(101) S2 subunit of SARS-nCoV-2 interacts with tumor suppressor protein p53 and BRCA: an in silico study

(101) S2 subunit of SARS-nCoV-2 interacts with tumor suppressor protein p53 and BRCA: an in silico study.

I den här studien fann man att S2-komponenten av SARS-CoV-2-S-proteinet – vilken också kodas för eller finns med i samtliga SARS-2-giftinjektioner – interagerar med tumör-suppresserande proteinerna p53 samt BRCA 1/2. Emedan man i den här studien inte undersökte exakt vilka konsekvenser interaktionen mellan SARS-2-S2 och BRCA1/2 och p53 får, i termer av vilka signalvägar som effektueras, så fann man att interaktionen är “stark” (sett till affiniteter och dylikt), vilket troligen innebär att p53 och BRCA 1/2 hämmas eller på annat sätt dysregleras av SARS-2-S2-proteinet. Detta är sannolikt canceriserande eller på annat sätt dysreglerande.

Därmed talar den här referensen för att SARS-2-giftinjektionerna kan inducera eller kanske framför allt accelerera redan existerande cancerisering, exempelvis om en vävnad som redan är på väg att bli canceriserad tar upp och därpå translaterar en stor mängd mRNA-kod för SARS-2-S-proteinet.

https://tinyurl.com/29annkze

(9) SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2

(9) SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2.

I den här studien påvisar man att SARS-CoV-2-S-proteinet nedreglerar ACE2-expression och hindrar mitokondrierna från att jobba korrekt, i kärlvävnad. Mitokondrierna fragmenteras av S1-proteinet, och hindras från att jobba korrekt, samtidigt som cellerna skiftas till en alltmer okopplad glykolytisk profil, med minskad ATP-produktion och ökad försurning som följd. Dessa negativa effekter leder sammantaget till ökad inflammation i blodkärlen.

Författarna spekulerar okritiskt och felaktigt i om giftinjektionerna kan skydda mot detta, utan att påpeka att det är just celler i blodkärlen som löper störst risk att 1) ta upp mRNA-koden till att börja med vilket då leder till inflammation i blodkärlen (duh!) samt 2) givetvis är cellerna i blodkärlen mest utsatta för de S1- och S-protein som frisätts i blodomloppet de första veckorna efter varje mRNA-giftinjektion, då immunförsvarets “complement pathway”-attacker på S-protein-producerande celler kommer igång.

https://tinyurl.com/54ta43um

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.