(102) Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons

(102) Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons.

I den här studien – som bör gå till historien som ett sällsynt allvarligt fall av obfuskation och tricksande för att dölja sanningen – fann man att gravida kvinnor som gavs giftinjektionerna under de första ~20 veckorna av graviditeten, löpte en mellan 82%-91%:ig risk för missfall. Man har dock försökt dölja detta med flera bedrägliga metoder.

Den första (smärre) bedrägligheten återfinns redan i abstraktet, där man har klassificerat även missfall som “completed pregnancies”, ett första steg i att grumla vattnet.

Den andra bedrägligheten återfinns en bit ner i studien, där man i beskrivningen av kohorten som ingår i studien, beskriver hur man rensar ut 274 kvinnor ur urvalsgruppen, bland annat med påståendet att en icke-specificerad andel av dessa 274 kvinnor “were never pregnant”. Detta är intellektuellt ogiltigt och ohederligt – man kan mycket väl tänka sig, med stöd i andra referenser i den här jätteartikeln, att tidiga graviditeter som kvinnan ännu inte är medveten om, spontanaborteras på grund av en eller flera adversiva mekanismer som giftinjektionerna har knutna till sig. Således missar man högst sannolikt här ett okänt antal SARS-2-giftinjektions-mördade foster som spontanaborterades innan modern var varse graviditeten.

Den tredje bedrägligheten består i att man i samma block av text utlovar att man ska följa upp de kvinnor som fick SARS-2-giftinjektionerna tidigt under graviditeterna – men som det visar sig i en korrektion till den här “studien” som man tvingades publicera i Oktober 2021, fyra (4) månader efter den initiala studien, så hade man INTE gjort några fullföljningar, och kan därmed inte avgöra hur många kvinnor som drabbades av missfall på grund av SARS-2-giftinjektioner administrerade relativt tidigt under graviditeten. Se mer om detta i referens #332.

Studien visade att av 827 fullföljda graviditeter så resulterade 115 av dem i spontanborter, missfall och dödfödslar. 96 av 104 av dessa foster som inte överlevde var hos kvinnor som fick SARS-2-giftinjektionerna innan 13 veckors graviditet hade förlöpt. “Forskarna” har försökt – och lyckats – grumla vattnet avsevärt kring vilka tidsperioder de använder för olika grupper, sannolikt är detta en del i att få SARS-2-giftinjektionerna att framstå i god dager. Men baserat på dessa “completed pregnancies” så kan vi sluta oss till att risken för missfall för kvinnor är 82-91% om man ger kvinnorna SARS-2-giftinjektioner innan de första 13-20 veckorna av graviditet.

Några tänkbara mekanismer som kan förklara detta hos de kvinnor som misshandlats med SARS-2-giftinjektioner, och vilka man givetvis inte spekulerar om i “studien”, är förutom allmänna “complement pathway”-angrepp riktade även mot livmodern och äggstockarna, induktion av antikroppar med anti-ANXA2- och anti-Syncytium-1-aktivitet – dessa torde i synnerhet slå hårt mot ett litet fosters möjligheter att fästa korrekt på livmoderväggen, men inte ha samma effekt på ett mycket mer väl utvecklat foster.

Lustigkurrar har på sociala medier försökt påstå att jag har fel när jag, och andra forskare för den delen, påstår att risken för missfall ser ut att vara 80%+ om kvinnor tar giftsprutorna under de första 13-20 veckorna – genom att strunta i att fokusera på “completed pregnancies” och faktiskt bokförda slutresultat.

Men som visas i referens #332, så erkänner “studie”makarna där i sin rättning av den här “studien” (referens #102 alltså), att de aldrig någon uppföljning på knappa tusentalet (!) kvinnor som fick SARS-2-giftinjektionerna tidigt under graviditeten. Studien genomfördes mellan December och Februari 2021, och publicerades Juni 2021, medan rättningen där man erkänner att man FORTFARANDE INTE har gjort någon uppföljning på knappa tusentalet kvinnor av 3958 som ingick i studien till att börja med, publicerades i Oktober 2021 – då man borde ha “completed pregnancy”-utfall för samtliga dessa.

Varför tog man i så fall inte upp det i korrektionen till studien? Man skrev bara att “vi har inte gjort uppföljningar på nästan alla vi skullee följa upp, så det går inte att beräkna hur många som faktiskt fick missfall av giftinjektionerna i % räknat” – och då måste man helt enkelt i brist på andra bevis anta att uppföljning antingen inte gjordes alls, trots att det var utlovat, vilket i så fall ska ses som ett ringa forskningsfusk, eller så gjorde man uppföljning och fick då fram ett antal missfall som “forskarna” och Big Phraudma inte kunde acceptera.

Den femte bedrägligheten är att man valde att inte redovisa datan för de gravida kvinnor man faktiskt följde upp efter studiens “cut off”-datum, så då måste man fråga sig om redan den begränsade uppföljningsdatan var för hemsk för “forskarna”.

Sammantaget – samtliga försök att påstå att den här studien bara skulle visa en så gott som “normal” procentsats missfall och inga extra dödsfall på grund av SARS-2-giftinjektionerna, är helt och hållet fel. Studien visar att risken för missfall är mellan 82%-91% hos de kvinnor som tar SARS-2-giftinjektionerna under de första 13-20 veckornas graviditet. Eftersom att utlovad uppföljning aldrig genomfördes så kan dessa siffror jag anför inte ifrågasättas förrän samtlig data har presenterats, vilket man givet formuleringarna i referens #332 inte verkar vara intresserade av att göra.

Den här “studien”/fiaskot har dessutom används av kriminellt inkompetenta och helt odugliga “myndig”heter och politiker och “vård”personal för att pusha SARS-2-giftinjektionerna på gravida kvinnor, så den här “studien” ska tills vidare anses som havandes orsakat troligen miljontals avrättade foster.

Så här blir det när “forskare” och annat löst överbelånat tenta-fixande “yes men”-patrask med dumsiversitets-“utbildningar” och “legitimationer” från “myndig”heterna får hållas. Den lågintelligenta flocken av dumsiversitets-“utbildade” vågar inte säga mot varandra, för de är beroende av sina “arbeten” som de ger till varandra, så även det fåtalet av dem som möjligen kan hosta upp en eller två intelligenta tankar då och då, säger aldrig ifrån, för de är liksom låsta av alla andra lika outbildade, okunniga, korrupta och lågintelligenta som de själva är. Priset för denna uppsättning hopplösa missförhållanden fick i det här fallet vad som alltså troligen är miljontals foster betala.

https://tinyurl.com/4xef4drf

(66) Autoimmunity to Annexin A2 predicts mortality among hospitalised COVID-19 patients

(66) Autoimmunity to Annexin A2 predicts mortality among hospitalised COVID-19 patients.

I den här studien mätte man upp att nivån av aANXA2 var korrelerad med hur pass svår Covid-19 patienterna i studien genomled. Man beskriver även hur andra autoreaktiva antikroppar, exempelvis aPL, går att mäta upp hos många svårt Covid-19-sjuka.

Då referens #59 visar att det är SARS-2-aS som driver på den autoimmuna aktiviteten riktad mot ANXA2, så stärker den här referensen ytterligare bilden av att giftinjektionerna kan skapa autoimmuna tillstånd riktade mot bland annat ANXA2 – efterrsom att den gemensamma närvarande triggern i referens #59 och referens #66 är just SARS-2-S-proteinet.

Den här referensen stärker således ytterligare bilden av att giftinjektionerna skapar autoimmunitet via (bland annat) korsreaktiva antikroppar verksamma mot (bland annat) ANXA2.

https://tinyurl.com/867znynp

(60) Antibodies directed against annexin A2 and obstetric morbidity

(60) Antibodies directed against annexin A2 and obstetric morbidity.

I den här artikeln beskrivs hur väl expresserat ANXA2 är på celler i moderkakan och blodkärl. Man undersökte kvinnor som fått missfall, och upptäckte att cirka 15% av dem hade signifikant aANXA2-aktivitet i blodet, mot endast cirka 2% av kvinnor som ej fått missfall.

Den här studien talar tillsammans med referensen #59 således för att SARS-2-S-giftinjektionerna har en steriliserande effekt på kvinnor, då referens #59 ju beskriver hur aS mot SARS-CoV-S-proteinet är korsreaktiva mot ANXA2, vilket även aS mot SARS-CoV-2-S-proteinet bör vara, på grund av likheterna mellan S-proteinerna dessa virus emellan.

Taggar: aANXA2, ANXA2, Sterilitet
https://tinyurl.com/n2axzfat

(59) Annexin A2 on lung epithelial cell surface is recognized by severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus spike domain 2 antibodies

(59) Annexin A2 on lung epithelial cell surface is recognized by severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus spike domain 2 antibodies.

I den här studien på SARS-CoV-antikroppar, så upptäckte man att de är korsreaktiva mot Annexin A2 (och att aANXA2 är korsreaktiva mot SARS-CoV-S-proteinet), vilket ökar risken för missfall och/eller total sterilisering (se referens #60).

Homologin mellan SARS-CoV-S-proteinet och SARS-CoV-2-S-proteinet är cirka 80%, vilket ökar risken för att även aS för SARS-2-S-proteinet är steriliserande. Att då framtvinga produktion av fler sådana antikroppar via mRNA-giftinjektionerna kan leda till att kvinnor som tar giftinjektionerna steriliseras, åtminstone så länge som deras aS-nivåer är över ett visst (okänt och nästan garanterat individuellt) tröskelvärde där graviditeter blir omöjliga.

https://tinyurl.com/3d395dv2

(42) Annexin A2 Deficiency Exacerbates Neuroinflammation and Long-Term Neurological Deficits after Traumatic Brain Injury in Mice

(42) Annexin A2 Deficiency Exacerbates Neuroinflammation and Long-Term Neurological Deficits after Traumatic Brain Injury in Mice.

I den här studien påvisar man att proteinet Annexin A2 behövs för att upprätthålla blod-hjärn-barriären (BBB), samt att hålla nere produktionen av inflammatoriska mediatorer hos makrofagerna. Man upptäckte även att vita blodkroppar tog sig in i hjärnan på försöksdjuren som inte producerade ANXA2. Dessa fynd ska sättas i samband med referens #58 där man upptäckte att aS mot SARS-2-S-proteinet är korsreaktiva mot just ANXA2.

Således är giftinjektionerna kapabla att öka inflammationen i hjärnan, då de alltså leder till förhöjd aANXA2-aktivitet, vilket alltså i sin tur gör BBB mer genomtränglig för vita blodkroppar och makrofager, vars produktion av inflammatoriska mediatorer därtill alltså ställs upp av bristen på ANXA2. Giftinjektionerna ökar alltså per den här mekanismen baseline-inflammationen i hjärnan, i synnerhet hos de som redan har en pågående inflammation i hjärnan.

https://tinyurl.com/y6rh6umc

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.