(205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine

(205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine.

I den här fallstudien beskrivs hur en person utvecklade en typ av hudutslag efter att ha erhållit en giftinjektion från Phraudzer-BionDeath. Då “morbilliform rash:es” kan uppstå av reaktiverade patogener, så är det tänkbart att SARS-2-S-giftinjektionerna personen misshandlades med orsakade dessa utslag genom immunosuppresserande effekter.

Det är även tänkbart att autoimmuna reaktioner orsakade av de oerhört toxiska PEG-lipiderna som används i mRNA-giftinjektionerna resulterade i dessa utslag.

https://tinyurl.com/a623hfps

(198) Systems vaccinology of the BNT162b2 mRNA vaccine in humans

(198) Systems vaccinology of the BNT162b2 mRNA vaccine in humans.

Detta är den bitvis kriminellt formulerade studien som fullkomligt inkompetenta svenska mainstream-medier slog upp stora positiva rubriker om.

Vad studien egentligen visar – om man läser den faktiska datan inklusive “the supplemental data tables”  och inte bara ordvrängandet från “forskarna” och “journalisterna” – är detta:
I) Att bara blott cirka 10-15% av de giftinjektions-resulterande antikropparna var neutraliserande (en katastrofalt låg siffra). När kroppen själv gör antikroppar mot SARS-CoV-2 så tenderar 50-90% av dem att vara neutraliserande.
II) Att det inte blir i *närheten* samma antal klonade aktiverade B-celler efter SARS-2-S-giftinjektionerna, jämfört med andra existerande giftinjektioner mot andra virus.
III) Att T-cells-responsen inducerad av SARS-2-S-giftinjektionerna gick ner till baseline efter 42 dagar. Då man inte har mätt på hur pass effektiva dessa T-cellers “antenner” är, så gissar jag på att de flesta av dem är lika dåliga som de icke-neutraliserande antikropparna som giftinjektionerna skapar – detta då T-cellers och B-cellers receptorer sållas fram på samma sätt.
IV) Den celltyp som enligt studien regleras upp 1000-falt efter SARS-2-S-giftinjektionerna – och som både medierna och “forskarna” försökte få till att bli någonting positivt – är makrofager, som käkar upp bakterier eller döda celler, vilket indikerar att att omfattande autoimmun vävnadsdestruktion pågår efter SARS-2-S-giftinjektionerna (se avsnitten ovanför om “complement pathway”-angrepp på celler med SARS-2-S-protein-fragment i sina MHC:s), alltså att vävnad i hela kroppen (vi vet att SARS-2-S-giftinjektionernas toxiska innehåll sprids genom hela kroppen och att det inte stannar kvar på giftinjektionsstället) har förstörts och skadats så allvarligt av SARS-2-S-giftinjektionerna så att makrofagerna rycker ut för att käka upp dem.
V) De omfattande autoimmuna angreppen som SARS-2-S-giftinjektionerna ledde till, höjde nivåerna av IFN i blodet, vilket indikerar omfattande inflammation.
VI) I “studien” mätte man upp TLR-aktivering och aktivering av dendritiska celler (antigen-presenterande immunförsvarsceller) cirka 20 dagar efter SARS-2-S-giftinjiceringen, vilket föreslår att immunförsvaret har överhopats av överproduktion av SARS-2-S-proteinet även 3 veckor efter SARS-2-S-giftinjiceringen, vilket “läkare” och “myndig”heter sa inte skulle inträffa. TLR-aktiveringen ska sättas i samband med övriga referenser som visar att SARS-2-S-proteinet aktiverar bland annat TLR2 och TLR4 – vilket är extremt inflammatoriskt (sepsis-style…).

Detta samlade totalfiasko vrider alltså våra gravt efterblivna och extremt korrupta “journalister” och de avskum till forskare som har skrivit ihop studien, till att bli någonting positivt.

https://tinyurl.com/tmbc9yx6

(195) Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings

(195) Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings.

I den här fallrapporten beskrivs de kliniska fynden hos en 22-årig koreansk man som avrättades (via hjärtattack som en följd av omfattande myokardit) av Phraudzers SARS-2-S-giftinjektioner. Artikelförfattarna noterar att bland de som drabbas av myokardit efter att ha misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner, så är de kliniska fynden heterogena brottsoffren emellan, vilket försvårar utredningsarbetet.

https://tinyurl.com/r2hzmjxj

(192) COVID-19 Infection Induced Raynaud’s Syndrome

(192) COVID-19 Infection Induced Raynaud’s Syndrome.

Den här fallrapporten – som ska ses som ett komplement till den direkt ovanstående referensen (#191) – visar att Raynauds Fenomen även kan uppstå av en SARS-CoV-2-infektion.

Den gemensamma nämnaren mellan SARS-CoV-2 och SARS-2-S-giftinjektionerna är just SARS-2-S-proteinet – så alltså kan man med stöd av dessa två referenser fastslå att Raynauds Fenomen är en potentiell biverkning av just själva SARS-2-S-proteinet i sig, och att SARS-2-S-giftinjektionerna därmed alltså kan ge Raynauds Fenomen, då de ju är avsedda för att få kroppen att tillverka (alternativt innehåller färdigtillverkat) SARS-2-S-protein.

https://tinyurl.com/embevk7z

(191) Raynaud’s Phenomenon after COVID-19 Vaccination: Causative Association, Temporal Connection, or Mere Bystander?

(191) Raynaud’s Phenomenon after COVID-19 Vaccination: Causative Association, Temporal Connection, or Mere Bystander?

Den här fallrapporten handlar om en patient som utvecklade Raynauds Fenomen (en typ av hudutslag som även klassificeras som ett reumatiskt tillstånd) kort efter att ha erhållit en SARS-2-S-giftinjektion tillverkad av AstraZatanca. Dock fastslås ingen mekanism, varpå man mot bakgrund av endast denna fallrapport inte kan vara säker på att SARS-2-S-giftinjektionerna kan orsaka även detta tillstånd.

https://tinyurl.com/xhhzu58n

(187) SARS-CoV-2 spike protein induces abnormal inflammatory blood clots neutralized by fibrin immunotherapy

(187) SARS-CoV-2 spike protein induces abnormal inflammatory blood clots neutralized by fibrin immunotherapy.

I den här studien påvisar man att S-proteinet från virusets SARS-CoV-2 (samt då även från SARS-2-S-giftinjektionerna) binder till blodkoagulationsfaktorn fibrinogen och inducerar per denna bindning strukturellt abnormala blodproppar som i sig driver (kraftfulla) inflammatoriska processer. Man fann även att SARS-2-S-proteinet förstärkte fibrin-aktivering av mikroglia-celler, samt att SARS-2-S-proteinet inducerade fibrinogen-beroende skador i lungorna.

De blodproppar som skapades av SARS-2-S-proteinet var av hög densitet och tenderade att bli långa, utdragna strukturer. Man demonstrerade även i studien att SARS-2-S-proteinet binder till både fibrin och fibrinogen, samt att den bindnings-site på fibrinogen som SARS-2-S-proteinet binder till reglerar plasmin-aktivering – vilket fick till följd att de SARS-2-S-protein-skapade blodpropparna var resistenta mot plasmin-beroende degradering av beta-kedjan och gamma-gamma-dimern, vilket alltså innebär att de SARS-2-S-protein-skapade blodpropparna är mycket svårare för kroppen att lösa upp.

Man påvisade i studien även att SARS-2-S-proteinet ökar på mängden ROS som induceras av fibrin-väven (som SARS-2-S-proteinet i sig skapade i experimenten), vilket är inflammatoriskt.

Vad beträffar lungskadorna drivna av SARS-2-S-proteinet, vilka man påvisade på försöksdjur i studien, så består de av fibrin+SARS-2-S-protein-blodproppar i lungorna, vilka orsakar inflammatorisk proppbildning, makrofag-aktivering samt en oxidativ stress-respons beroende av enzymet NADPH oxidase.

I studien refererar man därpå litteratur som påvisar att fibrin och fibrinogen driver på inflammatorisk mikroglia-aktvering i hjärnan, vilket syns i ett flertal neurologiska sjukdomstillstånd.

Man fann även att autoreaktiva antikroppar riktade mot fibrin inducerades av sjukdomsförlopp med SARS-CoV-2, vilket ju givetvis även gäller som resultat av SARS-2-S-giftinjektionerna, då det ju är SARS-2-S-proteinet som står för effekterna.

https://tinyurl.com/nxhkjzc

(186) Development of severe pemphigus vulgaris following ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and review of literature

(186) Development of severe pemphigus vulgaris following ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and review of literature.

I den här fallrapporten beskrivs hur en person som misshandlats med SARS-2-S-giftinjektioner från AstraZatanca, utvecklade mycket svåra hudutslag med sårbildningar över hela kroppen, som resultat av den autoimmuna respons som triggats av SARS-2-S-giftinjektionerna patienten skadats med.

https://tinyurl.com/4yd5xx5j

(179) Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine

(179) Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine.

I den här forskningsrapporten rapporterar man in hyperkänslighet på SARS-2-S-giftinjektionsstället hos ett 15-tal patienter, efter ungefär 7 dagar post-giftinjicering med specifikt Mordernas SARS-2-S-giftinjektion.

De kliniska fynden man samlade in och fick fram indikerar att smärtan beror på “complement pathway”- och T-cells-attacker mot hudvävnaden på injektionsstället, som några dagar efter SARS-2-S-giftinjicering alltså hamnar allt mer under ett autoimmunt angrepp från immunförsvaret.

https://tinyurl.com/mub3jwbd

(178) Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine

(178) Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine.

I dessa fallrapporter, beskrivs hur diverse utslag i ansiktet uppstår i nära anslutning till administration av  – i dessa fall – Mordernas SARS-2-giftinjektioner. De kliniska fynden talar för att hudutslagen som rapporteras i de här fallstudierna har autoimmuna inslag.

https://tinyurl.com/58vs4v8a

(174) Why are people dying after getting the Covid vaccine? Pathologists now have answers

(174) Why are people dying after getting the Covid vaccine? Pathologists now have answers.

Det här välrefererade blogginlägget tar upp en rad olika problematiska aspekter kring SARS-2-S-giftinjektionerna.

Man berör inledningsvis frågan om hur många som har avrättats av SARS-2-S-giftinjektionerna, vilket ju är underrapporterat från “myndig”hetshåll och från mainstream-medierna – i artikeln citeras forskare som menar på att minst 150000 amerikaner hade mördats av SARS-2-S-giftinjektionerna fram till och med den 28:e augusti 2021.

Inlägget går vidare med att beröra de “icke-biologiska objekt” som har hittats i blodet hos SARS-2-S-misshandlade som fått giftsprutor från de suspekta skräpfirmorna 666 (J&J), AstraZatanca, Morderna och Phraudzer, och kring vilka en grupp forskare (däribland Prof. Dr. Arne Burkhardt, Prof. Dr. Walter Lang, Prof. Dr. Werner Bergholz) presenterade olika vetenskapliga rön på en konferens i Tyskland under 2021. Bland fynden finns även syncytium, samt bevis på formationer av lymfnoder i vävnader där de inte hör hemma, vilket indikerar omfattande inflammatoriska skador skapade av SARS-2-S-giftinjektionerna, vilket man i artikeln menar på har inslag även av autoimmunitet.

Bland bildbevisen finns även mikroskopi som indikerar att SARS-2-S-giftinjektionerna orsakar myokardit, vaskulit, omfattande WBC-infiltration i allehanda vävnader vilket kan orsaka cancerisering längre fram, degradering av BBB, ihopklumpning av röda blodkroppar i lungorna samt “Fauci bodies” som en av patologerna undrar kan vara någon slags mikrochip. Längre ner i blogginlägget går man in på blodproppar formade post-SARS-2-S-giftinjektionsadministration.

Därpå fortsätter artikeln med att gå in på grafenoxid och nanochip-bioteknologi, och man beskriver ungefär hur långt man har kommit med dessa grafenoxid-baserade bio-nanochip – man går även in på att så kallade “graphene oxide quantum dots” i många av tillämpningarna ska nyttja järn-innehållande molekyler, vilket får författaren att knyta an till den stora mängden inrapporterade fall av magnetisk spot på SARS-2-S-giftinjektionsstället.

I blogginlägget hänvisar författaren även till vetenskapliga källor som indikerar att en del av grafenoxid-tillämpningarna har att göra med att utföra direkta angrepp på virus och bakterier genom för ändamålet särskilt avsedda grafenoxid-strukturer – författaren spekulerar i om SARS-2-S-giftinjektionstillverkarna kan ha fått dispens från “myndig”heter med mer för att genomföra sådana test (vilka istället verkar ha resulterat i svåra biverkningar). Även “nano-gels” (även kallat “hydrogel”) berörs.

https://tinyurl.com/j6b4nsmp

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.