(205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine

(205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine.

I den här fallstudien beskrivs hur en person utvecklade en typ av hudutslag efter att ha erhållit en giftinjektion från Phraudzer-BionDeath. Då “morbilliform rash:es” kan uppstå av reaktiverade patogener, så är det tänkbart att SARS-2-S-giftinjektionerna personen misshandlades med orsakade dessa utslag genom immunosuppresserande effekter.

Det är även tänkbart att autoimmuna reaktioner orsakade av de oerhört toxiska PEG-lipiderna som används i mRNA-giftinjektionerna resulterade i dessa utslag.

https://tinyurl.com/a623hfps

(192) COVID-19 Infection Induced Raynaud’s Syndrome

(192) COVID-19 Infection Induced Raynaud’s Syndrome.

Den här fallrapporten – som ska ses som ett komplement till den direkt ovanstående referensen (#191) – visar att Raynauds Fenomen även kan uppstå av en SARS-CoV-2-infektion.

Den gemensamma nämnaren mellan SARS-CoV-2 och SARS-2-S-giftinjektionerna är just SARS-2-S-proteinet – så alltså kan man med stöd av dessa två referenser fastslå att Raynauds Fenomen är en potentiell biverkning av just själva SARS-2-S-proteinet i sig, och att SARS-2-S-giftinjektionerna därmed alltså kan ge Raynauds Fenomen, då de ju är avsedda för att få kroppen att tillverka (alternativt innehåller färdigtillverkat) SARS-2-S-protein.

https://tinyurl.com/embevk7z

(191) Raynaud’s Phenomenon after COVID-19 Vaccination: Causative Association, Temporal Connection, or Mere Bystander?

(191) Raynaud’s Phenomenon after COVID-19 Vaccination: Causative Association, Temporal Connection, or Mere Bystander?

Den här fallrapporten handlar om en patient som utvecklade Raynauds Fenomen (en typ av hudutslag som även klassificeras som ett reumatiskt tillstånd) kort efter att ha erhållit en SARS-2-S-giftinjektion tillverkad av AstraZatanca. Dock fastslås ingen mekanism, varpå man mot bakgrund av endast denna fallrapport inte kan vara säker på att SARS-2-S-giftinjektionerna kan orsaka även detta tillstånd.

https://tinyurl.com/xhhzu58n

(186) Development of severe pemphigus vulgaris following ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and review of literature

(186) Development of severe pemphigus vulgaris following ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and review of literature.

I den här fallrapporten beskrivs hur en person som misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från AstraZatanca, utvecklade mycket svåra hudutslag med sårbildningar över hela kroppen, som resultat av den autoimmuna respons som triggats av SARS-2-S-giftinjektionerna patienten skadats med.

https://tinyurl.com/4yd5xx5j

(180) Incidence of Cutaneous Reactions After Messenger RNA COVID-19 Vaccines

(180) Incidence of Cutaneous Reactions After Messenger RNA COVID-19 Vaccines.

I den här studien gick man genom inrapporterade biverkningar från cirka 40000 personer som hade misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från Phraudzer och Morderna, och den insamlade datan från den här gruppen visade att cirka 1,9% av dem som injicerats med mRNA-kod för toxiska SARS-2-S-proteiner fick olika slags hudutslag efter den första SARS-2-S-giftsprutan, medan 2,3% av de som inte uppvisade några biverkningar efter den första SARS-2-S-giftsprutan, istället uppvisade dessa biverkningar efter den andra -giftsprutan.

Totalt sett uppvisade cirka 4% av de SARS-2-S-giftinjicerade i den undersökta gruppen hudutslag efter antingen den första eller den andra SARS-2-S-giftinjektionen de utsattes för.

https://tinyurl.com/9c4kr4t8

(179) Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine

(179) Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine.

I den här forskningsrapporten rapporterar man in hyperkänslighet på SARS-2-S-giftinjektionsstället hos ett 15-tal patienter, efter ungefär 7 dagar post-giftinjicering med specifikt Mordernas SARS-2-S-giftinjektion.

De kliniska fynden man samlade in och fick fram indikerar att smärtan beror på “complement pathway”- och T-cells-attacker mot hudvävnaden på injektionsstället, som några dagar efter SARS-2-S-giftinjicering alltså hamnar allt mer under ett autoimmunt angrepp från immunförsvaret.

https://tinyurl.com/mub3jwbd

(178) Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine

(178) Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine.

I dessa fallrapporter, beskrivs hur diverse utslag i ansiktet uppstår i nära anslutning till administration av  – i dessa fall – Mordernas SARS-2-giftinjektioner. De kliniska fynden talar för att hudutslagen som rapporteras i de här fallstudierna har autoimmuna inslag.

https://tinyurl.com/58vs4v8a

(162) Toxic Epidermal Necrolysis Post COVID-19 Vaccination – First Reported Case

(162) Toxic Epidermal Necrolysis Post COVID-19 Vaccination – First Reported Case.

I den här fallstudien beskrivs hur en 49-årig kvinna utvecklade mycket omfattande TEN (Toxic Epidermal Necrolysis) efter att ha misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från den suspekta firman Phraudzer. Fotografier finns i studien, för den som undrar hur dessa utslag ser ut. Patienten hade även låga nivåer av vita blodkroppar, samt förhöjda leverenzymvärden.

Kvinnans symptom lindrades av TNF-alpha-inhibitorer, vilket innebär att en våldsam inflammatorisk reaktion triggades av SARS-2-S-giftinjektionerna. I studien skriver man att kvinnans symptombild anses bero på en form av autoimmunt angrepp.

Detta tillstånd och liknande hudutslag förefaller vara en inte helt ovanlig biverkning av giftsprutorna.

https://tinyurl.com/2tj5zafu

(142) COVID-19 Vaccine-Induced Radiation Recall Phenomenon

(142) COVID-19 Vaccine-Induced Radiation Recall Phenomenon.

I den här studien visade man att Phraudzers SARS-2-giftinjektion inducerade så kallat “Radiation Recall Phenomenon” hos patienter som hade fått någon typ av strålbehandling – det vill säga, SARS-2-giftinjektionerna triggade upp hudinflammationer i de tidigare bestrålade hudområdena.

Detta beror troligen på att strålbehandlingen har lämnat kvar ett område med försvagade cellmembran, som därpå släpper genom mer av det retinol som frisätts då de toxiska SARS-2-S-mRNA-paketen hamnar i (bland annat) levern, och då tvingar cellerna där att släppa ifrån sig retinol, varpå detta hamnar i systemisk cirkulation och tas upp i hela kroppen och inducerar inflammation. Detta extra inflammatoriska påslag blir givetvis störst i områden där cellmembranen är i sämst skick och mest retinol kan läcka in.

https://tinyurl.com/2xspuzvx

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.