(151) New-Onset Neurologic Symptoms and Related Neuro-Oncologic Lesions Discovered After COVID-19 Vaccination: Two Neurosurgical Cases and Review of Post-Vaccine Inflammatory Reponses

(151) New-Onset Neurologic Symptoms and Related Neuro-Oncologic Lesions Discovered After COVID-19 Vaccination: Two Neurosurgical Cases and Review of Post-Vaccine Inflammatory Reponses.

I den här dubbla fallrapporten beskrivs två patienter, vilka genomled bland annat blodproppar, strokes, explosiv metastatisk cancerisering post giftinjektionerna. Man försöker på slutet påstå att uppkomsten av dessa tillstånd inte har att göra med giftinjektionerna, en standardkommentar man helt kan bortse från, i ljuset av flertalet övriga referenser som pekar ut multipla cancerings-mekanismer knutna till SARS-2-giftinjektionerna.

https://tinyurl.com/2htypddu

(136) Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19

(136) Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19.

I den här studien påvisar man att personer som har genomlidit ett svårt Covid-19-förlopp uppvisar en intelligensförlust om motsvarande cirka 7 IQ-punkter då de testas en tid efter sjukdomen.

Jag menar att detta beror på 1)  S- och S1-proteinerna, genom deras inhibition av ACE2 vilket leder till förhöjda nivåer av Angiotensin 2, vilket i sin tur bildar inflammatoriska komplex med ATR1 och därpå resulterar i inflammationer i kapillärerna. 2) SARS-2-mRNA-giftinjektionerna skadar även blodkärlen genom att provocera fram “complement pathway”-angrepp på celler i hela kroppen som börjat producera SARS-2-S-proteinet efter administration av SARS-2-giftsprutorna. 3) Den resulterande mängden SARS-2-S-proteiner fria i blodet är också mycket högre efter SARS-2-mRNA-giftinjektionerna jämfört med de allra flesta naturliga Covid-19-förloppp (se mer information om detta i sektionen “BIODISTRIBUTION…”). 4) Slutligen noterar jag att den i studien uppmätta IQ-förlusten inte behöver vara permanent och inte behöver indikera en permanent förlust av gråa nervceller – det kan röra sig om att vita hjälparceller och mikroglia-celler runt de gråa nervcellerna har försatts i ett inflammatoriskt (se referenser som visar att SARS-2-S-proteinet aktiverar inflammatoriska mekanismer via bland annat TLR2 och TLR4) och hypoxiskt (beroende på inflammerade blodkärl som inte släpper genom lika mycket blodkroppar som tidigare) tillstånd, varpå de gråa nervcellerna i närheten fungerar sämre. Detta sistnämnda tillstånd kan i så fall väntas sakta gå över, såvida inte SARS-2-injektanten fortsätter med att ta ännu fler farliga giftinjektioner.

https://tinyurl.com/ceawhrjj

(117) Top American doctor: COVID shots are ‘obsolete,’ dangerous, must be shut down

(117) Top American doctor: COVID shots are ‘obsolete,’ dangerous, must be shut down.

Här intervjuas Dr. Peter McCullough av John-Henry Westen, rörande i huvudsak SARS-2-giftinjektionerna.

Ämnen som tas upp är underrapportering av den avsevärda överdödligheten orsakad av SARS-2-giftinjektionerna;
att “myndig”heter och politiker försöker undanhålla eller snacka ner och smutskasta effektiva “early treatment”-metoder mot Convid-19 (däribland exempelvis D3-vitamin, C-vitamin, men även något mer kontroversiella ämnen som Ivermectin och HCQ, och infusioner med monoklonala antikroppar);
att asymptomatiska SARS-2-smittade inte sprider viruset vidare (vilket är logiskt – inga symptom = begränsad viral titer);
att naturligt deriverad immunitet från en SARS-2-infektion är hållbar och steriliserande så att personer som har haft Convid-19 naturligt utan att ha tagit SARS-2-giftinjektioner inte kan bli sjuka en gång till (SARS-2-giftinjektionsfantaster som vill ifrågasätta detta bör bereda sig på att besvara det faktum att i en av referenserna här i jätteartikeln, så använder man antikroppar mot SARS-CoV från en person som hade den smittan för 17 år sedan (!), vilket alltså visar att antikroppar mot SARS-CoV finns kvar mycket länge, vilket därmed torde gälla även för det av amerikanska och kinesiska brottslingar skapade SARS-CoV-2, vilket ju uppvisar en hög grad av släktskap med SARS-CoV);
att SARS-2-giftinjektionerna redan (videoklippet är från 2021-07-23) är obsoleta på grund av nya virus-mutationer (som i hög grad drivs fram av de som har tagit SARS-2-giftinjektionerna);
att Phraudbook verkar ta bort konton från injektanter som avlider av SARS-2-giftinjektionerna;
att det så kallade “Trusted News Initiative” sjösattes i samband med SARS-2-giftinjektionskampanjen för att ytterligare bidra till att censurera kritisk information om SARS-2-giftinjektionerna för att eliten ska ha lättare att avrätta injektanterna och samtidigt tjäna pengar på injektanterna;
att SARS-2-S-proteinet (som SARS-2-giftinjektionerna alltså kodar för) mycket väl kan vara ett biologiskt vapensystem;
att SARS-2-giftinjektionerna har provocerat fram de nya SARS-CoV-2-mutationerna; att SARS-2-giftinjektionerna orsakar olika slags neurologiska sjukdomar (McCullough lyfter exempelvis fram att flera personer som deltog i de första studierna på SARS-2-giftinjektionerna fick neurologiska symptom i vissa fall 9 månader efteråt);
att den exceptionellt hälsovådliga mRNA-koden för SARS-2-S-proteinet kvarstår i kroppen mycket längre än naturlig mRNA-kod och förefaller ändra cellernas termodynamiska miljö i en adversiv riktning;
samt att Reverse Transcription av mRNA-koden för SARS-2-S-proteinet är en reell möjlighet.

https://tinyurl.com/m4hjkwwn

(116) Open Letter to Dr. Bonnie Henry from BC Physician re: Moderna Vaccine Reactions

(116) Open Letter to Dr. Bonnie Henry from BC Physician re: Moderna Vaccine Reactions.

Öppet brev från Dr. Charles Hoffe – som var en av de första att påkalla att omfattande mikro-blodproppar i kapillärerna, enligt testindikationer, skapas hos cirka 62% av de giftinjicerade – till Kanadas sjuk”vårds”myndigheter.

I brevet tar Hoffe upp inte bara mikro-blodproppar, utan även att (gravida) kvinnor (och deras foster) löper en hög risk för missfall och att kunna bli steriliserade av giftinjektionen, vilket jag har redogjort för ovanför. Hoffe nämner även att några av hans patienter fick en anafylaktisk chock i samband med administration av SARS-2-giftinjektionerna (verkar i huvudsak vara Morderna som hans patienter har attackerats med), samt att flera utvecklade olika slags neurologiska sjukdomar kort efter SARS-2-giftinjektionerna.

https://tinyurl.com/sccvz55c

(110) Aseptic meningitis after vaccination of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine

(110) Aseptic meningitis after vaccination of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine.

Fallrapport om en 42-årig kvinna som utvecklade en typ av hjärnhinneinflammation efter att ha misshandlats med SARS-2-giftinjektioner; artikelförfattarna spekulerar i om S- eller S1-proteiner från giftinjektionen kunde ligga bakom denna akuta typ av hjärnhinneinflammation, detta då de inte hittade några virus eller bakterier som kunde tänkas ligga bakom.

Givet övriga referenser som vittnar om att BBB degraderas av SARS-2-S-proteinet, så är en tänkbar förklaring att det giftinjektions-resulterande S-proteinet-molnet degraderat BBB till den grad att S-proteiner sedan läckte in djupare i hjärnan och triggade upp inflammationer särskilt hos mikroglia-celler, som då effektuerade en inflammatorisk respons.

En annan intressant sak i fallrapporten är att giftinjektionerna inte hade inducerat mätbara nivåer av aS-IgM, endast aS-IgG. IgG-antikroppar kan inte stoppa en SARS-2-invasion i det tidiga skedet, endast IgM och IgA kan göra det. Så även den här referensen omvittnar att SARS-2-giftinjektionerna främst inducerar fel sorts antikroppar som inte stoppar infektionen, utan endast ger viss symptomlindring och dämpning av fall som hade kunnat bli allvarliga – och denna skyddande effekt gäller endast ur den tidsperiod då antikroppstitern fortfarande är tillräckligt hög – när nivåerna av aS-IgG faller under kritiska nivåer, så upphör skyddseffekten och ersätts av sjukdomsförstärkande ADE-effekter istället. SARS-2-giftinjektionerna kan därmed inte heller anses ge upphov till minskad smittspridning.

https://tinyurl.com/vyhvhtum

(109) The hypothalamus as a hub for SARS-CoV-2 brain infection and pathogenesis

(109) The hypothalamus as a hub for SARS-CoV-2 brain infection and pathogenesis.

I den här forskningsrapporten så visar man att SARS-CoV-2 tar sig in i flera delar av hjärnan, inklusive hypothalamus, och att ACE2-receptorn fungerar som invasionsväg även i hjärnan. Då SARS-2-giftinjektionerna ger upphov till höga koncentrationer SARS-2-S-proteiner, så kommer dessa S-proteiner att kunna ta sig in även i hjärnan, och orsaka skador och dysregleringar dokumenterade i övriga referenser.

Just att även hypothalamus invaderas av SARS-CoV-2, via S-proteinet, är illvarslande, eftersom att några andra referenser visar att aktivering av inflammatoriska mekanismer i hypothalamus orsakar förtidigt åldrande hos försöksdjur. Således bör man tills vidare anta att SARS-2-giftinjektionerna i värsta fall kan orsaka förtidigt åldrande, då de transient höga koncentrationerna SARS-2-S-protein de ger upphov till, alltså kan ta sig in i och inflammera hypothalamus.

https://tinyurl.com/28jvd4c9

(108) The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier

(108) The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier.

I den här studien demonstrerade man i huvudsak tre saker pertinenta till SARS-2-giftinjektionerna; 1) att ACE2-receptorn som SARS-CoV-2-S-proteinet har hög affinitet för, bland annat finns expresserat i frontalloberna i hjärnan; 2) att SARS-2-S-proteinet degraderar blod-hjärn-barriärens funktion och därpå 3) och ökar inflammationen i kärlvävnaden i hjärnan (vilken alltså upprätthåller BBB). Dessa resultat sammantaget, indikerar att SARS-2-giftinjektionerna kan skapa inflammationer i frontalloberna, genom att nedreglera ACE2-aktiviteten, degradera BBB och inducera inflammationer i området.

https://tinyurl.com/8sb882tn

(107) Impact of ageing on postsynaptic neuronal nicotinic neurotransmission in auditory thalamus

(107) Impact of ageing on postsynaptic neuronal nicotinic neurotransmission in auditory thalamus.

I den här artikeln beskriver man hur inhiberade och på andra sätt dysreglerade nAChR kan ge tinnitus och andra hörselnedsättningar. Så om ni hör talas om att folk får tinnitus eller andra hörselproblem efter SARS-2-giftinjektionerna så är det här en tänkbar förklaring, eftersom att bland annat referens #106 alltså visar att SARS-2-S-proteinet antagonistiskt inhiberar nAChR.

Taggar: ++, Hörselproblem, nAChR, Neurologiska sjukdomar
https://tinyurl.com/ek9fbve2

(106) Simulations support the interaction of the SARS-CoV-2 spike protein with nicotinic acetylcholine receptors

(106) Simulations support the interaction of the SARS-CoV-2 spike protein with nicotinic acetylcholine receptors.

I den här studien påvisas att SARS-CoV-2-S-proteinet är en antagonist för nAChR (det vill säga nAChR:s normala funktion störs ut och blockeras av SARS-2-S-proteinet).

nAChR är involverad i att balansera och dämpa inflammationer genom att nedreglera produktionen av pro-inflammatoriska cytokiner – så SARS-2-S-proteinets blockering av nAChR kan accelerera redan existerande inflammatoriska förlopp, och detta bör sättas i samband med att SARS-2-S-proteinet ju enligt flera andra referenser kan uppreglera inflammatoriska processer genom andra mekanismer.

Så SARS-2-S-proteinet både höjer inflammatorisk aktivitet (genom andra mekanismer) och nedreglerar dämpningen av denna inflammatoriska aktivitet genom att hämma nAChR.

Andra intressanta fynd som klart och tydligt pekar på att det här viruset är konstruerat av de kriminella psykopaterna inom amerikanska NIH, Eco”health” och CCP-kinas motsvarigheter (som ju har bekräftats samarbeta med att ta fram det här viruset) är att man i studien hittar en peptid-domän som motsvarar andra kända nAChR-toxiner (nervgifter, helt enkelt), men som inte är närvarande i andra coronavirus. Detta talar starkt för att brottslingarna som konstruerade viruset med flit har petat in denna peptid-domän, just för att erhålla en nAChR-antagonism.

Det bör även noteras att mikroglia-celler – vars inflammatoriska aktivitet kraftigt uppregleras av SARS-2-S-proteinet via bland annat TLR2 och TLR4 – uttrycker nAChR – så dessa cellers inflammatoriska aktivitetet regleras kraftigt upp av SARS-2-S-proteinet, genom en samtidig induktion av inflammatoriska processer följt av nedreglering av anti-inflammatoriska mekanismer i samma celler. Nettoresultatet av detta är signifikant inflammation i hjärnan. Då SARS-2-giftinjektionerna ju innehåller mRNA-kod för SARS-2-S-proteinet så är slutsatsen av detta att SARS-2-giftinjektionerna bidrar starkt till inflammatorisk aktivitet i hjärnan, i synnerhet hos personer som redan har en förhöjd baseline-inflammation i hjärnan.

https://tinyurl.com/swwnzw6

(91) Prion disease is accelerated in mice lacking stress-induced heat shock protein 70 (HSP70)

(91) Prion disease is accelerated in mice lacking stress-induced heat shock protein 70 (HSP70).

I den här artikeln rapporterar man om försök som visar att möss vars HSP70 är blockerat eller saknas, genomlider accelererade prion-sjukdomar.

Denna artikel ska ses som ett komplement till artikeln “SARS-CoV-2 Spike-Heat Shock Protein A5 (GRP78) Recognition may be Related to the Immersed Human Coronaviruses” i sektionen “AUTOIMMUNA TILLSTÅND” ovanför. Det finns redan andra indikationer (se sektionen “NEUROLOGISKA SJUKDOMAR…” på att giftinjektionerna accelerar prion-sjukdomar, detta kan vara en av anledningarna.

Det bör dock påpekas att HSP A5/GRP78 och HSP70 inte är exakt samma HSP, men de är närbesläktade och ligger i samma viktklass (vilket HSP:s tenderar att grupperas efter). Tills vidare är det därför enligt försiktighetsprincipen säkrast att anta att SARS-2-S-proteinet har en negativ verkan även på HSP70, frågan är bara till vilken grad (mindre eller mer verkan?).

Den här referensen ger således tills vidare ytterligare stöd åt existerande indikationer på att SARS-2-giftinjektionerna kan ge upphov till och kanske framför allt accelerera existerande neurodegenerativa sjukdomar där skadlig prion-bildning är en del av sjukdomsbilden.

https://tinyurl.com/4h6wm43e

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.