(142) COVID-19 Vaccine-Induced Radiation Recall Phenomenon

(142) COVID-19 Vaccine-Induced Radiation Recall Phenomenon.

I den här studien visade man att Phraudzers SARS-2-giftinjektion inducerade så kallat “Radiation Recall Phenomenon” hos patienter som hade fått någon typ av strålbehandling – det vill säga, SARS-2-giftinjektionerna triggade upp hudinflammationer i de tidigare bestrålade hudområdena.

Detta beror troligen på att strålbehandlingen har lämnat kvar ett område med försvagade cellmembran, som därpå släpper genom mer av det retinol som frisätts då de toxiska SARS-2-S-mRNA-paketen hamnar i (bland annat) levern, och då tvingar cellerna där att släppa ifrån sig retinol, varpå detta hamnar i systemisk cirkulation och tas upp i hela kroppen och inducerar inflammation. Detta extra inflammatoriska påslag blir givetvis störst i områden där cellmembranen är i sämst skick och mest retinol kan läcka in.

https://tinyurl.com/2xspuzvx

(114) Uveitis following the BNT162b2 mRNA vaccination against SARS-CoV-2 infection

(114) Uveitis following the BNT162b2 mRNA vaccination against SARS-CoV-2 infection.

I den här studien beskrivs hur patienter fick ögonskador och/eller ögoninflammationer efter att ha misshandlats med SARS-2-giftinjektionerna. Det bör dock noteras att en del patienter redan hade en historik med skador eller inflammationer i ögon innan SARS-2-giftinjektionerna.

Så förutom nytillkomna skador, så följer detta mönstret etablerat i andra referenser, med att SARS-2-giftinjektionerna accelererar underliggande sjukdomar. Gissningsvis uppstår dessa ögonproblem som en kombination av transient förhöjt serum-retinol post-giftinjektionerna i kombination med inflammerade kapillärer.

https://tinyurl.com/ffakwk7m

(55) Lipid bilayer degradation induced by SARS-CoV-2 spike protein as revealed by neutron reflectometry

(55) Lipid bilayer degradation induced by SARS-CoV-2 spike protein as revealed by neutron reflectometry.

I den här studien demonstrerade man att S-proteinet degraderar cellmembran både med och utan ACE2 i närheten. Degraderingen består i att S-proteinet ensamt uppenbarligen extraherar fetter ur membran, och detta gällde för samtliga fettsyror man använde i experimentet. Denna membran-förstörande aktivitet ökar om ACE2 finns att tillgå, förmodligen inducerar ACE2 en affinitetsförändrade konformation i S-proteinet, varpå det ännu snabbare kan förstöra lipid-membran.

Den här studien talar mycket starkt för att giftinjektionerna cirka 3 dagar efter senaste administrationen, orsakar omfattande överaktivitet och retinoid-toxicitet genom att degradera cellmembran, varpå bland annat retinol kan läcka in i cellerna och börja ställa till med problem.

https://tinyurl.com/ws8fswsd

(10) Multiple Vaccinations and the Enigma of Vaccine Injury

(10) Multiple Vaccinations and the Enigma of Vaccine Injury.

I den här översiktsartikeln föreslår man att giftinjektioner i allmänhet har en tendens att öka retinol-aktiviteten i kroppen. (Retinol konverteras till retinolsyra, som är exceptionellt giftigt.)

Man går även genom forskningsunderlaget som påvisar att giftinjektioner i allmänhet är associerade med ökad mängd autoimmuna sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar. Man föreslår att detta alltså beror på att retinoid-kaskaden aktiveras vid giftinjicerande, vilket leder till kroniskt förhöjda nivåer av retinolsyra.

Då SARS-2-giftinjektionerna innehåller antingen adjuvanter eller PEG-lipider som fungerar som adjuvanter, vilka rupturerar cellmembran, så leder giftinjektionerna till ökad frisättning av retinolsyra, vilket bidrar till att ställa upp kroniska inflammationer i kroppen.

Taggar: Autoimmunitet, Giftinjektioner (allmänt), Neurologiska sjukdomar, Psykiska sjukdomar, Retinol & retinolsyra
https://tinyurl.com/9erecxr7

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.