(196) Neuromyelitis Optica in a Healthy Female After Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 mRNA-1273 Vaccine

(196) Neuromyelitis Optica in a Healthy Female After Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 mRNA-1273 Vaccine.

I den här fallrapporten beskrivs hur en 46-årig kvinna utvecklade demyeliniserande sjukdomar (Neuromyelitis Optica) som slog på ryggraden – detta kort  efter att hon hade misshandlats med en mRNA-SARS-2-S-giftspruta från Morderna. Kvinnans första märkbara symptom var intensiv smärta i ryggen, armarna och bröstkorgen, vilken sedermera övergick i muskelsvaghet och andra symptom.

https://tinyurl.com/9wxfhmwz

(180) Incidence of Cutaneous Reactions After Messenger RNA COVID-19 Vaccines

(180) Incidence of Cutaneous Reactions After Messenger RNA COVID-19 Vaccines.

I den här studien gick man genom inrapporterade biverkningar från cirka 40000 personer som hade misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från Phraudzer och Morderna, och den insamlade datan från den här gruppen visade att cirka 1,9% av dem som injicerats med mRNA-kod för toxiska SARS-2-S-proteiner fick olika slags hudutslag efter den första SARS-2-S-giftsprutan, medan 2,3% av de som inte uppvisade några biverkningar efter den första SARS-2-S-giftsprutan, istället uppvisade dessa biverkningar efter den andra -giftsprutan.

Totalt sett uppvisade cirka 4% av de SARS-2-S-giftinjicerade i den undersökta gruppen hudutslag efter antingen den första eller den andra SARS-2-S-giftinjektionen de utsattes för.

https://tinyurl.com/9c4kr4t8

(179) Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine

(179) Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine.

I den här forskningsrapporten rapporterar man in hyperkänslighet på SARS-2-S-giftinjektionsstället hos ett 15-tal patienter, efter ungefär 7 dagar post-giftinjicering med specifikt Mordernas SARS-2-S-giftinjektion.

De kliniska fynden man samlade in och fick fram indikerar att smärtan beror på “complement pathway”- och T-cells-attacker mot hudvävnaden på injektionsstället, som några dagar efter SARS-2-S-giftinjicering alltså hamnar allt mer under ett autoimmunt angrepp från immunförsvaret.

https://tinyurl.com/mub3jwbd

(178) Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine

(178) Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine.

I dessa fallrapporter, beskrivs hur diverse utslag i ansiktet uppstår i nära anslutning till administration av  – i dessa fall – Mordernas SARS-2-giftinjektioner. De kliniska fynden talar för att hudutslagen som rapporteras i de här fallstudierna har autoimmuna inslag.

https://tinyurl.com/58vs4v8a

(174) Why are people dying after getting the Covid vaccine? Pathologists now have answers

(174) Why are people dying after getting the Covid vaccine? Pathologists now have answers.

Det här välrefererade blogginlägget tar upp en rad olika problematiska aspekter kring SARS-2-S-giftinjektionerna.

Man berör inledningsvis frågan om hur många som har avrättats av SARS-2-S-giftinjektionerna, vilket ju är underrapporterat från “myndig”hetshåll och från mainstream-medierna – i artikeln citeras forskare som menar på att minst 150000 amerikaner hade mördats av SARS-2-S-giftinjektionerna fram till och med den 28:e augusti 2021.

Inlägget går vidare med att beröra de “icke-biologiska objekt” som har hittats i blodet hos SARS-2-S-misshandlade som fått giftsprutor från de suspekta skräpfirmorna 666 (J&J), AstraZatanca, Morderna och Phraudzer, och kring vilka en grupp forskare (däribland Prof. Dr. Arne Burkhardt, Prof. Dr. Walter Lang, Prof. Dr. Werner Bergholz) presenterade olika vetenskapliga rön på en konferens i Tyskland under 2021. Bland fynden finns även syncytium, samt bevis på formationer av lymfnoder i vävnader där de inte hör hemma, vilket indikerar omfattande inflammatoriska skador skapade av SARS-2-S-giftinjektionerna, vilket man i artikeln menar på har inslag även av autoimmunitet.

Bland bildbevisen finns även mikroskopi som indikerar att SARS-2-S-giftinjektionerna orsakar myokardit, vaskulit, omfattande WBC-infiltration i allehanda vävnader vilket kan orsaka cancerisering längre fram, degradering av BBB, ihopklumpning av röda blodkroppar i lungorna samt “Fauci bodies” som en av patologerna undrar kan vara någon slags mikrochip. Längre ner i blogginlägget går man in på blodproppar formade post-SARS-2-S-giftinjektionsadministration.

Därpå fortsätter artikeln med att gå in på grafenoxid och nanochip-bioteknologi, och man beskriver ungefär hur långt man har kommit med dessa grafenoxid-baserade bio-nanochip – man går även in på att så kallade “graphene oxide quantum dots” i många av tillämpningarna ska nyttja järn-innehållande molekyler, vilket får författaren att knyta an till den stora mängden inrapporterade fall av magnetisk spot på SARS-2-S-giftinjektionsstället.

I blogginlägget hänvisar författaren även till vetenskapliga källor som indikerar att en del av grafenoxid-tillämpningarna har att göra med att utföra direkta angrepp på virus och bakterier genom för ändamålet särskilt avsedda grafenoxid-strukturer – författaren spekulerar i om SARS-2-S-giftinjektionstillverkarna kan ha fått dispens från “myndig”heter med mer för att genomföra sådana test (vilka istället verkar ha resulterat i svåra biverkningar). Även “nano-gels” (även kallat “hydrogel”) berörs.

https://tinyurl.com/j6b4nsmp

(166) COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series

(166) COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series.

I den här fallstudien beskrivs hur 7 personer som fick SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer eller Morderna antingen fick MS de novo eller fick MS-skov, och i ett fall hur demyeliniserande hjärninflammation samt demyeliniserande inflammation i ryggraden uppstod vilket ledde till omfattande funktionsförluster där bortfallen inkluderade synproblem, problem med tarmsystemet, instabil gång, och muskelsvaghet.

I några av de ingående fallen utvecklade patienter utan tidigare autoimmuna sjukdomar autoreaktiva antikroppar, vilket starkt talar för att SARS-2-S-giftinjektionerna ledde till denna utveckling – alltså skapande av autoimmunitet och MS de novo post misshandel med SARS-2-S-giftsprutorna.

I fallstudien beskrivs även hur en person som fick SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna fick en demyeliniserande hjärninflammation på synnerven. Därmed kan man anta att en signifikant % av personer som utvecklar ögonskador post-giftinjektionerna, gör det just på grund av SARS-2-S-giftinjektionerna.

https://tinyurl.com/db2ws7ds

(153) Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for COVID-19 during periods of Alpha and Delta variant prevalence

(153) Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for COVID-19 during periods of Alpha and Delta variant prevalence.

I den här studien – som försöker påskina att SARS-2-S-giftinjektionerna är effektiva – så lyckas man istället att i tabell S2 klart illustrera att Phraudzers SARS-2-giftinjektioner börjar sluta att fungera efter cirka 115-dagar-strecket.

https://tinyurl.com/5adxju3w

(135) Rhabdomyolysis Secondary to COVID-19 Vaccination

(135) Rhabdomyolysis Secondary to COVID-19 Vaccination.

I den här fallrapporten beskriver man hur en äldre man utvecklade omfattande nedbrytning av musklerna (rhabdomyolysis) efter giftinjicering med Mordernas livsfarliga SARS-2-mRNA-giftinjektion. Man noterar även att rhabdomyolysis är en möjlig komplikation av SARS-CoV-2-infektioner – och det enda som är gemensamt mellan SARS-CoV-2 och SARS-2-giftinjektionerna är S-proteinet – vilket i sin tur talar för att det alltså är S-proteinet som antingen direkt eller indirekt orsakar rhabdomyolysis.

https://tinyurl.com/pj7kf5ws

(134) This is Nuts, Moderna and Pfizer Intentionally Lost The Clinical Trial Control Group Testing Vaccine Efficacy and Safety

(134) This is Nuts, Moderna and Pfizer Intentionally Lost The Clinical Trial Control Group Testing Vaccine Efficacy and Safety.

Ett lättläst kortare blogginlägg om Phraudzers horribla forskningsfusk beskrivet i referens #133, och man tar även upp att den andra stora SARS-2-giftinjektionstillverkaren Morderna har gjort precis samma sak – alltså brutit kontroll-grupper och injicerat alla som ville med giftinjektionerna, mitt under pågående studie – allt för att försöka maskera giftinjektionernas dödlighet.

https://tinyurl.com/x4ea9kk2

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.