(205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine

(205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine.

I den här fallstudien beskrivs hur en person utvecklade en typ av hudutslag efter att ha erhållit en giftinjektion från Phraudzer-BionDeath. Då “morbilliform rash:es” kan uppstå av reaktiverade patogener, så är det tänkbart att SARS-2-S-giftinjektionerna personen misshandlades med orsakade dessa utslag genom immunosuppresserande effekter.

Det är även tänkbart att autoimmuna reaktioner orsakade av de oerhört toxiska PEG-lipiderna som används i mRNA-giftinjektionerna resulterade i dessa utslag.

https://tinyurl.com/a623hfps

(189) Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-CoV-2

(189) Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-CoV-2.

I den här fallrapporten beskrivs 7 fall av reaktivering av herpes-viruset Varicella Zoster (VZV) efter att patienterna hade misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från Phraudzer – med kliniska symptom manifesterade mellan 7-20 dagar efter senaste giftinjektions-misshandelstillfället.

Man spekulerar i artikeln om huruvida det kan vara en SARS-2-S-giftinjektions-inducerad dysreglering av T-cells-profilen som kan tänkas ligga bakom dessa post-giftinjektions-utbrott.

https://tinyurl.com/2jrebkvc

(188) Hepatitis C Virus Reactivation Following COVID-19 Vaccination – A Case Report

(188) Hepatitis C Virus Reactivation Following COVID-19 Vaccination – A Case Report.

I den här studien beskrivs hur en multisjuk 82-årig kvinna som misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från Phraudzer, därpå genomled reaktivering av Hepatit C. Reaktiveringen av viruset (på grund av Phraudzers SARS-2-S-giftinjektion) resulterade därpå i patientens död, efter att först ha orsakat hepatit och därpå följande hepatisk koma. Dödsfallet inträffade 23 dagar efter misshandeln med Phraudzer-sprutan, och redan 5 dagar efter misshandelstillfället konstaterades kraftigt förhöjda värden av leverenzymer, vilket indikerar hepatit.

https://tinyurl.com/yn7tn4yj

(184) Dr. Ryan Cole – What the Vaccine spike protein does to the body…

(184) Dr. Ryan Cole – What the Vaccine spike protein does to the body…

Ett filmklipp från ett föredrag med Dr. Ryan Cole, där han går genom flera aspekter av SARS-2-S-giftinjektionernas biverkningar.

Inledningsvis påpekar Cole att “myndig”heterna i USA helt enkelt inte genomför tillräckligt med efterforskningar, inklusive obduktioner, ens på de SARS-2-S-giftinjektions-dödsfall som har rapporterats in till VAERS.

Cole går senare vidare med biodistributionen av SARS-2-S-proteinet, som enligt honom sprids genom hela kroppen, och tar samtidigt upp att SARS-2-S-proteinet ensamt orsakar samma skador (lungskador, vaskulit, neurologiska sjukdomar, myokardit, med mer) som SARS-CoV-2-viruset – detta då det ju är SARS-2-S-proteinet som har flera tiotals mestadels inflammatoriska och pro-trombotiska direkta och indirekta effekter knutet till sig.

Cole visar senare bildbevis som enligt honom indikerar att SARS-2-S-proteinet förstör och dysreglerar mitokondrier i cellerna, per interaktion med ACE2-receptorer. Cole refererar även studier (bland annat referens #46 i den här artikeln) som visar att SARS-2-S-proteinet degraderar och tar sig förbi BBB.

Cole visar därpå bildbevis på SARS-2-S-giftinjektions-inducerad myokardit, för att sedan visa bildbevis på SARS-2-S-giftinjektions-skadade och inflammerade njurar och testiklar. Cole går sedan vidare med att ta upp att PEG-lipidkapslarna som nyttjas för att kapsla in det extremt hälsovådliga SARS-2-S-mRNA:t har bevisats både av japanska biodistributionsstudier men även av Phraudzer själva, som varandes mycket benäget att ackumuleras i äggstockarna, vilket orsakar inflammatoriska skador på dem.

Cole tar sedan upp att SARS-2-S-giftinjektionerna orsakar ett förhöjt D-Dimer-värde, men utan att skapa stora synbara blodproppar, vilket enligt honom talar för att SARS-2-S-giftinjektionerna orsakar mikro-blodproppar i kapillärnätverket, vilka är omöjliga att detektera per direkta mätmetoder.

Cole går sedan vidare med att inskärpa att det helt enkelt inte finns några som helst långtidsstudier och säkerhetsstudier gjorda på SARS-2-S-giftinjektionerna, och att detta obekväma faktum döljs av kriminella “läke”medelsföretag, kriminella mainstream-“medier”/-pamflettmakare, kriminella “myndig”heter och kriminella politiker – och han går vidare med att mena på att detta måste betraktas som ett väpnat angrepp på mänskligheten, utfört från de nyss nämnda aktörerna.

Cole tar sedan upp att immunförsvaret – i synnerhet T-cells-profilen – dysregleras av SARS-2-S-giftinjektionerna, vilket leder till bland annat re-aktivering av diverse virus och andra infektioner, men även får till följd att T-cellernas arbete mot canceriserade celler nedsätts – en poäng som Cole förstärker genom att påpeka att han inom ramen för sin yrkesutövning har sett en 10-20-faldig ökning av vissa typer av canceriseringar.

https://tinyurl.com/ku5ucnus

(167) Reactivation of herpes simplex keratitis following vaccination for COVID-19

(167) Reactivation of herpes simplex keratitis following vaccination for COVID-19.

I den här fallstudien beskrivs hur en 82-årig man som haft herpes simplex keratitis för 40 år sedan, fick ett återfall en dag efter att han erhållit en SARS-2-S-giftinjektion från AstraZatanca. Detta ska ses i samband med de omfattande utbrotten av bältros efter SARS-2-S-protein-giftinjektionerna, vilket ju också orsakas av ett herpes-virus – uppenbarligen är SARS-2-S-giftinjektionerna kapabla till att återuppväcka dormanta patogener, vilket ger stöd åt bilden att SARS-2-S-giftinjektionerna har flera immunosuppressiva effekter.

https://tinyurl.com/a4re3jkp

(64) Pfizer Data Show: Where do the lipid nanoparticles collect

(64) Pfizer Data Show: Where do the lipid nanoparticles collect.

Videoreportage med Bret Weinstein, Robert Malone och Steve Kirsch om data från Japans FDA/CDC, som handlar om vart de toxiska mRNA-paketen från (åtminstone Phraudzers) mRNA-giftinjektioner hamnar i kroppen.

Inledningsvis hamnar en signifikant andel mRNA-paket i blodomloppet – vilket alltså går stick i stäv med vad tillverkarna av giftinjektionen har påstått – de har hävdat att innehållet mer eller mindre stannar vid injektionsplatsen, vilket alltså inte alls verkar stämma. Datan från de japanska myndigheterna visar att efter 24 timmar börjar koncentrationerna av de toxiska mRNA-lipid-paketen stiga kraftigt särskilt i benmärgen och äggstockarna.

Malone berättar därpå att hans kontakter inom FDA säger att man har börjat se signaler om thrombocytopeni (lågt antal blodplättar), samt reaktivering av dormanta virus och andra patogener.

https://tinyurl.com/4f5yr4jx

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.