(155) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase in autoimmune diseases

(155) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase in autoimmune diseases.

I den här artikeln beskrivs hur aS och aN mot SARS-CoV-2 är korsreaktiva mot flera protein i kroppen, vilket innebär att SARS-2-S-giftinjektionerna som provocerar fram en påtvingad hög grad av just aS, kan leda till autoimmuna sjukdomstillstånd, så länge som nivåerna av aS är förhöjda (och med tanke på hur starka SARS-2-S-giftinjektionerna är, så kan de leda till att LLPC’s induceras vilka sedan producerar SARS-2-S-aS i flera decennier).

Flera studier visar att nivåerna av antikroppar som tillverkas är lägre vid en naturlig infektion av SARS-CoV-2, vilket innebär lägre risk för autoimmuna följder av en naturlig infektion, jämfört med SARS-2-S-giftinjektionerna som tvingar fram en onödigt mycket starkare immunförsvarsrespons (så att giftinjektionstillverkarna kan stå och peka på “titta hur mycket antikroppar våra [SARS-2-S-giftinjektioner] gav upphov till, våra [giftsprutor] är jättebra, köp våra aktier för de ska upp i värde”. Det är bokstavligen så pass kriminellt vilseledande som frågan om induktionen av antikroppsnivåerna post SARS-2-S-giftinjektionerna har hanterats.

https://tinyurl.com/8df7w8t8

(143) Anti–SARS–CoV–2 Immune Response and Sudden Death: Titin as a Link

(143) Anti–SARS–CoV–2 Immune Response and Sudden Death: Titin as a Link.

I den här studien påvisar författarinnan att aS riktade mot SARS-2-S-proteinet är korsreaktiva mot några områden på muskel-proteinet Titin. Detta innebär att aS inducerade av i synnerhet SARS-2-giftinjektionerna är kapabla att fästa på muskelvävnad som expresserar titin-epitopen, med “complement pathway”-attacker som följd. Detta är en tänkbar förklaring till dels Rhabdomyolysis och även vissa hjärtattacker utlösta av SARS-2-giftinjektionerna.

https://tinyurl.com/v8yewjnf

(92) The Enigma of Heat Shock Proteins in Immune Tolerance

(92) The Enigma of Heat Shock Proteins in Immune Tolerance.

I den här översiktsartikeln berör man en del av de (någorlunda) kartlagda rollerna för HSP:s. HSP:s i viktkategorierna 60 och 70 verkar bland annat vara involerade i regleringen av självtolerans, ur ett autoimmunitets-perspektiv. Normalfungerande HSP:s förefaller dämpa autoreaktiva-tendenser och därmed minska potentiell inflammation. Då SARS-2-S-proteinet ju enligt referens #88 interagerar antagonistiskt med HSPA5 / GRP78, så kan det i värsta fall vara så att även HSP:s i viktklassen 60-70 (med fler) hämmas av SARS-2-S-proteinet. I så fall är SARS-2-giftinjektionerna även på det här sättet kapabla att förstärka autoimmunitet.

https://tinyurl.com/5ar5zkcy

(90) GRP78: a chaperone with diverse roles beyond the endoplasmic reticulum

– (90) GRP78: a chaperone with diverse roles beyond the endoplasmic reticulum.

I den här artikeln finns en del bakgrundsinformation om HSP A5, a.k.a. GRP78, som SARS-2-S-proteinet antagonistiskt förefaller inteagera med. GRP78 är bland annat involverat i att binda till felaktiga protein-konformationer, vilket är högst relevant då SARS-2-S-proteinet ju har visat sig ha flera regioner som strukturellt är kapabla att inducera skadliga Prion-konformationer.

SARS-2-S-proteinet visar sig alltså både kunna inducera farliga prion-bildningar, och även enligt referens #88 binda till GRP78 som ska hjälpa till att motverka dessa konstrukt. Man nämner även att GRP78 tenderar att vara dysreglerat vid tillstånd som åderförkalkning, blodproppar och autoimmunitet.

https://tinyurl.com/7wh4vyvw

(80) Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection

(80) Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection.

I den här studien som är gjord på SARS-1-resulterande aS av IgG-typ, så fann man att deras förekomst ledde till en slags autoimmun dysreglering av immunförsvarsresponsen från makrofagerna, genom bland annat Fc-gamma-R aktiverade av aS, vilket antyder att en Fc-gamma-R-relaterad ADE även pågick.

Man bör vänta sig liknande resultat för aS för SARS-2, då virusen har liknande S-protein – och givetvis då även giftinjektionerna som ju tvingar fram överproduktion av aS. SARS-2-giftinjektionerna kan alltså leda till skador på lungorna vid kontakt med viruset, förutom att nedreglering av FcR leder till ökad risk för svampinfektioner med mer.

Dessutom visar flera andra referenser att SARS-2-giftinjektionerna i första hand inducerar aS av IgG-typ – vilka alltså här visades dysreglera immunförsvarsresponsen och leda till svåra skador på lungorna.

https://tinyurl.com/e5ssfr7y

(70) Reactive arthritis after COVID-19 vaccination

(70) Reactive arthritis after COVID-19 vaccination.

I den här fallrapporten beskrivs hur en ung kvinna som misshandlats med den kinesiska SARS-2-giftinjektionen CoronaVac fick artrit i ett knä. Artriten varade i knappt 3 veckor.

Den här korta fallrapporten föreslår att även den kinesiska giftinjektionens innehåll sprids över hela kroppen (stick i stäv med vad tillverkarna påstår…), och/eller att hennes artrit berodde på att giftinjektionen provocerade fram detta på autoimmun väg.

https://tinyurl.com/d2xvcjrc

(67) Regulation of NF-κB in Autoimmunity

(67) Regulation of NF-κB in Autoimmunity.

I den här översiktsartikeln beskriver man hur NF-kB tenderar att dysregleras och vara kroniskt överaktiverat vid autoimmuna tillstånd. Då giftinjektionerna på flera sätt åstadkommer en pro-inflammatorisk uppreglering av NF-kB per flera olika mekanismer (SARS-2-S-proteinet aktiverar TLR2 och TLR4 (oberoende av varandra), samt leder till en ökad aktivitet hos ATR1 + Angiotensin II på grund av inhibitionen av ACE2, dels genom S-proteinerna men potentiellt även genom induktion av anti-idiotypiska antikroppar riktade mot aS), så utgör den här artikeln ytterligare bevis på att giftinjektionerna kan orsaka autoimmuna sjukdomstillstånd, sannolikt i synnerhet hos personer som är på tröskeln till att redan utveckla sådana tillstånd.

https://tinyurl.com/2p8hpu3f

(66) Autoimmunity to Annexin A2 predicts mortality among hospitalised COVID-19 patients

(66) Autoimmunity to Annexin A2 predicts mortality among hospitalised COVID-19 patients.

I den här studien mätte man upp att nivån av aANXA2 var korrelerad med hur pass svår Covid-19 patienterna i studien genomled. Man beskriver även hur andra autoreaktiva antikroppar, exempelvis aPL, går att mäta upp hos många svårt Covid-19-sjuka.

Då referens #59 visar att det är SARS-2-aS som driver på den autoimmuna aktiviteten riktad mot ANXA2, så stärker den här referensen ytterligare bilden av att giftinjektionerna kan skapa autoimmuna tillstånd riktade mot bland annat ANXA2 – efterrsom att den gemensamma närvarande triggern i referens #59 och referens #66 är just SARS-2-S-proteinet.

Den här referensen stärker således ytterligare bilden av att giftinjektionerna skapar autoimmunitet via (bland annat) korsreaktiva antikroppar verksamma mot (bland annat) ANXA2.

https://tinyurl.com/867znynp

(61) Pathophysiology of the antiphospholipid antibody syndrome

(61) Pathophysiology of the antiphospholipid antibody syndrome.

I den här artikeln tar man upp att anti-Cardiolipin-antikroppar (aPL) kan leda till missfall, spontanaborter och sterilitet (så länge som nivåerna av aPL är tillräckligt höga), samt även att aPL kan orsaka blodproppar.

Bland annat referenserna #22, #23, #24 och #25 visar att aPL-aktiviteten ökar som svar på en SARS-CoV-2-infektion, och att det verkar vara kroppens reaktion på S-proteinet som orsakar denna aPL-aktivitet. Förmodligen beror det på att aS riktade mot SARS-2-S-proteinet är korsreaktiva mot aPL.

Dessa referenser sammantaget utgör en stark varningssignal om att giftinjektionerna – som ju innehåller SARS-2-S-proteiner eller mRNA-kod för desamma – kan göra kvinnor (åtminstone temporärt) sterila på grund av en förhöjd aPL-aktivitet, så länge som aS-nivåerna är för höga.

Giftinjektionerna måste tills vidare anses vara steriliserande.

https://tinyurl.com/dv2bzfrr

(52) Molecular mimicry between SARS-CoV-2 spike glycoprotein and mammalian proteomes: implications for the vaccine

(52) Molecular mimicry between SARS-CoV-2 spike glycoprotein and mammalian proteomes: implications for the vaccine.

I den här studien undersökte man SARS-CoV-2-proteiners likhet med mänskliga proteiner. Man finner att SARS-2-S-proteinet delar inte mindre än 300+ hexapeptid-sekvenser och 27 hexapeptid-sekvenser med mänskliga protein – vilket har extremt låg sannolikt att inträffa om viruset skulle vara naturligt.

Den här studien pekar alltså mycket starkt ut att viruset är skapat i ett laboratorium, och annan data pekar ju på att det är terrorister inom det amerikanska militär-industriella satanist-komplexet tillsammans med deras ondskefulla samarbetspartners i CCP som ligger bakom.

Utöver det – eftersom att SARS-CoV-2-S-proteinet har så många signifikanta likheter med mänskliga proteiner, så kommer S-proteinet från giftinjektionerna att leda till att 1) de antikropparna som induceras mot S-proteinet förmodligen kommer att ha en hög grad av korsreaktivitet (vilket stöds av andra referenser) och 2) S-proteinet självt kommer att kunna dysreglera och interagera med väldigt många proteiner i kroppen, och därmed dysreglera väldigt många olika mekanismer i kroppen.

https://tinyurl.com/4tbmmf2d

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.