstrerats effektivt tömma blodet på PBMC’s, i synnerhet T-celler, vilket är immunförsvarsnedsättande.

Titin = Kroppens största protein, som finns i muskelvävnad, däribland i hjärtmuskeln.

TMRPSS2, TMPRSS13 = Transmembrane Protease, Serine [n]. Inte mycket är känt om TMPRSS2:s biologiska funktioner, däremot finns “begynnande” data för TMPRSS13 som föreslår att det är inblandat i neurologiska processer. TMPRSS2 är i Covid-19-sammanhang mest känt som ett membranprotein som tillsammans med ACE2 kan ge SARS-CoV-2 en möjlighet att invadera en cell. TMPRSS2 klyver delar av virusets S-protein vilket möjliggör membranfusion mellan viruset och värdcellen.

TNF-alpha = Tumor Necrosis Factor Alpha, en cytokin som används av immunförsvaret. Beroende på vilken receptor TNF-alpha tas emot i, så kan TNF-alpha vara antingen pro-inflammatorisk och pro-celldöd, eller pro-reparation och celldelning, men dess nettoeffekt förefaller vara pro-inflammatorisk. Förhöjda TNF-alpha-nivåer föreligger vid neurodegenerativa tillstånd som Alzheimer’s Disease, Parkinsonism, med fler. TNF-alpha är en kraftfull induktor av den inflammatoriska mekanismen NF-kB.

TLR = Toll-Like Receptor. En serie receptorer som är involverade i att känna av främmande ämnen. TLR2 är ett membranprotein som reagerar på många ämnen från virus, bakterier och svampar – TLR2 aktiveras även av SARS-2-S-proteinet. TLR4 känner exempelvis av LPS från bakterier (endotoxin), och signalerar immunförsvaret samt ställer upp produktionen av bland annat serotonin. Flera studier har bekräftat att S-proteinet från SARS-2-viruset samt då även mRNA-giftinjektionerna, fungerar som en agonist för TLR4 vilket i sin tur aktiverar NF-kB, vilket alltså innebär att S-proteinet är ytterst inflammatoriskt. TLR5 reagerar på det bakteriella proteinet flagellin (se ovan), vilket enligt Mordernas egna patent kan vara inkluderat i deras giftinjektioner, något som ännu dock ska ses som inte helt bekräftat. TLR7 är en intra-cellulär detektor av mRNA från virus (och aktiveras av mRNA-giftinjektionerna), och är bland annat involverad i att ställa upp produktionen av tumörsuppresserande ämnen. TLR8 är också en intra-cellulär detektor som reagerar på ssRNA från virus samt PAMP’s (återkommande mönster hos mikrober) och är bland annat involverad i att ställa upp produktionen av NF-kB och andra antivirala responser.

Vaskulit = Inflammation i blodkärlen.

VIPIT (Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia) = VIPIT är ett tillstånd som innebär att immunförsvaret efter en SARS-2-S-giftinjektion har börjat angripa blodplättarna, vilket vid blodplättarnas förstörelse frisätter pro-trombotiska faktorer i blodet, vilket kan skapa eller förvärra blodproppar. Ibland även kallat VITT.

Wild type = Den ursprungligen detekterade varianten av SARS-CoV-2.

Table of Contents

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.