(91) Prion disease is accelerated in mice lacking stress-induced heat shock protein 70 (HSP70)

(91) Prion disease is accelerated in mice lacking stress-induced heat shock protein 70 (HSP70).

I den här artikeln rapporterar man om försök som visar att möss vars HSP70 är blockerat eller saknas, genomlider accelererade prion-sjukdomar.

Denna artikel ska ses som ett komplement till artikeln “SARS-CoV-2 Spike-Heat Shock Protein A5 (GRP78) Recognition may be Related to the Immersed Human Coronaviruses” i sektionen “AUTOIMMUNA TILLSTÅND” ovanför. Det finns redan andra indikationer (se sektionen “NEUROLOGISKA SJUKDOMAR…” på att giftinjektionerna accelerar prion-sjukdomar, detta kan vara en av anledningarna.

Det bör dock påpekas att HSP A5/GRP78 och HSP70 inte är exakt samma HSP, men de är närbesläktade och ligger i samma viktklass (vilket HSP:s tenderar att grupperas efter). Tills vidare är det därför enligt försiktighetsprincipen säkrast att anta att SARS-2-S-proteinet har en negativ verkan även på HSP70, frågan är bara till vilken grad (mindre eller mer verkan?).

Den här referensen ger således tills vidare ytterligare stöd åt existerande indikationer på att SARS-2-giftinjektionerna kan ge upphov till och kanske framför allt accelerera existerande neurodegenerativa sjukdomar där skadlig prion-bildning är en del av sjukdomsbilden.

https://tinyurl.com/4h6wm43e

(90) GRP78: a chaperone with diverse roles beyond the endoplasmic reticulum

– (90) GRP78: a chaperone with diverse roles beyond the endoplasmic reticulum.

I den här artikeln finns en del bakgrundsinformation om HSP A5, a.k.a. GRP78, som SARS-2-S-proteinet antagonistiskt förefaller inteagera med. GRP78 är bland annat involverat i att binda till felaktiga protein-konformationer, vilket är högst relevant då SARS-2-S-proteinet ju har visat sig ha flera regioner som strukturellt är kapabla att inducera skadliga Prion-konformationer.

SARS-2-S-proteinet visar sig alltså både kunna inducera farliga prion-bildningar, och även enligt referens #88 binda till GRP78 som ska hjälpa till att motverka dessa konstrukt. Man nämner även att GRP78 tenderar att vara dysreglerat vid tillstånd som åderförkalkning, blodproppar och autoimmunitet.

https://tinyurl.com/7wh4vyvw

(69) Vaccine Safety FAQ

(69) Vaccine Safety FAQ.

Ett 158 sidor långt och ganska spretigt dokument med fakta om SARS-2-giftinjektionerna. Stora delar av dokumentet är fokuserad på forskningsfusk från myndigheternas och Big Phraudma-bolagens sida, samt underrapportering om de verkliga biverknings- och dödssiffrorna för SARS-2-giftinjektionerna.

Man berör även fenomen och giftinjektionsbiverkningar som ADE, den faktiska biodistributionen av mRNA-lipid-paketen, blodproppar, förhöjda D-Dimer-värden, missfall, neurologiska sjukdomar, skadliga prion-konformationer, “shedding” av S-proteinet från giftinjicerade till oskyldiga, sterilitet, med mer. Dokumentet är inte att betrakta som en vetenskaplig referens, men är en bra “inkörsport” som ställer många kritiska frågor kring giftinjektions-masspsykosen.

https://tinyurl.com/5s9jh7rz

(43) COVID-19 Vaccine Associated Parkinson’s Disease, A Prion Disease Signal in the UK Yellow Card Adverse Event Database

(43) COVID-19 Vaccine Associated Parkinson’s Disease, A Prion Disease Signal in the UK Yellow Card Adverse Event Database.

I den här studien jämför Classen giftinjicerade som har misshandlats med AstraZatanca-injektioner, mot andra giftinjicerade som har misshandlats med Phraudzer-injektioner, och som ingår i UK:s så kallade “Yellow Card”-databas som innehåller rapporter om giftinjektionsbiverkningar.

Classen finner att AstraZatanca-injektionerna leder till en 2,6-gångers ökning av Parkinson’s Disease, jämfört mot Phraudzers i det här avseendet (åtminstone på kortare sikt) tydligen något mindre farliga giftinjektioner.

Classen refererar även studier som påvisar att SARS-2-S-proteinet är kapabelt att inducera skadliga Prion-strukturer. Classen tar även upp ökningen av neuropsykiatriska sjukdomar och sömnproblem – vilka kan bero på så kallad Fatal Familial Insomnia, som också är en ovanlig prion-sjukdom.

https://tinyurl.com/j79mp4h2

(40) SARS-CoV-2 spike protein interactions with amyloidogenic proteins: Potential clues to neurodegeneration

(40) SARS-CoV-2 spike protein interactions with amyloidogenic proteins: Potential clues to neurodegeneration.

I den här studien påvisar man att SARS-2-S-proteinet interagerar med Prioner, och kan inducera skadliga Prion-konformationer som sedermera kan ge upphov till – eller accelerera – neurodegenerativa tillstånd.

Smart då att ta giftinjektioner som leder till systemisk tillverkning av just dessa S-proteiner, inklusive subenheten S1?

https://tinyurl.com/4hp56upx

(39) SARS-COV-2 VACCINES AND NEURODEGENERATIVE DISEASE

(39) SARS-COV-2 VACCINES AND NEURODEGENERATIVE DISEASE.

Detta är en översiktsartikel, skriven av Stephanie Seneff. Artikeln inleds med en kort genomgång om skillnaden på de vid publiceringstidpunkten godkända giftinjektionerna för bruk i USA och Europa (exklusive Ryssland).

Seneff tar upp att det finns studier som visar på att om man injicerar mänskliga adenovirus i försöksdjur, så utvecklar de cancer – vilket kanske innebär att om man injicerar människor med schimpans-adenoviruset som används i AstraZatancas giftinjektioner, så kan det kanske leda till cancer. Givetvis har inga som helst trovärdiga långtidsstudier gjorts på dessa giftsprutor, så det återstår att se vad effekterna kan tänkas bli.

Seneff tar även upp att SARS-2-S-proteinet som kodas för i mRNA-giftsprutorna är en aning modifierat, och vilka konsekvenser det kan tänkas få. Seneff tar även upp PEG-lipider som ett problem med mRNA-giftinjektionerna.

Övriga problem som Seneff listar är autoimmuna tillstånd, neurodegenerativa sjukdomar, sterilitet och andra reproduktionsproblem, vaskulit, blodproppar, trombocytopeni med mer, samt Antibody-Dependent Enhancement (ADE) och Original Antigenic Sin (OAS), även om Seneff inte skriver ut de sistnämnda två termerna. Seneff går därpå in på att vektor-virus-giftinjektionerna kan leda till transkription av ofullständiga S-fragment (vilket även andra referenser listar som ett potentiellt problem), som sedan släpps ut i blodomloppet.

I avsnittet om S-proteinets toxicitet tar Seneff upp problem som att S-proteinet nedreglerar ACE2 (vilket som jag påpekat på flera ställen i den här artikeln leder till en uppreglering av ACE+ATR1 vilket är pro-inflammatoriskt och pro-trombotiskt), vilket i sin tur nedreglerar mitokondrier, både sett till deras ATP-produktion men även sett till deras biosyntes.

Seneff fortsätter med att S-proteinet kan korsa och nedgradera blod-hjärn-barriären, och inducera inflammation i hjärnan. Det nämns även att dopaminergiska neuron uttrycker höga mängder ACE2, vilket kan innebära att de S-protein-skapande giftinjektionerna kan inducera Parkinson’s Disease och liknande tillstånd, genom att dessa neuron på ett eller annat sätt skadas eller slås ut av de giftinjektions-resulterande S-proteinerna.

Seneff lyfter även virus-reaktivering post giftinjektionerna, vilket finns med som ett separat avsnitt i den här artikeln, längre ner.

Sedan tar Seneff upp Prion-sjukdomar som en möjlig konsekvens av giftinjektionerna, eftersom att flera sekvenser i giftet liknar skadliga Prion-konfigurationer.

Med mer.

https://tinyurl.com/d6fab4pe

(38) COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease

(38) COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease.

I den här studien kikar författaren – J. Bart Classen, M.D. – på huruvida S-proteinet som det kodas för i bland annat Phraudzers giftinjektioner, kan inducera Prion-sjukdomar.

Classen finner att flera regioner av mRNA-koden innehåller sekvenser som skulle kunna inducera skadliga Prion-konstrukt av deformerade TDP-43 och FUS. Classen menar även på att S-proteinets interaktion med ACE2 i värsta fall kan öka intra-cellulära nivåer av zink, vilket är en känd deformator av TDP-43.

Deformation av TDP-43 och FUS är faktorer som tros kunna orsaka ALS, Alzheimer’s Disease, och andra neurodegenerativa sjukdomstillstånd.

https://tinyurl.com/2cup83jd

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.