Vetenskapliga studier om SARS-CoV-2-giftinjektionernas toxicitet och biverkningar – version 8

VETENSKAPLIGA STUDIER OM SARS-2-GIFTINJEKTIONERNAS TOXICITET OCH BIVERKNINGAR – VERSION 8

Senast uppdaterad: 2022-01-01 21:21.
Totalt 308 länkar, varav 258 är vetenskapliga artiklar (247 unika + 10 dubblett-länkar + 1 triplett-länk i olika biverkningskategorier).

INLEDNING.

Den här artikeln handlar om de så kallade “vaccinen mot Covid-19” (hädanefter “giftinjektioner” och derivat därav) och deras horribla biverkningar. Samtliga nu existerande giftinjektioner utverkar sina skador direkt och indirekt via de tre proteinen S, S1 och S2, där S1 och S2 är komponenter av S-proteinet, vilka tenderar att frisättas i kroppen efter klyvning.
Detta är ett “work in progress” efter hand som nya vetenskapliga studier och indikationer kommer fram. Därför måste läsaren anta att nedanstående slutsatser eventuellt har ändrats på något sätt efter publiceringstidpunkten.

FÖRKORTNINGAR OCH TERMER.

aANXA2 = En autoreaktiv antikropp mot Annexin A2, ett membran-protein som finns expresserat både av nervceller i hjärnan samt av celler i placentan (moderkakan). aANXA2-aktiviteten har visat sig vara förhöjd då höga nivåer av aS föreligger.

Abs = Antikropp(ar), ospecificerat.

ACE = Angiotensin 1 Converting Enzyme. ACE är ett protein som sitter i cellmembranet på vissa celltyper, överallt i kroppen. ACE konverterar inaktiva Angiotensin 1 (AT1) till aktiva Angiotensin 2 (AT2), som tillsammans med ATR1/2 bildar inflammatoriska komplex. Ju högre nettoaktiviteten hos ACE är i kroppen, desto mer ökar inflammationen och risken för blodproppar och vissa typer av elektriska impulsfel i hjärtat stiger.

ACE2 = Angiotensin 2 Converting Enzyme. ACE2 är ett protein som sitter i cellmembranet på vissa celltyper, överallt i kroppen. Lungorna har en högre koncentration av ACE2-expresserande celler än många andra organ. ACE2 denaturerar inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7 som då inte bildar ett inflammatoriskt komplex med ATR1. ACE2 blockeras av S-proteinet från både viruset och framför allt giftinjektionerna [3], som leder till en mycket hög halt fria S-proteiner i blodomloppet under framför allt cirka 7-21 dagar efter senaste S-protein giftinjektionen – vilket gör att RAS destabiliseras i pro-inflammatorisk riktning under exakt samma tidsperiod, med potentiellt dödliga konsekvenser.

ADE, Antibody-Dependent Enhancement, Antibody-Dependent Enhancement of Entry = ADE är en paraply-term som innefattar olika typer av förstärkning av sjukdomar via antikroppar mot en viss patogen (antingen samma patogen som orsakar sjukdomen som antikropparna riskerar att förstärka, eller en annan patogen). ADE äger rum på olika sätt, däribland I) att viruset lättare kan invadera vissa celltyper då det bekläs av bAbs (se nedan), II) överproduktion av dåliga antikropparna konkurrerar ut naturliga antikroppar och andra högkvalitativa antikroppsserier genom indirekt inhibition, III) dåliga antikroppar är under vissa omständigheter på andra sätt dysreglerande och kan förstärka inflammatoriska processer och förlopp.

Adjuvanter = Adjuvanter är inflammatoriska ämnen som används i traditionell injektions-teknologi. Adjuvanterna är tillför att öka den inflammatoriska responsen i området där ett “vaccin” injiceras, för att få upp antikroppsresponsen på det antigen man injicerat. Problemet är bara att barn skadas extra mycket av detta om de har höga nivåer retinol i blodet, vilket de flesta barnen i Väst har, då retinol läcker in i försvagade celler och konverteras till det extremt destruktiva ämnet retinolsyra. Givetvis innebär denna mekanism att Wakefield och andra som har varnat för att injektioner kan inducera neurologiska skador has barn, har rätt. För äldre barn med en större kroppsvolym reduceras problemet, så det gäller framför allt på bebisar (som får 20+ injektioner i USA, ett land med hög prevalens av autism) och spädbarn. Hos något större ungdjävlar är problemet mindre, speciellt om injektionerna sprids ut i tid. I SARS-CoV-2-sammanhang så visar det sig att PEG-lipiderna som används för att kapsla in mRNA-koden i giftinjektionerna, i sig är ett adjuvant som kraftigt ökar inflammationen.

Akatisi = En samlingsterm för neurologiska störningar som bland annat innefattar ofrivilliga muskelrörelser (“restless”-syndrom) samt Parkinsonism.

aN = Anti-N-antikropp. En antikropp som reagerar på nukleotidkapslar för ett eller flera virus.

Angiotensin [n] = En serie hormon som används för att reglera blodflödet, vanligen genom ökning av blodtrycket samt kärlsammandragningar. Angiotensin 1 (AT1) är den inaktiva versionen som bildas först. Angiotensin 2 (AT2) som är aktiv bildas av AT1 via ACE-receptorn. Angiotensin 2 kan därpå interagera med ATR1/2 vilket då bildar ett pro-inflammatoriskt komplex. Formen Angiotensin 1,7 (AT1,7) verkar ha anti-inflammatoriska och positiva effekter. AT1,7 bildas av ACE2-receptorn från AT2.

Annexin A2, ANXA2 = Annexin A2 är ett protein som förefaller vara involverat i I) förflyttningar av celler (exempelvis vid reparationsprocesser), II) den strukturella integriteten i bindväven och hur olika vävnadstyper ansluter till varandra, III) men även i den intra-cellulära strukturen. IV) ANXA2 är även kritiskt för att moderkakan ska utvecklas på rätt sätt, speciellt tidigt under graviditeten.

Anti-idiotypisk antikropp = En antikropp som reagerar på en annan antikropps receptor. Antikroppars receptorer är i sig antigener, och vid höga halter av en viss typ av antikroppar kan därför antikroppar mot dessa förstnämnda antikroppar skapas. Detta sker vid svår Covid-19 – patienterna utvecklar först Anti-S-antikroppar (aS), och löper därefter en stor risk att, särskilt om aS-koncentrationerna är höga, utveckla (anti-idiotypiska) anti-aS-antikroppar – dessa anti-aS-Abs kommer då att kunna inhibera ACE2, vilket orsakar ännu mer sekundära inflammationer och skadeverkningar. Givetvis är denna risk även mycket hög efter giftinjektionerna, i synnerhet mRNA-giftinjektionerna som provocerar fram artificiellt höga nivåer av just aS’s. Ett starkt immunsvar på giftinjektionerna medför alltså en risk för därpå följande autoreaktiva ACE2-inhiberande antikroppar.

aPL = Anti-Phospholipid-antikropp(ar). I kategorin aPL ingår bland annat anti-Cardiolipin-antikroppar, men även andra antikroppar som råkar vara korsreaktiva mot Cardiolipin. aPL är autoreaktiva antikroppar, som alltså ingår i autoimmuna sjukdomstillstånd.

APS = AntiPhospholipid Syndrome. APS innebär att autoreaktiva antikroppar från immunförsvaret skapar blodproppar.

aS = Anti-S-antikropp. Utvecklas av kroppens B-celler som svar på S-, S1- och S-2-proteinerna.

AST = Anti-S-T-cell. En T-cell som har receptorer mot något av S-proteinerna.

AT2, ATII = Angiotensin II, en aktiv form av Angiotensin (se ovan).

ATR1 = AngioTensin II Receptor 1. ATR1 reagerar med Angiotensin II och bildar ett inflammatoriskt komplex med detta. Det bör noteras att normala nivåer och aktivitet av Angiotensin II och ATR1 är en del av homeostasen. Förhöjda nivåer innebär dock högre inflammation och ökad risk för blodproppar och plötsliga hjärtstopp.
ATR2, ATR3, ATR4 = AngioTensin II Receptor 2/3/4 är sämre kartlagda, men förefaller också ha Angiotensin 2 som sin primära ligand.

Autoreaktiva antikroppar = Antikroppar som uppvisar reaktion mot kroppsegna proteiner. Det bör noteras att en del processer i kroppen avsiktligen regleras med autoreaktiva antikroppar, vanligen då i låga koncentrationer. Förhöjda koncentrationer av dem ger autoimmuna tillstånd.

bAbs = Bindande antikropp, vilken inte har en neutraliserande verkan och därmed ytterst begränsad skyddsverkan. bAbs medierar dessutom ADE. Bindande antikroppar inducerar inte någon strukturell deformation av sitt mål, utan inhiberar endast målet temporärt genom relativt svaga Van der Waals-bindningar. Det har visat sig i multipla studier (se referenslistan) att giftinjektionerna leder till en mycket låg andel nAbs mot SARS-CoV-2, och att det mest är ineffektiva och sjukdomsförstärkande bAbs som skapas av giftsprutorna.

BRCA 1/2 = Gener involverade i reparation och stabilisering av DNA, vilket förhindrar en canceriserings-pathway. S2-proteinet från viruset samt giftinjektionerna har visat sig interagera med BRCA 1 och BRCA 2.

Cardiolipin = Ett mitokondriellt protein. Dysreglering av cardiolipin syns vid vissa canceriseringar.

CD4+ T-celler = Även kallade för T-hjälpar-celler. Dessa T-celler assisterar övriga delar immunförsvaret genom inflammatorisk signalering, men även genom att ställa in närliggande immunförsvarsceller på rätt typ av angripare (virus eller bakterier eller parasiter, och så vidare). De uppreglerar också antikroppstillverkning samt styr delvis vilken sorts antikroppar som ska tillverkas.

CD8+ T-celler = En typ av T-celler som uttrycker CD8+ i cellmembranet. Vanligen arbetar dessa T-celler med att ta bort patogener och tumörceller.

CNS = Central Nervous System, centrala nervsystemet. Hit räknas hjärnan och ryggraden.

“Complement pathway” = “Complement Pathway” är en samlingsterm för flertalet immunförsvarsmekanismer som tenderar att startas av bland annat antikroppar. Det finns flera olika “Complement Pathways” sett till olika typer av triggers, vilken kaskad som aktiveras, vilka delar av immunförsvaret som är aktiverade i att fullfölja responsen, med mer. I SARS-2-sammanhang är “complement pathway” av intresse eftersom att det har visat sig att giftinjektionerna på direkta och indirekta sätt leder till överaktivering av “complement pathway” i hela kroppen, inklusive hjärtat. Den mest omedelbara inkopplingen av “complement pathways” äger rum någon eller några dagar efter att cellerna har börjat producera livsfarliga S-proteiner och visar dem via sina MHC:s, vilket till slut leder till att antikroppar mot dessa S-proteiner börjar initera attacker mot dessa celler.

D-Dimer, D-Dimer-test = En typ av test på patienters blod, som detekterar proteinfragment som kallas för D-dimer. Dessa D-dimer-protein skapas då blodproppar löses upp. Positiva utslag erhålls både om 1) blodplättarna har angripits av immunförsvaret och/eller 2) om skador på blodkärl har uppstått och reparerats på ett sätt som har skapat en tillräckligt stor blodpropp. I kontexten med giftinjektionerna så menar vissa läkare på att positiva D-Dimer-test även kan innebära att omfattande skador på kapillärnätverket i hela kroppen, och i synnerhet i lungorna, har uppstått.

DENV = Dengue-viruset. Dengue-viruset är med som en tagg då det har visat sig att antikroppar mot antingen Dengue-viruset, Zika-viruset och SARS-CoV-2 kan ge ADE-effekter åt de övriga två virusen, och vice versa.

DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc, MGL-Fc = En serie receptorer monterade på immunförsvarsceller, vilka har bevisats ha hög affinitet för ACE2, och vilka kan facilitera invasion av SARS-CoV-2-viruset. Giftinjektionerna ger således ADE till samtliga celler som expresserar DC-SIGN, L-SIGN, MR-Fc och MGL-Fc, då de icke-neutraliserande antikropparna som giftinjektionerna ger upphov till, fraktar ut SARS-CoV-2-viruset till blodomloppet, där de bristfälligt neutraliserande och bindande antikropparna istället alltså orsakar ADE per dessa receptorer.

EBC, Exhaled Breath Condensate = EBC är kondenserad utandningsluft, som kan innehålla virus, bakterier, svampsporer, protein, med mer.

Epitopes = Epitop står för den del av en främmande partikel eller virus / bakterie / svamp / parasit som immunförsvaret “ser” och arbetar mot.

EUA = Emergency Use Authorization, något som den kriminella amerikanska myndigheten FDA kan utfärda för diverse “läke”medel mot specifika åkommor, under förevändningen att inga andra effektiva preparat får existera mot samma åkomma. I fallet med SARS-CoV-2 och Covid-19 så har korrupta FDA utfärdat helt illegala EUA’s för de diverse livsfarliga giftinjektionerna som den här sidan handlar om, medan exempelvis preparat som vitamin D3, vitamin C, HCQ, IVM, med fler, samtidigt har bevisade effekter mot Covid-19. EUA-tillstånden för giftinjektionerna är således inte bara regelvidriga, utan moraliskt förkastliga.

FcR = Fc-receptorer finns uttryckta på flera typer av immunförsvarsceller, samt blodplättar och mastceller. Fc-receptorer är involverade i ADE.
FcRIIb = En receptor som har demonstrerats vara involverad i ADE för SARS-1-viruset. Troligen ger aS mot SARS-2 även ADE via FcRIIb, som då nedregleras. Då FcRIIb är involverad i att bekämpa svampinfektioner, så kan kontakt med SARS-2-viruset i kombination med hög halt aS ge indirekt ADE åt svampinfektioner. Men inhibition av FcRIIb kan också destabilisera inflammationssignalering i ökande riktning, då FcRIIb är involverad i denna signalering.

FDA = Food & Drug Administration, en genomkorrupt och genomkriminell amerikansk “myndig”het som jobbar med att – på uppdrag av bland annat “läke”medelsmaffian och livsmedelsproducenter, samt förskingringsbolag och storbanker – förgifta, försvaga och i en lagom långsam takt avrätta den amerikanska befolkningen på ett sätt som samtidigt gör att oligarkerna kan stoppa oerhörda summor pengar i egen ficka. FDA bör omedelbart klassificeras som en terroristorganisation.

Ferroportin = Ferroportin exporterar järn från insidan av celler till utsidan (i matsmältningssystemet används detta för att få ut järn upptaget ur kosten till blodomloppet), och är den hittills enda kända intra-cellulära järnexportören i kroppen. Ferroportin är tillsammans med Hepcidin regulatorer av järnhomeostasen; hepcidin binder till ferrorportin och deaktiverar det, om nivåerna av järn i blodomloppet är för höga, vilket medför att mindre järn släpps ut ur matsmältningsapparaten, levern och makrofager.

Genombrottsinfektioner (Breakthrough infections) = Så kallade “genombrottsinfektioner” är en eufemism för en eller flera samtidigt inträffande fenomen. En genombrottsinfektion uppstår när en viss patogen bryter genom (resterna av) immunförsvaret hos någon som är “vaccinerad” mot samma patogen. Även om genombrottsinfektioner ibland kan bero på låg metabolism och ofördelaktig hormonprofil, så beror de flesta genombrottsinfektioner i SARS-CoV-2-sammanhang på att giftinjektionerna inducerar framför allt lågkvalitativa bAbs som inte kan neutralisera viruset, vilka istället då ger ADE till viruset, så att en genombrottsinfektion kan äga rum. Nu cirka 1 år in i giftinjektionskatastrofen börjar genombrottsinfektionerna dessutom få en allt större karaktäristika av att involvera OAS.

Giftinjektion = Injektionerna som enligt korrupta politiker, idiotiska byråkrater, och kriminella storföretag skydda mot SARS-CoV-2 men inte gör det (annat än på kort sikt, om den giftinjicerade överlever S-protein-stormen), alltså samtliga just nu existerande anti-SARS-CoV-2-injektioner.

GO (Graphene Oxide) = Ett omtvistat ämne som används i många biomedicinska tillämpningar. Se mer källor längre ner.

Hepcidin = Hepcidin reglerar aktiviteten hos Ferroportin, vilket i sin tur reglerar hur pass mycket eller lite järn som flödar ut och in ur makrofager, levern och celler i matsmältningsapparaten.

HIF1A, HIF-1-Alpha = Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha. HIF1A regleras upp av celler som lider av syrebrist. HIF1A signalerar att ökad vaskularisering behövs i området. HIF1A regleras ofta upp av canceriserade celler. (HIF1A suppresseras av vitamin C vilket indikerar att vitamin C fungerar som en elektronväxlare vid behov.)

HSP A5, HSP70, GRP78 = HSP står för Heat Shock Protein. HSP A5/GRP78 och GRP70 är involverade i att dämpa inflammatoriska förlopp, och S-proteinet förefaller antagonistiskt interagera med dessa HSP’s. HSP70 är involverat i att hindra prion-sjukdomsförlopp – blockeringen av GRP70 via S-proteinerna förefaller accelerera underliggande prion-sjukdomar.

ICAM-1, VCAM-1 = ICAM-1 och VCAM-1 är membranproteiner som används av celler i kärlväggar samt immunförsvarsceller. Proteinerna är till för att “dra in” immunförsvarsceller från blodomloppet in i inflammerade regioner.

IFN-1 = Interferon-1. IFN-1-klassen är primärt anti-virala och sekundärt anti-tumör-signaleringsmolekyler.

IgM-antibody = IgM står för en särskild kategori av antikroppar, avseende deras struktur och konstruktion (men har ingenting att göra med deras antigen-receptor).

IL-6 = InterLeukin-6. IL-6 fungerar i en immunförsvarskontext – tillsammans med andra cytokiner – som en pro-inflammatorisk, feber-inducerande, protein-syntes-höjande, B-cells-stödjande cytokin. IL-6 fungerar dock som en anti-inflammatorisk myokin i frånvaro av vissa andra cytokiner.

LLPC = Long-Lived Plasma Cell, en typ av B-cell som har “mognat” och vanligen migrerat till benmärgen eller några andra specifika ställen, där LLPC:en “sitter monterad” och spottar ur sig 2000 – 10000 antikroppar per sekund, per LLPC.

MAO-A, MAO-B = MonoAmine Oxidase A & B. MAO A & B är involverade i att metabolisera serotonin och dopamin. Dysreglering av endera har negativa effekter; serotonin är ett energisänkande hormon, och dopamin kan vid för höga koncentrationer undergå autoxidation vilket skapar ROS och metaboliter som tros vara involverade i Parkinson’s Disease.

MDM2 = MDM2 står för Mouse Double Minute 2 Homolog. MDM2:s uppgift är att reglera ned tumörsuppressorn p53. Tillverkningen av MDM2 har visats kraftigt uppregleras av S-proteinet, så giftinjektionerna skapar alltså eller accelererar canceriseringar även genom den här mekanismen.

MERS, MERS-CoV = Middle East Respiratory Syndrome CoronaVirus. Ett coronavirus som också nyttjar ett S-protein för invasion av celler. S-proteinet monterat på MERS-CoV är dock inte helt identiskt med vare sig det som SARS-CoV eller SARS-CoV-2 nyttjar, och ansluter till proteinet DPP4 istället för ACE2.

MHC = Major Histocompatibility Complex, ett membranprotein som används av celler för att presentera proteinfragment från proteiner de har tillverkat. MHC används för att immunförsvaret ska kunna se vilka celler som har blivit kapade av ett virus, eller har canceriserats, eller på annat sätt börjat spåra ur och producera fel proteiner eller för den delen fel mängd av kroppsegna proteiner sett till var cellerna är placerade, etcetera. Celler kapade av ett virus kommer att presentera fragment av dessa virus-proteiner i sina MHC:s, och cellen löper då en ökad risk att utsättas för angrepp från immunförsvaret.

mRNA = Messenger RNA, en kodbit gjord för att läsas av och användas av ribosomerna i cellerna, för att tillverka de partiklar som mRNA-kodbiten kodar för.

nAbs = Neutraliserande antikroppar. En neutraliserande antikropp förstör strukturellt sitt anfallsmål, till skillnad från bindande antikroppar (bAbs), som inte inducerar strukturell deformation av målet, utan endast temporärt inhiberar det genom relativt svaga Van der Waals-bindningar. Kroppens immunförsvar gör – om man inte har tagit giftinjektioner – företrädesvis neutraliserande antikroppar för att bekämpa patogener, inklusive SARS-CoV-2. Däremot har det alltså visat sig att giftinjektionerna leder till en mycket låg andel nAbs mot SARS-CoV-2.

nAChR = nicotinic AcetylCholine Receptor. En receptor för neurotransmittern acetylcholine. nAChR är involverade i (ned)regleringen av inflammatoriska processer, och S-proteinet kan dysreglera dess anti-inflammatoriska signalering genom att antagonistiskt inhibera nAChR.

NF-kB = Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells. NF-kB är ett cellkomplex som utgör ett snabbverkande svar på stressorer såsom cytokiner, ROS, tungmetaller, UV-strålning, oxiderat kolesterol och patogener av oika slag. Överaktivering av NF-kB syns vid exempelvis autoimmuna tillstånd, kroniska inflammationer och cancerisering.

OAS = Original Antigenic Sin. Ett koncept med vetenskapligt stöd, som innebär att kroppen tenderar att reagera på samma sätt vid påföljande infektioner av en viss patogen, som den gjorde första gången den stötte på patogenen – oaktat mindre mutationer. Detta sker genom B- och T-minnesceller och eventuellt etablerade LLPC’s.

p53 = Ett protein som stabiliserar och skyddar cellkärnan och förhindrar cancerisering. S2-proteinet från viruset och giftinjektionerna har visat sig interagera starkt med p53.

PBMC = Peripheral Blood Mononuclear Cell, en paraplyterm för alla celler i blodomloppet som har en cellkärna. I denna kategori ingår T-celler, B-celler, NK-celler och monocyter/makrofager.

PCR = Polymerase Chain Reaction, en metod som används för att kopiera och amplifiera ett stycke genetisk kod för vidare analys.
RT-PCR = Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction, vilket används för att detektera förekomsten av SARS-CoV-2 i tester från patienter.
RT-PCR Cycle Threshold = Hur många cykler av RT-PCR man behöver köra för att få fram detekterbara mängder kod från ett visst virus. Ju färre cykler som krävs för att detektera viruset, desto större mängd virus har personen som tog provet som analysera sannolikt. Kriminella “myndig”heter i USA tricksar sedan giftinjektionskampanjerna inleddes med antalet cykler som krävs för full-förgiftade respektive icke-förgiftade – på de som har fått giftinjektioner kör man ett lägre antal cykler, medan man fortsätter köra mycket höga cykeltal på personer som inte har fått giftsprutorna. På så vis försöker “myndig”heterna att dölja dels urusel “vaccine efficiency” men även potentiell ADE för de som har tagit giftinjektionerna.

PEG-lipider = Ämnen som används för att skapa kapslarna till mRNA-giftinjektionerna. Dessa tillverkas av ett kinesiskt bolag (!), som på sin hemsida i en sektion gör gällande att de kan kapsla in “graphene oxide” (GO) i PEG. Däremot är det ännu inte bekräftat att giftinjektionernas PEG faktiskt innehåller GO. PEG-lipiderna används även som adjuvanter, då de har bekräftats inducera en mycket signifikant inflammatorisk respons.

Pericyte = En typ av “hjälparcell” som finns runtomkring blodkärl och kapillärer i hjärnan, och hjälper både neuron och andra celler runtomkring på olika sätt. Dessa celler är även en nyckelkomponent i att upprätthålla blod-hjärn-barriären.

PI3K/AKT/mTOR pathway = Ett komplex intra-cellulärt signaleringssystem som styr cellers aktivitetsnivåer, delar av metabolismen, stamcellsaktivitet, synaps-förstärkning, med mer.

Prion = En serie proteiner som används av hjärnan, och som tenderar att klustras ihop under normala operationer och sedan avvecklas under vila. Under näringsbrist kan avvecklingen av dessa prion-kluster med tiden hindras och de kan istället växa till sig och börja inhibera eller i värsta fall förstöra nervceller. Detta syns vid en rad neurodegenerativa tillstånd.

Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) = PAH är ett tvåstegsförlopp, där 1) först någonting skadar kapillärnätverket i lungorna och korkar igen tillräckligt stora delar av det, varpå 2) hjärtat sedermera skadas då det hela tiden försöker jobba hårdare för att pressa blod genom lungorna. Tyvärr finns det många indikationer på att S-proteinet kan orsaka detta tillstånd, i synnerhet S-protein löst i blodomloppet, vilket alltså inträffar efter SARS-2-giftinjektionerna, men även vid svår Covid-19 (ej vid lättare Covid-19, med nuvarande data).

RAS = Renin-Angiotensin-Systemet. I RAS ingår ett stort antal proteiner/enzymer/receptorer/hormoner som är intressanta ur ett SARS-CoV-2-perspektiv, däribland ACE, ACE2, ATR1, AT1, AT2, AT1,7, med mer. RAS destabiliseras i en pro-inflammatorisk riktning av SARS-CoV-2-S-proteinet, både från själva viruset och från giftinjektionerna (som dessutom kan inducera autoreaktiva anti-ACE2-antikroppar). Delkomponenter av RAS kan mycket allvarligt destabilisera blodkärl lokalt och orsaka blodproppar, men även remodulera hjärtats elektriska signatur, vilket kan orsaka hjärtstopp.

RBC = Red Blood Cell, röd blodkropp. Röda blodkroppar transporterar gasmolekyler (CO, CO2 och O2 primärt) genom kroppen.

Reverse Transcriptase = Reverse Transcriptase är en serie enzym som kan ta främmande RNA- och DNA-koder som har kommit in i cellerna, och skriva in dem i cellens egna DNA.

RhoA = RhoA är ett protein vars funktioner inte är särskilt väl kartlagda ännu. En av funktionerna verkar knuten till eventuell strukturell deformation hos ACE2, vilket alltså S-proteinet verkar kunna utlösa, med påföljande RhoA-aktivering som följd. RhoA verkar vara involerat i cellers differentiering, delningsfrekvens, mobilitet, transkription, med mer.

ROS = Reactive Oxygen Species, fria radikaler på svenska. Dessa bildas framför allt av Complex 1 i Electron Transport Chain i mitokondrierna, både vid syrebrist och ett för högt O2-tryck.

S-protein (även ‘S’), S1, S2, RBD, NTD = S-proteinet är själva spike-proteinet som sitter monterat på SARS-CoV-2-viruset, och som är virusets primära (och möjligen enda direkta) invasionsverktyg. S-proteinet i sig består av flera domäner, såsom S1, S2, RBD, som S-proteinet tenderar att delas upp i av proteaser och furin och andra proteinklyvande mekanismer. S1 är förmodligen den farligaste delkomponenten av S-proteinet, och tenderar alltså att frisättas som en separat enhet. S2-komponenten förefaller inte vara frisatt i lika hög grad som S1. RBD står för “Receptor Binding Domain” och är en del av S1-komponenten. NTD står för N-Terminal Domain, en del av S1 som inte verkar vara involverad i anslutningen till ACE2. S-proteinet från både SARS-CoV och SARS-CoV-2 har visat sig leda till nedreglering av ACE2, utan samtidig nedreglering av ACE, vilket innebär att RAS destabiliseras i en pro-inflammatorisk riktning.

SARS-CoV, SARS = Ett coronavirus som härjade omkring i början på 2000-talet, och som har stora likheter med det nu aktuella SARS-CoV-2. Även SARS-CoV använder ACE2 som invasionsväg för att ta sig in i celler, varpå forskning om SARS-CoV:s S-protein är mycket intressant ur ett SARS-CoV-2-perspektiv. S-proteinet är dock “bara” cirka 80% identiskt mellan virusen, så man kan inte automatiskt anta att allting som gäller för SARS-CoV-S även gäller för SARS-CoV-2-S.

SARS-CoV-2, SARS-2 = Ett coronavirus som förefaller vara skapat av Phraudci, Devilczak, Hell Gates + andra väst-globalister i samarbete med CCP, och med flit utsläppt. SARS-2-virusets primära skadeverkan sker genom S-proteinet och dess sub-enheter S1 och S2.
B.1.1.7 (Alpha) = En variant av SARS-CoV-2.
B.1.351 (Beta) = En variant av SARS-CoV-2.

Senescence, Cellular Senescence, Paracrine Senescence = “Cellular senescence” är ett begrepp som innefattar celler som har gått ner i ett slags “permanent eller semi-permanent viloläge” där de inte längre fullföljer de funktioner som väntas av dem, givet vilken vävnad de befinner sig i. Senescenta celler tenderar även att producera mer ROS och andra inflammatoriska mediatorer än normalt fungerande celler. Tillståndet är inte nödvändigtvis permanent, och kan reverseras av många substanser. “Paracrine Senescence” innebär att en sensecent cell har börjat producera signalsubstanser som instruerar närliggande celler att också bli senescenta.

Syncytin-1 = Syncytin-1 är ett cellfusions-protein, som är viktigt för att moderkakan ska bildas på rätt sätt, och därpå kunna fästa till livmoderväggen. En studie (se referenserna) fann att post-SARS-2-giftinjektionerna så ökade anti-Syncytin-1-antikroppar med 1,5 till 5,5 gånger – vilket studieförfattarna givetvis försökte tona ned eftersom att de flesta forskare är alldeles för fega för att säga som det är.

Syncytium = Syncytium är större cellkomplex som innehåller flera cellkärnor, som resulterar av fusion av närliggande celler av samma eller olika sorter. Vissa syncytium är avsiktliga, exempelvis i muskelvävnad inklusive hjärtat. S-proteinet från SARS-CoV-2 eller giftinjektionerna skapar dock dysfunktionella syncytium som riskerar att canceriseras. “Oavsiktliga syncytium” har dessutom i vissa vävnadstyper demonstrerats effektivt tömma blodet på PBMC’s, i synnerhet T-celler, vilket är immunförsvarsnedsättande.

Titin = Kroppens största protein, som finns i muskelvävnad, däribland i hjärtmuskeln.

TMRPSS2, TMPRSS13 = Transmembrane Protease, Serine [n]. Inte mycket är känt om TMPRSS2:s biologiska funktioner, däremot finns “begynnande” data för TMPRSS13 som föreslår att det är inblandat i neurologiska processer. TMPRSS2 är i Covid-19-sammanhang mest känt som ett membranprotein som tillsammans med ACE2 kan ge SARS-CoV-2 en möjlighet att invadera en cell. TMPRSS2 klyver delar av virusets S-protein vilket möjliggör membranfusion mellan viruset och värdcellen.

TNF-alpha = Tumor Necrosis Factor Alpha, en cytokin som används av immunförsvaret. Beroende på vilken receptor TNF-alpha tas emot i, så kan TNF-alpha vara antingen pro-inflammatorisk och pro-celldöd, eller pro-reparation och celldelning, men dess nettoeffekt förefaller vara pro-inflammatorisk.

TLR = Toll-Like Receptor. En serie receptorer som är involverade i att känna av främmande ämnen. TLR4 känner exempelvis av LPS från bakterier (endotoxin), och signalerar immunförsvaret samt ställer upp produktionen av serotonin. Flera studier har nu bekräftat att S-proteinet från SARS-2-viruset samt då även mRNA-giftinjektionerna, fungerar som en agonist för TLR4 vilket i sin tur aktiverar NF-kB, vilket alltså innebär att S-proteinet är ytterst inflammatoriskt. TLR7 reagerar på RNA från virus (!) och är bland annat involverad i att ställa upp produktionen av tumörsuppresserande ämnen. TLR8 reagerar på ssRNA från virus (!) samt PAMP’s (återkommande mönster hos mikrober) och är bland annat involverad i att ställa upp produktionen av NF-kB och andra antivirala responser.

Vaskulit = Inflammation i blodkärlen.

VIPIT (Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia) = VIPIT är ett tillstånd som innebär att immunförsvaret efter en giftinjektion har börjat angripa blodplättarna, vilket vid blodplättarnas förstörelse frisätter pro-trombotiska faktorer i blodet, vilket kan skapa eller förvärra blodproppar.

“Wild type” = Det ursprungligen detekterade formatet av SARS-CoV-2-viruset.

HÄNDELSEFÖRLOPP VID SARS-COV-2-S-mRNA-GIFTINJICERING (gäller Phraudzer, Scamderna, AstraZatanca, 666, Sputnik V, med fler):

Efter giftinjicering med mRNA-giftinjektioner innehållandes kod för SARS-CoV-2-S, så äger följande händelseförlopp rum:

1. Den livsfarliga mRNA-koden sprids genom hela blodomloppet till hela kroppen [29], däribland levern, mjälten och hjärnan [3]. Distributionen är dock inte uniform – beroende på anatomiska skillnader och andra individuella skillnader förmodligen knutna till genomsnittlig cellmembrankomposition i olika vävnadstyper, så hamnar olika mängd mRNA-paket på olika ställen.

2. Celler som börjar transkribera mRNA-koden för de livsfarliga S-proteinerna, erhåller direkt därpå negativa effekter av de stigande intracellulära nivåerna av S-, S1- och S2-enheter. S-proteinet klyvs nämligen intracellulärt av intracellulära proteaser. S-, S1- och S2-proteinerna börjar således utverka negativa biverkningar i form av störningar på samtliga proteiner och system som reagerar mot/på/med S-, S1- och S2-proteinerna [9].
Bland dessa biverkningar är formation av onaturliga syncytium med närliggande celler, samt disruption av DNA-repareringsmekanismer såsom p53 [9] och BRCA1/2, samt aktivering av NF-kB via TLR4, vilket försätter cellerna som tagit upp giftinjektionen i ett inflammatoriskt tillstånd.

3. PEG-lipiderna som kapslar in den hälsovådliga SARS-2-S-mRNA-koden frisätts och skapar inflammationer och allergiska reaktioner, som blir kliniskt märkbara hos vissa personer [3]. Detta förefaller vara avsiktligt, då dessa PEG-lipider även fungerar som adjuvanter.

4. Cellerna som olyckligtvis tagit upp och börjat transkribera mRNA-koden för de livsfarliga S-proteinerna, kommer att börja montera dessa proteiner, eller fragment av dem, på sina MHC’s, vilka immunförsvaret börjar reagera på [3].
S-proteinet i mRNA-giftinjektionerna är en aning modifierat på några ställen, för att få en aminosyra-signatur som närmre motsvarar den som mänskliga proteiner har. Därmed ökar syntesen av det mRNA-giftinjektions-resulterande S-proteinet dramatiskt jämfört med syntesen av S-proteinet och andra komponenter av SARS-CoV-2 vid en naturlig infektion [3].

5. Efter cirka 3-7 dagar har det specifika immunförsvaret arbetat upp tillräckliga mängder av aS -producerande B-celler och AST-volymer, vilket leder till direkta immunförsvarsangrepp på celler som har transkriberat S-proteinet. Dessa celler förstörs genom olika angreppsformer, däribland “complement pathway”-attacker, medan lösa S-proteiner i blodet neutraliseras av aS.
5A. Inslag av åtminstone låggradig sepsis kan förekomma hos en del personer som misshandlas med S-protein-giftinjektionerna, detta då S-proteinet agerar som en agonist för TLR4, vilken ställer upp bland annat NF-kB men även andra inflammatoriska pathways.

Efter detta initiala förlopp följer nedanstående biverkningsmekanismer. En del av dem överlappar i tid och beskrivning delvis mot ovanstående punkter.

PRIMÄRA BIVERKNINGSMEKANISMER.

1. ÖVERPRODUKTION AV RETINOLSYRA TILL FÖLJD AV SKADADE CELLMEMBRAN.

Överproduktionen av retinolsyra inträffar då cellmembranen försvagas [10] av mRNA-kapslarnas lipider [3] – något som giftinjektioners adjuvanter i allmänhet gör [293] – och pågår även senare då produktionen av S- och S1-protein är igång (då detta leder till “complement pathway”-attacker på celler som producerar S-protein, se nedan). Försvagade cellmembran släpper in retinol i cellerna, vilket sedermera konverteras till retinolsyra – och retinolsyra är extremt farligt för kroppen [10]. Förhöjda halter av retinolsyra leder till en omedelbar höjning av stresshormonet PTH, som frisätter kalcium ur benvävnaden och tänderna, för att försöka buffra retinolsyran.

Retinolsyra kan inflammera epitelvävnad i hela kroppen, alltså blodkärl och hud, och kan ensamt orsaka svåra skador eller död vid högre koncentrationer [10]. Omfattande retinolsyra-inflammationer föråldrar kroppen och tömmer ut förrådet av stamceller, genom att hyperaktivera stamcellerna.

Det ovan beskrivna förloppet med retinolsyra-produktion förstärks eventuellt även av eventuell förekomst av “graphene oxide” i PEG-lipiderna som används för att kapsla in mRNA-giftinjektionerna. PEG-lipiderna försvagar cellmembranen [3], varpå retinol läcker in. Om PEG-lipiderna kan bekräftas innehålla så kallad “graphene oxide” – än så länge oklart även om vissa indikationer på det finns [28] – så kommer denna GO att göra cellmembranen ännu svagare och mer permissibla för retinol, detta då GO har en tendens att särskilt vid laddningsförändringar kunna “spränga” cellmembran.

GO kommer även att göra stora skador på röda blodkroppar, vilka också kommer att ta upp retinol och konvertera det till retinolsyra. Fotografiska bevis på GO-skadade RBC’s finns redan; GO förefaller dränera elektroner från RBC’s membran, vilket deformerar dem [28]. Notera att det finns ännu inga 100%-iga bevis för att giftinjektionerna innehåller “graphene oxide”, endast vissa starka indikationer i den riktningen. Vetenskapliga källor kring “graphene oxide” och dess nyttjande i biomedicinska sammanhang finns längre ner.

Vidare, PEG-lipiderna som ingår i mRNA-giftinjektionernas kapslar har demonstrerats inducera överproduktion av ROS i flera olika typer av celler. Dessa PEG-lipid-kapslar tenderar även att ställa upp produktionen av inflammatoriska mediatorer, däribland cytokiner (vilket gör att de även fungerar som adjuvanter) [3]. Detta bidrar sannolikt till försvagade cellmembran i känsliga cell-linjer, varpå retinol kan läcka in i dem och konverteras till retinolsyra.

 

2. SKADOR PÅ KAPILLÄRER OCH BLODOMLOPPET.

I andra hand uppstår oerhörda skador på blodomloppet på grund av S-proteinerna som resulterat av giftinjektionerna (antingen har de nyproducerats, som av mRNA-giftinjektionerna, eller så utgör de själva giftinjektionen om giftinjektionen är en så kallad protein-giftinjektion) [29]. S-proteinet och dess subenhet S1 dysreglerar och nedreglerar ACE2 i cellerna i kärlväggarna, vilket får dem att inflammeras [9, 290], vilket medför ökad senescens hos dessa celler, med inflammationer och funktionsförlust i kärlväggarna som följd.

I) Immunförsvarsangrepp på S-protein-producerande celler (inklusive blodplättar!) som förstör cellerna (och degraderar närliggande cellers membran och kan orsaka att retinol läcker in i dem…) – detta angrepp medieras genom MHC:s i cellerna som tagit upp mRNA-koden för S-proteinet – celler som tagit upp mRNA-koden för S-proteinet börjar producera och montera S-proteinfragment på sina MHC:s, vilket immunförsvaret ser, och därpå angrips cellerna med S-proteiner eller fragment av dem i sin MHC:s av immunförsvaret [3].

II) Blockering av ACE2 genom S- och S1-proteiner [3, 9, 287] och/eller anti-idiotypiska anti-aS-antikroppar korsreaktiva mot ACE2 [26, 287], vilket orsakar omfattande inflammationer genom överaktivering av ATR1+AT2, vilket givetvis kan resultera i kapillärer som korkas igen.

III) Immunförsvarsangrepp genom “complement pathway” på celler där S- eller S1-proteinet har fastnat i ACE2-receptorer [290], vilket de modifierade S-proteinerna från giftinjektionerna har en ökad tendens att göra då de har modiferats för att undgå “membrane clearance” via ACE2 [3], vilket alltså innebär skador på bland annat kärlväggarna som på det här sättet kan korkas igen [290].

IV) Resulterande blodplättsansamlingar som kan bli blodproppar [29, 277] som fastnar i de minsta kapillärerna vilket i värsta fall täpper igen dem helt och stryper syretillförseln regionalt [29], i synnerhet på de ställena där giftinjektionerna har orsakat andra skador och blodplättarna kan själva vara under attack efter att ha tagit upp mRNA-kod för S-proteiner och börjat producera dem.
Den generella thrombositeten ökar hos de som har tagit giftinjektionerna [29, 277].

När S-protein-tillverkningen kommer igång (detta gäller mRNA-giftinjektionerna) så kan alltså både cellerna som tillverkar S-proteinerna slås ut, men den mängd S-, S1- och S2-proteiner som därpå läcker ut, kan fastna i andra celler med ACE2-receptorer [3, 9], och leda till att även de förstörs av immunförsvaret – och innan immunförsvaret hinner göra det kan destabiliseringen av RAS-komplexet via ACE2-inhibitionen leda till inflammatoriska skador på i första hand kärlväggarna – detta då ACE2 som blockeras av S-proteinet, är ansvarigt för att denaturera pro-inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7 [3]. Således är en förlust av ACE2 (vilket giftinjektionerna alltså leder till) inflammatoriskt [9, 287].

Destruktionen av kapillärer och inflammation av kärlväggar [9, 29] i hela kroppen (inklusive i hudlagren, [290]) leder därpå till potentiella skador i samtliga organsystem i hela kroppen (vilket vad beträffar skador på hjärnan och hjärtat har en tendens att bli permanenta skador), vilket är en stor del av förklaringen till den mycket breda omfattningen på skador som källorna längre ner målar upp en bild av [3, 29].

En av de mest signifikanta biverkningarna som kan resultera av destabiliseringen av RAS-systemet, i kombination med den signifikant ökade thrombositeten post-giftinjektionerna, är utvecklingen av det svåra tillståndet Pulmonary Arterial Hypertension (PAH), som har en hög dödlighet [3, 29].

 

3. SKADOR PÅ OCH DYSREGLERING AV IMMUNFÖRSVARET.

I) Omfattande Antibody-Dependent Enhancement of Entry (ADE) [3, 12] via lågkvalitativa icke-neutraliserande antikroppar (bAbs) vilka efter cirka 3-6 månader börjar förstärka infektioner av SARS-CoV-2-varianter i allmänhet [13, 27] och kan leda till mycket svåra sjukdomsförlopp, dels genom att antikropparna i sig kan uppreglera vissa inflammatoriska processer [27], och dels via export av viruset till blodomloppet där celler med receptorerna DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc och MGL-Fc (förutom ACE2) också kan börja ta upp viruset eller reagera på det.

II) utkonkurrering av existerande antikroppsbibliotek (genom överstimulering av en smal serie B-celler) inklusive i värsta fall “naturliga antikroppar” som är verksamma mot flera typer av patogener.

III) utslagning/försvagning av delar av existerande immunförsvar – LLPC-biblioteket i benmärgen kan genom TNF-alpha-påslag efter giftinjektionerna tvinga fram migration/förlust av LLPC’s (oklar magnitud, kan vara en insignifikant biverkning hos många).

IV) skapande av syncytium i lungorna, som dränerar blodet på CD8+ och CD4+ T-celler vilket utgör en kraftig immunförsvarsförsvagning (det är denna försvagning av immunförsvaret som vissa personer med autoimmuna tillstånd upplever som en positiv biverkning av giftinjektionerna).

V) etablering av OAS, vilket innebär att de giftinjicerade personerna löper en stor risk att producera primärt de undermåliga antikropparna från giftinjektionerna vid påföljande kontakt med SARS-2-viruset – de giftinjicerade löper därmed en stor risk att kunna bli sjuka i SARS-2/Covid-19 flera gånger i rad, då antikropparna från giftinjektionerna alltså inte är neutraliserande i tillräckligt hög grad. Denna risk är mycket lägre hos de som har genomlidit en naturlig infektion.

VI) omprogrammering av immunförsvarsresponsen på TLR4- och TLR7/8-agonister, vilket innebär en generellt sänkt eller på andra sätt icke-gynnsamt modifierad immunförsvarsrespons mot bakterier och virus (respektive).

VII) en generellt sett icke-neutraliserande initial respons mot SARS-CoV-2-infektioner, vilket medför att den giftinjicerade kan ha viruset i blodomloppet längre och i högre grad än icke-giftinjicerade samt kan sprida viruset mer effektivt omkring sig än icke-giftinjicerade.

De olika immunförsvarsförsvagningarna leder till att många giftinjicerade erhåller en återaktivering av dormanta virus, däribland virus i herpes-klassen [3]. Giftinjektionerna kan även ge ADE till andra virus, såsom Dengue-viruset [18].

 

4. (ÖVRIGA) AUTOIMMUNA TILLSTÅND.

S-proteinet har dessvärre cirka 30-talet epitop som har likhet med kroppsegna proteiner [3]. Detta medför att de giftinjektions-inducerade aS har en signifikant potential att vara autoreaktiva och slå på ett eller flera kroppsegna protein – alltså autoimmunitet [1, 3, 11, 22, 24, 25, 26, 287].

Påtvingad (över)produktion av anti-S-antikroppar (aS) som bland annat kan
I) sterilisera kvinnor (aANXA2) tillsammans med immunförsvarsreaktionerna i avsnitt #2 ovanför (drabbar förmodligen “bara” en viss % av giftinjicerade kvinnor);
II), via aANXA2-aktivitet leda till autoimmuna angrepp på nervceller;
III) dysreglera metabolismen och orsaka direkta vävnadsskador via anti-Cardiolipin-Abs [25] och aS med korsreaktivitet mot däribland mitokondriella proteiner,
IV) vilket även kan trigga cancerisering genom att anti-Cardiolipin-Abs (aPL) [22, 24, 25] dysreglerar mitokondrier;
V) skapa blodproppar genom produktion av pro-trombotiska autoreaktiva antikroppar [25];
VI) reagera mot muskelproteinet titin som naturligtvis finns i bland annat hjärtat;
VII) leda till “complement pathway”-angrepp mot flera vävnadstyper som de giftinjektions-inducerade aS uppvisar korsreaktivitet mot [1, 3].
VIII) Produktionen av höga halter av aS kan sedermera ge upphov till så kallade anti-idiotypiska antikroppar mot anti-S-antikroppen [26, 287], vilket kan ge följande problem:
i) Autoimmuna reaktioner mot ACE2 (som nämnt och beskrivet ovanför i avsnitt #2 under den aktuella rubriken) [26, 287];
ii) Autoimmuna reaktioner mot DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc, MGL-Fc, vilket kan ge upphov till ett stort antal biverkningar.

 

5. CANCERISERING.

Cancerisering och “acceleration” av redan canceriserade områden, genom
I) potentiell dysreglering av CD8+ och CD4+ T-celler +
II) dysreglering av immunförsvarscellers reaktioner på signalering från TLR4, TLR7 och TLR8 (endast begynnande bevis på att TLR7 och TLR8 dysregleras) +
III) inhibition av tumör-suppressorerna p53 [9] och BRCA1/2 – detta sker genom S2-proteinet som har bevisats interagera starkt med p53 och BRCA1/2, men även genom S1-proteinet som har visat sig uppreglera MDM2 [9] som i sin tur nedreglerar p53 +
IV) anti-Cardiolipin-Abs [22, 24, 25, 30] som kan penetrera och dysreglera celler med försvagade cellmembran (se ovan) men även reagera mot Cardiolipin-fragment som presenteras på cellers MHC-proteiner +
V) induktion av syncytium (bland annat lungorna) och Cell-In-Cell-formationer, vilka tenderar att förekomma i tumörer – dessa syncytium dränerar dessutom blodet på CD8+ och CD4+ T-celler, vilket innebär att immunförsvaret förstörs inklusive de T-celler som reagerar på tumöriserade celler +
VI) igensatta kapillärer (se avsnitt 2 ovanför samt övriga källor längre ner) leder till att mikro-syresättningen faller, varpå fler vävnader ställer upp HIF1A-signaleringen på grund av den ökade syrebristen resulterandes av de igensatta kapillärerna. I områden som redan lider av partiell syrebrist så riskerar alltså giftsprutorna att knuffa dem över kanten genom att direkt strypa blodtillförseln, vilket alltså leder till att cancerisering kan resultera via ökad HIF1A-signalering +
VII) S-proteinet agerar som en agonist för TLR4, vilket aktiverar NF-kB vilket ofta är aktiverat i tumörer och canceriseringar +
VIII) inhibitionen av ACE2 via S-proteinet och anti-aS [26, 287] leder till ökad ACE-aktivitet vilket uppreglerar aktiviteten hos ATR1 och ATR2 vilket syns i inflammationer och canceriseringar [17].

Oklart hur många % av de giftinjicerade som canceriseras på det här sättet, men den kraftiga ökningen av personer med cancer gör gällande att detta är ett signifikant kluster av biverkningsmekanismer.

 

6. ACCELERERAT ÅLDRANDE VIA AKTIVERING AV NF-KB-SIGNALERING I (BLAND ANNAT) HJÄRNAN.

S1-proteinet har demonstrerats vara en agonist för TLR4, och TLR4 aktiverar bland annat NF-kB, vilket är en pro-inflammatorisk mekanism.

Djurförsök visar att möss som får EN injektion som överaktiverar NF-kB i hjärnan, får en livslängd som är 15-30% kortare än möss som inte fick injektionen – detta då hypothalamus förefaller vara en regulator av livslängden genom systemisk hormonell signalering.

Således kan man på goda grunder anta att giftinjektionerna, som ju innehåller eller skapar även S1-proteiner, ger upphov till denna livslängdsförkortande signalering genom S1 -> TLR4 -> NF-kB -> “åldrande” hormonell signalering från hjärnan.

Då giftinjektionernas innehåll sprids systemiskt genom kroppen, så hamnar det även i hjärnan. Vi vet naturligtvis ingenting om hur stark denna åldrande effekt kan tänkas bli, eftersom att absolut inga som helst trovärdiga långtidsstudier har gjorts på giftinjektionerna.

 

7. DIREKTA SKADOR PÅ ÖVRIGA VÄVNADER.

S-proteinet kan även utverka andra direkta skador på vävnader, exempelvis hjärtat som effektivt förstörs av bland annat S-protein-medierad fusion mellan cellkonstrukten i hjärtat, vilket orsakar elektriska rubbningar i hjärtat och får det att inte längre fungera som det ska.

Just hjärtat verkar vara föremål för flera olika adversiva mekanismer direkt relaterade till giftsprutorna [29]. Dessa mekanismer verkar bland annat resultera i en högre risk för myokardit [279] och perikardit [279].

 

8. FÖRHÖJNING AV INFLAMMATORISK AKTIVITET I KROPPEN.

Då S-proteinet har visats tas upp av makrofager (eller till och med produceras av dem om de tar upp mRNA-koden direkt), så kommer en del av dessa makrofager som har konverterat till sin “odödliga form” (ett läge där makrofagernas apoptos är deaktiverad och de lever 1-2+ år eller mer) att pumpa ut inflammatoriska cytokiner under sin livstid, detta eftersom att S-proteinet aktiverar inflammatoriska processer i makrofagerna.

S-proteinet har även visat sig nedreglera expressionen av ACE2 [9] utan en samtidig nedreglering av ACE. Detta innebär att RAS destabiliseras i en pro-inflammatorisk riktning, eftersom att ATII då inte konverteras till anti-inflammatoriska AT1,7 utan istället kan interagera med ATR1 och bilda ett inflammatoriskt komplex.

 

9. ÖKAD RISK FÖR SKADLIGA PRION-KONSTRUKT.

Då – i synnerhet det något modifierade – S-proteinet i giftinjektionerna innehåller 5 stycken sekvenser av samma sort som tros kunna inducera och/eller förvärra pågående skadliga prion-konstrukt, så riskerar de S-protein-produktionsresulterande giftinjektionerna att inducera nya eller påskynda pågående prion-sjukdomar [3].

Skadliga prioner riskerar att bildas i levern och mjälten där mRNA-koden för de hälsovådliga prion-liknande S-proteinen koncentreras, och därpå riskerar prion-fragmenten att transporteras upp till hjärnan via vagus-nerven, för att där orsaka och påskynda prion-sjukdomar [3].

 

10. TRANSKRIPTION AV OAVSIKTLIGA mRNA-FRAGMENT.

EMA har i ett av sina dokument avslöjat att mRNA-tillverkningsprocessen även resulterar i kontamination med ofullständiga mRNA-fragment, som därpå givetvis riskerar att också transkriberas av kroppen i den giftinjicerade [3]. Det är just nu okänt vilka mRNA-fragment som typiskt riskerar att bildas – om någon särskild sorts fragment har en förhöjd risk att skapas, vill säga – och därmed är det okänt vilka pseudo-protein detta riskerar att skapa, och vilka biverkningar dessa riskerar att ha.

De primära biverkningsmekanismerna accelererar “all cause mortality” hos de giftinjicerade, genom skadorna och förstörelsen av kapillärnätverket i hela kroppen, ökad baseline-inflammation [1], autoimmunitet [3] och andra mer specifika effekter. Givetvis får detta störst konsekvenser i områden med redan pågående inflammationer, cancerisering eller andra skador. Det innebär att alla personer som avlider av i stort sett vad som helst efter giftinjektionerna, särskilt om de dör inom de första 12 månaderna, ska anses ha helt eller delvis tagits av daga av giftinjektionerna.

Eventuella invändningar mot detta flyttas direkt till papperskorgen – om i stort sett alla möjliga som dog av och med Covid-19 ska räknas som dödade av Covid-19, så ska samma princip gälla här för giftinjektionerna. Dessutom finns det mycket mer vetenskapligt stöd för att räkna skade- och dödsfall väldigt brett efter giftinjektionerna, än för att räkna brett beträffande förmodade Covid-19-dödsfall.

SEKUNDÄRA BIVERKNINGSMEKANISMER.

1. SHEDDING.

Giftinjektionerna kan även spridas – då som färdigproducerade S-, S1- och S2-proteiner – till andra personer som inte har tagit dessa giftsprutor. Detta sker både genom utandning av exosom från de giftinjicerade som kan innehålla S-proteiner med mer [3], men även via direkt shedding av S-proteiner i utandningsluft.

 

2. ACCELERATION AV VIRUS-MUTATIONER.

mRNA-giftinjektionerna leder till storskalig produktion av aS med procentuellt sett väldigt låg neutraliserande verksamhet. Dessa lågkvalitativa aS leder till en omfattande mutationsgrad hos SARS-CoV-2 – giftinjektionerna skapar nya mutationer [3].

 

3. INKORPORATION AV mRNA-KODEN FRÅN GIFTINJEKTIONERNA VIA REVERSE TRANSCRIPTION.

mRNA-koden från giftinjektionerna kan även tas upp i kroppens egen genetiska kod, via “reverse transcription”-mekanismer [3]. Detta är särskilt farligt för foster i en gravid kvinna som misshandlas med de exceptionellt farliga mRNA-giftinjektionerna, detta då fostret beroende på vilket stadium av tillväxt det är i, kan inkorporera koden för S-proteinet i sitt egen DNA, vilket kommer att resultera i ett barn som lider av fruktansvärda S-protein-triggade inflammationer, och dör långt i förtid.

 

4. MAGNETISK SPOT PÅ GIFTINJEKTIONSSTÄLLET.

Giftinjektionsstället kan hos en signifikant andel av de giftinjicerade börja uppvisa magnetiska effekter. Det finns gott om anedokter kring detta på sociala medier med mer. Emedan de exakta mekanismerna som ligger bakom ännu är okända, så skulle det kunna röra sig om att man i giftinjektionerna har nyttjat experimentella tekniker för att öppna cellmembran genom magnetiska fält. Medicinsk teknik för att göra detta existerar bland annat i form av järnkoncentrerande proteiner [4, 5, 6, 7].

NYCKELKONCEPT ATT FATTA.

1. Så gott som samtliga skadeverkningar som SARS-CoV-2-viruset leder till, leder även själva S-proteinet i sig till, inklusive då det S-protein som produceras efter mRNA-giftinjektionerna, som på grund av vissa modifieringar i vissa avseenden är farligare än det ursprungliga S-proteinet [3]. Så alla länkar ni ser i listan härunder med skadeverkningar från SARS-CoV-2:s S-protein(er) är direkt överförbara på S-proteinet skapat av/via mRNA-giftinjektionerna eller som finns löst i andra typer av Covid-19-giftinjektioner. De andra giftinjektionerna med vektorvirus eller löst S-protein (protein-vaccin), innehåller alltså också S-proteiner som är lika farliga.

Notera att samma resonemang gäller även för en mycket stor del av de som diagnosticeras med Covid-19 kort efter att de har utsatts för giftinjektionerna – en stor del av har alltså fått skador på grund av giftsprutorna men på grund av att RNA för SARS-CoV-2 nu finns i deras kroppar, så ger RT-PCR-tester en missvisande signal – det som egentligen detekteras är i majoriteten av fallen alltså RNA-resterna från giftinjektionerna, och inte RNA från riktiga SARS-CoV-2.

2. SARS-2-viruset finns vid mildare infektioner normalt sett inte i någon större mängd eller alls (i termer av vad som är mätbart) i blodomloppet. Men efter giftinjektionerna så sprids både viruspartiklar eller S-proteiner eller mRNA-kod för S-proteiner i blodomloppet (beroende på giftinjektionstyp) på ett sätt som annars inte sker förrän en infektion har blivit väldigt allvarlig. Det produceras även mer “lösa” (eller innehåller från början) S-proteiner efter giftinjektionerna än jämfört med en naturlig infektion [3], vilka just på grund av att de är lösta, lättare kan göra skada genom hela kroppen.

Mer information om detta finns straxt nedanför, samt i avsnittet “BAKGRUNDSARTIKLAR” i referens-avsnitten nedanför.

VANLIGA MOTARGUMENT SOM ÄR OGILTIGA.

Felaktigt påstående #1: “S-proteinet från giftinjektionerna har andra aminosyror på några ställen och beter sig inte som S-proteinerna på SARS-2-viruset.”

Svar: Det modifierade S-proteinet som det kodas för i mRNA-giftinjektionerna är gjort för att undgå “membrane clearance” via ACE2 och inte tas upp av cellerna [3]. Giftinjektionsmakarna har påstått att detta gör att S-proteinerna inte tas upp av cellerna. Detta är fel på minst tre sätt.

För det första så är inhibitionen av “membrane clearance” av S-proteinet via ACE2-receptorn inte 100%-ig, så en del av S-proteinerna kommer att tas upp av cellerna ändå, och sedan delas i S1- och S2-enheterna inne i cellerna, av proteaser inne i cellerna, och därpå utverka skador.

För det andra så är en del av S-proteinets skademekanism just att det fäster på och inhiberar ACE2-receptorerna, och hindrar dem från att göra sitt jobb. Ju längre S-proteinet och dess subenheter finns fria i blodomloppet, desto längre hindrar de ACE2 från att göra sitt jobb med att omvandla potentiellt inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7.

För det tredje, risken finns att immunförsvarsceller och antikroppar ser/beklär den delen av S-proteinet som sticker upp från ett ACE2-protein där det sitter fast, och då kommer den cellen förmodligen att hamna under angrepp från immunförsvaret och förstöras eller skadas. Risken att detta ska ske ökar ju längre S-proteinet sitter fast i ACE2-proteinet utan att undergå “membrane clearance” och tas in i cellen istället (och om så sker, så gör S-proteinet skador även intracellulärt).

 

Felaktigt påstående #2: “En Covid-19-infektion är farligare än att ta [giftinjektionerna] då mängden virus i blodomloppet då man är sjuk är högre än antalet S-proteiner i blodet efter [giftinjektionerna].

Svar: Detta påstående stämmer inte heller – mängden SARS-CoV-2 i blodet är obefintlig i allt annat än svåra Covid-19-förlopp, och även i majoriteten av dem är viruset inte uppmätbart i blodet även om prevalensen av SARS-2-vRNA ökar signifikant hos de som är svårt sjuka i Covid-19.

Så gott som 100% av de som tar giftinjektionerna däremot, får S-, S1- och S2-proteiner i blodomloppet med start cirka 3-5 dagar efter giftinjektionerna. Med andra ord, att ta giftinjektionerna motsvarar en mängd S-proteiner frisatt i blodomloppet, som med mycket stor marginal överstiger mängden S-proteiner som en genomsnittlig SARS-CoV-2-infektion (hos en icke-giftinjicerad!) ger upphov till [3].

Se mer information om detta i referens-sektionen “BAKGRUNDSARTIKLAR” längre ner.

 

Felaktigt påstående #3: “mRNA-[giftinjektionerna] kodar inte för hela S-proteinet, det är bara en liten del som finns i injektionerna.”

Svar: Även detta påstående är helt felaktigt – mRNA-giftinjektionerna kodar för ett full-längds SARS-2-S-protein [3], som i vissa av giftinjektionerna har modifierats på några ställen [3].

 

Felaktigt/Farligt påstående #4: “Det är bra att [giftinjektionerna] leder till väldigt höga antikroppsnivåer!”

Svar: Nej absolut inte – aS är enligt flera studier länkade i den här artikeln direkt skadliga och autoreaktiva och kan alltså leda till en lång rad autoimmuna tillstånd [1, 14, 284, 287], och de giftinjektionsskapade aS är ändå av låg kvalitet och skyddar inte nämnvärt mot någonting, särskilt inte efter ett par månader efter den senaste giftinjektionen.
Vid naturliga infektioner däremot, så producerar kroppen en lägre mängd aS och av högre kvalitet (=neutraliserande), samt även antikroppar mot exempelvis N-kapseln (aN), vilket leder till att en naturlig infektion har en högre benägenhet att skapa en steriliserande immunitet.
Påtvingat höga nivåer av aS riskerar dessutom att leda till induktion av anti-idiotypiska anti-aS-antikroppar, som då kommer att vara verksamma bland annat mot ACE2 [287], vilket är högst pro-inflammatoriskt.

 

Felaktigt påstående #5: “[Giftinjektionernas] mRNA-kod försvinner ur kroppen efter bara några dagar.”

Svar: Inte enligt ett gäng listiga universitets-nissar i Danmark – de fann att giftinjektionernas mRNA gick att detektera i blodet i minst 28 dagar efter senaste giftinjektionen [286].

REFERENSMATERIAL.

Visa den här listan, länk för länk, för nästa defekta Duracell-kanin som blajar ur sig trams i stil med “finns inga studier på att [giftinjektionerna] skulle vara livsfarliga”.

Observera att enstaka länkar är markerade med stjärnor efter länktexten, därför att kommunisterna på Facebook annars ploppar upp en horribel varningsruta varje gång jag lägger in någonting nytt och jag behöver se vilka länkar jag ska bryta då statusen förs över FB. Om du läser detta på FB kan länkarna vara brutna med mellanslag och i vissa fall innehålla extra “/”-tecken mitt i texten – ta i så fall bort mellanslagen och extra “/” för att kunna öppna länken.

POTENTIELLA & BEKRÄFTADE BIVERKNINGAR – LÄNKNUMMER:

Allergi & Anafylaktisk chock: 3
Alzheimer’s Disease: 285
Autoimmunitet: 1, 3, 10, 11, 18, 22, 23, 24, 287, 291, 292, 293
Blodproppar: 11, 23, 25, 29, 277
Cancerisering: 9, 17
Genombrottsinfektioner: 13, 15, 16, 281
Hepatit: 291, 292
Hjärtattacker: 25
Hudutslag: 290
Inflammation: 17
Kastration: 284
Magnetisk spot på injektionsstället: 4, 5, 6, 7
Menstruation: 282
Multipel Skleros (MS): 2
“Myntrullar”: 28
Myokardit: 31, 279, 295
Neurologiska sjukdomar: 10, 285
PASC: 287
Perikardit: 279
POTS: 22
Psykiska sjukdomar: 10
Pulmonary Arterial Hypertension (PAH): 3, 29, 278
Shedding: 3
Sterilitet: 283, 284
Stroke: 25
Transversell Myelit: 293
Vaskulit: 25
Ögonskador: 280

ANDRA TAGGAR – LÄNKNUMMER:

666 (J&J): 281, 282
ACE: 17, 21, 285
ACE2: 3, 9, 14, 17, 26, 285, 287, 290, 294
ADE: 3, 12, 14, 18, 19, 20, 27, 281
Adjuvanter: 27, 293
Alpha B.1.1.7 VOC: 13, 281
aN: 284
Angiotensin 1 (ATI): 17, 285
Angiotensin 1,7 (AT1,7): 17, 285, 287, 290
Angiotensin 2 (ATII): 17, 285, 287, 290, 294
Angiotensin 2 Receptor 1 (ATR1): 17, 285, 287, 294
Angiotensin 2 Receptor 2 (ATR2): 17
Anti-idiotypiska antikroppar: 26, 287
aPL: 22, 23, 24, 25
APS: 25
aS: 1, 2, 14, 26, 284, 285, 292, 294
AstraZatanca: 282
bAbs: 12, 14
Beta B.1.351 VOC: 13
Biosyntes av SARS-2-S: 3
Blodplättar: 29
Complement Pathway: 12, 26, 290
D-Dimer: 29
Delta VOC: 281, 294
DENV: 18, 19, 20
ELISA: 283
FcR: 12
Forskningsfusk: 3, 29, 279, 288, 294
Giftinjektioner (allmänt): 10, 21, 293
Grafenoxid: 28
Informed consent: 21
Korruption: 278
Mas receptor: 287
MDM2: 9
MERS-CoV: 12, 21
MHC: 3
Mitokondrier: 9
nAbs: 14
Omicron VOC: 294
Original Antigenic Sin (OAS): 294
p53: 9
PEG-lipider: 3
Phraudzer: 2, 13, 31, 279, 280, 281, 282, 283, 292, 294, 295
Prion: 3
RAS/RAAS: 14
Retinol & retinolsyra: 10
Reverse Transcription: 3
RSV: 21
Röda blodkroppar: 28
SARS-CoV: 12, 18, 21, 27
SARS-CoV-2: 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 284, 287, 290, 292, 294
SARS-CoV-2-S-protein: 1, 2, 3, 8, 9, 26, 28, 29, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 294
Scamderna: 29, 279, 281, 282, 286, 291, 294
Sialinsyra: 28
Syncytin: 283
ZIKV: 20

ALLMÄNT OM GIFTINJEKTIONERS BIVERKNINGAR OCH TOXICITET:

– (10) Multiple Vaccinations and the Enigma of Vaccine Injury. [I den här översiktsartikeln föreslår man att giftinjektioner i allmänhet har en tendens att öka retinol-aktiviteten i kroppen. (Retinol konverteras till retinolsyra, som är exceptionellt giftigt.) Man går även genom forskningsunderlaget som påvisar att giftinjektioner i allmänhet är associerade med ökad mängd autoimmuna sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar. Man föreslår att detta alltså beror på att retinoid-kaskaden aktiveras vid giftinjicerande, vilket leder till kroniskt förhöjda nivåer av retinolsyra. Då SARS-2-giftinjektionerna innehåller antingen adjuvanter eller PEG-lipider som fungerar som adjuvanter, vilka rupturerar cellmembran, så leder giftinjektionerna till ökad frisättning av retinolsyra, vilket bidrar till att ställa upp kroniska inflammationer i kroppen.]
Taggar: Autoimmunitet, Giftinjektioner (allmänt), Neurologiska sjukdomar, Psykiska sjukdomar, Retinol & retinolsyra
https://tinyurl.com/9erecxr7
– (3) Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. [En översiktsartikel som bland annat går genom konsekvenserna av de mindre modifikationerna som har gjorts av full-längds SARS-2-S-proteinet som mRNA-giftinjektionerna kodar för.]
Taggar: ACE2, ADE, Autoimmunitet, Biosyntes av SARS-2-S, Forskningsfusk, MHC, PAH, PEG-lipider, Prion, Reverse Transcription, SARS-CoV-2-S-protein, Shedding
https://tinyurl.com/jfz3hdxz
– (11) mRNA vaccines — a new era in vaccinology [från 2018]. [I den här artikelns avsnitt “Safety” listas följande potentiella biverkningar av mRNA-giftinjektioner: förhöjd systemisk inflammation, långvarig produktion av det som det kodas för (väldigt farligt om det är S-proteiner…), stimulation av autoimmuna antikroppar, starka IFN-1 påslag vilka man ser även vid autoimmunitet, ödem, blodkoagulering och blodproppar!]
Taggar: Autoimmunitet, Blodproppar
https://tinyurl.com/3pvdzand
– (77) Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens. [I den här artikeln går man genom det vetenskapliga underlaget för så kallad “immune escape” och i viss mån även ADE.]
https://tinyurl.com/wxub94jk
– (126) Mechanisms of T cell organotropism. [I den här artikeln – som är ett tungt dråpslag mot giftinjektioner i allmänhet – beskriver man hur T-celler som mognar som respons på ett hot som immunförsvaret reagerar på, programmeras för att migrera till den vävnaden där hotet först påträffades. Således – om man tar en efterbliven giftinjektion mot SARS-CoV-2 i armen, så kommer en signifikant del av T-cellerna som resulterar av denna giftinjektion att söka sig till huden och musklerna, som bär samma identifikationsmarkörer. Hela resonemanget bakom giftinjektioner är således smått efterblivet.]
https://tinyurl.com/b4n542zp
– (212) ‘ASIA’ – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. [I den här artikeln – tyvärr bara abstrakt tillgängligt gratis – så går man genom det generella biverkningssyndromet ASIA, som alltså uppstår av giftinjektionernas adjuvanter. Givetvis är ASIA en stor del av de biverkningar som Andrew Wakefield förde på tal, och blev kriminellt smutskastad och angripen för, av kriminella idioter inom politiken, mainstream-medierna, och inte minst forskningsindustrin.]
https://tinyurl.com/6h4mds4u
– (241) Hepatitis B Vaccination of Male Neonates and Autism Diagnosis, NHIS 1997-2002. [I den här studien så visade man att risken för att amerikanska pojkar skulle utveckla autism, var 3-falt förhöjd hos pojkar som fick vaccinet som nyfödda bebisar, jämfört med de som antingen aldrig fick Hepatit B-vaccin, eller fick det först efter att ha fyllt 1 månad. Mekanismen är troligen förhöjd produktion av retinolsyra (ett ämne som figurerar i biverkningsbeskrivningarna ovanför) på grund av att cellmembranen ruptureras av adjuvanterna i injektionen, varpå retinol läcker in i cellerna och därpå konverteras till retinolsyra, som är exceptionellt giftigt.]
https://tinyurl.com/42uhdn6p
– (293) Transverse myelitis and vaccines: a multi-analysis. [I den här översiktsartikeln går man genom bevisen för att giftinjektioner i allmänhet även kan utlösa det ovanliga tillståndet transversell myelit. Man menar på att adjuvanterna sannolikt är huvudproblemet. Jag vill tillägga att andra referenser i källförteckningen pekar ut den förhöjda konverteringen av retinol till retinolsyra som ett problem post-giftinjicering, på grund av att adjuvanterna rupturerar cellmembranen och ökar inflödet av retinol i cellerna, varpå detta retinol konverteras till retinolsyra. Både retinol och retinolsyra har en förmåga att öka inflammatoriska mediatorer och stresshormon.]
Taggar: Adjuvanter, Autoimmunitet, Giftinjektioner (allmänt), Transversell Myelit
https://tinyurl.com/4pvy45xy

ANTIKROPPAR & ANTIBODY-DEPENDENT ENHANCEMENT OF ENTRY:

– (12) Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. [I den här översiktsartikeln publicerad 9:e september 2020, innan SARS-2-giftinjektionsfiaskot rullades ut, så gick man genom det vetenskapliga underlaget för ADE – Antibody-Dependent Enhancement – ur ett SARS-2-perspektiv, framför allt då ADE via FcR och samt ADE genom icke-neutraliserande inflammations-inducerande antikroppar. Man varnade även för risken att giftinjektionerna kunde ge ADE till viruset genom att skapa antikroppar som medierar detta.]
Taggar: ADE, bAbs, “Complement Pathway”, FcR, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/2ttmvhv2
– (13) Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals. [I den här studien fann man att sannolikheten för att bli infekterad av SARS-2-varianten B.1.351 (Beta) var högre hos de som hade tagit Phraudzer-giftinjektionerna, jämfört med icke-förgiftade. Man fann även att partiellt Phraudzer-förgiftade hade en högre sannolikhet att bli infekterade med B.1.1.7 (Alpha) jämfört med icke-förgiftade. Detta beror på att giftinjektionerna skapar i första hand icke-neutraliserande antikroppar.]
Taggar: B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), Genombrottsinfektioner, Phraudzer
https://tinyurl.com/y9zrfsc3
– (14) The plasmablast response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination is dominated by non-neutralizing antibodies and targets both the NTD and the RBD. [I denna studie påvisas att det giftinjektions-resulterande antikroppsbiblioteket fungerar dåligt, så till vida att de flesta aS som skapas av giftinjektionerna inte är neutraliserande (nAbs), utan bara bindande (bAbs). I studien fann man även att kohorten som hade genomlidit en naturlig SARS-CoV-2-infektion hade en högre andel neutraliserande aS och lägre nivåer av aS totalt – vilket är bra eftersom att aS är autoreaktiva. Studien visar alltså att giftinjektionerna leder till lågkvalitativa bAbs vilka riskerar att leda till ADE och genombrottsinfektioner, men även att naturliga infektioner ger ett högkvalitativt aS-svar på lägre nivåer. Immunsvaret på en naturlig infektion medför alltså genomsnittligen en lägre risk för autoimmuna problem, samtidigt som effektiva neutraliserande aS (och aN:s) renderas. Studien visar även att vissa aS inhiberar ACE2, vilket kan innebära att ACE2 hindras att interagera med ATII även av aS, vilket i så fall alltså innebär att RAS/RAAS kan destabiliseras även av aS, vilket är inflammatoriskt. I så fall är det ännu ett tungt dråpslag mot giftinjektionerna som ju provocerar fram onödigt höga nivåer av aS (= onödigt hög inhibition av ACE2) som dessutom alltså håller en låg kvalitet. Ett annat potentiellt problem är att man fann att immunsvaret mot andra säsongs-coronavirus (hCov) förstärktes efter giftinjektionerna – men man gick aldrig in på kvaliteten på dessa antikroppar. Om antikropparna mot andra hCov:s som förstärktes av giftinjektionerna också är mestadels icke-neutraliserande så innebär det att de som tar giftinjektionerna alltså får ett sänkt immunförsvar mot vanliga förkylningsvirus.]
Taggar: ACE2, ADE, aS, bAbs, nAbs, RAS/RAAS
https://tinyurl.com/f6229ahd
– (15) Nearly 40% of new COVID patients were vaccinated – compared to just 1% who had been infected previously. [Rapport om omfattande ADE-effekter i Israel. Utöver det så säger israeliska experter att naturlig infektion är bästa skyddet mot Delta.]
Taggar: Genombrottsinfektioner
https://tinyurl.com/ue27uk3
– (16) Diagram över infektioner i Vermont i Juli 2021 – infektionerna skjuter i höjden trots att Vermont är den mest giftinjicerade delstaten i USA.
Taggar: Genombrottsinfektioner
https://tinyurl.com/n32ef7ux
– (18) Covid-19 and dengue: Double punches for dengue-endemic countries in Asia. [Den här artikeln handlar om att korsreaktivitet föreligger mellan antikroppar mot SARS-2 och DENV vilka ger ADE till varandra, varpå giftinjektionerna alltså riskerar att ge ADE till inte bara SARS-2 utan även till DENV. Utöver det går artikeln in på att SARS-2 skapar autoreaktiva antikroppar – vilket innebär att giftinjektionerna mot SARS-2 riskerar att göra detsamma.]
Taggar: ADE, Autoimmunitet, DENV, SARS-CoV, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/4eheh3c3
– (19) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and Dengue viruses. [Även den här studien påvisar likt referensen #18 korsreaktivitet mellan SARS-CoV-2 och DENV. Denna korsreaktivitet kan yttra sig på olika sätt, däribland genom “false positives” för endera viruset, men även genom att antikropparna mot ett av virusen riskerar att ge ADE till det andra viruset, och vice versa.]
Taggar: ADE, DENV, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/3fc5mp5p
— (20) Dengue virus sero-cross-reactivity drives antibody-dependent enhancement of infection with zika virus. [I den här artikeln beskriver man hur ADE föreligger mellan DENV och ZIKV, därför att antikropparna för det ena viruset inte neutraliserar det andra, och då ger ADE-effekter istället. Den här artikeln sammantagen med referenserna #18 och #19 visar att de som tar giftinjektionerna mot SARS-2, riskerar att skapa ADE för både Dengue-viruset och för Zika-viruset om det vill sig illa. Artikeln har dock endast en indirekt bäring på SARS-CoV-2 och giftinjektionerna.]
Taggar: ADE, DENV, ZIKV
https://tinyurl.com/yckd6kkt
– (21) Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. [I den här artikeln begär artikelförfattarna att ADE förs på tal vid så kallad “informed consent”, vilket sällan sker nu, på grund av att läkare och andra giftinjektions-administratörer är outbildade och ointresserade.]
Taggar: ADE, Giftinjektioner (allmänt), Informed Consent, MERS-CoV, RSV, SARS-CoV, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/5e87svj3
– (78) Convergent epitope-specific T cell responses after SARS-CoV-2 infection and vaccination. [I den här studien visar man att Phraudzers giftinjektioner inte skapar (aN) mot SARS-2, vilka tenderar att ha störst bredd. Man visar samtidigt att aN skapas av naturlig infektion. Giftinjektionerna är således värdelösa mot varianter och ger ADE åt dem, vilket Delta visar just nu.]
https://tinyurl.com/3thc7tcu
– (79) Studying SARS-CoV-2 infectivity and therapeutic responses with complex organoids. [I den här översiktartikeln nämner man och visar ADE i figur 1. Artikeln är med mest för att ytterligare reta giftinjektions-fanatiker som påstår att ADE skulle vara ett “fringe concept” som inte är bevisat föreliggande för SARS-2. Uppenbarligen anser Nature att ADE finns och är relevant för SARS-2.]
https://tinyurl.com/c4xc7nau
– (80) Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. [I den här studien som är gjord på SARS-1-resulterande aS, så fann man att deras förekomst ledde till dysreglering av immunförsvarsresponsen genom FcR, vilket antyder att generell FcR-relaterad ADE även pågick. Man bör vänta sig liknande resultat för aS för SARS-2, då virusen har liknande S-protein – och givetvis då även giftinjektionerna som ju tvingar fram överproduktion av aS. Giftinjektionerna kan alltså leda till skador på lungorna vid kontakt med viruset, förutom att nedreglering av FcR leder till ökad risk för svampinfektioner med mer.]
https://tinyurl.com/e5ssfr7y
– (81) The role of IgG Fc receptors in antibody-dependent enhancement. [I den här studien går man in på att SARS-1-deriverade aS ger ADE för SARS-1 via FcRIIb – som då potentiellt nedregleras. Då FcRIIb medierar immunitet mot bakterier och svampar, så kan SARS-2-giftinjektionerna alltså leda till att man via aS faciliterar infektioner av svampar och bakterier. Dessa infektioner kan pågå även subkliniskt och föråldrar och försvagar den giftinjicerade.]
https://tinyurl.com/5y2d5uex
– (82) The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID-19. [I den här artikeln antyder man – baserat på forskning på SARS-1 – på att ADE-faran för SARS-2 förmodligen har mer att göra med uppreglering av pro-inflammatoriska faktorer och nedregleringen av anti-inflammatoriska faktorer, medierat via FcR. Detta har bäring för giftinjektionerna genom att det är antikropparna mot framför allt S-proteinet som står för medieringen. Således, giftinjektionerna som skapar antikroppar mot S-proteinet, förstärker pågående inflammationsprocesser och kan leda till ADE för svampinfektioner och vissa bakterier, enligt andra källor angivna häri.]
https://tinyurl.com/29e8yums
– (83) Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam. [I den här studien fastslår man att giftinjektionerna har så gott som noll verkan på SARS-2 – aktiv transmission bland giftinjicerade förekommer, och även i denna studien finner man att de giftinjicerade har låga nivåer av neutraliserande hög-kvalitativa antikroppar. Dessutom finner man att de giftinjicerade har 251 gånger högre (!) viral titer än vad icke-giftinjicerade i samma region tidigare har uppmätts ha vid infektion.]
https://tinyurl.com/a364vdsz
– (84) Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda. [I den här studien visar man att en av de kinesiska giftinjektionerna – som använder “wild type” SARS-2 – har *väldigt* låg neutraliseringsförmåga mot den nu kommande Lambda-varianten. Vi kan därmed inferera att de övriga giftinjektionerna som är baserade på “wild type” SARS-2, alltså alla andra, också har en nedsatt verkan mot Lambda, även under de cirka 150 dagar som antikropparna håller i sig. Giftinjektionerna är alltså totalt värdelösa, at best.]
https://tinyurl.com/4td6x7mt
– (85) SARS-CoV-2 Lambda variant exhibits higher infectivity and immune resistance. [I den här studien visar man att Lambda-varianten som sprids i Sydamerika just nu och snart är världen över, erhåller ADE av ineffektiva giftinjektionsskapade antikroppar (se Chile) – och man pekar specifikt ut Phraudzers giftinjektion som relativt ineffektiv mot Lambda.]
https://tinyurl.com/3naf2e9h
– (86) In vitro and in vivo functions of SARS-CoV-2 infection-enhancing and neutralizing antibodies. [I den här studien bekräftar man att omfattande ADE äger rum med antikroppar mot SARS-CoV-2. Det finns alltså inte längre något utrymme för att påstå att ADE inte har observerats för antikroppar mot SARS-2. Givetvis gäller detta i synnerhet den betydligt smalare serien av antikroppar som skapas av giftinjektionerna, jämfört med naturlig infektion.]
https://tinyurl.com/st6tp886
– (87) Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination ? [I den här studien bekräftar man att antikropparna skapade efter giftinjektionerna ger ADE till Delta-varianten. Giftinjektionerna var alltså netto totalt värdelösa.]
https://tinyurl.com/yrmmeh5d
– (35) SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD, and S2. [I denna studie demonstrerar man att antikropparna skapade efter mRNA-giftinjektionerna ej har en neutraliserande effekt, och är i stort sett helt värdelösa. Dessutom demonstrerar man att giftinjektionernas antikroppar ger en OAS-boost till S-proteinet på de vanliga förkylnings-coronavirusen OC43 och HKU1, vilket innebär att de som har tagit giftinjektionerna nu alltså har ett mycket sämre immunförsvar mot vanliga förkylningar, speciellt om OC43- eller HKU1-varianten de blir infekterade av har en tillräckligt muterad Spike som ytterligare undgår neutralisering från de urusla giftinjektions-skapade antikropparna.]
https://tinyurl.com/4mtccunj
– (36) Dr David Bauer: ‘Pfizer vaccine produces fewer key antibodies’
https://tinyurl.com/7dsa74jb
– (37) Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination. [I den här artikeln fastlås det att giftinjektionerna förstör kroppens förmåga att skapa neutraliserande antikroppar mot varianter av SARS-2. Dock har artikelförfattarna vinklat detta totalfiasko till att bli pro-giftinjektions-boosters, detta eftersom att Lancet är en globalistisk p*ssblaska numer.]
https://tinyurl.com/3stak338
– (104) Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection in a large cohort. [I den här studien från Israel, så visar man att giftinjektionernas verkan mot SARS-2 avtar efter bara cirka 150 dagar. Därefter blir de giftinjicerade återigen fruktsamt infekterade av SARS-2, möjligen även tack vare ADE-effekter skapade av giftinjektionen.]
https://tinyurl.com/j5y7uzkm
– (127) Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine; Preliminary Study. [I den här studien fann man att de som giftinjicerades med giftinjektionerna från Phraudzer i januari 2021 hade en 2.26 gånger högre risk för att få genombrottsinfektioner i juni-juli 2021 i Israel, jämfört med de som giftinjicerades med samma giftinjektionstyp i april 2021. Givetvis justerade man för ålder med mer, så ingen pro-giftinjektions-stolle behöver försöka med det argumentet, tack. Giftinjektionerna håller alltså bara i cirka 5-6 månader, därpå erhåller den full-förgiftade stackaren så kallad ADE och blir genombrottsinfekterad.]
https://tinyurl.com/rzjfcpb8
– (74) Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination. [I den här studien fastställs att antikropparna skapade av naturlig SARS-2 infektion fungerar mot alla varianter. Således finns det absolut ingen nytta att giftinjicera de som redan har haft viruset.]
https://tinyurl.com/fj7hwms4
– (145) Correlates of Neutralizing/SARS-CoV-2-S1-binding Antibody Response with Adverse Effects and Immune Kinetics in BNT162b2-Vaccinated Individuals. [I den här studien demonstrerar man att Phraudzer-giftinjektionernas neutraliserande verkan avtar signifikant redan efter 28 dagar efter andra giftinjektionsdosen, och man finner att efter 6-7 månader har den genomsnittlige giftinjicerade inte längre någon mätbar neutraliserande effekt mot SARS-2-viruset.]
https://tinyurl.com/2ump28fr
– (153) Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for COVID-19 during periods of Alpha and Delta variant prevalence. [I den här studien – som försöker påskina att giftinjektionerna är effektiva – så lyckas man istället att i tabell S2 klart illustrera att Phraudzers giftinjektioner börjar sluta att fungera efter cirka 115-dagar-strecket.]
https://tinyurl.com/5adxju3w
– (163) The SARS-CoV-2 Delta variant is poised to acquire complete resistance to wild-type spike vaccines. [I den här studien fastslår man att Phraudzers giftinjektioner har en avtagande effektivitet mot Delta, och särskilt mot subvarianten Delta 4+. Man visade också att Phraudzers giftinjektioner kan ge ADE-förstärkning till Delta 4+.]
https://tinyurl.com/4zd7mcxe
– (168) Antibody-Dependent Enhancement of SARS-CoV-2 Infection Is Mediated by the IgG Receptors FcγRIIA and FcγRIIIA but Does Not Contribute to Aberrant Cytokine Production by Macrophages. [I den här studien visar man att antikroppar från personer som har haft och tillfrisknat från SARS-CoV-2 ger mild ADE åt SARS-2-viruset. Den här studien måste läsas i kontexten av följande: 1) naturlig infektion resulterar i en hög andel neutraliserande antikroppar som inte kan ge ADE eftersom att de förstör viruset, och 2) flera studier visar att mängden bindande antikroppar som bildas efter giftinjektionerna är cirka 400-500% högre än ett naturligt antikroppssvar. Således, om naturlig infektion med SARS-2, vilket ger en mycket hög andel neutraliserande antikroppar kan ge mild ADE, så bekräftar detta att giftinjektionernas mycket höga andel bindande antikroppar ger stark ADE åt SARS-2. Giftinjektionerna förstärker således SARS-2-infektioner, speciellt efter att nivåerna av antikroppar minskar några månader efter senaste giftinjektionen med på många andra sätt skadliga S-proteiner.]
https://tinyurl.com/47x5z22r
– (177) Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. [I den här vetenskapliga studien visar man på att giftinjektionerna inte lyckats dämpa smittspridningen, utan snarare påvisas en viss positiv korrelation mellan %:en giftinjicerade i en psykfolkning och förekomsten av positiva tester från samma psykfolkning. Giftinjektionerna är alltså helt verkningslösa, och/eller producerar svåra biverkningar som dessutom resulterar i RT-PCR-utslag positiva för SARS-CoV-2. Take your pick.]
https://tinyurl.com/bkfts62b
– (185) Lack of antibodies against seasonal coronavirus OC43 nucleocapsid protein identifies patients at risk of critical COVID-19. [I den här studien påvisar man att personer som saknar antikroppar mot OC43 – en nukleotid-kaspel som används av flera cirkulerande coronavirus – genomlider svårare sjukdomsförlopp, oavsett om de producerar tillräckligt med anti-S-antikroppar. Därmed indikerar den här studien indirekt att giftinjektionerna är dåligt genomtänkta ur ett neutraliseringsperspektiv, i och med att de bara siktar på att inducera anti-S-antikroppar och anti-S-T-celler (de sistnämnda förstörs ju ändå dessutom i hög grad av de syncytium-konstrukt som skapas av giftinjektionerna…).]
https://tinyurl.com/v8kb33zw
– (200) Antibody-dependent enhancement (ADE) of SARS-CoV-2 infection in recovered COVID-19 patients: studies based on cellular and structural biology analysis. [Den här studien visar att framför allt höga nivåer av aS ger upphov till ADE för SARS-CoV-2. Vid naturlig infektion så ställer kroppen själv in antikroppsnivåerna till det som krävs för att vinna över sjukdomen – men kroppen tillverkar även antikroppar mot övriga delar av viruset, såsom N-kapseln, med mer. Giftinjektionerna däremot, syftar till att provocera fram endast väldigt höga nivåer av aS – således ger giftinjektionerna effektiv ADE till SARS-CoV-2, mycket mer så än vad naturligt genomliden SARS-2-infektion gör. Men det är värre än så – för studien visar även att så kallade bAbs-aS skapar ADE, men inte nAbs-aS – och giftinjektionerna leder till en aS-produktion som är cirka 85-90% bAbs. Giftinjektionernas aS är således mycket potenta vad beträffar ADE!]
https://tinyurl.com/3exh7n85
– (202) The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses. [I den här studien så påvisar man – förutom låg neutraliserande effekt hos Phraudzer-injektionen mot många cirkulerande SARS-2-varianter – att giftinjektionerna omprogrammerar immunförsvarsresponsen på TLR4- och TLR7/8-agonister, vilket i korthet innebär att den giftinjicerades immunförsvar inte längre utverkar en stark immunrespons på påträffade bakterier och misstänkta virusinfektioner – detta då TLR4 och TLR7/8 är involverade i anti-bakteriell-, anti-viral- och anti-tumör-signalering.]
https://tinyurl.com/38x8vfc9
– (230) Increased risk of infection with SARS-CoV-2 Beta, Gamma, and Delta variant compared to Alpha variant in vaccinated individuals. [I den här studien från den 24:e november 2021, så påvisar man att SARS-2-S-giftinjektionerna lyckas ge Antibody-Dependent Enhancement åt Beta-, Gamma- och Delta-varianterna; infektionsrisken ökar. Man visar även att de som har genomlidit bekräftade SARS-2-infektioner tidigare, har ett bättre skydd mot de vid studietillfället cirkulerande SARS-2-varianterna. Giftinjektionerna har här alltså i ännu en studie demonstrerats ha negativ giftinjektionseffektivitet (VE). Studien utgör ett mycket tungt dråpslag mot de röster som vill göra gällande att ADE inte föreligger efter SARS-2-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/bd6xn4zp
– (232) The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing. [I den här artikeln beskriver man vilket groteskt fiasko giftinjektionerna är – man tar upp exempel från de senaste månaderna som visar att 1) giftinjektionerna bromsar inte smittspridningen, 2) giftinjektionerna reducerar inte antalet virus hos de smittade, 3) giftinjektionerna verkar särskilt hos äldre ge ADE-förstärkta sjukdomsförlopp som i åtminstone ett exempel man tar upp som referens i artikeln, ledde till att flertalet giftinjicerade gamlingar dog på ett utbrott vid ett boende, medan de icke-injicerade bara utvecklade milda sjukdomsförlopp. I en enda artikel lyckas man alltså skjuta hål på massor av kriminellt felaktiga “talking points” som giftinjektions-ivrarna hela tiden kör med. Giftinjektionerna skyddar inte mot smitta, de får inte ner mängden virus, och de riskerar att ge ADE-förstärkta förlopp som är farligare än infektioner hos icke-giftinjicerade. Man avslutar abstraktet med att påpeka att politiker och andra brottslingar som ska ta beslut om restriktioner och lockdowns och annat elände i den vägen, bör ha i åtanke att de giftinjicerade alltså är minst lika effektiva smittspridare som de icke-giftinjicerade.]
https://tinyurl.com/3bkfer24
– (236) Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection. [I den här studien visar man att aS-nivåerna hos folk som har erhållit de livsfarliga SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer faller med cirka 40% per månad. Giftinjektionsmakarna har kompenserat för denna decay-rate genom att ställa upp mängden mRNA-kod i giftsprutorna till groteskt höga nivåer. Detta medför att de som har tagit giftinjektionerna först skadas av höga mängder S-proteiner, därpå skadas de även av aS som ju på vissa sätt alltså är korsreaktiva mot kroppsegna proteiner, och en kort tid efter giftinjektionerna har administrerats så faller aS-nivåerna så mycket att en förhöjd risk för ADE-förstärkta genombrottsinfektioner föreligger hos de giftinjicerade.]
https://tinyurl.com/3e6x7xr9
– (240) Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK. [I den här studien kom man bland annat fram till att giftinjektionerna inte leder till en reduktion av mängden virus vid genombrottsinfektion med Delta-varianten hos giftinjicerade jämfört med en infektion av Delta hos icke-giftinjicerade. Den här studien visar därmed att giftinjektionerna åtminstone beträffande Delta-varianten knappast kan anses bromsa smittspridningen från de giftinjicerade.]
https://tinyurl.com/sdrsjust
– (243) Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. [I den här omtalade studien från Israel visar man att naturlig infektion gav ett skydd mot återinfektion som är mellan 6 och 27 gånger högre än att ha tagit giftinjektionerna, beroende på vilka modeller för återinfektion som användes. Studien visar klart och tydligt att giftinjektionernas verkansgrad mot i synnerhet Delta-varianten är mycket låg jämfört med naturlig infektion. Studien visar klart och tydligt att de giftinjicerade står för nästan 100% av alla genombrottsinfektioner. Studien totaldemolerar således allt pladder om att det är de icke-giftinjicerade som skulle stå för återinfektioner.]
https://tinyurl.com/5n8wrvn7
– (249) Mechanisms of SARS-CoV-2 Evolution Revealing Vaccine-Resistant Mutations in Europe and America. [I den här studien demonstrerar man att det är den giftinjicerade delen av befolkningen som driver fram giftinjektions-resistenta virusmutationer. Den här studien bevisar och/eller ger starkt stöd till att de som har tagit giftinjektionerna och inte har varit infekterade av SARS-2 innan de tog giftinjektionerna inte producerar anti-N-, anti-M- eller anti-ORF-antikroppar verksamma mot SARS-2-viruset utan bara lågkvalitativa aS inducerade av giftinjektionerna (alltså Original Antigenic Sin, OAS), och att giftinjektionerna skapar ADE till SARS-2. Kombinationen av ett OAS-svar fokuserat på lågkvalitativa aS, tillsammans med ADE-export av viruset till blodomloppet där långt fler celler fruktsamt kan invaderas av SARS-2-viruset, gör att den fullförgiftade delen av befolkningen är en mycket potent driver av virus-mutationer.]
https://tinyurl.com/fcjdhdsu
– (251) Risk of rapid evolutionary escape from biomedical interventions targeting SARS-CoV-2 spike protein. [I den här studien menar man på att sannolikheten för att SARS-CoV-2 snabbt muterar sig förbi giftinjektioner som endast fokuserar på S-proteinet är hög, och man pekar också på att dessa mutationer troligen kommer att äga rum snabbt, under positivt selekteringstryck skapat av giftinjektionernas lågkvalitativa icke-neutraliserande aS. Studien publicerades den 28:e april 2021, och dess slutsatser har därpå visat sig vara korrekta, då i synnerhet Delta och Omikron, men även andra subvarianter, redan har muterat sig förbi de värdelösa och hälsovådliga giftinjektionerna från Big Phraudma.]
https://tinyurl.com/2p8fmd8k
– (253) Antibody-Dependent Enhancement of Virus Infection and Disease. [I den här översiktsartikeln går man genom några koncept som sorterar under paraplytermen “Antibody-Dependent Enhancement” (ADE).]
https://tinyurl.com/3c7dkb3c
– (260) Role of antibody-dependent enhancement (ADE) in the virulence of SARS-CoV-2 and its mitigation strategies for the development of vaccines and immunotherapies to counter COVID-19. [I den här översiktsartikeln om ADE tar man upp följande “gems”. 1) Att ADE uppstår i relation till mängden icke-neutraliserande antikroppar – och som andra studier erlagda här ovanför visar, så skapar giftinjektionerna en mycket hög andel icke-neutraliserande antikroppar – giftinjektionerna orsakar alltså ADE för SARS-CoV-2, speciellt cirka 4-7 månader efter senaste giftinjektionen. 2) Man tar upp ADE för flera andra virus -däribland SARS-CoV – även i samband med injektioner mot dessa virus. 3) Man går genom bevis som föreslår att ett sätt att undvika ADE för giftinjektioner, är att välja ut en liten del av virusets S-protein att injicera med, istället för att använda “full-length spike protein”. Giftinjektionerna mot Convid-19? Ja de använder “full-length spike protein”, och som vi ser så har detta skapat omfattande ADE-problem. Giftinjektionsmakarna har alltså med flit bortsett från vetenskaplig data från flera virus, som starkt föreslår att man inte ska använda hela S-proteinet i injektionerna – utan endast utvalda delar av S-proteinet.]
https://tinyurl.com/mrzfvv2c
– (262) Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. [I den här studien, som använde SARS-CoV-2-smittade (bekräftat med RT-PCR-tester) visar man att 68% av de giftinjicerade har Ct-värden under 25, mot bara 63% av de icke-giftinjicerade. Detta innebär att de giftinjicerade är effektivare producenter virus än icke-giftinjicerade! När man genomförde tester på de med Ct-värden under 25, oavsett giftinjektionsstatus, så fann man att de 95% av de giftinjicerades labbprover innehöll “infectious units” av SARS-CoV-2 (alltså faktiska viruspartiklar), jämfört med bara 88% av de icke-giftinjicerade. De giftinjicerade är alltså 1) inte skyddade överhuvudtaget mot genombrottsinfektioner ( = giftinjektionerna är värdelösa) och 2) immuniteten som giftinjektionerna konfererar under några månader är steriliserande gentemot SARS-CoV-2 i lägre grad än det naturliga immunförsvaret. Studien är ett mycket tungt dråpslag mot hela giftinjektionshetsen.]
https://tinyurl.com/2p8972kb
– (281) Infection with the SARS-CoV-2 Delta Variant is Associated with Higher Infectious Virus Loads Compared to the Alpha Variant in both Unvaccinated and Vaccinated Individuals. [I den här studien påvisade man att de giftinjicerade genomled en mycket högre grad av genombrottsinfektioner per Delta-varianten, än per Alpha-varianten – 28% respektive 12,4% – vilket alltså påvisar att Phraudzers ursprungs-giftinjektion har (ännu) sämre verkan mot Delta. I studien hittade man heller ingen skillnad i sjukhusinläggningsgrad mellan giftinjicerade och icke-giftinjicerade. Studien påvisar även att giftinjektionerna inte reducerar mängden “infectious units” giftinjicerade och icke-injicerade emellan beträffande Delta-varianten – däremot påvisade en viss reduktion av “infectious units” från giftinjicerade kontra icke-giftinjicerade beträffande Alpha-varianten, som ändå knappt är i cirkulation för tillfället. Så den här studien påvisar ytterst bristfälliga vinster för giftinjektionerna beträffande Delta-varianten – ingen reduktion i antalet virus, ökad andel genombrottsinfektioner jämfört mot Alpha – allt till priset om potentiellt horribla biverkningar och död.]
Taggar: ADE, Alpha VOC, Delta VOC, Genombrottsinfektioner, 666 (J&J), Phraudzer, Scamderna
https://tinyurl.com/54jwmynt
– (294) Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. [I den här studien finner man att både Phraudzers och Scamdernas värdelösa mRNA-giftinjektioner renderar en klart NEGATIV giftinjektionseffektivitet (“vaccine efficiency”, VE) efter cirka 90 dagar, beträffande SARS-CoV-2-Omicron-infektioner, medan bägge giftinjektionerna fortfarande uppvisade någon slags giftinjektionseffektivitet mot Delta (dock inte i närheten av de 95-100% som Phraudzer själva försöker lura i alldårheten). Giftinjektionerna är alltså totalt värdelösa mot Omicron, som har ett avsevärt muterat S-protein. Den katastrofalt låga VE mot Omicron verkar indikera att de full-förgiftades kroppar INTE tillverkar nya aS-serier för att kontra Omicrons muterade spik! Termen för detta är “Original Antigenic Sin” – och utifrån den här danska studien kan jag inferera att de som har tagit de ursprungliga SARS-2-giftinjektionerna tidigare löper en stor risk att skadas allvarligt av eventuella Omicron-booster-giftinjektioner som innehåller ny mRNA-kod för Omicron-S-proteinet – detta eftersom att deras kroppar sannolikt (enligt den här danska studien!) kommer att fortsätta producera de ursprungliga aS-serierna även post Omicron-booster-giftsprutorna, men då inte kunna neutralisera och städa bort dessa S-protein effektivt! I så fall innebär det att nya Omicron-booster-giftinjektioner kan orsaka en kraftigt förhöjd ATR1+ATII-aktivitet i blodet på de giftinjicerade genom anti-ACE2-aktivitet utlöst av de nya Omicron-S-proteinerna, vilket i så fall är starkt inflammatoriskt, pro-trombotiskt, och riskerar att förvärra massor av pågående inflammationer och även utlösa hjärtattacker, med mer. Studien ska även anses utgöra en ringa variant av forskningsfusk, detta då man retoriskt har försökt dölja informationen om den katastrofalt låga giftinjektionseffektiviteten som man redovisar i figuren och tabellen i studien. Läsare som inte tittar på dessa tabeller och diagram missar informationen om att giftinjektionerna har negativ effektivitet mot Omicron i synnerhet efter 2-3 månader.]
Taggar: aS, ACE2, Angiotensin II, Angiotensin II Receptor 1, Delta VOC, Forskningsfusk, Omicron VOC, Original Antigenic Sin (OAS), Phraudzer, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Scamderna
https://tinyurl.com/2p8v52ma

AUTOIMMUNA TILLSTÅND EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

– (1) Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases. [I den här artikeln går man genom uppmätt autoreaktivitet från aS. Att påtvinga en stor produktion av aS, som giftinjektionerna gör, leder således till autoimmuna korsreaktioner så länge som nivåerna av aS förblir höga.]
Taggar: aS, Autoimmunitet, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2ud9rtbv
– (22) Persistent Antiphospholipid Antibodies, Mast Cell Activation Syndrome, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome and Post-COVID Syndrome: 1 Year On. [Den här fallstudien beskriver hur en person utvecklade POTS och autoreaktiva antikroppar (anti-phospholipid-antikroppar, aPL) efter en SARS-CoV-2-infektion. Den här referensen ska sättas i samband med andra källor som gör gällande att S-proteinet kan leda till aPL-aktivitet, förmodligen genom att åtminstone en del aS-serier är korsreaktiva mot “phospholipids”. Därmed indikeras även att giftinjektionerna kan leda till aPL-aktivitet, eftersom att de ju är till för att skapa höga nivåer av just aS.]
Taggar: aPL, Autoimmunitet, POTS, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/mkj4htmz
– (23) Prothrombotic autoantibodies in serum from patients hospitalized with COVID-19. [Den här studien påvisar att SARS-CoV-2-infektioner kunde skapa anti-phospholipid-antikroppar (aPL) hos en andel av försökspersonerna. Det som förmodligen ligger bakom är virusets S-protein, men det spekulerar man inte om i just den här referensen. Man tar även upp att ökad aPL-aktivitet är pro-trombotisk. Ensam utgör just den här referensen inte någon stark indikation mot giftinjektionerna, men den ska sättas i samband med övriga referenser som påvisar ett samband mellan just S-proteinet och aPL-aktivitet.]
Taggar: aPL, Autoimmunitet, Blodproppar, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/f5s59bnc
– (24) Clinically identifiable autoreactivity is common in severe SARS-CoV-2 Infection. [I den här studien påvisar man att autoreaktivitet är vanligt förekommande vid allvarliga SARS-CoV-2-infektioner. Även i den här studien påvisar man anti-phospholipid-antikroppar (aPL), tillsammans med en rad andra autoimmuna antikroppar av olika slag. Referensen utgör ensam inget starkt bevis mot giftinjektionerna, utan ska sättas i kontext med andra referenser kring hur S-proteinet direkt och indirekt kan inducera autoreaktiva antikroppar.]
Taggar: aPL, Autoimmunitet, SARS-CoV-2
https://tinyurl.com/2cu2nv5t
– (25) Clinically significant anticardiolipin antibodies associated with COVID-19. [I den här artikeln tar man upp att höga halter av aPL är associerat med svårare Covid-19-förlopp. Det är S-proteinet som tvingar fram detta, så att ta giftinjektioner med mycket höga halter S-proteiner riskerar att skapa höga nivåer av korsreaktiva antikroppar mot Cardiolipin, vilket i sin tur är kan leda till både APS och cancerisering.]
Taggar: aPL, APS, Blodproppar, Hjärtattacker, Stroke, SARS-CoV-2, Vaskulit
https://tinyurl.com/248s8dkv
– (26) IgM autoantibodies recognizing ACE2 are associated with severe COVID-19. [I den här artikeln beskrivs hur antikroppar verksamma mot ACE2 kan skapas som en reaktion mot antikroppar mot S-proteinet (aS). Således löper de giftinjicerade stor risk att utveckla så kallade anti-idiotypiska antikroppar med reaktivitet mot ACE2, vilket i så fall skapar enorma inflammationer i blodkärlen då ACE2 alltså blockeras (vilket uppreglerar ATR1+ATII-aktiviteten, vilket är inflammatoriskt) och de ACE2-expresserande cellerna därpå utsätts för “complement”-pathway:en och förstörs eller skadas.]
Taggar: ACE2, Anti-idiotypiska antikroppar, aS, “Complement pathway”, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/uyxr2fr4
– (27) Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. [I den här studien demonstrerar forskarna att giftinjektioner mot SARS-CoV, följt av kontakt med viruset, leder till omfattande skador på lungorna – på grund av att antikropparna orsakar hyperinflammation (vilket utgör en av ADE-mekanismerna). Då SARS-CoV och SARS-CoV-2 är väldigt lika varandra, så torde detta även gälla åtminstone i viss mån även för giftinjektionerna mot SARS-CoV-2. SARS-2-giftinjektionerna kan alltså väntas skapa antikropps-förstärkta skador på lungorna, efter påföljande kontakt med SARS-2-viruset.]
Taggar: ADE, Adjuvanter, SARS-CoV
https://tinyurl.com/pe8rvr9y
– (88) SARS-CoV-2 Spike-Heat Shock Protein A5 (GRP78) Recognition may be Related to the Immersed Human Coronaviruses. [I den här artikeln tar man upp att S-proteinet från giftinjektioner eller viruset självt, binder till HSP A5/GRP78. Externt GRP78 är involverat i att dämpa autoimmuna tillstånd, och dysreglering av GRP78 resulterar i ökad autoimmunitet, ökad bildning av blodproppar, och skador på blodkärl.]
https://tinyurl.com/usbysax7
– (155) Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase in autoimmune diseases. [I den här artikeln beskrivs hur aS och aN mot SARS-CoV-2 är korsreaktiva mot flera protein i kroppen, vilket innebär att giftinjektionerna som provocerar fram en påtvingad hög grad av just aS, kan leda till autoimmuna sjukdomstillstånd, så länge som nivåerna av aS är förhöjda. Vid naturlig infektion så visar flera studier att nivåerna av antikroppar som tillverkas är lägre, vilket innebär lägre risk för autoimmuna följder av naturlig infektion, jämfört med giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/8df7w8t8
– (269) Thyroid as a target of adjuvant autoimmunity/inflammatory syndrome due to mRNA-based SARS-CoV2 vaccination: from Graves’ disease to silent thyroiditis. [I den här studien går man genom några fall av sköldkörtel-problem post Convid-19-giftinjektionerna, och även en del bakgrundsfakta kring autoimmunitet efter olika slags giftinjektioner (ASIA). Samtliga fall man tar upp i studien innefattade utveckling av autoreaktiva antikroppar riktade mot sköldkörteln efter misshandeln med mRNA-giftinjektionerna – så skadebilden beror alltså inte bara på S-proteinerna och höga nivåer av autoreaktiva aS, utan tydligen har giftinjektionerna även lyckats inducera specifika antikroppar mot sköldkörteln hos de ingående patienterna. Man föreslår även att subklinisk sköldkörtel-inflammation post-giftinjektionerna förmodligen är avsevärt underdiagnosticerad.]
https://tinyurl.com/yk7b26js
– (287) Development of ACE2 autoantibodies after SARS-CoV-2 infection. [I den här studien påvisar man att en signifikant andel av de kohorter som ingår och som har haft SARS-CoV-2-infektioner utvecklar antikroppar med anti-ACE2-aktivitet, vilka troligen är så kallat anti-idiotypiska antikroppar som reagerar på aS riktade mot i synnerhet S1-proteinet. Därmed visar studien även att giftinjektionerna riskerar att inducera anti-idiotypiska antikroppar med anti-ACE2-aktivitet – detta eftersom att mRNA-giftinjektionerna ju får kroppen att producera stora mängder S- och S1-protein. Studien föreslår också att de som lider av PASC kan ha nytta av giftinjektionerna, genom att giftsprutorna leder till en artificiellt hög nivå av aS som då kan interagera med eventuella anti-aS-antikroppar, och på så vis balansera ut de två serierna av antikroppar. Det riskerar dock bara att leda till ännu mer problem på sikt, eftersom att aS ställer till med mer besvär än att bara inducera anti-aS-antikroppar – dessutom kan en förhöjd nivå av aS istället permanentera produktionen av anti-aS-antikroppar via LLPC’s i värsta fall, vilket i så fall innebär enorma problem för injektanten, så snart aS-nivåerna lägger sig.]
Taggar: ACE2, Anti-idiotypiska antikroppar, Angiotensin 1,7, Angiotensin II, Angiotensin II Receptor 1, Autoimmunitet, Mas receptor, PASC, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/wf4mcx5y

BAKGRUNDSARTIKLAR:

– (89) ACE2, Much More Than Just a Receptor for SARS-COV-2. [Den här artikeln går genom lite grann av ACE2’s roll i RAS, att S-proteinet interagerar med ACE2, och varför detta är potentiellt väldigt dysreglerande och farligt för kroppen.]
https://tinyurl.com/rc3y954s
– (90) GRP78: a chaperone with diverse roles beyond the endoplasmic reticulum. [I den här artikeln finns bakgrundsinformation om HSP A5, a.k.a. GRP78, som S-proteinet antagonistiskt förefaller inteagera med.]
https://tinyurl.com/7wh4vyvw
– (91) Prion disease is accelerated in mice lacking stress-induced heat shock protein 70 (HSP70). [I den här artikeln tar man upp att möss vars HSP70 är blockerat eller saknas, genomlider accelererade prion-sjukdomar. Denna artikel ska ses som ett komplement till artikeln “SARS-CoV-2 Spike-Heat Shock Protein A5 (GRP78) Recognition may be Related to the Immersed Human Coronaviruses” i sektionen “AUTOIMMUNA TILLSTÅND” ovanför. Det finns redan andra indikationer (se sektionen “NEUROLOGISKA SJUKDOMAR…” på att giftinjektionerna accelerar prion-sjukdomar, detta kan vara en av anledningarna.]
https://tinyurl.com/yrn697bz
– (92) The Enigma of Heat Shock Proteins in Immune Tolerance. [I den här artikeln berör man bland annat att HSP70 (som verkar blockeras av S-proteinet) nedreglerar inflammationer, som giftinjektionerna skapar genom S-proteinet. Så först förstör S-proteinet vävnader direkt och indirekt, och sen inhiberar S-proteinet nedreglering av inflammationssvaret på denna vävnadsdestruktion.]
https://tinyurl.com/5ar5zkcy
– (93) Understanding SARS-CoV-2-Mediated Inflammatory Responses: From Mechanisms to Potential Therapeutic Tools. [Den här artikeln ger en bra översikt över vad S-proteinet kan ställa till med. Givetvis gäller detta både för S-proteinet från SARS-2-viruset, men även S-proteinerna som finns i eller resulterar av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/5buvkj6m
– (94) Molecular Mechanism for Antibody-Dependent Enhancement of Coronavirus Entry. [Ytterligare en referensartikel som beskriver ADE för coronavirus i allmänhet. I artikeln tas bland annat SARS och MERS upp, samt påverkan på FcRx, vilket kan destabilisera inflammatoriska responser men också förstärka svamp- och bakterieinfektioner. Flera av dessa mekanismer är i fallet med SARS-2 alltså medierade via aS, vilka giftinjektionerna tvingar fram.]
https://tinyurl.com/bjbp8h49
– (95) The role of macrophages in the susceptibility of Fc gamma receptor IIb deficient mice to Cryptococcus neoformans. [I den här artikeln beskrivs hur möss med FcyRIIb-bortfall, blir invaderade och dör av svampinfektioner. Detta har bäring på giftinjektionerna, därför att aS inhiberar och dysreglerar FcRIIb under ADE-processen. Således löper de giftinjicerade en förhöjd risk att drabbas av dödliga svampinfektioner en tid efter att de tar sprutan, särskilt om de utsätts för samtidig kontakt med SARS-2-viruset och svampinfektioner som kroppen normalt sett använder FcRIIb för att motverka, dessa svampinfektioner får då lättare fotfäste.]
https://tinyurl.com/t3jfxk93
– (128) Recombinant SARS-CoV-2, NTD Protein. [Den här produktbeskrivningen innehåller strukturell information S-proteinet.]
https://tinyurl.com/43mwb3x8
– (129) Rhabdomyolysis. [En översiktsartikel från Wikipedia om tillståndet Rhabdomyolysis, som innebär att muskelvävnad i kroppen snabbt bryts ner. Rhabdomyolosis är en bekräftad biverkning av mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/yk3evhnh
– (160) Neuro-Coagulopath: Blood Coagulation Factors in Central Nervous System Diseases. [I den här översiktsartikeln så beskriver man hur blodburna koagulationsfaktorer även har signaleringsfunktioner i CNS, och hur dysreglering av deras nivåer kan ge upphov till neurodegenerativa tillstånd såsom Parkinson’s, Alzheimer’s, cancer i CNS, med mer. Då giftinjektionerna, specifikt S-proteinet, har visat sig dysreglera blodets koagulationsfaktorer på några olika sätt så kan giftinjektionerna alltså indirekt orsaka neurodegenerativa tillstånd.]
https://tinyurl.com/9ypun69s
– (161) Early death after feline infectious peritonitis virus challenge due to recombinant vaccinia virus immunization. [I den här studien/artikeln beskrivs hur katter dog efter att man testade en giftinjektion för dem baserad på S-proteinet för FIP-viruset. Giftinjektionen ledde inte till tillräckligt höga nivåer av neutraliserande antikroppar, och katterna som fick giftinjektionen dog i högre grad och snabbare takt än icke-injicerade kattstackare.]
https://tinyurl.com/dsa52f2y
– (182) HIF1A. [Översiktsartikel på Wikipedia om HIF1A/HIF-1-Alpha.]
https://tinyurl.com/4r8pkyc3
– (204) Transfection efficiency and cytotoxicity of cationic liposomes in salmonid cell lines of hepatocyte and macrophage origin. [I den här studien testade man lipider av samma typ som ingår i mRNA-giftinjektionerna, på olika cell-linjer från laxar. Man fann att lipiderna var toxiska i relation till koncentrationen, och verkade inducera (över)produktion av ROS, vilket är skadligt.]
https://tinyurl.com/5z46tsbr
– (209) SARS-CoV-2 Spike Protein Interacts with Multiple Innate Immune Receptors. [I den här artikeln beskrivs hur SARS-2-S-proteinet – som alltså finns både på SARS-CoV-2-viruset men även i/via giftinjektionerna – har en hög affinitet för receptorerna DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR Fc och MGL-Fc. Det innebär att S-proteinet kan interagera även med samtliga celler som expresserar dessa receptorer. Detta har extremt många implikationer.]
https://tinyurl.com/4fjdd7zb
– (218) Protein synthesis by platelets: historical and new perspectives. [I den här omfattande översiktsartikeln går man genom bevisen för att även blodplättarna – som ju är en slags miniceller – faktiskt har ribosomer och andra organeller för att bedriva mRNA-transkription under deras korta livstid. Blodplättar levereras exempelvis med färdig mRNA-kod för att vid behov tillverka diverse proteiner. Artikeln utgör därmed ett mycket starkt bevis för att mRNA-giftinjektioner med kroppsfrämmande proteiner utgör en mycket stor risk för immunförsvarsangrepp på blodplättarna, med därpå följande kraftigt förhöjd risk för blodproppar.]
https://tinyurl.com/f2fe5rt2
– (220) Hypothalamic Programming of Systemic Aging Involving IKKß/NF-κB and GnRH. [Den här artikeln handlar om hur systemiskt åldrande accelereras av aktivering av NF-κB i delar av hjärnan. Då det är bevisat att S-proteinet via bland annat TLR4 kan aktivera NF-κB (se övriga källor), så accelererar alltså giftinjektionerna kroppens åldrande. Det är okänt hur omfattande denna “aging”-effekt är, eftersom att absolut inga som helst trovärdiga och välkonstruerade långtidsstudier gjordes på giftinjektionerna, innan de administrerades till miljarder människor.]
https://tinyurl.com/3sz53amv
– (224) SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells: Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines. [I den här nästan-översiktsartikeln går man in på bevisen för att SARS-2-virusets S-protein inte bara ansluter till ACE2, utan orsakar intracellulär signalering vid anslutningen, vilken förefaller innebära nedreglering av ACE2 (vilket är extremt detrimentalt då det innebär att ATII inte denatureras till anti-inflammatoriska AT1-7, utan istället i högre grad kan bilda inflammatoriska komplex med ATR1). Då giftinjektionerna alltså innehåller och/eller ger upphov till, och enligt vetenskapliga studier frisätter både S- och S1-protein i blodet, så orsakar alltså giftinjektionerna inflammationer i kärlvävnaden i kroppen vilket kan resultera i höjt blodtryck och proppbildningar.]
https://tinyurl.com/yz3jk6ft
– (225) SARS-CoV-2 vaccines: Lights and shadows. [I den här översiktsartikeln tar man bland annat upp att ACE2-inhibitionen av de giftinjektions-skapade S-proteinerna orsakar ett överskott på ATII, vilket då i högre grad kan bilda inflammatoriska komplex med ATR1. Dessa inflammatoriska komplex är i värsta fall pro-trombotiska (via skador i kapillärnätverket) och tenderar att höja blodtrycket, samt öka inflammation i kärlvävnaderna. Giftinjektionerna orsakar alltså genom produktionen och sedermera frisättningen av S-proteiner, en ökad inflammation i kärlvävnaden, vilket kan leda till höjd blodtryck samt i värsta fall blodproppar.]
https://tinyurl.com/2urwad75
– (234) SARS-CoV-2 spike protein interacts with and activates [TLR4]. [I den här studien bevisar man att S-proteinet från SARS-CoV-2 interagerar med TLR4, som en agonist. Det innebär att även giftinjektionernas S-protein utgör en agonist för TLR4, om än möjligen med en något annorlunda affinitet. TLR4 aktiverar i sin tur NF-kB, en pro-inflammatorisk pathway, som är aktiverad vid infektioner, inflammationer, cancerisering, sepsis, med fler liknande tillstånd. Giftinjektionerna ökar alltså den systemiska inflammationen i kroppen, i en potentiellt canceriserande riktning.]
https://tinyurl.com/2p8f7fjf
– (235) CD209L/L-SIGN and CD209/DC-SIGN Act as Receptors for SARS-CoV-2. [I även den här artikeln beskrivs hur receptorerna L-SIGN och DC-SIGN fungerar som invasionsvägar för SARS-CoV-2. Ur ett giftinjektionsperspektiv är detta relevant på minst tre sätt, 1) S-proteinerna som resulterar av giftinjektionerna och vilka slutligen hamnar i blodomloppet, kan inducera en felaktig signalering på celler som expresserar L-SIGN och DC-SIGN vilka är involverade i immunförsvarsprocesser; 2) makrofager som uttrycker L-SIGN och DC-SIGN kan ta upp S-proteinerna via dessa portar, och när S-proteinet väl är inne i makrofagerna så orsakar S-proteinet en inflammatorisk signalering via bland annat NF-kB vilket leder till att makrofagerna emitterar pro-inflammatoriska substanser, och om makrofagerna sedan konverterar till sin odödliga form, så kan de alltså pumpa ut pro-inflammatoriska substanser “för evigt”, vilket höjer kroppens bas-inflammation; 3) de lågkvalitativa giftinjektionsskapade aS exporterar ju SARS-CoV-2 till blodomloppet, där SARS-CoV-2 då fruktsamt kan invadera även celler som expresserar L-SIGN och DC-SIGN – med andra ord så skapar giftinjektionerna alltså – via de lågkvalitativa aS – ADE för SARS-CoV-2 via cell-linjer som expresserar DC-SIGN och L-SIGN, förutom de celler som expresserar ACE2.]
https://tinyurl.com/ycyrf8nw
– (285) Improvements of symptoms of Alzheimer’s disease by inhibition of the angiotensin system. [I den här artikeln & studien påvisade man att blockering av ACE förbättrade avsevärt utvecklingen av neurodegenerativa tillstånd som Alzheimer’s Disease. ACE interagerar med inaktiva Angiotensin 1 (ATI) och konverterar ATI till Angiotensin 2 (ATII). ATII kan sedan interagera med Angiotensin 2 Receptor 1 (ATR1) och bildar ett inflammatoriskt komplex (ATR1+ATII) om så sker. ACE-receptorn uppreglerar alltså inflammationen i kroppen genom att konvertera ATI till ATII – och studien alltså fann att om man blockerade ACE så bromsades neurodegenerativa tillstånd som Alzheimer’s Disease upp och symptombilden förbättrades. ACE2-receptorn jobbar mot ACE, genom att konvertera Angiotensin II till den anti-inflammatoriska formen Angiotensin 1,7 (AT1,7). Giftinjektionerna fungerar i pro-ACE-riktning, då 1) S-proteinet och S1-proteinet – som frisätts i blodomloppet i synnerhet under dagarna 3-21 efter att en giftinjektion har administrerats –  fastnar i ACE2-receptorerna och inhiberar dem åtminstone temporärt, vilket är pro-ACE och därmed pro-inflammatoriskt; 2) samt genom att aS som induceras av giftinjektionerna tenderar att åtföljas av anti-ACE2-aktivitet, antingen genom att aS är direkt inhiberande mot ACE2 eller genom att en hög aS-titer kan inducera anti-idiotypiska anti-aS-antikroppar, som då är reaktiva mot ACE2. Giftinjektionerna förflyttar således kroppen i en neurologiskt icke-gynnsam riktning, på grund av att de fungerar som ACE2-inhibitorer.]
Taggar: ACE, ACE2, Alzheimer’s Disease, Angiotensin 1, Angiotensin 1,7, Angiotensin 2, Angiotensin 2 Receptor 1, aS, Neurologiska sjukdomar
https://tinyurl.com/v3hm6cuj
– (17) Angiotensin receptors: a new role in cancer? [I den här översiktsartikeln beskriver man hur Angiotensin II tillsammans med ATR1 och ATR2 är aktiverade vid tillstånd som inflammation och cancer. Angiotensin II skapas från Angiotensin I av ACE-receptorn, medan ACE2-receptorn konverterar Angiotensin II till formen Angiotensin 1,7 som istället är anti-inflammatorisk. Som flera andra källor här klargör, så reducerar giftinjektionerna ACE2-aktiviteten genom att skapa både S-protein som hamnar i blodomloppet någon till några veckor efter giftinjektionerna, men även genom att inducera aS och i värsta fall även anti-idiotypiska antikroppar som är verksamma mot ACE2. Allting som reglerar ned ACE2-aktiviteten ökar den effektiva ACE-aktiviteten, vilken alltså i sin tur leder till att Angiotensin II bildar inflammatoriska komplex med ATR1 och ATR2. Giftinjektionerna är alltså inflammatoriska och pro-canceriserande.]
Taggar: ACE, ACE2, Angiotensin I, Angiotensin II, Angiotensin 2 Receptor 1, Cancerisering, Inflammation
https://tinyurl.com/2p9dknpk

BIODISTRIBUTION AV GIFTINJEKTIONERNAS INNEHÅLL:

– (64) Pfizer Data Show: Where do the lipid nanoparticles collect. [Videoreportage om data från Japans FDA/CDC, som handlar om vart de toxiska mRNA-paketen från giftinjektionen går.]
https://tinyurl.com/4f5yr4jx
– (130) First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2. [I den här studien gjorde man en obduktion på en 86-årig man som avrättades med en av Phraudzers giftinjektioner. Man påstår i studien att mannen dog av SARS-CoV-2, vilket högst troligen inte stämmer, detta då man inte detekterade aN, utan endast aS, vilket är ett tecken på att mannen dog av giftinjektionernas S-protein-storm. Om det riktiga viruset hade funnits i honom, hade man med nästan 100% säkerhet även detekterat aN. Vad studien visade var att RT-PCR-tester från väldigt många organ, inklusive hjärnan, var positiva för SARS-CoV-2, vilket tillsammans med bristen på aN måste tolkas som att mRNA-giftinjektions-kodbitarna togs upp i nästan hela kroppen hos mannen, och ledde till S-protein-tillverkning, som ledde till mannens död, detta då S-, S1- och S2-proteinerna har många dokumenterade skadeverkningsmekanismer (se hela dj*vla sidan).]
https://tinyurl.com/5xy6namu
– (152) Persistence of SARS CoV-2 S1 Protein in CD16+ Monocytes in Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) Up to 15 Months Post-Infection. [I den här studien visar man att CD16+ monocyter/makrofager kan innehålla S1-proteiner i upp till 15+ månader efter genomgången Covid-19. Det indikerar att makrofagerna har svårt att göra sig av med S1-proteinet, och det innebär troligen att de fortsätter skicka ut inflammatoriska signaler så länge S1-proteinet är kvar i dem. Detta gäller då givetvis även S1-proteinerna från giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/yn2xn3jm
– (203) The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity. [I den här utmärkta vetenskapliga artikeln av Palmer och Bhakdi går man genom kinetics för Phraduzer-giftinjektionernas spridning genom kroppen. Man belyser även “complement pathway”-attacker på celler som tar upp Phraudzer-giftinjektionernas kodbitar, de ingående lipidernas toxicitet, med mer.]
https://tinyurl.com/922rfpz3
Mängd S1 och S-proteiner i blodet efter giftinjektionerna. I studien “Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients” (96) ( https://tinyurl.com/654t6yxk ) påvisar man att giftinjektionerna leder till att en mycket stor mängd S1-proteiner frisätts i blodet kort efter giftinjektionerna.
S1-proteinerna motsvarar en viral titer om någonstans cirka 2,3 miljoner virus per milliliter blod (!!!). Dock är dessa S1-proteiner lösa, vilket innebär att deras kapacitet att ställa till med skada är mycket högre än vad 2,3 miljoner virus per mL kan göra – i termer av RAS-destabilisering via ACE2-inhibition, med mer!
Man mäter vidare upp en S-proteinhalt hos 30% av försökspersonerna motsvarande cirka 2,1 miljoner virus per milliliter blod, vilket är exceptionellt högt.
Det bör noteras att det har nu bevisats (referens kommer) att i början skickar kroppen omkring S-proteiner mellan cellerna genom exosom – så giftinjektionernas totala S- och S1-proteinsvar är mycket högre än så här.
Uträkningen på ovanstående är som följer: Ett fullängds-S-protein väger cirka 450 kDa (289) (“Characterization of the SARS-CoV-2 S Protein: Biophysical, Biochemical, Structural and Antigenic Analysis” – Taggar: SARS-CoV-2-S-protein) ( https://tinyurl.com/mmps2x3z ), och enligt vissa andra källor så lite som 200-250-300 kDa (men jag tar detta övre värde för att vara snäll mot giftinjektionsfanatikerna). kDa står för “kilodalton”, och 1 kDa är lika med 1,66053904 * 10^-21 gram. 1 * 10^-21 gram kallas för 1 zeptogram. Det betyder att ett fullängds-SARS-CoV-2-S-protein väger cirka 747 zeptogram, enligt 450 * 1,66053904*10^-21 gram. S1-enheten väger bortåt 40% av detta; ~300 zeptogram.
I studien länkad ovanför [96] så mätte man alltså upp en peak om 68 picogram S1 per mL 5 dagar efter första giftinjektionen. 1 picogram = 10^-12. Detta ger oss att man mätte upp hela 226 miljoner S1-protein per mL. Detta är en *extremt* sjuk siffra. Varje SARS-CoV-2 -virion har mellan 30-40 S-protein [144], vilket då ger oss att den uppmätta mängden S1-enheter motsvarar cirka 5,6 miljoner virus per mL (!!!).
I samma studie länkad ovanför [96] så mätte man upp en peak om 62 picogram S-protein per mL hos ~30% av försökspersonerna, cirka 10 dagar efter första giftinjektionen. Detta motsvarar cirka 83 miljoner S-protein per mL (!!!), vilket motsvarar cirka 2,1 miljoner virus per mL (!!!). Även dessa värden är *extremt* sjuka.
Vi går nu vidare och kontrasterar dessa mätvärden på S- och S1-proteiner post-giftinjektionerna, med mängden virus i blodomloppet vid ett genomsnittligt Covid-19-förlopp.
Normalt sett finns inte SARS-2 i blodomloppet annat än vid svåra Covid-19-förlopp. I studien “SARS-CoV-2 RNA detected in blood products from patients with COVID-19 is not associated with infectious virus” (264) ( https://tinyurl.com/37f2hmf2 ) som är en kombination av en “literature review” och egna tester, så finner man att vRNA endast är detekterbart i blodet i cirka 10-13% av personer som då alltså har blivit så pass sjuka att de ens ingår i studiens underliggande material till att börja med. Detta material inkluderar därmed ej personer som inte blev så pass dåliga att de sökte sjukvård. Den verkliga % Covid-19-infekterade med detekterbart vRNA är alltså lägre än cirka 10-13%. Vidare, Ct-värdet på de RT-PCR-tester där man  detekterade viruset i serum var på 33-45, vilket är mycket höga Ct-värden. När man gjorde odlingstester på dessa serum-prover där SARS-2-vRNA kunde påvisas, så ledde inte detta till fruktsamma infektioner som kunde öka mängden SARS-2-vRNA. Slutsatsen av studien är att SARS-2-vRNA i blodet är mycket ovanligt vid en naturlig infektion, annat än vid svårare sjukdomsförlopp då nivåerna av vRNA kan bli mätbara i blodet.
I studien “Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens” (265) ( https://tinyurl.com/mv5jvppe ) vars kohort innefattade 205 symptomatiska patienter som låg på sjukhus. Totalt 1070 tester togs på dessa patiener, varav 307 var blodprover. I endast 3 av dessa 307 blodprover (alltså 1%) kunde man detektera SARS-CoV-2-vRNA – detta trots att 19% av patienterna räknades som svårt sjuka. Så även i denna studie påvisade man att prevalensen av SARS-CoV-2-vRNA i blodomloppet är mycket låg även hos symptomatiskt sjuka personer.
I studien “Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January-March 2020: retrospective cohort study” (266) ( https://tinyurl.com/mudym8af ) ingick 96 patienter som lades in på sjukhus på grund av Covid-19. 22 av dem hade lindriga infektioner, medan resterande 74 hade svår Covid-19. Trots det, så kunde man bara mäta upp SARS-CoV-2 i blodet på 39 av patienterna (41%), varav de flesta SARS-2-vRNA-positiva prover togs bland de svårast Covid-19-sjuka. Denna studie förstärker ytterligare bilden av att giftinjektionerna i genomsnitt innebär en signifikant högre andel S-proteiner i blodet hos den giftinjicerade, jämfört med en Covid-19-infektion, detta då man inte ens hittar SARS-2-vRNA i blodet på samtliga svårt Covid-19-sjuka som behöver sjukhusvård.
I studien “Detectable 2019-nCoV viral RNA in blood is a strong indicator for the further clinical severity” (267) ( https://tinyurl.com/y3j828kc ) visar sig samma mönster igen – man detekterar SARS-2-vRNA i blodet hos 6 av 57 testade patienter (~11%) och samtliga av dessa 6 patienter blev sedermera svårt sjuka i Covid-19. Även denna studie förstärker bilden av att SARS-2 alltså inte finns i blodomloppet hos den genomsnittligt Covid-19-sjuke, utan endast exfiltreras till blodomloppet vid svårare förlopp.
I studien “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China” (270) ( https://tinyurl.com/2p92sy75 ) mätte man upp nCoV-RNA [SARS-CoV-2] i blodet hos endast 6 av 41 patienter (15%) som behövde sjukhusvård för sin nCoV-infektion. Även den här studien stärker bilden av att SARS-2 inte hamnar i blodet vid en genomsnittlig Covid-19-infektion, till skillnad från giftinjektionerna.
I studien “No evidence of SARS-CoV-2 transfusion transmission despite RNA detection in blood donors showing symptoms after donation” (271) ( https://tinyurl.com/2922ydw3 ) studerade man 311 bloddonationer i Frankrike under perioden 20:e januari 2020 till 29:e maj 2020, då SARS-CoV-2 började spridas i Europa. Detta efter 268 post-donationsrapporter (PDR’s) om sjukdom, samt 43 trace-backs på patienter som fått dessa donationer. I endast 3 av de 268 (1,1%) PDR’s kunde man detektera SARS-CoV-2-vRNA i bloddonationen, därtill på höga Ct-värden och man lyckades inte odla virus från dessa prover, vilket indikerar ett lågt eller obefintligt innehåll av “infectious units”, särskilt med tanke på att ingen som erhållit blodprodukter med SARS-CoV-2-vRNA-positivt blod smittades. Dock testades inte samtliga personer som avgav PDR’s om sjukdom även för SARS-CoV-2, så den här studiens resultat fastslår inte riktigt att bara 1,1% av de SARS-CoV-2-positiva har SARS-CoV-2-vRNA i blodet.
I studien “Low level SARS-CoV-2 RNA detected in plasma samples from a cohort of Nigerians: Implications for blood transfusion” (268) ( https://tinyurl.com/yckrtu7k ) ser vi återigen hur en minoritet av blodprover på SARS-2-positiva patienter innehåller SARS-2-vRNA. I studien ingick 125 personer, varav 75 visade sig ha positiva Covid-19-tester. Hos endast 6 av dessa 75 (8%) kunde man detektera SARS-2-vRNA i blodet, därtill var medianvärdet av dessa tester 32.4 Ct för RT-PCR-test, vilket indikerar en låg sannolikhet/mängd för/av “infectious units” i blodet. Även den här studien visar alltså att den genomsnittliga Covid-19-infektionen inte innebär exfilitration av S-proteiner till blodomloppet hos den genomsnittligt Covid-19-sjuka – vilket däremot alltså giftinjektionerna gör, då dessa sprids systemiskt genom kroppen, samt medför utsläpp av S-proteiner då cellerna som producerar S-proteinet hamnar under “complement pathway”-attacker.
I studien “SARS-CoV-2 asymptomatic and symptomatic patients and risk for transfusion transmission” (272) ( https://tinyurl.com/yckmutkm ) ingick 18 personer med RT-PCR-konstaterad SARS-CoV-2-infektion. Hos endast 1 av dessa 18 personer (5,6%) kunde man detektera SARS-CoV-2 genom blodprover, och hos denna person endast i 1 av 8 blodprover (12,5%). Så inte ens denna person uppvisade SARS-CoV-2-vRNA i samtliga blodprover som togs. Denna studien stärker också bilden av att mängden SARS-CoV-2, och därmed S-proteiner, i blodomloppet vid infektioner är mycket låg och oftast förmodligen så gott som obefintlig. Detta ska då kontrasteras med giftinjektionerna som ju avsiktligen systemiskt frisätter S-proteiner under de första cirka 3 veckorna post-administration.
Den sammantagna bilden av dessa studier är att giftinjektionerna frisätter MYCKET mer S1- och S-proteiner rakt ut i blodomloppet jämfört med vad som sker vid en naturlig infektion [3], där mycket begränsade eller rentav obefintliga mängder S-proteiner frisätts i blodet hos den genomsnittligt infekterade. Kompletterande källor: “SARS-CoV-2 (COVID-19) by the numbers” (97) ( https://tinyurl.com/4shmxew6 ) samt “The total number and mass of SARS-CoV-2 virions” (144) ( https://tinyurl.com/954s4h4j ).
Därmed är argumentet att giftinjektionerna skulle vara säkrare än en genomsnittlig naturlig infektion, sett till mängden S-proteiner, demolerat. Endast vid svåra sjukdomsförlopp blir mängden S-protein i blodet jämförbar med den giftinjektionsresulterande mängden, eftersom att svåra sjukdomsförlopp innebär en mer utdragen (om än ändå lägre än post giftinjektionerna) mängd S-protein i blodet.
– (286) Synthetic construct HCV1146 Moderna (mRNA-1273) SARS-CoV-2 vaccine sequence. [I den här opublicerade notisen lyckades forskare från universitet i Danmark få hela mRNA-sekvensen från Scamdernas giftinjektion publicerad på nätet. I dokumentet ser man titeln “SARS-CoV-2 spike mRNA vaccine sequences circulate in blood up to at least 28 days after COVID-19 vaccination”. Så de listiga danskarna har genom den här publikationen *TOTALT* demolerat pladdret om att den livsfarliga mRNA-koden försvinner ur kroppen och cirkulationen efter bara “några dagar”, vilket är vad giftinjektions-förespråkarna falskeligen påstår.]
Taggar: SARS-CoV-2-S-protein, Scamderna
https://tinyurl.com/2ttk4nty

BLODKROPPAR FÖRSTÖRS:

– (28) Videoklipp med fotografiska bevis på hur blodkropparna förstörs av giftinjektionerna från Scamderna. [I det här videoklippet från Stew Peters Show går man genom bevismaterial som indikerar att röda blodkroppar dysregleras och/eller förstörs, post-SARS-2-giftinjektionerna. Bland annat ser man hur RBC:s bildar så kallade “myntrullar”, där RBC:s alltså har klustrats samman i långa rader. Här vill jag tillägga att detta sker bland annat genom förluster av på RBC:s ytmonterad sialinsyra och/eller förluster av sialinsyrans elektriska laddning, vilken ska vara svagt negativ, vilket om det sker gör att RBC:s inte längre repellerar varandra. Om det som visas i klippet är vad som påstås – så är detta en stark indikation på att giftinjektionerna på något sätt dränerar elektriska laddningar från RBC:s, och grafenoxid är då en tänkbar förklaring. En annan tänkbar förklaring jag vill tillägga, står att finna i att SARS-CoV-2-S-proteinet är starkt positivt polariserat, vilket gör att det har hög bindningsaffinitet för ACE2. Det kan alltså vara så att produktionen av S-proteiner ensam ligger bakom “myntrulle”-fenomenet. Tuberna som visas tidigt i klippet skulle kunna vara nanostrukturer som används för att kapsla in “läke”medel tills det har levererats in i kroppen. Sådana strukturer används, och vissa av dem är avsedda att öppnas med EMF:er.]
Taggar: Grafenoxid, Röda blodkroppar, SARS-CoV-2-S-protein, Sialinsyra
https://tinyurl.com/bjputppk
– (175) Never Before Seen: Blood Doctor Reveals HORRIFIC Findings After Examining Vials. [I detta klipp visas bland annat hur blodkropparna hos giftinjicerade förstörs post-giftinjektionerna, och rullas ihop i så kallad “myntrullar” där de sitter fast i varandra i långa, deformerade kedjor. I detta tillstånd har de röda blodkropparna en ytterst nedsatt förmåga att bära syrgas, och vad värre är, de kan inte heller ta sig genom de minsta kapillärerna i kroppen, eftersom att dessa endast släpper genom 1-2 röda blodkroppar åt gången. Därmed förstörs syresättningen i kroppen på mikronivå, vilket givetvis innebär att vävnader förstörs, däribland särskilt hjärnan där skadorna tenderar att bli permanenta.]
https://tinyurl.com/2d33yyvr – ***

BLODKÄRLEN INFLAMMERAS EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

– (9) SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. [I den här studien påvisar man att SARS-CoV-2-S-proteinet nedreglerar ACE2-expression och hindrar mitokondrierna från att jobba korrekt, i kärlvävnad. Mitokondrierna fragmenteras av S1-proteinet, och hindras från att jobba korrekt, samtidigt som cellerna skiftas till en alltmer okopplad glykolytisk profil, med minskad ATP-produktion och ökad försurning som följd. Dessa negativa effekter leder sammantaget till ökad inflammation i blodkärlen. Författarna spekulerar okritiskt och felaktigt i om giftinjektionerna kan skydda mot detta, utan att påpeka att det är just celler i blodkärlen som löper störst risk att 1) ta upp mRNA-koden till att börja med vilket då leder till inflammation i blodkärlen (duh!) samt 2) givetvis är cellerna i blodkärlen mest utsatta för de S1- och S-protein som frisätts i blodomloppet de första veckorna efter varje mRNA-giftinjektion, då immunförsvarets “complement pathway”-attacker på S-protein-producerande celler kommer igång.]
Taggar: ACE2, Mitokondrier, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/54ta43um
– (149) De novo vasculitis after mRNA-1273 (Moderna) vaccination. [I den här artikeln beskrivs hur några patienter utvecklar blodkärlsinflammationer efter injektioner med Scamdernas giftblandning.]
https://tinyurl.com/v2jczwx9
– (201) SARS-CoV-2 Mediated Endothelial Dysfunction: The Potential Role of Chronic Oxidative Stress. [I den här studien beskrivs hur S-proteinet, genom att det inhiberar ACE2, orsakar/triggar följande skadeverkningar hos celler i blodkärlens väggar: I) mACE2 nedregleras och expressionen av ACE2 minskar, vilket leder till att ATII inte denatureras till anti-inflammatoriska AT1-7, utan istället kan reagera med ATR1, och bilda ett pro-inflammatoriskt komplex som ökar inflammationen i kärlväggarna; II) nedregleringen och förlusten av ACE2 leder därpå till en produktion av ROS i cellerna, och dessa fria radikaler försätter därpå cellen i ett senescent tillstånd där den inte längre arbetar som en cell i kärlväggarna ska göra utan istället emitterar pro-inflammatoriska cytokiner och dylikt. Detta leder till en ökad risk för det multifaktoriella tillståndet åderförkalkning. Vad ännu värre är – den kaskad av händelser som S-proteinet orsakar, är i viss mån självnärande och riskerar att fortsätta långt efter att S-proteinet har försvunnit ur blodomloppet.]
https://tinyurl.com/6ehxufa7

BLODPROPPAR efter giftinjektionerna:

– (29) “A Medically Induced Disease Being Produced By This [giftinjektion]” – [15/7/21]. [I det här videoklippet framträder framför allt Dr. Charles Hoffe (M.D.) från Kanada. Han poängterar först och främst att giftinjektionstillverkarna ljög om biodistributionen av giftinjektionernas innehåll, då de påstod att det inte spreds i kroppen bortom injektionsstället. Hoffe går därefter in på att mRNA-paketen från giftinjektionerna distribueras och tas upp framför allt i kapillärnätverket i hela kroppen, varpå dessa celler börjar tillverka S-protein. Hoffe menar på att detta är trombotiskt. Hoffe går sedan in på att han har undersökt sina egna patienter som har tagit giftinjektionerna, och gjort ett så kallat D-Dimer-test på dem inom en vecka efter att de har tagit giftinjektionerna. D-Dimer-test används för att detektera om pro-trombotiska mekanismer har aktiverats, dessa kan skapa blodproppar. Vid tidpunkten för detta videoklipp hade Hoffe uppmätt positiva D-Dimer-värden på hela 62% av hans patienter som misshandlats med giftinjektionerna. Hoffe menar på att detta innebär att de flesta som misshandlas med giftinjektionerna har fått blodproppar distribuerade genom kapillärnätverket. Hoffe vidareutvecklar sitt resonemang och menar på att omfattande skador på lungorna är vanliga hos injektanterna, på kapillärnivå – och att detta leder till att hjärtat får jobba hårdare – vilket i sin tur leder till Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) utvecklas, ett tillstånd som innebär 1) högt blodtryck i lungorna och 2) att hjärtat tenderar att slitas ut. Hoffe säger att de flesta som utvecklar PAH dör inom 2-3 år.]
Taggar: Blodproppar, Blodplättar, D-Dimer, Forskningsfusk, Pulmonary Arterial Hypertension (PAH), SARS-CoV-2-S-protein, Scamderna
https://tinyurl.com/4uawfvk2
– (98) Thrombosis With Thrombocytopenia After the Messenger RNA–1273 Vaccine. [I den här fallstudien beskrivs hur en 65-årig man avrättades med mRNA-giftinjektioner – han erhöll systemiska blodproppar och stora avvikelser i antalet blodplättar, utvecklade sedan sepsis, och dog. Bortse från slutklämmen om att detta är “ovanligt” – det är en signifikant % av de giftinjicerade som dör så här.]
https://tinyurl.com/pw5d82ka
– (99) SARS-CoV-2 Vaccine–Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia. [Den här artikeln går in på delar av mekanismerna bakom blodproppar efter giftinjektionerna. Man måste dock bortse från tramset om att dessa skulle vara “ovanliga” – det stämmer inte alls. 62% av de giftinjicerade visar tecken på proppar enligt D-Dimer-test, utan att de nödvändigtvis har stora märkbara proppar. Det blir istället skador distribuerade i hela kapillärnätverket, som jag har förklarat tidigare.]
https://tinyurl.com/3rvkjh4m
– (100) SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: Implications for microclot formation in COVID-19. [I den här studien visar man att blodpropparna som skapas av S1-proteinet tenderar att bli mer svårupplösta än normala blodproppar. Giftinjektionerna leder till en frisättning av S1-proteiner, och kan således leda till att blodproppar som bildas efter giftinjektionerna blir svårupplösta och kan utverka större skador.]
https://tinyurl.com/yv56dj66
– (131) Antibody epitopes in vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopaenia. [I den här studien beskrivs ytterligare en mekanism per vilken adenovirus-giftinjektionerna mot Covid-19 kan skapa blodproppar.]
https://tinyurl.com/37c3hmep
– (146) SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19. [I den här studien fann man att S-proteinet kan binda till blodplättarna, som uttrycker både ACE2 och TMPRSS2, och triggar dem till att börja släppa ut pro-koagulationsfaktorer. Giftinjektionerna ökar alltså “thrombositeten” i blodomloppet, via S-proteinernas verkan på blodplättarna.]
https://tinyurl.com/mst5vpxp
– (187) SARS-CoV-2 spike protein induces abnormal inflammatory blood clots neutralized by fibrin immunotherapy. [I den här studien påvisar man att S-proteinet från SARS-CoV-2 (samt då även från giftinjektionerna) binder till fibrinogen och skapar strukturellt abnormala blodproppar som i sig driver inflammatoriska processer.]
https://tinyurl.com/nxhkjzc
– (197) Antibody-induced procoagulant platelets in severe COVID-19 infection. [I den här studien på Covid-19-patienter fann man att antikropparna mot viruset, däribland aS som var bundna till S-protein, har en pro-koagulant effekt, genom att utverka apoptos på blodplättarna. Detta innebär att giftinjektionerna, som innehåller både S-proteiner (direkt/indirekt) och ger upphov till aS, kan skapa blodproppar per de häri demonstrerade mekanismerna.]
https://tinyurl.com/z2ffhwv7
– (208) Age- and Sex-Specific Incidence of Cerebral Venous Sinus Thrombosis Associated With Ad26.COV2.S COVID-19 Vaccination. [I den här studien fann man att administration av J&J’s giftinjektion leder till en signifikant ökning av incidencensen av en typ av hjärnblödning.]
https://tinyurl.com/c64z8bmh
– (216) COVID vaccines and thrombotic events: is mRNA translation and spike protein synthesis by platelets a real possibility? [I detta “Rapid Response”-brev som svar på en BMJ-artikel, så framför artikelförfattaren att ett problem med samtliga mRNA-giftinjektioner, är att blodplättarna också tar upp mRNA-koden, producerar S-proteinerna, och därpå slås de också ut av immunförsvaret, varav mängden pro-trombotiska faktorer frisatta i blodomloppet ökar dramatiskt. Således är samtliga mRNA-giftinjektioner som inte kodar för kroppsegna proteiner extremt farliga, då blodplättarna alltså riskerar att slås ut som följd av giftinjektionerna, med därpå följande kraftigt förhöjd risk för blodproppsbildning, i första hand i kapillärnätverket.]
https://tinyurl.com/uvaasz47
— (217) Re: COVID vaccines and thrombotic events: is mRNA translation and spike protein synthesis by platelets a real possibility? [Detta är ett ytterligare svarsbrev av samma författare som skrev ovanstående insändare. Här läggs texten ut mer kring huruvida blodplättar och deras föregångsceller kan ta upp och transkribera främmande mRNA-kod [vilket ju alltså gör dem sårbara för “complement pathway”-angrepp därpå, förutom de intra-cellulära biverkningarna från S-proteinerna]. Artikelförfattaren går även in på biodistributionen av de livsfarliga mRNA-partiklarna.]
https://tinyurl.com/bwbn8zmu
– (222) Successful treatment of vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia (VIPIT). [I den här artikeln beskrivs hur en kvinna räddades från giftinjektions-inducerade blodproppar (hon hade misshandlats med pro-SARS-2-giftinjektionen från AstraZatanca). Man beskriver bland annat hur hennes D-Dimer-värden var förhöjda, vilket även Dr. Hoffe från Kanada har vittnat om (se källförteckningen).]
https://tinyurl.com/5azwrfx6
– (277) I drew this blood on a patient the other day and noticed the flow had slowed down significantly when I was on the second tube. When I brought it to the back of the lab 3 mins later this was my finding! Normally it takes blood 30 mins to clot in an SST tube…not 3!!! [Ett kort video-vittnesmål från någon med vana av att ta blodprover på patienter. Enligt detta vittnesmål – som förvisso är omöjligt att verifiera – så har blodet börjat levra sig redan efter 3 minuter, och normal tid ska vara åtminstone cirka 30 minuter.]
Taggar: Blodproppar
https://tinyurl.com/26h2fpvr

CANCER SKAPAS OCH/ELLER ACCELERERAS AV GIFTSPRUTORNA:

– (30) Cardiolipin, the Mitochondrial Signature Lipid: Implication in Cancer. [Den här artikeln ska sättas i samband med referensen #25 “Clinically significant anticardiolipin antibodies associated with COVID-19” i avsnittet om “AUTOIMMUNA TILLSTÅND…” ovanför. S-proteinet i sig förefaller accelerera cancer och cancerisering, bland annat genom att inducera höga nivåer av antikroppar verksamma mot cardiolipin. Då mRNA-giftinjektionerna är till för att inducera höga halter av just S-proteinet, så kan man därmed dra slutsatsen att giftinjektionerna är canceriserande per denna mekanism (=induktion av aPL-aktivitet).]
Taggar: Cancerisering, Cardiolipin, Mitokondrier
https://tinyurl.com/ufv7wzmh
– (101) S2 subunit of SARS-nCoV-2 interacts with tumor suppressor protein p53 and BRCA: an in silico study. [I den här studien fann man att S2-komponenten – vilken också kodas för eller finns med i samtliga giftsprutorna – av S-proteinet interagerar med tumör-suppresserande proteinerna p53 samt BRCA 1/2. Emedan det är oklart vad denna interaktion gör, så förefaller interaktionen vara “stark”, vilket troligen innebär att p53 och BRCA 1/2 hämmas av S2. Detta är canceriserande.]
https://tinyurl.com/29annkze
– (132) Worrying trend in VAERS. Many new cancers diagnosed a couple weeks after vax. [En Twitter-tråd i ThreadApp-format, om snabb-cancerisering efter giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/4bfds5rj
– (9) SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. [I den här studien, även länkad på andra ställen i den här artikeln, så finner man att S-proteinet leder till en kraftig uppreglering av MDM2, vilket i sin tur nedreglerar tumörsuppressor-proteinet p53, vilket försätter cellen i ett “sovande” tillstånd men även kan leda till cancerinsering. Man påvisar även att mitokondrierna fragmenteras av S1-proteinet, och hindras från att jobba korrekt, samtidigt som cellerna skiftas till en alltmer okopplad glykolytisk profil, med minskad ATP-produktion och ökad försurning som följd. Dessa negativa effekter leder sammantaget till ökad inflammation i blodkärlen. Okopplad glykolys och försurning är i sig canceriseringssignaler, och det är därmed extra ofördelaktigt att tumörsuppressor-proteinet p53 samtidigt regleras ned av S-proteinet.]
Taggar: ACE2, Cancerisering, MDM2, Mitokondrier, p53, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/54ta43um
– (151) New-Onset Neurologic Symptoms and Related Neuro-Oncologic Lesions Discovered After COVID-19 Vaccination: Two Neurosurgical Cases and Review of Post-Vaccine Inflammatory Reponses. [I den här artikeln beskrivs bland annat explosiv cancerisering post giftinjektionerna. Man försöker på slutet påstå att uppkomsten av dessa tillstånd inte har att göra med giftinjektionerna, en standardkommentar man helt kan bortse från.]
https://tinyurl.com/2htypddu
– (156) SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination. [I den här artikeln beskriver man att S1- och S2-proteinerna är delaktiga i att skapa celler-i-celler i lungvävnad som har börjat expressera S1 och S2, detta genom att framför allt S2-proteinet medierar fusion mellan celler. Detta innebär att större cellmassor med flera cellkärnor samt även celler-i-celler skapas, vilket man ofta ser i canceriserad vävnad. Giftinjektionerna är således cancerframkallande även på detta sätt då de innehåller och/eller frisätter S-, S1- och S2-proteiner.]
https://tinyurl.com/4r8jzz6a
– (157) Syncytia formation by SARS-CoV-2-infected cells. [I den här studien beskriver man hur syncytium formas i lungorna av S2-proteinet ensamt, med andra närliggande celler som uttrycker ACE2. Dessa syncytium fungerar sedan inte som normal lungvävnad, och löper stor risk att tumöriseras (se även ovanstående källa). Då giftinjektionerna innehåller kod för S2-proteinet eller lösa S2-proteiner, så kan alltså giftinjektionerna leda till liknande resultat.]
https://tinyurl.com/mer5525c
– (221) Unilateral axillary Adenopathy in the setting of COVID-19 vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs 4 fall av svullna lymfkörtlar några dagar efter giftinjicering med livsfarliga SARS-2-S-protein-innehållande substanser av tvivelaktig bakgrund. Den primära differentialdiagnosen är bröstcancer.]
https://tinyurl.com/4xxr9b9w
– (275) Rapid Progression of Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma Following BNT162b2 mRNA Vaccine Booster Shot: A Case Report. [I den här fallrapporten beskrivs hur en Convid-19-booster-giftinjektion från Phraudzer ledde till en snabb ökning av AITL hos en person som redan hade detta tillståndet. Med stöd i flera andra studier som refereras, samt det faktum att progressionen av AITL accelererades dramatiskt post-giftinjektionen, så drar man slutsatsen att patientens AITL accelererades av den exceptionellt hälsovådliga booster-giftinjektionen. Intressant nog så påvisar man också att patientens aS-produktion INTE ökade nämnvärt av giftinjektions-boostern, vilket är ett ytterligare ett dråpslag mot det pågående giftinjektions-fiaskot.]
https://tinyurl.com/yckk9y83

FORSKNINGSFUSK:

– (133) Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. [I den här studien på de livsfarliga mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer, sponsrad av de kriminella verksamheterna Phraudzer och Biondeath som låg bakom dem, så 1) uppmätte man en totalt sett 43% högre relativ dödsrisk för de som tog giftinjektionerna (21 dödsfall hos de som tog giftinjektionerna mot endast 14 dödsfall i placebo-gruppen), 2) man uppmätte signifikant högre risker för “adverse reactions” hos de giftinjicerade jämfört med de som fick placebo (inte jättkonstigt i och för sig) och 3) man giftinjicerade till slut även kontrollgruppen! Den här 6-månaders studien var tänkt att ligga till grund för kriminella FDA’s Emergency Use Authorization, men, FDA gick händelserna i förväg och så snart som EUA’n utfärdades, mitt under pågående studie som alltså skulle ligga till grund för EUA’n, så giftinjicerades nästan hela placebo-gruppen också, varpå man inte längre kunde göra samma jämförelser av biverkningar och dödsfall mellan grupperna, med samma statistiska signifikans. Detta är givetvis oerhört brottsligt. Att den här studien hamnar i den här kategorin, beror på att p*ssbrottslingarna på Phraudzer och Biondeath städar undan dödsstatistiken genom tricksande med kategoriseringar med mer, samt att man bryter mot god forskningssed genom att giftinjicera även placebo-gruppen, detta för att grumla vattnet och göra det svårare att få en bra bild över den mängden biverkningar och dödsfall i de giftinjicerade kontra placebo-gruppen.]
https://tinyurl.com/nbr7jtst
— (134) This is Nuts, Moderna and Pfizer Intentionally Lost The Clinical Trial Control Group Testing Vaccine Efficacy and Safety. [Ett lättläst kortare blogginlägg om det ovanstående horribla forskningsfusket.]
https://tinyurl.com/x4ea9kk2
— (186) REPORT: Pfizer and Moderna Never Tested For Efficacy and Safety, Intentionally Lost Their Vaccine Control Group During Clinical Trials. [Ytterligare en kortare lättläst artikel om det ovanstående horribla forskningsfusket.]
https://tinyurl.com/2jrte8zh
– (198) Systems vaccinology of the BNT162b2 mRNA vaccine in humans. [Detta är den kriminellt formulerade studien som kriminella svenska mainstream-medier slog upp stora positiva rubriker om. Vad studien egentligen visar – om man läser den faktiska datan inklusive “the supplemental data tables”  och inte bara ordvrängandet från brottslingarna (“forskarna”) och d*mskallarna (“journalisterna”) – är detta: I) Att bara blott cirka 10-15% av de giftinjektions-resulterande antikropparna var neutraliserande (en katastrofalt låg siffra). När kroppen själv gör antikroppar mot SARS-2 så tenderar 50-90% av dem att vara neutraliserande. II) Att det inte blir i *närheten* samma antal klonade aktiverade B-celler efter giftinjektionerna, jämfört med andra existerande giftinjektioner mot andra virus. III) Att T-cells-responsen gick ner till baseline efter 42 dagar. Då man inte har mätt på hur pass effektiva dessa T-cellers “antenner” är, så gissar jag på att de flesta av dem är lika dåliga som de icke-neutraliserande antikropparna som giftinjektionerna skapar – detta då T-cellers och B-cellers receptorer sållas fram på samma sätt.  IV) Den celltyp som regleras upp 1000-falt – och som både medierna och “forskarna” försökte få till att bli någonting positivt – är makrofager, som käkar upp bakterier eller döda celler, vilket indikerar att att omfattande vävnadsdestruktion pågår efter giftinjektionerna (se avsnitten ovanför om “complement pathway”-angrepp på celler med S-protein-fragment i sina MHC:s), alltså att massor av vävnader har förstörts och skadats så allvarligt av giftinjektionerna så att makrofagerna rycker ut för att käka upp dem. Detta samlade totalfiasko vrider alltså våra gravt *****blivna och extremt korrupta “journalister”, men även de id*oter till forskare som har skrivit ihop studien, till att bli någonting positivt.]
https://tinyurl.com/tmbc9yx6
– (206) Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. [I denna “BMJ investigation” klarläggs omfattande forskningsfusk hos det kriminella företaget Phraudzer, som alltså har förfalskat data och hittat på data, för att framställa deras ytterst hälsovådliga S-protein-giftinjektion i en positiv dager. Så alla pro-giftinjektions-pajasar som påstår att “giftinjektionerna är väl testade och utvärderade” har helt fel – inte nog med att absolut inga långtidsstudier och säkerhetsstudier har gjorts – Phraudzer förfalskade även data till de få studier som faktiskt gjordes.]
https://tinyurl.com/texx2m7y
— (207) ‘Falsified Data’: Pfizer Vaccine Trial Had Major Flaws, Whistleblower Tells Peer-Reviewed Journal. [Ett lättläst nyhetsinslag från Zero Hedge om det ovanstående ytterst allvarliga och horribla forskningsfusket, som alltså *måste* leda till mycket svåra konsekvenser för de skyldiga.]
https://tinyurl.com/445vrb6j
– (227) Spontaneous Abortions and Policies on COVID-19 mRNA Vaccine Use During Pregnancy. [I den här studien går man genom andra “studier” – som bör klassificeras som forskningsfusk samt medhjälp till massmord – beträffande missfall efter giftinjektionerna, och avslöjar att risken för missfall alltså är kraftigt förhöjd efter administration av giftinjektioner – cirka 7-8 gånger högre än vad “studien” man analyserar angav – när korrekta statistiska metoder appliceras på rådatan. mRNA-giftinjektionerna är således extremt farliga för foster.]
https://tinyurl.com/2b98jcac
– (239) Spontaneous Abortion Following COVID-19 Vaccination During Pregnancy. [I den här “studien”, som egentligen är groteskt bedräglig anti-vetenskaplig verksamhet, så påstår man att Convid-19-giftinjektioner inte ska vara korrelerade mot spontanaborter. Studien använder en 28-dagars gräns sedan någon fick senaste giftinjektionen. Följande invändningar måste göras mot detta elände: 1) Varför använda en 28-dagars gräns? Cutoff-punkten om 28 dagar, medför att en gravid kvinna som tog giftsprutorna för några månader sedan, och därpå får missfall efter missfall, inte räknas med i kategorin [giftinjicerad] i studien. 2) Samma sak gäller för giftinjicerade gravida som får missfall 29+ dagar efter senaste giftsprutan – de räknas då inte heller med som giftinjicerade längre. Detta är givetvis helt oseriöst. 3) De flesta graviditeter mäts inte ens upp förrän efter cirka 2 veckor. Detta tar man ingen hänsyn till alls i “studien” – man vet med andra ord inte hur många foster som avrättades av giftsprutorna, eftersom att man inte har full koll på hur många graviditeter som faktiskt förelåg! Det enda man kan som normalfungerande människa kan göra är att på grund av detta förtäckta forskningsfusk, tillskriva samtliga missfall till de gravida som misshandlats med Convid-19-giftinjektioner. Andra studier har ju redan påvisat att risken för missfall klättrar något oerhört efter Convid-19-giftinjektioner.]
https://tinyurl.com/mr3tdvct
– (258) Risk of Myocarditis from COVID-19 Infection in People Under Age 20: A Population-Based Analysis. [I den här “studien” som är ett groteskt forskningsfusk, försöker “forskarna” påskina att risken att utveckla myokardit för personer under 20 år, skulle vara högre från en naturlig Covid-19-infektion, jämfört med att ta giftinjektionerna. “Studien” är ett klassiskt forskningsfusk, gissningsvis sponsrat av Big Phraudma på något sätt.
1) Det första forskningsfusket föreligger i selektionen av unga personer som ska ingå i studien – “forskarna” väljer endast ut yngre personer som har genomfört TVÅ läkarbesök under en 2-årsperiod på de 48 amerikanska “vård”bolagen vars databas används i studien. Yngre personer som har genomfört två läkarbesök på 2 år löper givetvis en högre sannolikhet att ha någon slags komorbiditet som gör dem extra känsliga för SARS-CoV-2. Data från USA visar även att åtminstone cirka 40% har slutat gå på regelbundna “check ups” hos läkare de senaste åren. Urvalet av ungdomar som har gjort 2 läkarbesök på 2 år kan därmed ej anses vara representativt för vanliga friska amerikanska ungdomar.
2) Det står i full-text-studien att man även har estimerat Covid-19-diagnoser men även myokardit-diagnoser, och tagit med dessa estimat i underlaget. Detta är givetvis HELT oseriöst.
3) Det tredje forskningsfusket i studien är att man använder samtliga yngre personer ur den ovanstående kategorin, som har presenterat positiva Covid-19-tester – även tester som inte är RT-PCR! RT-PCR-tester kan och bör kritiseras där så är relevant, men, RT-PCR är ändå mer träffsäkert än snabbtester. Så “forskarna” har alltså låtit en okänt stor % missvisande snabbtester ingå i underlaget. Man har alltså inte använt seroprevalens av SARS-CoV-2 som underlag, vilket är det enda rättvisande.
4) När man går genom ICD-10-CM-koderna (se exempelvis “ICD-10-CM Codeshttps://tinyurl.com/2fubfxhf för mer information om ICD-10-CM-koder) som “studien” anser är Covid-19, så I) ingår koden B34.2 som är “ospecificerad coronavirus-infektion”; II) koden B97.29 som inte heller är SARS-CoV-2-specifik, utan innefattar generella infektionssjukdomar. Detta blåser upp antalet fall som ingår, och då det är känt att även andra infektionssjukdomar kan orsaka myokardit, så är detta ett bedrägligt beteende.
5) “Studien” tar inte med seroprevalens av SARS-CoV-2, utan utgår endast från ungdomar som blev så dåliga eller av andra anledningar testade sig, och då fick ett positivt svar. Då detta inte innefattar I) ungdomar som har haft SARS-CoV-2 och immuniserats (kan bara utvärderas med en kombination av tester för aS, aN, AST’s och ANT’s, och II) andra ungdomar som för tillfället bär på SARS-CoV-2 men är asymptomatiska, så är “studiens” ingående kohorter EJ representativa för amerikanska ungdomar i allmänhet.
6) “Forskarna” har gjort egna och extremt tvivelaktiga justeringar för antalet icke-diagnosticerade och asymptomatiska infektioner i de åldersgrupper som ingår i studien. CDC själva anger att antalet personer som har smittats i den åldersgrupp som “forskarna” kikade på i den här studien, är cirka 36-37%. Om man använder denna siffra, så får man fram ett siffra på myokardit från SARS-CoV-2-infektion för åldersgruppen, som är cirka 100 gånger lägre än vad “forskarna” bakom denna “studien” manipulerade fram.
Avslutningsvis så använder vänster-organisationen Wikipedia den här studien som en källa för att påstå att myokardit hos unga personer är vanligare efter SARS-CoV-2-infektion än jämfört med giftinjektionerna – vilket alltså är 100% felaktigt.]
https://tinyurl.com/2p99j56f
– (279) SARS-CoV-2 vaccination and myocarditis or myopericarditis: population based cohort study. [I den här studien fann man att Scamdernas giftinjektion har en cirka 3 gånger högre risk att orsaka myokardit och/eller perikardit, jämfört med Phraduzers giftinjektion. Den här studien utgör därmed ytterligare bevisning för att det är giftinjektionerna som ligger bakom den nu pågående vågen av hjärtproblem med mer, eftersom att Scamdernas giftinjektion för vuxna är just cirka 3 gånger starkare än Phraudzers giftinjektion. Det bör också noteras att man alltså inte kan diagnosticera myokardit och perikardit helt säkert utan invasiva mätmetoder – man använder istället biomarkörer av olika slag, vilket innebär att man inte fångar upp samtliga fall av myokardit och perikardit som giftsprutorna orsakar. Dessutom ligger giftinjektionerna bakom flera andra sätt som hjärtat kan slås ut på, förutom myokardit och perikardit. Övriga brister i studien som maskerar hur farliga giftsprutorna faktiskt är, är att man inte tog med personer som fick en genombrottsinfektion efter att ha erhållit ADE av giftsprutorna vilket man borde göra – om giftsprutorna orsakar ADE som gör att S-proteinet från viruset som exporterats till blodomloppet, tillsammans med det tidigare S-protein-molnet från giftinjektionerna, så är ju giftsprutornas totala kontribution till myokardit och perikardit alltså fall som är orsakade av både viruset plus giftinjektionen. Utöver det så exkluderar man personer med en tidigare myokardit-diagnos vilket inte heller är seriöst, eftersom att man då inte kan dra slutsatser som kan vara relevanta för den gruppen.  En annan begränsning som förminskar studiens slutsatser om att giftsprutorna gör mer nytta en skada (en totalt idiotisk standardformulering som man helt måste bortse från) är att man exkluderar personer som har fått giftsprutor från olika tillverkare. Detta är också helt oseriöst – samtliga giftinjektions-tillverkares anti-SARS-2-giftsprutor innehåller S-proteiner som skadar kroppen. Givetvis ska man då inte exkludera de som har fått olika styrka på giftet vid olika förgiftningstillfällen.]
Taggar: Forskningsfusk, Myokardit, Perikardit, Phraudzer, Scamderna
https://tinyurl.com/2p9z259t
– (288) The “deadly” coronavirus spike protein (according to antivaxxers). [Det här blogginlägget – som är ett exceptionellt försök att vilseleda läsarna – är skrivet av en läkare med titlarna MD, PhD och FACS. Trots, eller kanske på grund av dessa titlar, så har den extremt okunniga idioten försökt vifta bort förekomsten av S-proteiner i blodomloppet post-giftinjektionerna, genom att försöka retoriskt förminska vad de faktiskt uppmätta värdena av S-protein faktiskt motsvarar. I själva verket är den giftinjektions-resulterande halten av S-protein och S1-protein mycket hög – momentant mycket högre än vad “läkaren”/PhD-tomten försöker påskina. Den som vill kan läsa genom den straxt härunder länkade dyngan, och därpå gå till subsektionen “Mängd S1 och S-proteiner i blodet efter giftinjektionerna” i referensavsnittet “BIODISTRIBUTION AV GIFTINJEKTIONERNAS INNEHÅLL” ovanför, för att se just hur extremt sjukt vidriga lögner som “läkaren”/PhD-tönten har försökt blåsa läsaren med. Den här korrupta källan är med för att belysa hur många klåpare som finns inom “läkar”branschen och “forskar”branschen och som försöker vilseleda och lura allmänheten till att ta exceptionellt farliga gifter – problemet är mycket omfattande och behöver en akut lösning, i form av total detronisering av allt vad “läkare” och “forskare” heter.]
Taggar: Forskningsfusk
https://tinyurl.com/5n6xxv8r

GRAPHENE OXIDE – TOXICITET:

“Graphene Oxide” är ännu inte en bekräftad beståndsdel i giftinjektionerna för SARS-CoV-2, men används redan i biomedicinska experiment och tillämpningar, däribland i experimentation med så kallad “magnetofection” där man kemo-elektromagnetiskt öppnar cellmembran för att få in något slags hopplöst storföretags dödsmedel i cellerna. Se mer källor om “magnetofection” längre ner i sektionen “MAGNETISK SPOT…”.
– (148) Graphene oxide induces toll-like receptor 4 (TLR4)-dependent necrosis in macrophages. [I den här studien demonstrerar man att GO förstör makrofager; sannolikt gäller detta för samtliga celler som har membranexpresserat TLR4.]
https://tinyurl.com/ykmkpwt9
– (174) Why are people dying after getting the Covid vaccine? Pathologists now have answers. [Det här blogginlägget tar upp vetenskapliga rön kring “graphene oxide”, men även andra vittnesmål och uttalanden från läkare och forskare, rörande giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/j6b4nsmp

GRAVIDITETER TERMINERAS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (102) Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. [I den här studien fann man att gravida kvinnor som gavs giftinjektionerna under de första 13 veckorna av graviditeten, löpte en 82%-ig risk för missfall. Man har dock försökt dölja detta retoriskt, genom att klassificera missfall som fullföljda graviditeter. Rådatan visar dock att risken för missfall är 82% om giftinjektionerna ges under de första 13 veckorna.]
https://tinyurl.com/4xef4drf
– (227) Spontaneous Abortions and Policies on COVID-19 mRNA Vaccine Use During Pregnancy. [I den här studien går man genom andra “studier” – som bör klassificeras som forskningsfusk samt medhjälp till massmord – beträffande missfall efter giftinjektionerna, och avslöjar att risken för missfall alltså är kraftigt förhöjd efter administration av giftinjektioner – cirka 7-8 gånger högre än vad “studien” man analyserar angav – när korrekta statistiska metoder appliceras på rådatan. mRNA-giftinjektionerna är således extremt farliga för foster.]
https://tinyurl.com/2b98jcac
– (239) Spontaneous Abortion Following COVID-19 Vaccination During Pregnancy. [I den här “studien”, som egentligen är groteskt bedräglig anti-vetenskaplig verksamhet, så påstår man att Convid-19-giftinjektioner inte ska vara korrelerade mot spontanaborter. Studien använder en 28-dagars gräns sedan någon fick senaste giftinjektionen. Följande invändningar måste göras mot detta elände: 1) Varför använda en 28-dagars gräns? Cutoff-punkten om 28 dagar, medför att en gravid kvinna som tog giftsprutorna för några månader sedan, och därpå får missfall efter missfall, inte räknas med i kategorin [giftinjicerad] i studien. 2) Samma sak gäller för giftinjicerade gravida som får missfall 29+ dagar efter senaste giftsprutan – de räknas då inte heller med som giftinjicerade längre. Detta är givetvis helt oseriöst. 3) De flesta graviditeter mäts inte ens upp förrän efter cirka 2 veckor. Detta tar man ingen hänsyn till alls i “studien” – man vet med andra ord inte hur många foster som avrättades av giftsprutorna, eftersom att man inte har full koll på hur många graviditeter som faktiskt förelåg! Det enda man kan som normalfungerande människa kan göra är att på grund av detta förtäckta forskningsfusk, tillskriva samtliga missfall till de gravida som misshandlats med Convid-19-giftinjektioner. Andra studier har ju redan påvisat att risken för missfall klättrar något oerhört efter Convid-19-giftinjektioner.]
https://tinyurl.com/mr3tdvct

HJÄRTAT FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (31) Israel Spots Probable Link Between Pfizer Vaccine, Myocarditis. [En nyhetsartikel från 2:a juni 2021, då man precis började erkänna i mainstream-medier att mRNA-giftinjektionerna kunde orsaka myokardit och andra hjärtproblem. Nyhetsartikeln tillför ingenting i vetenskapliga termer, utan jag tog bara med den därför att det var först vid denna tidpunkt som man alltså öppet började erkänna den här typen av biverkningar orsakade av giftsprutorna.]
Taggar: Myokardit, Phraudzer
https://tinyurl.com/369puxah
– (32) Doctor: Heart Failure from mRNA Jabs “Will Kill Most People”. [Vittnesmål från läkare om hur han hittar indikationer på blodproppar i cirka 62% av mRNA-giftinjicerade patienter.]
https://tinyurl.com/4wudhmc6
– (33) Myocarditis and Pericarditis After Vaccination for COVID-19. [I den här studien påvisar man högre incidens av hjärtinflammationer efter giftinjektionerna, än vad CDC erkänner. Problemet med studien är att den inte tar upp personer som har fått subkliniska skador på hjärtat efter giftinjektionerna, vilka är svåra att reparera, och som förkortar personernas livslängd.]
https://tinyurl.com/n4te78xc
– (34) Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study. [I den här studien påvisar man att risken för hjärtattack och stroke är förhöjd en tid efter Covid-19. Dock förstår inte de lätt *********** forskarna att det är S-proteinet som är riskfaktorn, så id*oterna rekommenderar giftinjektioner med just S-protein. Bortse från det – deras studie visar indirekt att giftinjektionerna i sig leder till förhöjd risk för hjärtattack och strokes.]
https://tinyurl.com/ymzw2kpp
– (103) Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children. [Ännu en artikel som handlar om hur barn och ungdomar (mest killar) får hjärtmuskelinflammation av giftinjektionerna. Innan giftinjektions-cirkusen inleddes, så räknades detta alltid som ett mycket allvarligt tillstånd som gav långsiktiga biverkningar. Nu bara kör man på.]
https://tinyurl.com/mk4cwm26
– (143) Anti–SARS–CoV–2 Immune Response and Sudden Death: Titin as a Link. [I den här studien påvisar författarinnan att aS är korsreaktiva mot några områden på muskel-proteinet Titin. Detta är en tänkbar förklaring till vissa fall av hjärtattacker utlösta av giftinjektionerna – autoreaktiva “complement pathway-“angrepp på hjärtat från de mycket höga halterna av aS som framför allt Phraudzers och Scamdernas giftinjektioner provocerar fram.]
https://tinyurl.com/v8yewjnf
– (176) Intravenous Injection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model. [I den här studien föreslår man att giftinjektionerna har extra lätt att ge livsfarlig livsförkortande hjärtmuskelinflammation delvis baserat på injektionstekniken som giftinjektionsadministratören använder sig av. Givetvis är den säkraste metoden för att undvika horribla biverkningar och förtidig död helt enkelt att inte ta någon S-protein-innehållande eller -framkallande giftinjektion.]
https://tinyurl.com/93h2a636
– (195) Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings. [I den här fallrapporten beskrivs de kliniska fynden hos en 22-årig koreansk man som avrättades (via hjärtattack) av Phraudzers giftinjektioner. Artikelförfattarna noterar att även bland de som drabbas av myokardit, så är de kliniska fynden heterogena brottsoffren emellan.]
https://tinyurl.com/r2hzmjxj
– (214) SARS-CoV-2 direct cardiac damage through spike-mediated cardiomyocyte fusion. [I den här studien beskriver man hur S-proteinet från SARS-2-viruset – vilket alltså även finns i, eller skapas via, giftinjektionerna – skapar malfungerande cell-konstrukt i hjärtat, vilka stör hjärtats signalering och kan orsaka hjärtattacker och hjärtstopp. Koncentrationen fria S-proteiner i blodomloppet är mycket högre efter giftsprutorna, än efter allt annat än mycket svåra Covid-19-infektioner, bör det noteras. Giftinjektionerna är alltså ett snabbt och enkelt sätt att kraftigt höja risken för hjärtattack.]
https://tinyurl.com/4fyftmnc
– (250) Expressing a truncated SARS-COV-2 spike protein in mouse heart induces cardiac hypertrophy. [I den här studien visar man att S1-proteinet i synnerhet inducerar förstorat hjärta och sämre systolisk funktion, hos försöksdjuren. Man visar även att S1-enheten bland annat via interaktion med TLR4, aktiverar en delkomponent av NF-kB, vilket uppreglerar pro-inflammatoriska cytokiner. Giftinjektionerna kan alltså baserad på de här studieresultaten sägas leda till pro-inflammatoriska processer i hjärtat som förstör hjärtvävnaden och försämrar hjärtats funktion.]
https://tinyurl.com/mp8zfxnp
– (259) Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization. [I den här studien från Israel, så finner man att risken för myokardit under de första 42 dagarna efter administration av en Phraudzer-giftinjektion är 2,13 per 100 000 giftinjicerade, och hela 10,69 per 100 000 giftinjicerade unga män mellan 16 och 29 år. Forskarna påpekar dessutom att deras siffror sannolikt är underskattade på grund av flera faktorer – och att den verkliga incidensen av myokardit post giftinjektionerna sannolikt är betydligt högre än vad de får fram. Forskarna kontrasterar även sina siffror mot amerikanska CDC:s siffror, som ligger på 0,48 och 1,2 per 100 000 giftinjicerade i (nästan exakt) samma kohorter. Man tar även upp en annan israelisk studie i diskussionsavsnittet, som också har mycket högre siffror än CDC – CDC:s siffror är därmed sannolikt skräp/forskningsfusk.]
https://tinyurl.com/47jdz7y2
– (278) 5-HT2B receptor antagonists inhibit fibrosis and protect from RV heart failure. [Den här studien som delfinansierades av Phraudzer, gick ut på att se om en serotonin-receptor-blockerare kunde användas för att motverka fibrotiserat hjärta på grund av Pulmonary Hypertension (även kallat PAH). Resultatet var fruktsamt. Terguride, det verksamma preparatet, råkar vara ett LSD-derivat. Givetvis är det en ren tillfällighet att Phraudzer är delaktiga i att marknadssätta hopplöst farliga preparat som orsakar just PAH.]
Taggar: Korruption, PAH
https://tinyurl.com/yc3csb84
– (279) SARS-CoV-2 vaccination and myocarditis or myopericarditis: population based cohort study. [I den här studien fann man att Scamdernas giftinjektion har en cirka 3 gånger högre risk att orsaka myokardit och/eller perikardit, jämfört med Phraduzers giftinjektion. Den här studien utgör därmed ytterligare bevisning för att det är giftinjektionerna som ligger bakom den nu pågående vågen av hjärtproblem med mer, eftersom att Scamdernas giftinjektion för vuxna är just cirka 3 gånger starkare än Phraudzers giftinjektion. Det bör också noteras att man alltså inte kan diagnosticera myokardit och perikardit helt säkert utan invasiva mätmetoder – man använder istället biomarkörer av olika slag, vilket innebär att man inte fångar upp samtliga fall av myokardit och perikardit som giftsprutorna orsakar. Dessutom ligger giftinjektionerna bakom flera andra sätt som hjärtat kan slås ut på, förutom myokardit och perikardit. Övriga brister i studien som maskerar hur farliga giftsprutorna faktiskt är, är att man inte tog med personer som fick en genombrottsinfektion efter att ha erhållit ADE av giftsprutorna vilket man borde göra – om giftsprutorna orsakar ADE som gör att S-proteinet från viruset som exporterats till blodomloppet, tillsammans med det tidigare S-protein-molnet från giftinjektionerna, så är ju giftsprutornas totala kontribution till myokardit och perikardit alltså fall som är orsakade av både viruset plus giftinjektionen. Utöver det så exkluderar man personer med en tidigare myokardit-diagnos vilket inte heller är seriöst, eftersom att man då inte kan dra slutsatser som kan vara relevanta för den gruppen.  En annan begränsning som förminskar studiens slutsatser om att giftsprutorna gör mer nytta en skada (en totalt idiotisk standardformulering som man helt måste bortse från) är att man exkluderar personer som har fått giftsprutor från olika tillverkare. Detta är också helt oseriöst – samtliga giftinjektions-tillverkares anti-SARS-2-giftsprutor innehåller S-proteiner som skadar kroppen. Givetvis ska man då inte exkludera de som har fått olika styrka på giftet vid olika förgiftningstillfällen.]
Taggar: Forskningsfusk, Myokardit, Perikardit, Phraudzer, Scamderna
https://tinyurl.com/2p9z259t
– (295) Biopsy-proven lymphocytic myocarditis following first mRNA COVID-19 vaccination in a 40-year-old male: case report. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 40-årig man utvecklade biopsi-bevisad myokardit efter att han misshandlats med mRNA-giftinjektionerna. Då symptomen inträffade redan efter 2 dagar post-giftinjektionen, så menar rapportförfattarna att symptomen sannolikt inte beror på aS, eftersom att dessa inte finns i någon större mängd så nära inpå giftinjicerandet. Det är troligen inte heller fråga om att RAS redan har börjat destabiliseras av S-proteinerna så nära inpå giftinjicerandet, men det är tänkbart. Så att giftinjektionerna har flera tänkbara sätt att negativt påverka hjärtat talar den här fallrapporten starkt för. Rapportmakarna har dock fel när de försöker påstå att aS inte verkar vara knutna till hjärtproblemen post-SARS-2-giftinjektionerna; andra studier visar att det finns flera olika kliniskt uppmätta sätt som hjärtat tar stryk på av giftsprutorna, inte bara en enda pathway.]
Taggar: Myokardit, Phraudzer
https://tinyurl.com/384wwpn2

HUDEN FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (162) Toxic Epidermal Necrolysis Post COVID-19 Vaccination – First Reported Case. [I den här fallstudien beskrivs hur en 49-årig kvinna utvecklade mycket omfattande TEN efter giftinjektionerna. Fotografier finns i studien, för den som undrar hur dessa utslag ser ut. De kan alltså utlösas av giftinjektionerna, och förefaller vara en inte helt ovanlig biverkning.]
https://tinyurl.com/2tj5zafu
– (178) Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. [I dessa fallrapporter, beskrivs hur diverse utslag i ansiktet uppstår i nära anslutning till administration av  – i dessa fall – Scamdernas SARS-2-giftinjektioner.]
https://tinyurl.com/58vs4v8a
– (180) Incidence of Cutaneous Reactions After Messenger RNA COVID-19 Vaccines. [Datan från den här studien föreslår att MINST (studien bygger på självrapportering av biverkningar…) cirka 2% av alla som giftinjiceras med mRNA-kod för toxiska S-proteiner får hudutslag.]
https://tinyurl.com/9c4kr4t8
– (205) Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine. [I den här fallstudien beskrivs hur en person utvecklade en typ av hudutslag efter att ha erhållit en giftinjektion från Phraudzer-BionDeath.]
https://tinyurl.com/a623hfps
– (233) COVID-19 vaccine-induced Stevens-Johnson syndrome. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 60-årig man utvecklade Stevens-Johnson syndrome (SJS) efter att ha erhållit en livsfarlig mRNA-giftinjektion med kod för farliga S-proteiner. Patienten utvecklade svåra utslag över hela kroppen, med inslag av nekrotiserande hud, samt feber. Patienten blev tvungen att gå på immunförsvars-nedsättande preparat (hur bra är det???) för att få stopp på detta autoimmuna angrepp på hans hudvävnad.]
https://tinyurl.com/jz6wu9pf
– (290) Docked severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 proteins within the cutaneous and subcutaneous microvasculature and their role in the pathogenesis of severe coronavirus disease 2019. [I den här studien påvisar man att bland annat SARS-2-S-proteinet förstör blodkärl i hudvävnad och underhudsvävnad, eftersom att denna vävna uttrycker ACE2-receptorn som SARS-2-S-proteinet fäster i. Man hittar även spår av en aktiverad ospecifik “complement pathway” inducerad av S-proteinet – S-proteinet ensamt kan alltså trigga omfattande immunförsvarsangrepp via denna “complement pathway”. Dessa fynd är sannolikt en delförklaring till varför vissa injektanter får allvarliga hudutslag en kort tid efter giftinjektionerna, eftersom att giftinjektionerna inducerar just exceptionellt höga mängder S-protein, även frisatt i blodomloppet, under i synnerhet de första 3 veckorna efter giftinjektions-administrationen. Man går även in på hur “complement pathway”-aktivering i sin tur är pro-trombotiskt, vilket är ytterligaren en förklaringsmodell bakom varför många får blodproppar efter giftinjektionerna, detta då S-proteinet som skapas av giftinjektionerna har flera blodproppsinducerande mekanismer knutet till sig.]
Taggar: ACE2, Angiotensin II, Angiotensin 1,7, Blodproppar, “Complement pathway”, Hudutslag, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/yckzmpcb

IMMUNFÖRSVARET FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (156) SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination. [I den här artikeln beskrivs hur blodomloppet dräneras på särskilt CD4+ och CD8+ T-celler, via de omfattande multi-kärnade cellstrukturer och Cell-In-Cells som skapas av i synnerhet S2-proteinet. Dessa syncytiums dränage av T-celler försvagar immunförsvaret, inklusive T-cellers arbete mot tumöriserade celler. Då mRNA-giftinjektionerna innehåller kod för S2-proteinet också, så förstör alltså giftinjektionerna immunförsvaret enligt denna mekanism.]
https://tinyurl.com/4r8jzz6a
– (173) My Jaw DROPPED when I Tested Someone’s Immune System After the 2nd Jab. [I den här videon vittnar en läkare om att tester han gjorde på en person som hade fått två giftinjektioner, efter två giftinjektioner visade på kraftigt förhöjda granulocyter, och kraftigt sänkta lymfocyter, däribland T-celler av olika slag och NK-celler. Han spekulerar inte i detalj om tänkbara mekanismer, men detta vittnesmål är alltså i linje med länken straxt ovanför om hur syncytium skapade av S-proteinerna dränerar blodet på T-celler.]
https://tinyurl.com/2ef6f49v – ***

JÄRN – DESTABILISERING AV HOMEOSTAS OCH METABOLISM PÅ GRUND AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (72) Vaccinerade svenskor får mensrubbningar
https://tinyurl.com/ys8zc8w2
– (244) COVID-19 and iron dysregulation: distant sequence similarity between hepcidin and the novel coronavirus spike glycoprotein. [I den här studien påvisar man en cirka 45%-ig överensstämmelse mellan delar av S-proteinet och hepcidin. Överensstämmelsen är sådan, att hela block är identiska, vilket ökar sannolikheten dramatiskt för att delar av S-proteinet alltså fungerar på samma sätt som hepcidin. Det troliga målet för S-proteinets interaktion i denna kontext, är sannolikt ferroportin. Hepcidin inhiberar normalt sett ferroportin, vilket leder till en minskning av järn-nivåerna i blodet. Det som ännu är okänt är om S-proteinet blockerar hepcidin från att inhibera ferroportin genom att störa ut hepcidins “binding site” på ferroportin, eller om S-proteinet i sig faktiskt inhiberar eller på andra sätt modulerar ferroportin. Om S-proteinet beroende på individuella genetiska skillnader kan ha mer eller mindre binärt endera effekten, så kan det förklara varför vissa kvinnors menstruation rubbas av giftinjektionerna – då menstruationen delvis används för att reglera järn-nivåerna i kvinnokroppen.]
https://tinyurl.com/24e3da7p
– (252) SARS-CoV-2 proteins bind heme and hemoglobin. [I den här studien visar man bland annat att S-proteinet från SARS-CoV-2 binder till både hemgrupper och hemoglobin. Man spekulerar i om detta kan ligga bakom de förhöjda ferritin-nivåer som syns hos en del giftinjicerade – det är exempelvis möjligt att S-proteinet kan orsaka att hemoglobinet släpper sin hemgrupp, vilket leder till mer järn frisatt, vilket då måste kompenseras av ökad mängd ferritin.]
https://tinyurl.com/2xj6md4m
– (282) Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter vaksinasjon mot korona. [I den här studien från norska Folkehelseinstittutet så fann man att cirka 40% av kvinnor mellan 18-30 som tog 1-2 Covid-19-giftinjektioner drabbades olika slags menstruationsrubbningar. Man fann att det inte spelade någon roll vilken av mRNA-giftinjektionerna som kvinnorna hade misshandlats med, beträffande utfallet som studien mätte upp.]
Taggar: 666 (J&J), AstraZatanca, Menstruation, Phraudzer, Scamderna
https://tinyurl.com/2p888cnf

KASTRATION PÅ GRUND AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (199) Testicular Atrophy and Hypothalamic Pathology in COVID-19: Possibility of the Incidence of Male Infertility and HPG Axis Abnormalities. [Den här studien är ett inledande försök att kasta ljus på minskad testosteron-produktion på grund av Covid-19-infektion. Man spekulerar i en negativ feedback-loop mellan delar av hjärnan och testiklarna. Denna studien ensam ska inte ses som ett tungt bevis mot giftinjektionerna, då den inte innehåller direkta mekanistiska förklaringar eller bevis – men är i samband med andra källor som påvisar att S-proteinet påverkar TLR4 och aktiverar NF-kB-pathways i de aktuella centrana i hjärnan, naturligtvis av yttersta vikt.]
https://tinyurl.com/yztbf788
– (284) Sperm quality and absence of SARS-CoV-2 RNA in semen after COVID-19 infection: a prospective, observational study and validation of the SpermCOVID test. [I den här studien gjorde man följande ytterst intressanta observationer: 1) Att SARS-CoV-2 RNA inte fanns i sperma (vilket går på tvärs mot vad vissa skrämsel-“talking points” som mainstream-medierna har försökt använda för att hetsa folk till att ta giftinjektionerna vill göra gällande), men framför allt 2) att aS mot både S-proteinet och S1-proteinet skadade spermier, och det är ju just höga aS-nivåer som man vill provocera fram med giftinjektionerna! Giftinjektionerna kan alltså i och med den här studien sägas ha en pro-steriliserande effekt under minst den period som de giftinjicerade har aS. 2,5% av männen som ingick i studien utvecklade höga nivåer av anti-spermie-antikroppar. Studien visade också 3) att aN, som också utvecklas vid en naturlig infektion, inte är involverade i denna anti-spermie-effekt. Studien är ett mycket tungt dråpslag mot de oinformerade galningar som vill påstå att giftinjektionerna är säkra ur ett fortplantningsperspektiv – eftersom att den visar på direkt pro-steriliserande effekter resulterande av aS-nivåer, vilket ska sättas i samband med de multipla studier länkade i den här artikeln som visar att aS-nivåerna är högre (och av sämre kvalitet) efter giftinjektionerna, än efter en naturlig infektion. Giftinjektionerna är således pro-kastrerande preparat.]
Taggar: aN, aS, Kastration, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein, Sterilitet
https://tinyurl.com/2bcanb2y

LEVERN FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (291) Immune-mediated hepatitis with the Moderna vaccine, no longer a coincidence but confirmed. [I den här fallrapporten beskrivs hur en i övrigt frisk 47-årig man utvecklade snabb hepatit efter att ha misshandlats med Scamdernas giftinjektioner. Mannen injektionsförgiftades vid två tillfällen, och vid det första förgiftningstillfället utvecklade han hepatit, vilken sedan mycket snabbt förvärrades vid det andra förgiftningstillfället. Den här studien talar starkt för att andra typer av autoimmunitet som kan uppstå vid i synnerhet svårare Covid-19, alltså beror på SARS-CoV-2-S-proteinet, då detta S-protein är det enda som är gemensamt mellan Covid-19 och mRNA-giftinjektionen från Scamderna, som var det gift som administrerades i det aktuella fallet.]
Taggar: Autoimmunitet, Hepatit, SARS-CoV-2-S-protein, Scamderna
https://tinyurl.com/ycmewz7x
– (292) Autoimmune hepatitis developing after coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine: Causality or casualty? [I den här fallrapporten går man först genom bevisläget beträffande att aS riktade mot i synnerhet S1-proteinet förefaller inducera autoimmunitet av olika slag. Man går därefter in på en fallbeskrivning om en kvinna som utvecklade autoimmun hepatit kort efter att hon giftinjicerats med ett skadligt mRNA-preparat från Phraudzer. Man föreslår därpå just det som är min röda tråd genom den här artikeln – nämligen att giftinjektioner som innehåller samma S-protein som SARS-CoV-2-viruset har monterat på ytan, givetvis då kan orsaka samma skador som viruset självt kan orsaka – i det här fallet genom att de autoreaktiva antikroppar som skapas mot S-proteinet monterat på SARS-2-viruset torde kunna skapas efter giftinjicering med samma S-proteiner. Logiskt, givetvis.]
Taggar: aS, Autoimmunitet, Hepatit, Phraudzer, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/2p84vbch

LUNGORNA FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (105) Sars-Cov2 Spike and Telomerase RNA’s Compared to Arrive at an Explanation for Increased Ageing in Alveolar Cells in Severe COVID-19. [I den här studien finner man att SARS-2-virusets RNA – specifikt kodbitarna för S-proteinet – kan vara en tänkbar förklaring till att lungorna åldras snabbt vid svår Covid-19. Givetvis gäller detta såväl virusets RNA, som mRNA:et från giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/n95y4hch
– (156) SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination. [I synnerhet lungvävnaden förstörs av S-proteinet, då S2-subenheten – som mRNA-giftinjektionerna kodar för – verkställer en snabb fusion av celler i lungorna, vilket leder till att så kallad syncytium och Cell-In-Cell-strukturer bildas. Dessa fungerar sedermera inte som normal lungvävnad ska göra.]
https://tinyurl.com/4r8jzz6a
– (157) Syncytia formation by SARS-CoV-2-infected cells. [I den här studien beskriver man hur syncytium formas i lungorna av S2-proteinet ensamt, med andra närliggande celler som uttrycker ACE2. Dessa syncytium fungerar sedan inte som normal lungvävnad. Då giftinjektionerna innehåller kod för eller löst S2-proteinet, så kan alltså giftinjektionerna leda till liknande resultat.]
https://tinyurl.com/mer5525c
– (263) A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus–induced lung injury. [I den här studien demonstrerar man att S-proteinet från SARS-CoV leder till en nedreglering av ACE2, samtidigt som expressionen av ACE kvarstår, i lungvävnaden på försöksdjuren. Detta innebär alltså att S-proteinet från SARS-CoV leder till en destabilisering av RAS, och resulterar i ett överskott på ATII, vilket i sin tur reagerar med ATR1, vilket innebär ökad lunginflammation. Då S-proteinet från SARS-CoV är cirka 80+% identiskt med S-proteinet på SARS-CoV-2, som även giftinjektionerna alltså kodar för/innehåller, så utgör den här studien ytterligare ett bevis, om än indirekt, för att giftinjektionerna orsakar ett problem med okänd tidshorisont – nämligen det att lungvävnaden genom nedregleringen av ACE2 förbereds för att överreagera på nästa respiratoriska sjukdom som drabbar den giftinjicerade, eftersom att lungvävnaden redan är försatt i ett tillstånd med en högre baseline-inflammation på grund av nedregleringen av ACE2. Om nästa respiratoriska sjukdom som personen utsätts för råkar vara ett annat virus som hämmar ACE2, som redan är nedreglerat, så kan konsekvenserna bli mycket svåra lunginflammationer. Vi ser redan bevis i verkligheten för att så sker – se bara alla nyhetsartiklar under hösten 2021 om hur folk blir svårt drabbade av RSV, “the mother of all colds”, med mer. Den här ovan beskrivna mekanismen är troligen en av anledningarna till detta.]
https://tinyurl.com/yckk8aw3

MAGNETISK SPOT EFTER GIFTINJEKTIONEN:

– (7) Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine. [I den här artikeln beskrivs hur man med särskilt framtagna järnoxid-partiklar kan öppna cellmembran för att få in främmande DNA i celler – specifikt i vaccinationssyfte. Givetvis har denna artikel bäring på Covid-19-giftinjektionerna, som ju orsakar en magnetisk spot hos en signifikant procent av de giftinjicerade – ett fenomen som än så länge saknar en mekanistisk förklaring.]
Taggar: Magnetofection
https://tinyurl.com/xekbkc96
– (6) Recent Advances on Magnetic Sensitive Hydrogels in Tissue Engineering. [I den här översiktsartikeln går man genom det aktuella forskningsläget kring elektromagnetiskt kontrollerbara “hydrogels”, som används i biomedicinska syften, i synnerhet för att leverera preparat till ett visst ställe, eller aktivera ett preparat som är elektromagnetiskt känsligt. Då det fortfarande är oklart vad giftinjektionerna faktiskt innehåller, så är den här länken med för att påvisa att elektromagnetiskt känsliga injektioner av olika slag redan används för biomedicinska ändamål – och att det därmed inte är helt otänkbart att någonting som har injicerats ligger bakom biverkningen med magnetiska injektions-ställen hos en del injektanter.]
Taggar: Magnetofection
https://tinyurl.com/3vbk53ju
– (5) Magnetically controlled, hydrogel-based smart transformers. [I den här länken beskrivs hur man har lyckats skapa magnetiskt kontrollerad så kallad “hydrogel”, som kan styras elektromagnetiskt. Denna elektromagnetiskt kontrollerbara hydrogel kan sedan styras till att anta olika former. Länken har ingen direkt bäring på SARS-CoV-2-giftinjektionerna, men ska ses som ett komplement till källa #6 som handlar om hur man försöker använda elektromagnetiskt kontrollerad hydrogel i medicinska syften, däribland för att leverera ett kemiskt preparat av något slag.]
Taggar: Magnetofection
https://tinyurl.com/yzrp4skv
– (4) Engineered protein crystals make cells magnetic. [Den här länken beskriver hur man i experiment har skapat ett särskilt protein som är en kombination av det självkonstruerande proteinet Inkabox-PAK4Cat och ferritin, med resultatet att man kunde göra celler magnetiska då Inkabox-PAK4Cat-ferritin-konstruktet koncentrerade miljarder järnatomer. Detta söker man utnyttja bland annat för så kallad “magnetofection”, där man per elektromagnetiska krafter öppnar cellmembran för att få in diverse preparat i cellerna.]
Taggar: Magnetofection
https://tinyurl.com/ummty4p9
– (8) SARS-CoV-2 Spike protein RBD-coupled magnetic beads. [Via den här länken säljer företag magneter för att avskilja de uppenbarligen magnetiska S-proteinerna. Det är oklart om dessa S1-enheter är i sitt ursprungliga skick eller om de har modifierats. Det är dock känt sedan tidigare att i synnerhet S1-enheten är positivt laddad (så till vida att dess aktiva ytor är positivt polariserade) och interagerar starkare med ACE2 på grund av detta.]
Taggar: SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/zkmtem4x
– (48) Graphene Oxide Conjugated Magnetic Beads for RNA Extraction
https://tinyurl.com/tbrtvaz9
– (49) Atomic-scale control of graphene magnetism by using hydrogen atoms. [Om giftinjektionerna innehåller graphene oxide, så förklarar denna länk kanske magnetism post-giftinjektion.]
https://tinyurl.com/3ax6prf5

MORTALITETSSTUDIER:

– (115) Heidelberger Chef-Pathologe fordert mehr Obduktionen von Geimpften. [I den här artikeln redogör en statsanställd patolog i en tysk delstat, för att 30-40% av de som dör inom två veckor efter giftinjektionen enligt honom dör just på grund av sprutan.]
https://tinyurl.com/kjxnuhu3
– (123) Young adult mortality in Israel during the COVID-19 crisis. [I den här artikeln påvisar författaren en stark ökning av mortaliteten hos 20-49-åringar i framför allt Israel, men även Satansbritannien och Ungern som har kört liknande giftinjektionskampanjer som Israel.]
https://tinyurl.com/cdnvumym
– (223) Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit. [I den här statistiska analysen utförd av två professorer vid universitet i Jena i Tyskland, så demonstrerar man att överdödligheten är positivt korrelerad mot giftinjektionerna, per 0.31.]
https://tinyurl.com/ktmau456
– (261) Province of BC, Excess Mortality – A Peculiar Tale. [Ett välrefererat blogginlägg som handlar om överdödligheten i en provins – British Columbia – i kommunist-landet Kanada. Författaren föreslår att giftinjektionerna tar livet av åtminstone cirka 0,025% av de giftinjicerade. Den här siffran är sannolikt alldeles för låg, men är ändock mycket högre än vad “myndig”heter och andra kriminella grupperingar försöker påskina.]
https://tinyurl.com/2pjjht7c
– (276) COVID vaccination and age-stratified all-cause mortality risk. [I den här mortalitetsstudien kommer artikelförfattarna fram till att giftinjektionernas fatalitets-rate (VFR = Vaccine Fatality Rate) ska ligga på någonstans runt 0,04%. Man menar även på att CDC:s officiella VFR på någonstans runt 0,002% alltså är cirka 20 gånger lägre än vad den borde vara.]
https://tinyurl.com/yj9e5amv

MUSKLER BRYTS NER AV GIFTINJEKTIONERNA:

Det börjar nu dyka upp information att muskler också bryts ner av (bland annat) Phraudzers och Scamdernas giftinjektioner. Detta beror på att 1) mRNA-koden för de toxiska S-proteinerna tas upp även av muskelceller, som sedan visar fragment av S-proteinet på sina MHC-receptorer, varpå dessa muskelceller sedan förstörs av immunförsvaret, men även 2) att aS är korsreaktiva mot muskelproteinet Titin, varpå kroppens muskler hos vissa personer riskerar att hamna under omfattande “complement pathway”-attacker, särskilt kort efter att giftinjektionerna har administrerats.

– (135) Rhabdomyolysis Secondary to COVID-19 Vaccination. [I den här fallrapporten beskriver man hur en äldre man utvecklade omfattande nedbrytning av musklerna efter giftinjicering med Scamdernas livsfarliga mRNA-giftinjektion.]
https://tinyurl.com/pj7kf5ws
– (179) Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine. [I den här korta forskningsrapporten rapporterar man in hyperkänslighet på giftinjektionsstället, efter ungefär 7 dagar post giftinjektion. Denna data indikerar att smärtan beror på “complement pathway”- och T-cells-attacker på muskelvävnaden på injektionsstället, som efter några dagar alltså hamnar allt mer under angrepp från det specifika immunförsvaret. Dessa angrepp kvarstår tills S-proteinerna är slut eller muskelvävnaden som deltog i produktionen är förstörd. Smärtan på injektionsplatsen beror alltså på att musklerna i området står under angrepp.]
https://tinyurl.com/mub3jwbd

NEUROLOGISKA SJUKDOMAR EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

– (2) First manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. [I den här fallstudien beskrivs hur en MS-sjuk fick förvärrad MS efter att ha erhållit en mRNA-giftinjektion från Phraudzer. Det bör dock noteras att den här studien ensam inte utgör ett starkt bevis för att Phraudzers mRNA-giftinjektion leder till MS-skov, då en viss % personer med MS per tidsenhet erhåller skov ändå.]
Taggar: aS, Multipel Skleros (MS), Phraudzer, SARS-CoV-2-S-protein
https://tinyurl.com/3sdxfwft
– (38) COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease
https://tinyurl.com/2cup83jd – ***
– (39) SARS-COV-2 VACCINES AND NEURODEGENERATIVE DISEASE
https://tinyurl.com/d6fab4pe
– (40) SARS-CoV-2 spike protein interactions with amyloidogenic proteins: Potential clues to neurodegeneration
https://tinyurl.com/4hp56upx
– (41) FDA To Add Warning Over Rare Neurological Side Effects Linked To J&J Jabs
https://tinyurl.com/4e45fcjs
– (42) Annexin A2 Deficiency Exacerbates Neuroinflammation and Long-Term Neurological Deficits after Traumatic Brain Injury in Mice. [Se avsnittet nedanför under kategorin Sterilisering för att förstå mer om hur detta uppstår efter mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/y6rh6umc
– (43) COVID-19 Vaccine Associated Parkinson’s Disease, A Prion Disease Signal in the UK Yellow Card Adverse Event Database
https://tinyurl.com/j79mp4h2
– (44) Endothelial cell damage is the central part of COVID-19 and a mouse model induced by injection of the S1 subunit of the spike protein? [Återigen, S-proteinet gör alltså skada på blodkärl och nervceller. Detta gäller även för de S-proteiner som skapas efter eller finns i mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/2fmdjdv7
– (45) Coronavirus Disease 2019 and Stroke: Clinical Manifestations and Pathophysiological Insights. [I den här artikeln beskrivs hur S-proteinet från SARS-CoV-2 kan ge strokes med mer hos vissa personer. Eftersom att särskilt mRNA-giftinjektionerna skapar just S-protein, så betyder detta att giftinjektionerna också kan skapa strokes.]
https://tinyurl.com/2mu3dsza
– (46) The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice. [I den här studien visar man att S-proteinet som både sitter på viruset och skapas av eller finns i mRNA-giftinjektionerna, passerar blod-hjärn-barriären, och kan således utverka skador direkt på nervceller som expresserar nAChR samt ACE2. Giftinjektionerna är alltså direkt skadliga för hjärnan.]
https://tinyurl.com/38ftp5e9
– (47) Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and mouse brain. [I den här studien visar man att SARS-CoV-2 har svårt att ta sig in i hjärnan om infektionerna sker den naturliga vägen. Men om man injicerar viruset in i hjärnan, så orsakar det skador och död vid en hundrafalt lägre dos än den man administrerade till luftvägarna. Således, om man tar giftinjektioner som resulterar i frisatt S-protein direkt i blodomloppet, så är skador på nervsystemet och hjärnan garanterade.]
https://tinyurl.com/fuc8h2jk
– (108) The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier. [I den här studien demonstrerade man att S-proteinet förstör blod-hjärn-barriärens funktion och ökar inflammationen i hjärnan.]
https://tinyurl.com/8sb882tn
– (109) The hypothalamus as a hub for SARS-CoV-2 brain infection and pathogenesis. [I den här forskningsrapporten så visar man att S-proteinet tar sig in i flera delar av hjärnan, inklusive hypothalamus.]
https://tinyurl.com/28jvd4c9
– (110) Aseptic meningitis after vaccination of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. [Fallrapport; artikelförfattarna spekulerar i om S- eller S1-proteiner från giftinjektionen kunde ligga bakom denna akuta typ av hjärnhinneinflammation, detta då de inte hittade några virus eller bakterier som kunde tänkas ligga bakom.]
https://tinyurl.com/vyhvhtum
– (136) Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19. [I den här studien påvisar man att personer som har genomlidit svår Covid-19 uppvisar en intelligensförlust om motsvarande cirka 7 IQ-punkter då de testas en tid efter sjukdomen. 1) Det är S- och S1-proteinerna som står för detta intelligenstapp, genom deras inhibition av ACE2 och därpå resulterande inflammation i kapillärerna. 2) Giftinjektionerna – i synnerhet mRNA-varianterna – bör därmed resultera i ett i värsta fall ännu större intelligenstapp, då de skadar blodkärlen dels genom ACE2-inhibition men även genom “complement pathway”-angrepp på celler i hela kroppen som expresserar S-proteinet efter mRNA-giftinjektioner. 3) Den resulterande mängden S-proteiner fria i blodet är också större efter mRNA-giftinjektionerna jämfört med de flesta naturliga Covid-19-förloppp. 4) Märk väl att detta behöver inte indikera permanent förlust av gråa nervceller, utan kanske i bästa fall bara indikerar en (förhoppningsvis) låggradig hypoxi och att många vita hjälparceller runt gråa nervceller inte fungerar som de borde, varpå delar av den neurologiska funktionen går temporärt förlorad.]
https://tinyurl.com/ceawhrjj
– (151) New-Onset Neurologic Symptoms and Related Neuro-Oncologic Lesions Discovered After COVID-19 Vaccination: Two Neurosurgical Cases and Review of Post-Vaccine Inflammatory Reponses. [I den här artikeln beskrivs bland annat uppkomst av neurologiska sjukdomstillstånd efter giftinjektionerna. Man försöker på slutet påstå att uppkomsten av dessa tillstånd inte har att göra med giftinjektionerna, en standardkommentar man helt kan bortse från.]
https://tinyurl.com/2htypddu
– (154) SARS-CoV-2 spike protein induces brain pericyte immunoreactivity in absence of productive viral infection. [I den här studien beskriver man hur pericytes, en typ av cell i hjärnan, påverkas negativt och i pro-inflammatorisk riktning av S-proteinet ensamt. Pericytes hjälper nervceller och nervcellernas hjälparceller med att skapa rätt sorts miljö för dem, samt med att upprätthålla den så kallade blod-hjärn-barriären. S-proteinerna från giftinjektionerna kan alltså leda direkt till neurologiska skador.]
https://tinyurl.com/33rdfmpe
– (165) Post COVID-19 vaccine small fiber neuropathy. [I den här fallstudien beskriver man hur neuropati uppstod efter giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/2cwaxppr
– (166) COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series. [I den här fallstudien beskrivs hur 7 personer som fick mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer och Scamderna antingen fick MS de novo, eller fick MS-skov, och i ett fall hur de-myeliniserande hjärninflammation uppstod, efter giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/db2ws7ds
– (171) The Effects of Aβ 1-42 Binding to the SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Subunit and Angiotensin-Converting Enzyme 2. [I den här studien beskriver man hur Aβ 1-42, ett protein som tenderar att vara förhöjt vid Alzheimer’s Disease, förstärker bindningen mellan S1-proteinet och ACE2 – vilket alltså gör att RAS destabiliseras ytterligare i en pro-inflammatorisk riktning. Då det framför allt är äldre som har förhöjda halter av Aβ 1-42 i blodet, så löper alltså äldre personer som tar giftinjektionerna en större risk att få ett starkt inflammationspåslag via den nyss beskrivna pro-inflammatoriska destabiliseringen av RAS som sker då ACE2 blockeras (se även sektionen “RAS-destabilisering…” längre ner). Giftinjektionerna är alltså även på detta sätt olämpliga för äldre personer.]
https://tinyurl.com/2krdrcub
– (190) I ett dokument från EU-myndigheten EMA, kring giftinjektionen från Phraudzer, så finns följande formulering: “Reagents used in active substance manufacturing and in the establishment of the MCB and WCB are the only materials of animal origin used in the manufacture of BNT162b2. The applicant has identified contamination of the product by Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) agents as the main theoretical risk associated with these ingredients and it is deemed of minimal risk.“. Man har alltså med ämnen som kan skapa TSE – en progressiv neuro-degenerativ sjukdom som innefattar att det uppstår progressivt växande hål i hjärnan. Detta textavsnitt finns med på sidan 31 av 140 i det härunder bifogade dokumentet.
https://tinyurl.com/5jjkur6v
– (193) Relationship between COVID-19 infection and neurodegeneration: Computational insight into interactions between the SARS-CoV-2 spike protein and the monoamine oxidase enzymes. [I den här studien beskrivs hur “wild type”-S-proteinet (med några få ändringar samma som giftinjektionernas S-protein) orsakar signifikanta skiften i affiniteten hos enzymerna MAO-A och MAO-B. Dessa affinitetsförändringar leder till bland annat 1) minskad clearance av serotonin – serotonin är i sig *inte* ett “lyckohormon”, utan ett energisänkande hormon som leder till ökad laktatbildning och ofta är förhöjd hos deprimerade samt personer som begår självmord, och 2) minskad clearance av dopamin. Dopamin är bra på många sätt, men oxideras vid höga halter till metaboliter som i vissa fall är skadliga samt ger upphov till fria radikaler, vilka är ytterst skadliga för i synnerhet gråa nervceller – vissa av dessa metaboliter bedöms även kunna ge upphov till Parkinson’s Disease. De nyss beskrivna skademekanismerna torde vara mest signifikanta för mRNA-giftinjektionerna, som ju skapar temporärt höga koncentrationer av S-proteiner intra-cellulärt. Giftinjektionerna ger alltså även via MAO-destablisering hjärnskador.]
https://tinyurl.com/u9crr529
— (194) Potential involvement of monoamine oxidase activity in SARS-COV2 infection and delirium onset. [Den här artikeln innehåller komplementerade data om hur S-proteinet från så väl SARS-2 som därmed från giftinjektionerna, binder till MAO-A/-B.]
https://tinyurl.com/32e45rvm
– (226) A Case of Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome Secondary to the Messenger RNA COVID-19 Vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en person som misshandlats med mRNA-giftinjektioner som kodar för det ytterst hälsovådliga SARS-2-S-proteinet, utvecklade POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome) kort efter att ha förgiftats med nyss nämnda biologiska stridsmedel. POTS är ett tillstånd som bland annat innefattar att kroppen inte längre reglerar blodtrycket korrekt i vissa situationer – en slags mismatch mellan aktivitet och blodtryck.]
https://tinyurl.com/vr6seh9u
– (229) Transient akathisia after the SARS-Cov-2 vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en kvinna som misshandlats med mRNA-giftinjektioner från Phraudzer/BioNDeath utvecklade transient akatisi, vilket är ett sjukdomstillstånd i Parkinson-klassen som innefattar ofrivilliga muskelsammandragningar och “restless”-symptom. Just den här kvinnan verkar ha haft tur i oturen, då symptomen gick över efter en kortare tid. På sociala medier finns det gott om rapporter, inklusive videovittnesmål, från personer som har fått mycket mer långvariga akatisi-tillstånd efter att ha torterats med de hälsovådliga mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer/BioNDeath. Den här fallrapporten bör läsas tillsammans med länkarna “Relationship between COVID-19 infection and neurodegeneration: Computational insight into interactions between the SARS-CoV-2 spike protein and the monoamine oxidase enzymes” och “Potential involvement of monoamine oxidase activity in SARS-COV2 infection and delirium onset” länkande ovanför, vilka alltså ger en tänkbar mekanistisk förklaring till utvecklingen av Parkinsonism efter SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/238wjen2
– (257) Guillain–Barré Syndrome Variant Occurring after SARS-CoV-2 Vaccination. [I den här fallrapporten tar man upp 4 fall av det neurologiska syndromet GBS, som liknar poliosjuka, efter administration av mRNA-giftinjektioner av vektorvirus-typ. De 4 misshandelsoffren hade förgiftats med farliga mRNA-giftinjektioner innehållande kod för hälsovådliga S-proteiner mellan 16-29 dagar innan de utvecklade GBS. Givetvis behöver man bortse från tramset i fallrapporten, om att dessa giftinjektioner ändå skulle vara säkra. Om man slår ihop alla potentiella allvarliga biverkningar, inklusive död, så är dessa giftinjektioner sammantaget livsfarliga för alla grupper.]
https://tinyurl.com/yvbvhsxv
– (273) SARS-CoV-2 Spike Protein Disrupts Blood-Brain Barrier Integriy via RhoA Activation. [I den här studien visar man att S1-proteinet förstör integriteten i blod-hjärn-barriären, genom att aktivera RhoA via S1-proteinets interaktion med ACE2. Man klarlägger dock inte om RhoA-aktiveringen är kopplad direkt till ACE2, eller indirekt via ACE2-nedregleringen som leder till ökad ATII+ATR1-aktivitet, vilken har visats öka RhoA-aktiviteten. Sammantaget indikerar den här studien att giftinjektionerna – som kodar för S-proteinet och har demonstrerats leda till frisättning av både S- och S1-protein i blodomloppet – nedgraderar och förstör integriteten i BHB vilket givetvis kan leda till allehanda neurologiska symptom och problem.]
https://tinyurl.com/5n8nt2b5

NICOTINE ACETYLCHOLINE RECEPTORS (nAChR) – INTERAKTION MED S-PROTEINET:

– (106) Simulations support the interaction of the SARS-CoV-2 spike protein with nicotinic acetylcholine receptors. [I den här studien påvisas att S-proteinet förefaller vara en antagonist för nAChR! nAChR är involverad i att balansera inflammationer – så S-proteinets blockering av nAChR kan accelerera redan existerande inflammatoriska förlopp, förutom de inflammatoriska förloppen som S-proteinet självt skapar genom andra mekanismer.]
https://tinyurl.com/swwnzw6
— (107) Impact of ageing on postsynaptic neuronal nicotinic neurotransmission in auditory thalamus. [I den här artikeln beskriver man hur inhiberade nAChR kan ge tinnitus. Så om ni hör talas om att folk får tinnitus eller andra hörselproblem efter giftinjektionerna så är det här en tänkbar förklaring.]
https://tinyurl.com/ek9fbve2

NJURARNA SKADAS AV S-PROTEINET:

– (150) Pathophysiology of COVID-19-associated acute kidney injury. [I den här studien tar man upp njurskador i samband med Covid-19, vilka uppstår dels på grund av att celler i njurarna uttrycker ACE2 och kan invaderas av SARS-2-viruset, men även för att dessa ACE2 blockeras av S-proteinet själv, vilket gör att njurarna kan skadas av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/kctss7mz

RAS-destabilisering via s-proteinet:

Renin-Angiotensin-systemet (RAS) är del av homeostasen beträffande blodtrycket med mer. I SARS-CoV-2/Covid-19-sammanhang är det framför allt ACE2, ATR1 och Angiotensin II/1,7 som är av intresse. S-proteinet från både viruset och giftinjektionerna minskar mängden tillgängligt ACE2 i kroppen (delvis genom nedreglering!), vilket leder till att mer Angiotensin II kommer att interagera med ATR1 och bilda ett pro-inflammatoriskt komplex, vilket speciellt för personer i redan dåligt skick, kan trigga en inflammatorisk spiral som dödar dem.

– (169) Potential detrimental role of soluble ACE2 in severe COVID-19 comorbid patients. [I den här artikeln beskriver man bland mycket annat hur S-proteinet kan leda till en förlust av membran-bundet ACE2 (mACE2), som då hamnar i blodomloppet och där kan potentiera dels en samtidigt pågående SARS-CoV-2-infektion men även att S-proteinet därpå kan inaktivera det fria ACE2 i blodomloppet (sACE2). Man pekar särskilt ut detta som risk post-giftinjektionerna, i synnerhet för personer med tillstånd som redan innebär ett förhöjt sACE2.]
https://tinyurl.com/3xht2crd
– (170) Differential Downregulation of ACE2 by the Spike Proteins of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus and Human Coronavirus NL63. [I den här studien från 2009, som rör coronavirusen SARS-CoV coh NL63 så visar man att deras S-protein kan få mACE2 att fällas ut av cellerna, och då bli sACE2 löst i blodomloppet. Detta destabiliserar då de ACE2-expresserande cellerna som har förlorat sitt ACE2 på detta vis, eftersom att mACE2 är aktivt i den intra-cellulära signaleringen (enligt andra källor i denna artikeln), men destabiliserar även RAS då ACE2-expressionen förefaller nedregleras. Det bör noteras att denna artikel gäller för S-proteinen från NL63 och SARS-CoV – och bara indirekt för S-proteinet som finns på/i SARS-CoV-2 eller de nu aktuella giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/jwz6ukhs
– (238) The pivotal link between ACE2 deficiency and SARS-CoV-2 infection. [I den här översiktsartikeln går man genom flera negativa effekter av en SARS-CoV-2-infektion, vilka beror på att ACE2 nedregleras och blockeras av virusets S-proteiner. Bland dessa negativa effekter är exempelvis diabetes typ 2, högt blodtryck, kardiovaskulära komplikationer, ARDS, med mer. Då det alltså är S-proteinet som utför dessa effekter genom blockering och därpå följande nedreglering av ACE2, så är alltså de beskrivna skadorna 100% överförbara på S-proteinet från giftinjektionerna. Dessutom – giftinjektionsmakarna har ju med flit ändrat några aminosyror i S-proteinet som giftinjektionerna ger upphov till, en av ändringarna är ju att S-proteinet inte ska genomgå “membrane clearance” för fort. Således är giftinjektionernas S-protein mer benägna att skada kroppen via ACE2-inhibition än vad S-proteinet från SARS-CoV-2-viruset är.]
https://tinyurl.com/2p8sncuu
– (263) A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus-induced lung injury. [I den här studien demonstrerar man att S-proteinet från SARS-CoV leder till en nedreglering av ACE2, samtidigt som expressionen av ACE kvarstår. Detta innebär alltså att S-proteinet från SARS-CoV leder till en destabilisering av RAS, och resulterar i ett överskott på ATII, vilket i sin tur reagerar med ATR1, vilket innebär ökad inflammation. Då S-proteinet från SARS-CoV är cirka 80+% identiskt med S-proteinet på SARS-CoV-2, som även giftinjektionerna alltså kodar för/innehåller, så utgör den här studien ytterligare ett bevis, om än indirekt, för att giftinjektionerna destabiliserar RAS i en pro-inflammatorisk riktning, genom nedreglering av ACE2. I en giftinjektionskontext leder detta kombinerat med biodistributionen av den skadliga mRNA-koden, till systemisk inflammation i hela kroppen under en tid post-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/yckk8aw3

REUMATOLOGISKA ÅKOMMOR EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

– (191) Raynaud’s Phenomenon after COVID-19 Vaccination: Causative Association, Temporal Connection, or Mere Bystander? [Den här fallrapporten handlar om en person som utvecklade Raynauds Fenomen kort efter att ha erhållit en Covid-19-giftinjektion. Dock fastslås ingen mekanism, varpå man mot bakgrund av endast denna fallrapport inte kan vara säker på att giftinjektionerna ligger bakom även detta tillstånd.]
https://tinyurl.com/xhhzu58n
— (192) COVID-19 Infection Induced Raynaud’s Syndrome. [Den här fallrapporten, som ska ses som ett komplement till den direkt ovanstående studien, visar att Raynaud’s även kan uppstå av SARS-CoV-2-infektion. Den gemensamma nämnaren mellan SARS-CoV-2 och giftinjektionerna är just S-proteinet – så alltså kan man med stöd av dessa två studier fastslå att Raynauds Fenomen är en biverkning av just själva S-proteinet i sig, och att giftinjektionerna därmed alltså kan ge Raynauds Fenomen.]
https://tinyurl.com/embevk7z

REVERSE TRANSCRIPTION – RISK ATT mRNA-INJEKTIONENS KOD TAS UPP I GIFTINJICERADE PERSONERS EGET DNA (GÄLLER ÄVEN FÖR SARS-2-VIRUSET I SIG):

– (50) SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome
https://tinyurl.com/je7kmvb9
– (51) Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues
https://tinyurl.com/azcusx8y

SENESCENCE INDUCERAD AV S-PROTEINET:

– (158) SARS-CoV-2 Spike Protein Induces Paracrine Senescence and Leukocyte Adhesion in Endothelial Cells. [I den här studien så visar man att S-proteinet inducerar “sömnläge”/senescens hos celler i kärlväggarna, samt att de senescenta cellerna börjar programmera närliggande celler att också gå ner i viloläge och sluta fungera korrekt. Utöver det demonstrerar man att produktionen av VCAM-1 och ICAM-1 ställs upp i dessa celler, vilket får lymfocyter av olika slag att fastna i dem och därpå infiltrera vävnaden utan att en underliggande inflammation som behöver hanteras egentligen föreligger. Då giftinjektionerna innehåller S-proteiner, så skapar alltså giftinjektionerna en självspridande senescens i framför allt kärlväggarna.]
https://tinyurl.com/33anz89f

SHEDDING AV S-PROTEINET:

– (111) A phase 1/2/3, placebo-controlled, randomized, observer-blind, dose-finding study to evaluate the safety, tolerability, immunogenicity, and efficacy of SARS-CoV-2 RNA vaccine candidates against Covid-19 in healthy individuals. [I det här dokumentet från Phraudzer själva så lyfter Phraudzer upp att shedding av giftinjektionen (mRNA-partiklar, andra substanser, plus S-proteinet) kan förekomma, i sektion 8. 3.5.1 och 8. 3.5.3 av dokumentet. Så Phraudzer själva tar upp shedding i sina egna dokument.]
https://tinyurl.com/yfyaphb9
— (112) Molecular and Microscopic Analysis of Bacteria and Viruses in Exhaled Breath Collected Using a Simple Impaction and Condensing Method. [I den här artikeln går man in på att bakterier och virus givetvis finns i utandningsluften, vilket innebär att även S-proteiner kan göra det. Artikeln har dock ingenting direkt att göra med SARS-2 eller S-protein.]
https://tinyurl.com/492wk8zf
— (137) Proteomic characterization of human exhaled breath condensate. [I den här artikeln beskriver man att cirka ~230-talet proteiner har identifierats mänsklig utandningsluft, varav flera produceras av celler i lungorna och luftvägarna. Således har alla pro-giftinjektions-stollar som påstår att S-proteinet inte kan förekomma i utandningsluften totalt fel.]
https://tinyurl.com/7nmr5nm2
– (138) Exhaled breath condensate [EBC] as a potential specimen for diagnosing COVID-19. [I den här artikeln tar man bland annat upp att virus, komponenter av virus och bakterier finns i utandningsluften, och man föreslår utveckling av diagnostiska metoder som använder utandningsluften för att detektera SARS-2. Detta antyder givetvis att även S-proteinet från en giftinjicerad kan finnas i utandningsluften.]
https://tinyurl.com/jra5zvr
— (254) Design and Analysis of Shedding Studies for Virus or Bacteria-Based Gene Therapy and Oncolytic Products. [I det här FDA-dokumentet beskriver man termen “shedding” som att en viss terapi – notera ordet genterapi i rubriken – överförs till andra personer från patienten. I kontexten med mRNA-giftinjektionerna så innebär det att S-proteinet som tillverkas som svar på mRNA-giftinjektionerna lämnar den giftinjicerades kropp och tas upp av andra personer. Om till och med FDA har ett dokument, och Phraudzer (se källa i den här sektionen) själva tar upp “shedding” i sin dokumentation kring giftsprutorna, så kan man givetvis sluta sig till att “shedding” av hälsovådliga S-proteiner från giftinjicerade till giftinjicerade definitivt kan äga rum. Icke-giftinjicerade har därmed all anledning att iaktta försiktighetsavstånd från de giftinjicerade under de första 3 veckorna post deras senaste giftinjektion.]
https://tinyurl.com/mpw5wa4x

SIALINSYRA – INTERAKTIONER MED S-PROTEINET:

Sialinsyra (Sialic Acid) är en komponent i beklädnaden av celler med glykoproteiner.

– (237) Bioinformatics studies on a function of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein as the binding of host sialic acid glycans. [Den här studien indikerar att SARS-CoV-2-S binder till glykaner som innehåller sialinsyra, vilka beklär celler i kroppen.]
https://tinyurl.com/m6ww4f5n
– (245) The role of cell surface sialic acids for SARS-CoV-2 infection. [I den här artikeln påvisar man att förekomsten av sialinsyra på och runt ACE2, sänker affiniteten för SARS-CoV och SARS-CoV-2 gentemot ACE2. Detta innebär att S-proteinet interagerar med sialinsyra på något sätt, och som ovanstående länk i sektionen föreslår, så är interaktionen i form av att SARS-2-S-proteinet binder till sialinsyra.]
https://tinyurl.com/yc46asfj
– (248) Platelets Support Extracellular Sialyation by Supplying the Sugar Donor Substrate. [I den här studien demonstrerar man att blodplättarna förser celler med komponenter till deras sialinsyra-beklädnad. Bland annat så styr levern, tillsammans med blodplättarna (eller mer specifikt det som påverkar blodplättarna att göra så…), produktionen av röda blodkroppar och andra beståndsdelar i blodomloppet, genom att reglera sialinsyra-beklädnaden av RBC’s moderceller. Giftinjektionerna kan således destabilisera produktionen av nya röda blodkroppar, genom att giftinjektionernas S-protein har demonstrerats aktivera blodplättar + att mRNA-giftinjektionernas kodbitar kan tas upp av blodplättar och sedermera orsaka att blodplättarna hamnar under “complement pathway”-angrepp från immunförsvaret.]
https://tinyurl.com/2myu4fbn

SKÖLDKÖRTELN INFLAMMERAS AV GIFTINJEKTIONERNA:

Sköldkörteln innehåller många celler som expresserar membranbundet ACE2, varpå sköldkörteln givetvis riskerar hamna under angrepp från både SARS-2-viruset, men även från S-proteinerna som bildas av mRNA-giftinjektionerna, eller som genom vissa giftinjektionstekniker alltså injiceras direkt i blodomloppet.

– (210) Thyrotoxicosis after COVID-19 vaccination: seven case reports and a literature review. [I den här fallrapporten beskrivs 7 fall av inflammerad sköldkörtel efter administration av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/4srfm4u9
– (211) Three Cases of Subacute Thyroiditis Following SARS-CoV-2 Vaccine: Postvaccination ASIA Syndrome. [I den här fallrapporten beskrivs 3 fall av inflammerad sköldkörtel efter administration av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/4hfeasef
– (213) Subacute Thyroiditis After Receiving the Adenovirus-Vectored Vaccine for Coronavirus Disease (COVID-19). [I den här studien beskrivs hur en 55-årig kvinna utan tidigare problem med sköldkörteln, fick just det, efter att ha misshandlats med en giftinjektion “mot”/för SARS-2, från AstraZatanca.]
https://tinyurl.com/kjru5u3m
– (215) Subacute thyroiditis following COVID-19 vaccination in a 67-year-old male patient: a case report. [Den här artikeln beskriver hur en 67-årig man fick subklinisk inflammation i sköldkörteln efter att ha misshandlats med Covid-19-giftinjektioner.]
https://tinyurl.com/wvpcner7
– (269) Thyroid as a target of adjuvant autoimmunity/inflammatory syndrome due to mRNA-based SARS-CoV2 vaccination: from Graves’ disease to silent thyroiditis. [I den här studien går man genom några fall av sköldkörtel-problem post Convid-19-giftinjektionerna, och även en del bakgrundsfakta kring autoimmunitet efter olika slags giftinjektioner (ASIA). Samtliga fall man tar upp i studien innefattade utveckling av autoreaktiva antikroppar riktade mot sköldkörteln efter misshandeln med mRNA-giftinjektionerna – så skadebilden beror alltså inte bara på S-proteinerna och höga nivåer av autoreaktiva aS, utan tydligen har giftinjektionerna även lyckats inducera specifika antikroppar mot sköldkörteln hos de ingående patienterna. Man föreslår även att subklinisk sköldkörtel-inflammation post-giftinjektionerna förmodligen är avsevärt underdiagnosticerad.]
https://tinyurl.com/yk7b26js

S-PROTEINETS TOXICITET I ALLMÄNHET:

– (51, 52) Molecular mimicry between SARS-CoV-2 spike glycoprotein and mammalian proteomes: implications for the vaccine. [Implikationer eluciderade av Parsifaler straxt under länken till studien.]
https://tinyurl.com/4tbmmf2d
https://tinyurl.com/3aduc7ur
– (53) New peer reviewed study on COVID-19 vaccines suggests why heart inflammation, blood clots and other dangerous side effects occur.
https://tinyurl.com/bwev9bj9 – ***
– (54) Lipid bilayer degradation induced by SARS-CoV-2 spike protein as revealed by neutron reflectometry. [I den här studien demonstrerade man att S-proteinet penetrerar cellmembran både med och utan ACE2 i närheten! Detta är en *extremt* viktig studie att läsa.]
https://tinyurl.com/ws8fswsd
– (55) SARS-CoV-2 Infects the Brain Choroid Plexus and Disrupts the Blood-CSF Barrier in Human Brain Organoids. [I den här studien visar man att S-proteinet kan öppna hjärnan och ryggmärgen för virus, bakterier, cytokiner, med mer.]
https://tinyurl.com/2xezxf6s
– (56, 57) SARS-CoV-2 spike protein promotes IL-6 trans-signaling by activation of angiotensin II receptor signaling in epithelial cells. [S-proteinet, som alltså skapas av mRNA-giftinjektionerna, visas här regulera upp frisättningen av IL-6, vilket kan accelerera/förvärra inflammationer och autoimmuna tillstånd.]
https://tinyurl.com/nfs3uw55
https://tinyurl.com/27kyunxy
– (113) SARS-CoV-2 Entry Receptor ACE2 Is Expressed on Very Small CD45- Precursors of Hematopoietic and Endothelial Cells and in Response to Virus Spike Protein Activates the Nlrp3 Inflammasome. [I den här studien demonstrerar man att en typ av små stamceller som är kritiska för att reparera kroppen, förstörs av S-proteinet, genom två pathways, den ena involverar blockering av ACE2 och den andra innefattar signalering via ACE2. Bägge dessa pathways kan leda till en typ av celldöd som heter pyroptos, samt ökad inflammation. Då detta drabbar stamceller (!) så är denna mekanism givetvis oerhört allvarlig. Givetvis gäller detta S-protein både från SARS-2-viruset, men även det som resulterar av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/4sfawvpn
– (159) SARS-CoV-2 spike promotes inflammation and apoptosis through autophagy by ROS-suppressed PI3K/AKT/mTOR signaling. [I den här studien demonstrerar man att S-proteinet ensamt – vilket alltså skapas och frisätts av giftinjektionerna – inducerar apoptotisk autofagi, genom att öka produktionen av fria radikaler. S-proteinet kan alltså dysreglera ACE2-expresserande celler till att undergå programmerad celldöd.]
https://tinyurl.com/z6jrutn4
– (164) Quantitative assays reveal cell fusion at minimal levels of SARS-CoV-2 spike protein and fusion from without. [I den här studien fastslår man att även omätbara nivåer av lösa S-proteiner i blodomloppet ger upphov till syncytium-formationer mellan ACE2-expresserande celler. Giftinjektionerna leder alltså till omfattande vävnadsskador systemiskt genom hela kroppen på all vävnad som uttrycker ACE2, som då riskerar att fogas samman till stora ej längre korrekt fungerande cellkluster med flera cellkärnor. Dessa syncytium är ju som tidigare nämnt även canceriserande samt dränerar blodet på T-celler.]
https://tinyurl.com/6tbr2huh

STERILISERANDE EFFEKTER AV BLAND ANTI-S-ANTIKROPPAR OCH ANDRA AUTOREAKTIVA ANTIKROPPAR:

– (58) Annexin A2 on lung epithelial cell surface is recognized by severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus spike domain 2 antibodies. [I den här studien på SARS-CoV-antikroppar, så upptäckte man att de har en effekt mot Annexin A2, vilket ökar risken för missfall och eller total sterilisering. Att då framtvinga produktion av fler sådana antikroppar via mRNA-giftinjektionerna kan leda till att kvinnor som tar giftinjektionerna steriliseras. Märk väl att SARS-CoV och SARS-CoV-2 har nästan identiska S-proteiner, varpå antikroppar mot det ena viruset bör ha liknande effekter mot det andra viruset, således är aS för SARS-2 potentiellt steriliserande.]
https://tinyurl.com/3d395dv2
— (59) Antibodies directed against annexin A2 and obstetric morbidity. [Kompletterande källan till direkt ovanstående länk.]
https://tinyurl.com/n2axzfat
— (66) Autoimmunity to Annexin A2 predicts mortality among hospitalised COVID-19 patients.
https://tinyurl.com/867znynp
— (67) “Our study explaining the pathophysiology of acute COVID has been published by ERJ, the flagship scientific journal of the European Respiratory Society @ERSpublications. Here, we describe how severe COVID-19 is NOT a viral pneumonia, but a post-viral autoimmune attack of the lung.
https://tinyurl.com/24ftea85
– (60) Pathophysiology of the antiphospholipid antibody syndrome. [I den här artikeln tar man upp att anti-cardiolipin-antikroppar (aPL) kan leda till aborter och de facto sterilitet. Läs först cardiolipin-relaterade artiklar i sektionen “AUTOIMMUNA TILLSTÅND…” övanför. Observera att i denna artikel tar man även upp att aPL kan skapa blodproppar.]
https://tinyurl.com/dv2bzfrr
– (242) Addressing anti-syncytin antibody levels, and fertility and breastfeeding concerns, following BNT162B2 COVID-19 mRNA vaccination. [I den här studien, som försöker bortförklara anledningar för gravida och ammande kvinnor att vara oroliga för giftinjektionerna, så påvisar man (se fig. 2 i artikeln) en signifikant förhöjd anti-Syncytin 1-aktivitet några dagar efter giftinjektionerna. Emedan anti-Syncytin 1-svaret inte är extremt högt, så är det ändå mellan cirka 1,5-5,5 gånger högre än kroppens baseline anti-Syncytin 1-aktivitet. Detta innebär att giftinjektionerna klart och tydligt har förflyttat de giftinjicerade kvinnornas kroppar i en steriliserande riktning. Det bör dessutom noteras att den här studien utfördes på Phraudzers giftinjektion, vilken alltså är svagare än exempelvis Scamdernas giftinjektion, samt vissa av vektorvirus-mRNA-giftinjektionerna. Dessa andra giftinjektioner kan således väntas resultera i en mer potent steriliserande effekt genom ännu högre anti-Syncytin 1-aktivitet. I övrigt noteras att man givetvis bör bortse från den avfärdande och bortförklarande tonen i artikeln – anti-Syncytin 1-resultatet som studien påvisar är klart och tydligt och kommer att leda till en viss % missfall och åtminstone temporära steriliseringar hos en viss % av kvinnorna som tar dessa gifter.]
https://tinyurl.com/3hutvv6m
— (283) What Happened in Singapore? On the significance, or not, of a provisionally validated danger. [Ett välskrivet blogginlägg som går in på mekanistiska och tekniska elucidationer av bland annat ELISA-värdena för Anti-Syncytin 1-antikroppar med mer, som mättes upp i studien “Addressing anti-syncytin antibody levels, and fertility and breastfeeding concerns, following BNT162B2 COVID-19 mRNA vaccination” (referens #242 i den här artikeln). I blogginlägget demolerar författaren ytterligare det nonsens som artikelförfattarna i den nyss nämnda studien försöker dra till med för att bortförklara de tydligt pro-steriliserande effekterna som resulterar av att anti-Syncytin 1-aktiviteten höjs med 1,5-5,5 gånger. Blogginlägget tjänstgör tillsammans med mina elucidationer för den nämnda studien, som ytterligare vindikering av Wodarg:s och Yeadon:s åsikter kring risken för anti-Syncytin 1-antikropps-medierad sterilitet till följd av SARS-2-giftinjektionerna.]
Taggar: ELISA, Phraudzer, Sterilitet, Syncytin
https://tinyurl.com/yckwrbu5

STERILISERANDE EFFEKTER (INDIREKT) AV ANTIBODY-DEPENDENT ENHANCEMENT OF ENTRY:

Läs först genom materialet ovanför i sektionen “ANTIKROPPAR & ANTIBODY-DEPENDENT ENHANCEMENT OF ENTRY” för att bättre förstå detta avsnitt – konceptet är att giftinjektions-skapade aS kan ge ADE åt SARS-CoV-2 hos de giftinjicerade, varpå modern samt moderkakan kan infekteras, och fostret riskerar därpå att dö. Giftinjektionerna ökar risken för ADE vilket nu är fastställt, och de ökar därmed risken för systemiska genombrottsinfektioner och fosterdöd även hos gravida kvinnor som giftinjicerade sig själva innan graviditeten.

– (139) Second-Trimester Miscarriage in a Pregnant Woman With SARS-CoV-2 Infection. [Den här fallrapporten redogör för hur en kvinna med SARS-2-infektion fick missfall, efter att moderkakan påvisats infekterad av SARS-CoV-2.]
https://tinyurl.com/3tymkaec
– (140) 2019-nCoV epidemic: what about pregnancies? [I den här studien redogör man för kraftigt förhöjd incidens av fosterdöd och andra komplikationer, som följd av SARS-CoV och MERS-CoV – två coronavirus som använder samma typ av S-protein för att ansluta till värdceller som SARS-CoV-2.]
https://tinyurl.com/bzpaatdm
– (141) Outcome of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, COVID-19) during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. [I den här meta-analysen går man genom komplikationer under graviditet för SARS-CoV, MERS-CoV och SARS-CoV-2, vilken sammantaget för denna klass av virus med S-protein, verkar resultera i ett förhöjt antal missfall, förtidiga födslar, med fler komplikationer.]
https://tinyurl.com/2xvvu8ry

T-CELLER – EFFEKTER AV GIFTINJEKTIONERNA:

– (125) Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals. [I den här studien visar man att om man ger två giftinjektioner till personer som redan har haft SARS-2-infektion den naturliga vägen, så förstörs delar av deras T-minnesceller.]
https://tinyurl.com/uf7kajxu
– (147) Structure-guided T cell vaccine design for SARS-CoV-2 variants and sarbecoviruses. [I den här studien så demonstrerar man att T-cells-svaret på Phraudzer-giftinjektionerna är smalare än det som erhålls via naturlig infektion, och dessutom att induktionen av CD8+ T-celler är lägre, och att merparten av T-celler som induceras av giftinjektionerna förefaller vara CD4+ T-celler. Således skapar giftinjektionerna ett undermåligt och smalt T-cells-svar jämfört med naturlig infektion. Se den här Twitter-tråden för mer förklaringar: https://tinyurl.com/4d9vaykw ]
https://tinyurl.com/b8adswb2

VIRUS-reaktivering efter giftinjektionerna:

– (188) Hepatitis C Virus Reactivation Following COVID-19 Vaccination – A Case Report. [I den här studien beskrivs reaktivering av Hepatit C efter giftinjektionerna. Reaktiveringen av viruset resulterade i patientens död. Giftinjektionerna har kapacitet att reaktivera flera typer av latenta virus.]
https://tinyurl.com/yn7tn4yj
– (189) Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-CoV-2. [I den här fallrapporten beskrivs 7 fall av reaktivering av herpes-viruset Varicella Zoster på grund av giftinjektionerna “mot”/för SARS-2-viruset. Giftinjektionerna kan alltså reaktivera inte bara hepatit-virus (se straxt ovanför), utan även olika typer av herpes-virus.]
https://tinyurl.com/2jrebkvc

ÖGONSKADOR:

– (114) Uveitis following the BNT162b2 mRNA vaccination against SARS-CoV-2 infection. [I den här studien beskrivs hur patienter fick ögonskador och/eller ögoninflammationer efter giftinjektionerna. Det bör dock noteras att en del patienter redan hade en historik med skador eller inflammationer i ögon innan giftinjektionerna. Så förutom nytillkomna skador, så följer detta mönstret med att giftinjektionerna accelererar underliggande sjukdomar.]
https://tinyurl.com/ffakwk7m
– (166) COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series. [I den här fallstudien beskrivs bland annat hur en person som fick mRNA-giftinjektionerna fick en de-myeliniserande hjärninflammation på synnerven. Därmed kan man anta att en signifikant % av personer som utvecklar ögonskador post-giftinjektionerna, gör det just på grund av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/db2ws7ds
– (167) Reactivation of herpes simplex keratitis following vaccination for COVID-19. [I den här fallstudien beskrivs hur en 82-årig man som haft herpes simplex keratitis för 40 år sedan, fick ett återfall en dag efter att han erhållit en S-protein-giftinjektion mot/för SARS-CoV-2. Detta ska ses i samband med de omfattande utbrotten av bältros efter S-protein-giftinjektionerna, vilket ju också orsakas av ett herpes-virus.]
https://tinyurl.com/a4re3jkp
– (196) Neuromyelitis Optica in a Healthy Female After Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 mRNA-1273 Vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 46-årig kvinna utvecklade demyeliniserande sjukdomar som slog på synnerverna och ryggraden – detta kort efter giftinjektion med en mRNA-giftspruta från Scamderna.]
https://tinyurl.com/9wxfhmwz
– (228) Acute reduction of visual acuity and visual field after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine 2nd dose: a case report. [I den här fallrapporten beskrivs hur en man som misshandlats med mRNA-giftinjektioner som kodar för det hälsovådliga SARS-2-S-proteinet, utvecklade allvarliga synfältsnedsättningar och andra synstörningar efter den andra giftinjektionen. Mannen hade dock tur och dessa biverkningar förefaller ha gått över efter en kortare tid.]
https://tinyurl.com/8pz22y7k
– (280) Exacerbation of branch retinal vein occlusion post SARS-CoV2 vaccination. [I den här fallrapporten beskrivs hur två personer utvecklade ögonskador efter att ha misshandlats med mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer.]
Taggar: Phraudzer, Ögonskador
https://tinyurl.com/2p855mbx

ÖVRIGA ARTIKLAR:

– (61) SARS-CoV-2 spike protein binds to bacterial lipopolysaccharide and boosts proinflammatory activity. [Giftinjektionsskapat S-protein förvärrar de inflammatoriska effekterna av endotoxin, vilket är extremt farligt i sig.]
https://tinyurl.com/28dhvf99
– (62) Unlicensed and unlisted adjuvant in the Moderna jab
https://tinyurl.com/tek9pbnb
– (63) SARS-CoV-2 Variants and Vaccines. [I den här artikeln antyds det att giftinjektionerna driver uppkomsten av nya virusvarianter.]
https://tinyurl.com/3wmbtxu7
– (65) Covid Vaccine Injuries. [600+ sidor med inlägg från sociala medier om folks biverkningar och dödsfall med mer.]
https://tinyurl.com/f6mr22e8 – ***
– (68) Antikroppar efter mild covid-19 håller i minst ett år och binder också den nya Delta-varianten. [Studie från Danderyd visar att naturlig infektion är det bästa skyddet.]
https://tinyurl.com/4b9hbd4a
– (69) Vaccine Safety FAQ. [Ett 142 sidor långt dokument fullsmockat med fakta om de extremt farliga livshotande giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/5s9jh7rz
– (70) Reactive arthritis after COVID-19 vaccination
https://tinyurl.com/d2xvcjrc
– (71) DEADLY SHOTS! Former Pfizer Employee Confirms Poison in COVID ‘Vaccine’
https://tinyurl.com/jdp7f2vh – ***
– (73) Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data? [I den här artikeln ifrågasätts om inte mer data behövs för giftinjektionerna och om man har förhastat sig.]
https://tinyurl.com/2tytbr7k
– (75) Trump’s doctor Vladimir Zelenko talks to Israeli politicians and health minister about vaccine.
https://tinyurl.com/hnxzps3w
– (76) An insight into neurotoxic and toxicity of spike fragments SARS-CoV-2 by exposure environment: A threat to aquatic health?
https://tinyurl.com/352czhxw
– (116) Open Letter to Dr. Bonnie Henry from BC Physician re: Moderna Vaccine Reactions. [Öppet brev från Dr. Charles Hoffe – som var en av de första att påkalla att omfattande mikro-blodproppar i kapillärerna, enligt testindikationer, skapas hos cirka 62% av de giftinjicerade – till Kanadas sjuk”vårds”myndigheter. I brevet tar Hoffe upp inte bara mikro-blodproppar, utan även att kvinnor förefaller steriliseras av giftinjektionen, vilket jag har redogjort för ovanför.]
https://tinyurl.com/sccvz55c
– (117) Top American doctor: COVID shots are ‘obsolete,’ dangerous, must be shut down
https://tinyurl.com/m4hjkwwn – ***
– (118) Ná þurfi hjarðónæmi með því að láta veiruna ganga. [Island överger giftinjektions-programmet efter att ha fått smaka på omfattande ADE-effekter. Islands chefsepidemiolog går nu ut och säger att viruset ska spridas fritt för att uppnå flockimmunitet.]
https://tinyurl.com/2y5vhj59
– (119) COVID-19 can affect the blood. Its spike protein may be the culprit. [En populärvetenskaplig artikel – allting som beskrivs däri att viruset kan göra, gör även S-proteinet som resulterar från giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/mf3apjkx
– (120) Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals. [Den här artikeln har inte direkt att göra med biverkningar från S-proteinet, utan visar att personer med naturliga infektioner har en extremt låg risk att bli smittade igen. Kan vara bra för att hantera rabiata giftinjektions-förespråkare, vars neurologi har havererat på grund av S-proteinerna…]
https://tinyurl.com/yxkc23hd
– (121) Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. [Den här studien visar att giftinjicerade har samma nivåer av viruset som icke-giftinjicerade. Giftinjektionerna är således fullständigt värdelösa. De hindrar inte ens viruset från att replikeras.]
https://tinyurl.com/khevs6wh
– (122) More Dangerous Side Effects Potentially Linked To mRNA Vaccines, EU Warns. [I den här nyhetsartikeln från 2021-08-11 varnar EU:s “myndig”heter för att det kan finnas fler biverkningar att officiellt tillägga, för mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/k56jdyxn
– (124) DarkHorse Podcast with Geert Vanden Bossche & Bret Weinstein. [I denna podcast med en av världens främsta experter på vaccin, så går man genom de stora farorna med giftinjektionskampanjen mot SARS-2. I avsnittet går man också genom antikropps-selektion med mer, ur ett översiktligt perspektiv. En bra video för en novis på området som vill ha en översiktlig bild av vad som pågår (även om delar av podcasten är lite mer tekniska).]
https://tinyurl.com/28mebus8 – ***
– (142) COVID-19 Vaccine-Induced Radiation Recall Phenomenon. [I den här studien visade man att Phraudzers giftinjektion inducerade så kallat “Radiation Recall Phenomenon” hos patienter som hade fått någon typ av strålbehandling – det vill säga, giftinjektionerna triggade upp hudinflammationer i de tidigare bestrålade hudområdena.]
https://tinyurl.com/2xspuzvx
– (172) J&J Vaccine Possibly Linked To Two More Serious Health Conditions, EU Regulator Finds. [Nyheten består i att EU:s ändå hopplösa “regulator” EMA har hittat två “serious adverse health conditions” att lägga till varningar för, beträffande giftinjektionen från J&J, eller 666 som jag kallar dem.]
https://tinyurl.com/58b5nr9s
– (181) Covid-19: Most symptomatic children recover within a week, study finds. [I den här studien påvisas att de flesta ungdjävlarna som råkar ut för Convid-19 och blir symptomatiska tillfrisknar inom en vecka. Endast 4,4% av ungdjävlarna som blir symptomatiska är så mer än 28 dagar. Mot bakgrund av denna data finns det givetvis INGEN ANLEDNING ÖVERHUVUDTAGET att ge giftinjektionerna även till barn.]
https://tinyurl.com/45an8vxf
– (183) Letter Regarding Covid-19 Vaccine Injuries Dr Patricia Lee. [Brev från en läkare i USA, till CDC och FDA, om giftinjektionsskador hon har observerat.]
https://tinyurl.com/226zdnzb
– (184) Dr. Ryan Cole – What the Vaccine spike protein does to the body… [Ett filmklipp från ett föredrag med Dr. Ryan Cole, där han går genom flera aspekter av giftinjektionernas biverkningar.]
https://tinyurl.com/ku5ucnus – ***
– (219) COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness – the elephant (not) in the room. [I den här artikeln förklarar man hur statistiken bakom giftinjektionernas effektivitet egentligen ser ut, genom att titta på riskreduktionen i absoluta tal. Den här artikeln är från ganska tidigt 2021, då man ännu inte hade data på att giftinjektions-antikroppssvaret avtar efter cirka 4-7 månader, men påvisar ändå på ett bra sätt hur kriminella mainstream-medier på uppdrag av kriminella Big Phraudma-företag förvillar psykfolkningen till att injicera sig med ohyggligt farliga gifter, till i stort sett ingen nytta alls. Dessutom går inte artikeln in på den mycket stora mängd mycket allvarliga biverkningar som giftinjektionerna leder till – tar man allt detta i beaktande så har giftinjektionerna givetvis en negativ så kallad “vaccine efficiency”.]
https://tinyurl.com/nj72kk88
– (231) Heavily mutated Omicron variant puts scientists on alert. [I den här nyhetsartikeln publicerad på Nature så framgår det att den nya SARS-2-varianten Omicron bryter genom de hopplösa spillrorna av immunförsvaret som är kvar efter giftinjektionerna. Det framgår att Omicron exporterades till Hong Kong av superspridare som hade förstört sitt immunförsvar genom giftinjektionerna från Phraudzer. Så vi vet right off the bat att Phraudzer-giftinjektionerna ej är verksamma mot Omicron (and not much else either).]
https://tinyurl.com/2p8wz6cx
SPARS Pandemic Scenario. [För den som fortfarande är en naiv medelklassare så är det svårt att förstå detta – men den kriminella eliten på toppen gillar att tala om för befolkningen vad eliten tänker göra mot dem/er. John Hopkins University i USA publicerade till denna effekt, följande scenario, med en åtföljande scenario-bok: SPARS Pandemic Scenario. Länken till huvudsidan för SPARS Pandemic Scenario på Johns Hopkins Center for Health Security återfinns här: (246) https://tinyurl.com/yckdxj49 . Själva PDF-en med scenario-boken finns här (och är länkat på den nyss länkade sidan): (247) https://tinyurl.com/bddbbj2c . Här är några citat från boken, vilka mycket väl matchar den nu pågående Convid-19-cirkusen och biverkningarna från giftinjektionerna: “After showing no adverse side effects for nearly a year, several vaccine recipients slowly began to experience symptoms” – sida 60. “As time passed and more people across the United States were vaccinated, claims of adverse side effects began to emerge” – sida 59. “As the investigations grew in intensity, several high-ranking officials at the CDC and FDA were forced to step down and withdraw from government” – sida 67. “Nearing the end of 2027, reports of new neurological symptoms began to emerge.” – sida 60. “Several parents claimed that their children were experiencing neurological symptoms” – sida 59. “That month, a group of parents whose children developed mental retardation as a result of encephalitis in the wake of Corovax vaccination sued the federal government, demanding removal of the liability shield protecting the pharmaceutical companies responsible for developing and manufacturing Corovax.” – sida 59. “…the fact that the majority of US citizens willing to be vaccinated had already been immunized, the negative publicity surrounding adverse reactions had little effect on nationwide vaccination rates.” – sida 59. “As these cases emerged, patients began filing for compensation under the PREP Act. Due to lingering uncertainties over possible links between vaccination and reported neurological symptoms, their compensation requests were placed on indefinite hold, pending further data analysis” – sida 61. “This cohort, many of whom adamantly supported the Corovax vaccine initially, quickly took to social media to publicize their issues.” – sida 61. “Today, nearly five years since the St. Paul Acute Respiratory Syndrome coronavirus made its global debut, there remain human cases in 14 countries across Europe, Africa, and Asia” – sida 66. “As the pandemic tapered off, several influential politicians and agency representatives came under fire for sensationalizing the severity of the event for perceived political gain.” – sida 66. “CDC Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP) identified the following priority groups for immunization: children aged 1-18, young adults 19-22 with chronic respiratory conditions, and pregnant women.” – sida 34. Med andra ord så har eliten genom detta SPARS Pandemic Scenario publicerat på Johns Hopkins, i deras värld och enligt deras religion, köpt sig fria från ansvar gentemot de av er som har blivit giftinjektions-skadade och/eller -avrättade.]
– (255) Comment to ACIP meeting of August 30, 2021 submitted by Steve Kirsch – Executive Director of the COVID-19 Early Treatment Fund. [Ett dokument med många frågeställningar och påpekanden om dödligheten för giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/2p9m8z35 – ***
– (256) Harvard Epidemiologist Says the Case for COVID Vaccine Passports Was Just Demolished. [I den här nyhetsartikeln från Augusti 2021 säger epidemiologen Martin Kulldorff vid Harvard Medical School att giftinjektions-pass inte längre kan motiveras på grund av forskningsdata från Israel, som 1) visade att giftinjektionerna helt enkelt inte fungerade för att förhindra genombrottsinfektioner hos de fullförgiftade och 2) visade att genomgången naturlig infektion var ett mycket bättre sätt att förhindra återinfektion än att hålla på med diverse hälsovådliga giftinjektioner.]
https://tinyurl.com/7mc9ppan
– (274) FDA Strengthens Warning Over Severe Condition Linked to Johnson & Johnson’s COVID-19 Vaccine. [Den här nyhetsartikeln från den 15:e december 2021 beskriver att FDA har stärkt kontraindikationerna för giftinjektionen från 666.]
https://tinyurl.com/2p8wczke

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.