Vetenskapliga studier om SARS-CoV-2-giftinjektionernas toxicitet och biverkningar – version 7

VETENSKAPLIGA STUDIER OM SARS-2-GIFTINJEKTIONERNAS TOXICITET OCH BIVERKNINGAR – VERSION 7

Senast uppdaterad: 2021-12-01 20:31.
Totalt 240 länkar, varav 201 är vetenskapliga artiklar (194 unika + 6 dubblett-länkar + 1 triplett-länk i olika biverkningskategorier).

INLEDNING.

Den här artikeln handlar om de så kallade “vaccinen mot Covid-19” (hädanefter “giftinjektioner” och derivat därav) och deras horribla biverkningar. Samtliga nu existerande giftinjektioner utverkar sina skador direkt och indirekt via de tre proteinen S, S1 och S2, där S1 och S2 är komponenter av S-proteinet, vilka tenderar att frisättas i kroppen efter klyvning.
Detta är ett “work in progress” efter hand som nya vetenskapliga studier och indikationer kommer fram. Därför måste läsaren anta att nedanstående slutsatser eventuellt har ändrats på något sätt efter publiceringstidpunkten.

FÖRKORTNINGAR OCH TERMER.

aANXA2 = En autoreaktiv antikropp mot Annexin A2, ett membran-protein som finns expresserat både av nervceller i hjärnan samt av celler i placentan (moderkakan). aANXA2-aktiviteten har visat sig vara förhöjd då höga nivåer av ASA föreligger.

Abs = Antikropp(ar), ospecificerat.

ACE2 = Ett protein som sitter i cellmembranet på vissa celltyper, överallt i kroppen. Lungorna har en högre koncentration av ACE2-expresserande celler än många andra organ. ACE2 denaturerar inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7 som då inte bildar ett inflammatoriskt komplex med ATR1. ACE2 blockeras av S-proteinet från både viruset och framför allt giftinjektionerna, som leder till en mycket hög halt fria S-proteiner i blodomloppet under framför allt cirka 7-21 dagar efter senaste S-protein giftinjektionen – vilket gör att RAS destabilisras i pro-inflammatorisk riktning under exakt samma tidsperiod, med potentiellt dödliga konsekvenser.

ADE, Antibody-Dependent Enhancement, Antibody-Dependent Enhancement of Entry = ADE är en paraply-term som innefattar olika typer av förstärkning av sjukdomar via antikroppar mot en viss patogen (antingen samma patogen som orsakar sjukdomen som antikropparna riskerar att förstärka, eller en annan patogen). ADE äger rum på olika sätt, däribland I) att viruset lättare kan invadera vissa celltyper då det bekläs av bAbs (se nedan), II) överproduktion av dåliga antikropparna konkurrerar ut naturliga antikroppar och andra högkvalitativa antikroppsserier genom indirekt inhibition, III) dåliga antikroppar är under vissa omständigheter på andra sätt dysreglerande och kan förstärka inflammatoriska processer och förlopp.

Akatisi = En samlingsterm för neurologiska störningar som bland annat innefattar ofrivilliga muskelrörelser (“restless”-syndrom) samt Parkinsonism.

ANA = Anti-N-antikropp. En antikropp som reagerar på nukleotidkapslar för ett eller flera virus.

Angiotensin [n] = En serie hormon som används för att reglera blodflödet, vanligen genom ökning av blodtrycket samt kärlsammandragningar. Formen Angiotensin 1,7 verkar ha motsatta effekter.

Annexin A2, ANXA2 = Annexin A2 är ett protein som förefaller vara involverat i I) förflyttningar av celler (exempelvis vid reparationsprocesser), II) den strukturella integriteten i bindväven och hur olika vävnadstyper ansluter till arandra, III) men även i den intra-cellulära strukturen. IV) ANXA2 är även kritiskt för att moderkakan ska utvecklas på rätt sätt, speciellt tidigt under graviditeten.

Anti-idiotypisk antikropp = En antikropp som reagerar på en annan antikropps receptor. Antikroppars receptorer är i sig antigener, och vid höga halter av en viss typ av antikroppar kan därför antikroppar mot dessa förstnämnda antikroppar skapas. Detta sker vid svår Covid-19 – patienterna utvecklar först Anti-S-antikroppar (ASA), och löper därefter en stor risk att, särskilt om ASA-koncentrationerna är höga, utveckla (anti-idiotypiska) anti-ASA-antikroppar – dessa anti-ASA-Abs kommer då att kunna inhibera ACE2, vilket orsakar ännu mer sekundära inflammationer och skadeverkningar. Givetvis är denna risk även mycket hög efter giftinjektionerna, i synnerhet mRNA-giftinjektionerna som provocerar fram artificiellt höga nivåer av just ASA’s. Ett starkt immunsvar på giftinjektionerna medför alltså en risk för därpå följande autoreaktiva ACE2-inhiberande antikroppar.

ASA = Anti-S-antikropp. Utvecklas av kroppens B-celler som svar på S-, S1- och S-2-proteinerna.

AST = Anti-S-T-cell. En T-cell som har receptorer mot något av S-proteinerna.

AT2, ATII = Angiotensin II, en aktiv form av Angiotensin (se ovan).

ATR1 = AngioTensin II Receptor 1. ATR1 reagerar med Angiotensin II och bildar ett inflammatoriskt komplex med detta. Det bör noteras att normala nivåer och aktivitet av Angiotensin II och ATR1 är en del av homeostasen.

Autoreaktiva antikroppar = Antikroppar som uppvisar reaktion mot kroppsegna proteiner. Det bör noteras att en del processer i kroppen avsiktligen regleras med autoreaktiva antikroppar, vanligen då i låga koncentrationer. Förhöjda koncentrationer av dem ger autoimmuna tillstånd.

bAbs = Bindande antikropp, vilken inte har en neutraliserande verkan och därmed ytterst begränsad skyddsverkan. bAbs medierar dessutom ADE.

BRCA 1/2 = Gener involverade i reparation och stabilisering av DNA, vilket förhindrar en canceriserings-pathway. S2-proteinet från viruset samt giftinjektionerna har visat sig interagera med BRCA 1 och BRCA 2.

Cardiolipin = Ett mitokondriellt protein. Dysreglering av cardiolipin syns vid vissa canceriseringar.

CD4+ T-celler = Även kallade för T-hjälpar-celler. Dessa T-celler assisterar övriga delar immunförsvaret genom inflammatorisk signalering, men även genom att ställa in närliggande immunförsvarsceller på rätt typ av angripare (virus eller bakterier eller parasiter, och så vidare). De uppreglerar också antikroppstillverkning samt styr delvis vilken sorts antikroppar som ska tillverkas.

CD8+ T-celler = En typ av T-celler som uttrycker CD8+ i cellmembranet. Vanligen arbetar dessa T-celler med att ta bort patogener och tumörceller.

CNS = Central Nervous System, centrala nervsystemet. Hit räknas hjärnan och ryggraden.

“Complement pathway” = En immunförsvarsrespons som bland annat kan triggas av antikroppar som har fäst på någonting, exempelvis en anti-S-antikropp som har fäst på en cell som producerar S-proteiner efter giftinjektion med skadlig mRNA-kod för S-proteiner.

D-Dimer, D-Dimer-test = En typ av test på patienters blod, som detekterar proteinfragment som kallas för D-dimer. Dessa D-dimer-protein skapas då blodproppar löses upp. Positiva utslag erhålls både om 1) blodplättarna har angripits av immunförsvaret och/eller 2) om skador på blodkärl har uppstått och reparerats på ett sätt som har skapat en tillräckligt stor blodpropp. I kontexten med giftinjektionerna så menar vissa läkare på att positiva D-Dimer-test även kan innebära att omfattande skador på kapillärnätverket i hela kroppen, och i synnerhet i lungorna, har uppstått.

DENV = Dengue-viruset.

DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc, MGL-Fc = En serie receptorer monterade på immunförsvarsceller, vilka har bevisats ha hög affinitet för ACE2, och vilka kan facilitera invasion av SARS-CoV-2-viruset. Giftinjektionerna ger således ADE till samtliga celler som expresserar DC-SIGN, L-SIGN, MR-Fc och MGL-Fc, då de icke-neutraliserande antikropparna som giftinjektionerna ger upphov till, fraktar ut SARS-CoV-2-viruset till blodomloppet, där de bristfälligt neutraliserande och bindande antikropparna istället alltså orsakar ADE per dessa receptorer.

EBC, Exhaled Breath Condensate = EBC är kondenserad utandningsluft, som kan innehålla virus, bakterier, svampsporer, protein, med mer.

Epitopes = Epitop står för den del av en främmande partikel eller virus / bakterie / svamp / parasit som immunförsvaret “ser” och arbetar mot.

EUA = Emergency Use Authorization, något som den kriminella amerikanska myndigheten FDA kan utfärda för diverse “läke”medel mot specifika åkommor, under förevändningen att inga andra effektiva preparat får existera mot samma åkomma. I fallet med SARS-CoV-2 och Covid-19 så har korrupta FDA utfärdat helt illegala EUA’s för de diverse livsfarliga giftinjektionerna som den här sidan handlar om, medan exempelvis preparat som vitamin D3, vitamin C, HCQ, IVM, med fler, samtidigt har bevisade effekter mot Covid-19. EUA-tillstånden för giftinjektionerna är således inte bara regelvidriga, utan moraliskt förkastliga.

FcR = Fc-receptorer finns uttryckta på flera typer av immunförsvarsceller, samt blodplättar och mastceller. Fc-receptorer är involverade i ADE.
FcRIIb = En receptor som har demonstrerats vara involverad i ADE för SARS-1-viruset. Troligen ger ASA’s mot SARS-2 även ADE via FcRIIb, som då nedregleras. Då FcRIIb är involverad i att bekämpa svampinfektioner, så kan kontakt med SARS-2-viruset i kombination med hög halt ASA’s ge indirekt ADE åt svampinfektioner. Men inhibition av FcRIIb kan också destabilisera inflammationssignalering i ökande riktning, då FcRIIb är involverad i denna signalering.

FDA = Food & Drug Administration, en genomkorrupt och genomkriminell amerikansk “myndig”het som jobbar med att – på uppdrag av bland annat “läke”medelsmaffian och livsmedelsproducenter, samt förskingringsbolag och storbanker – förgifta, örsvaga och i en lagom långsam takt avrätta den amerikanska befolkningen på ett sätt som samtidigt gör att oligarkerna kan stoppa oerhörda summor pengar i egen ficka. FDA bör omedelbart klassificeras som en terroristorganisation.

Giftinjektion = Injektionerna som enligt korrupta politiker, idiotiska byråkrater, och kriminella storföretag skydda mot SARS-CoV-2 men inte gör det (annat än på kort sikt, om den giftinjicerade överlever S-protein-stormen), alltså samtliga just nu existerande anti-SARS-CoV-2-injektioner.

GO (Graphene Oxide) = Ett omtvistat ämne som används i många biomedicinska tillämpningar. Se mer källor längre ner.

HIF1A, HIF-1-Alpha = Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha. HIF1A regleras upp av celler som lider av syrebrist. HIF1A signalerar att ökad vaskularisering behövs i området. HIF1A regleras ofta upp av canceriserade celler. (HIF1A suppresseras av vitamin C vilket indikerar att vitamin C fungerar som en elektronväxlare vid behov.)

HSP A5, HSP70, GRP78 = HSP står för Heat Shock Protein. HSP A5/GRP78 och GRP70 är involverade i att dämpa inflammatoriska förlopp, och S-proteinet förefaller antagonistiskt interagera med dessa HSP’s. HSP70 är involverat i att hindra prion-sjukdomsförlopp – blockeringen av GRP70 via S-proteinerna förefaller accelerera underliggande prion-sjukdomar.

ICAM-1, VCAM-1 = ICAM-1 och VCAM-1 är membranproteiner som används av celler i kärlväggar samt immunförsvarsceller. Proteinerna är till för att “dra in” immunförsvarsceller från blodomloppet in i inflammerade regioner.

IFN-1 = Interferon-1. IFN-1-klassen är primärt anti-virala och sekundärt anti-tumör-signaleringsmolekyler.

IgM-antibody = IgM står för en särskild kategori av antikroppar, avseende deras struktur och konstruktion (men har ingenting att göra med deras antigen-receptor).

IL-6 = InterLeukin-6. IL-6 fungerar i en immunförsvarskontext – tillsammans med andra cytokiner – som en pro-inflammatorisk, feber-inducerande, protein-syntes-höjande, B-cells-stödjande cytokin. IL-6 fungerar dock som en anti-inflammatorisk myokin i frånvaro av vissa andra cytokiner.

LLPC = Long-Lived Plasma Cell, en typ av B-cell som har “mognat” och vanligen migrerat till benmärgen eller några andra specifika ställen, där LLPC:en “sitter monterad” och spottar ur sig 2000 – 10000 antikroppar per sekund, per LLPC.

MAO-A, MAO-B = MonoAmine Oxidase A & B. MAO A & B är involverade i att metabolisera serotonin och dopamin. Dysreglering av endera har negativa effekter; serotonin är ett energisänkande hormon, och dopamin kan vid för höga koncentrationer undergå autoxidation vilket skapar ROS och metaboliter som tros vara involverade i Parkinson’s Disease.

MERS, MERS-CoV = Middle East Respiratory Syndrome CoronaVirus. Ett coronavirus som också nyttjar ett S-protein för invasion av celler. S-proteinet monterat på MERS-CoV är dock inte helt identiskt med vare sig det som SARS-CoV eller SARS-CoV-2 nyttjar, och ansluter till proteinet DPP4 istället för ACE2.

MHC = Major Histocompatibility Complex, ett membranprotein som används av celler för att presentera proteinfragment från proteiner de har tillverkat. MHC används för att immunförsvaret ska kunna se vilka celler som har blivit kapade av ett virus, eller har canceriserats, eller på annat sätt börjat spåra ur och producera fel proteiner eller för den delen fel mängd av kroppsegna proteiner sett till var cellerna är placerade, etcetera. Celler kapade av ett virus kommer att presentera fragment av dessa virus-proteiner i sina MHC:s, och cellen löper då en ökad risk att utsättas för angrepp från immunförsvaret.

mRNA = Messenger RNA, en kodbit gjord för att läsas av och användas av ribosomerna i cellerna, för att tillverka de partiklar som mRNA-kodbiten kodar för.

nAChR = nicotinic AcetylCholine Receptor. En receptor för neurotransmittern acetylcholine. nAChR är involverade i (ned)regleringen av inflammatoriska processer, och S-proteinet kan dysreglera dess anti-inflammatoriska signalering genom att antagonistiskt inhibera nAChR.

NF-kB = Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells. NF-kB är ett cellkomplex som utgör ett snabbverkande svar på stressorer såsom cytokiner, ROS, tungmetaller, UV-strålning, oxiderat kolesterol och patogener av oika slag. Överaktivering av NF-kB syns vid exempelvis autoimmuna tillstånd, kroniska inflammationer och cancerisering.

OAS = Original Antigenic Sin. Ett koncept med vetenskapligt stöd, som innebär att kroppen tenderar att reagera på samma sätt vid påföljande infektioner av en viss patogen ,som den gjorde första gången den stötte på patogenen – oaktat mindre mutationer. Detta sker genom B- och T-minnesceller och eventuellt etablerade LLPC’s.

p53 = Ett protein som stabiliserar och skyddar cellkärnan och förhindrar cancerisering. S2-proteinet från viruset och giftinjektionerna har visat sig interagera starkt med p53.

PBMC = Peripheral Blood Mononuclear Cell, en paraplyterm för alla celler i blodomloppet som har en cellkärna. I denna kategori ingår T-celler, B-celler, NK-celler och monocyter/makrofager.

PCR = Polymerase Chain Reaction, en metod som används för att kopiera och amplifiera ett stycke genetisk kod för vidare analys.
RT-PCR = Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction, vilket används för att detektera förekomsten av SARS-CoV-2 i tester från patienter.
RT-PCR Cycle Threshold = Hur många cykler av RT-PCR man behöver köra för att få fram detekterbara mängder kod från ett visst virus. Ju färre cykler som krävs för att detektera viruset, desto större mängd virus har personen som tog provet som analysera sannolikt. Kriminella “myndig”heter i USA tricksar sedan giftinjektionskampanjerna inleddes med antalet cykler som krävs för full-förgiftade respektive icke-förgiftade – på de som har fått giftinjektioner kör man ett lägre antal cykler, medan man fortsätter köra mycket höga cykeltal på personer som inte har fått giftsprutorna. På så vis försöker “myndig”heterna att dölja dels urusel “vaccine efficiency” men även potentiell ADE för de som har tagit giftinjektionerna.

PEG-lipider = Ämnen som används för att skapa kapslarna till mRNA-giftinjektionerna. Dessa tillverkas av ett kinesiskt bolag (!), som på sin hemsida i en sektion gör gällande att de kan kapsla in “graphene oxide” (GO) i PEG. Däremot är det ännu inte bekräftat att giftinjektionernas PEG faktiskt innehåller GO.

Pericyte = En typ av “hjälparcell” som finns runtomkring blodkärl och kapillärer i hjärnan, och hjälper både neuron och andra celler runtomkring på olika sätt. Dessa celler är även en nyckelkomponent i att upprätthålla blod-hjärn-barriären.

PI3K/AKT/mTOR pathway = Ett komplex intra-cellulärt signaleringssystem som styr cellers aktivitetsnivåer, delar av metabolismen, stamcellsaktivitet, synaps-förstärkning, med mer.

Prion = En serie proteiner som används av hjärnan, och som tenderar att klustras ihop under normala operationer och sedan avvecklas under vila. Under näringsbrist kan avvecklingen av dessa prion-kluster med tiden hindras och de kan istället växa till sig och börja inhibera eller i värsta fall förstöra nervceller. Detta syns vid en rad neurodegenerativa tillstånd.

RAS = Renin-Angiotensin-Systemet. I RAS ingår bland annat ACE2, som inhiberas av S-proteinet, och destabiliserar RAS-komplexet i en pro-inflammatorisk, blodtryckshöjande riktning.

RBC = Red Blood Cell, röd blodkropp. Röda blodkroppar transporterar gasmolekyler (CO, CO2 och O2 primärt) genom kroppen.

Reverse Transcriptase = Reverse Transcriptase är en serie enzym som kan ta främmande RNA- och DNA-koder som har kommit in i cellerna, och skriva in dem i cellens egna DNA.

ROS = Reactive Oxygen Species, fria radikaler på svenska. Dessa bildas framför allt av Complex 1 i Electron Transport Chain i mitokondrierna, både vid syrebrist och ett för högt O2-tryck.

S-protein (även ‘S’), S1, S2, RBD, NTD = S-proteinet är själva spike-proteinet som sitter monterat på SARS-CoV-2-viruset, och som är virusets primära (och möjligen enda direkta) invasionsverktyg. S-proteinet i sig består av flera domäner, såsom S1, S2, RBD, som S-proteinet tenderar att delas upp i av proteaser och furin och andra proteinklyvande mekanismer. S1 är förmodligen den farligaste delkomponenten av S-proteinet, och tenderar alltså att frisättas som en separat enhet. S2-komponenten förefaller inte vara frisatt i lika hög grad som S1. RBD står för “Receptor Binding Domain” och är en del av S1-komponenten. NTD står för N-Terminal Domain, en del av S1 som inte verkar vara involverad i anslutningen till ACE2.

SARS-CoV, SARS = Ett coronavirus som härjade omkring i början på 2000-talet, och som har stora likheter med det nu aktuella SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2, SARS-2 = Ett coronavirus som förefaller vara skapat av Phraudci + andra väst-globalister i samarbete med CCP, och med flit utsläppt. SARS-2-virusets primära skadeverkan sker genom S-proteinet och dess sub-enheter S1 och S2.

Senescence, Cellular Senescence, Paracrine Senescence = “Cellular senescence” är ett begrepp som innefattar celler som har gått ner i ett slags “permanent eller semi-permanent viloläge” där de inte längre fullföljer de funktioner som väntas av dem, givet vilken vävnad de befinner sig i. Senescenta celler tenderar även att producera mer ROS och andra inflammatoriska mediatorer än normalt fungerande celler. Tillståndet är inte nödvändigtvis permanent, och kan reverseras av många substanser. “Paracrine Senescence” innebär att en sensecent cell har börjat producera signalsubstanser som instruerar närliggande celler att också bli senescenta.

Syncytium = Syncytium är större cellkomplex som innehåller flera cellkärnor, som resulterar av fusion av närliggande celler av samma eller olika sorter. Vissa syncytium är avsiktliga, exempelvis i muskelvävnad inklusive hjärtat. S-proteinet från SARS-CoV-2 eller giftinjektionerna skapar dock dysfunktionella syncytium som riskerar att canceriseras. “Oavsiktliga syncytium” har dessutom i vissa vävnadstyper demonstrerats effektivt tömma blodet på PBMC’s, i synnerhet T-celler, vilket är immunförsvarsnedsättande.

Titin = Kroppens största protein, som finns i muskelvävnad, däribland i hjärtmuskeln.

TMRPSS2, TMPRSS13 = Transmembrane Protease, Serine [n]. Inte mycket är känt om TMPRSS2:s biologiska funktioner, däremot finns “begynnande” data för TMPRSS13 som föreslår att det är inblandat i neurologiska processer. TMPRSS2 är i Covid-19-sammanhang mest känt som ett membranprotein som tillsammans med ACE2 kan ge SARS-CoV-2 en möjlighet att invadera en cell. TMPRSS2 klyver delar av virusets S-protein vilket möjliggör membranfusion mellan viruset och värdcellen.

TNF-alpha = Tumor Necrosis Factor Alpha, en cytokin som används av immunförsvaret. Beroende på vilken receptor TNF-alpha tas emot i, så kan TNF-alpha vara antingen pro-inflammatorisk och pro-celldöd, eller pro-reparation och celldelning, men dess nettoeffekt förefaller vara pro-inflammatorisk.

TLR = Toll-Like Receptor. En serie receptorer som är involverade i att känna av främmande ämnen. TLR4 känner exempelvis av LPS från bakterier (endotoxin), och signalerar immunförsvaret samt ställer upp produktionen av serotonin. Flera studier har nu bekräftat att S-proteinet från SARS-2-viruset samt då även mRNA-giftinjektionerna, fungerar som en agonist för TLR4 vilket i sin tur aktiverar NF-kB, vilket alltså innebär att S-proteinet är ytterst inflammatoriskt. TLR7 reagerar på RNA från virus (!) och är bland annat involverad i att ställa upp produktionen av tumörsuppresserande ämnen. TLR8 reagerar på ssRNA från virus (!) samt PAMP’s (återkommande mönster hos mikrober) och är bland annat involverad i att ställa upp produktionen av NF-kB och andra antivirala responser.

VIPIT (Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia) = VIPIT är ett tillstånd som innebär att immunförsvaret efter en giftinjektion har börjat angripa blodplättarna, vilket vid blodplättarnas förstörelse frisätter pro-trombotiska faktorer i blodet, vilket kan skapa eller förvärra blodproppar.

“Wild type” = Det ursprungligen detekterade formatet av SARS-CoV-2-viruset.

HÄNDELSEFÖRLOPP VID SARS-COV-2-S-mRNA-GIFTINJICERING (gäller Phraudzer, Scamderna, AstraZatanca, 666, Sputnik V, med fler):

Efter giftinjicering med mRNA-giftinjektioner innehållandes kod för SARS-CoV-2-S, så äger följande händelseförlopp rum:

1. Den livsfarliga mRNA-koden sprids genom hela blodomloppet till hela kroppen. Distributionen är dock inte uniform – beroende på anatomiska skillnader och andra individuella skillnader förmodligen knutna till genomsnittlig cellmembrankomposition i olika vävnadstyper, så hamnar olika mängd mRNA-paket på olika ställen.

2. Celler som börjar transkribera mRNA-koden för de livsfarliga S-proteinerna, erhåller direkt därpå negativa effekter av de stigande intracellulära nivåerna av S-, S1- och S2-enheter. S-proteinet klyvs nämligen intracellulärt av intracellulära proteaser. S-, S1- och S2-proteinerna börjar således utverka negativa biverkningar i form av störningar på samtliga proteiner och system som reagerar mot/på/med S-, S1- och S2-proteinerna. Bland dessa biverkningar är formation av onaturliga syncytium med närliggande celler, samt disruption av DNA-repareringsmekanismer såsom p53 och BRCA1/2, samt aktivering av NF-kB via TLR4, vilket försätter cellerna som tagit upp giftinjektionen i ett inflammatoriskt tillstånd.

3. Cellerna som olyckligtvis tagit upp och börjat transkribera mRNA-koden för de livsfarliga S-proteinerna, kommer att börja montera dessa proteiner, eller fragment av dem, på sina MHC’s i immunförsvaret, vilka immunförsvaret börjar reagera på.

4. Efter cirka 3-7 dagar har det specifika immunförsvaret arbetat upp tillräckliga mängder av ASA-producerande B-celler och AST-volymer, vilket leder till direkta immunförsvarsangrepp på celler som har transkriberat S-proteinet. Dessa celler förstörs genom olika angreppsformer, däribland “complement pathway”-attacker, medan lösa S-proteiner i blodet neutraliseras av ASA’s.
4A. Inslag av åtminstone låggradig sepsis kan förekomma hos en del personer som misshandlas med S-protein-giftinjektionerna, detta då S-proteinet agerar som en agonist för TLR4, vilken ställer upp bland annat NF-kB men även andra inflammatoriska pathways.

Efter detta initiala förlopp följer nedanstående biverkningsmekanismer. En del av dem överlappar i tid och beskrivning delvis mot ovanstående punkter.

PRIMÄRA BIVERKNINGSMEKANISMER.

De primära biverkningsmekanismerna är som följer.

1. ÖVERPRODUKTION AV RETINOLSYRA TILL FÖLJD AV SKADADE CELLMEMBRAN
Överproduktionen av retinolsyra inträffar då cellmembranen försvagas av mRNA-kapslarnas lipider, och pågår även senare då produktionen av S- och S1-protein är igång (då detta leder till “complement pathway”-attacker på celler som producerar S-protein, se nedan). Försvagade cellmembran släpper in retinol i cellerna, vilket sedermera konverteras till retinolsyra – och retinolsyra är extremt farligt för kroppen. Förhöjda halter av retinolsyra leder till en omedelbar höjning av stresshormonet PTH, som frisätter kalcium ur benvävnaden och tänderna, för att försöka buffra retinolsyran.

Retinolsyra kan inflammera epitelvävnad i hela kroppen, alltså blodkärl och hud, och kan ensamt orsaka svåra skador eller död vid högre koncentrationer. Omfattande retinolsyra-inflammationer föråldrar kroppen och tömmer ut förrådet av stamceller, genom att hyperaktivera stamcellerna. Detta drabbar 100% av de giftinjicerade, dock givetvis i olika magnitud.

Det ovan beskrivna förloppet med retinolsyra-produktion förstärks eventuellt även av eventuell förekomst av “graphene oxide” i PEG-lipiderna som används för att kapsla in mRNA-giftinjektionerna. PEG-lipiderna försvagar cellmembranen, varpå retinol läcker in. Om PEG-lipiderna kan bekräftas innehålla så kallad “graphene oxide” – än så länge oklart även om vissa indikationer på det finns– så kommer denna GO att göra cellmembranen ännu svagare och mer permissibla för retinol, detta då GO har en tendens att särskilt vid laddningsförändringar kunna “spränga” cellmembran.

GO kommer även att göra stora skador på röda blodkroppar, vilka också kommer att ta upp retinol och konvertera det till retinolsyra. Fotografiska bevis på GO-skadade RBC’s finns redan; GO förefaller dränera elektroner från RBC’s membran, vilket deformerar dem. Notera att det finns ännu inga 100%-iga bevis för att giftinjektionerna innehåller “graphene oxide”, endast vissa starka indikationer i den riktningen. Vetenskapliga källor kring “graphene oxide” och dess nyttjande i biomedicinska sammanhang finns längre ner.

Vidare, lipiderna som ingår i mRNA-giftinjektionernas kapslar har demonstrerats inducera överproduktion av ROS i flera olika typer av celler. Detta bidrar sannolikt till försvagade cellmembran i känsliga cell-linjer, varpå retinol kan läcka in i dem och konverteras till retinolsyra.

2. SKADOR PÅ KAPILLÄRER OCH BLODOMLOPPET
I andra hand uppstår oerhörda skador på blodomloppet på grund av S-proteinerna som resulterat av giftinjektionerna (antingen har de nyproducerats, som av mRNA-giftinjektionerna, och/eller så har de lossnat från vektorvirusen, eller så utgör de själva giftinjektionen om giftinjektionen är en så kallad protein-giftinjektion).

S-proteinerna samt deras komponenter S1 och S2 åstadkommer ett accelererat åldrande av hela kroppen, däribland särskilt hjärnan, hjärtat, lungorna och njurarna, men även samtliga andra vävnader. Detta sker bland annat genom:
I) immunförsvarsangrepp på S-protein-producerande celler (inklusive blodplättar!) som förstör cellerna (och degraderar närliggande cellers membran och kan orsaka att retinol läcker in i dem…) – detta angrepp medieras genom MHC:s i cellerna som tagit upp mRNA-koden för S-proteinet – celler som tagit upp mRNA-koden för S-proteinet börjar producera och montera S-proteinfragment på sina MHC:s, vilket immunförsvaret ser, och därpå angrips cellerna med S-proteiner eller fragment av dem i sin MHC:s av immunförsvaret (detta drabbar 100% av de mRNA-giftinjicerade),
II) blockering av ACE2 genom S- och S1-proteiner och/eller anti-idiotypiska anti-ASA-antikroppar korsreaktiva mot ACE2, vilket orsakar omfattande inflammationer genom överaktivering av ATR1+AT2, vilket givetvis kan resultera i kapillärer som korkas igen (detta drabbar 100% av de S-protein-giftinjicerade oavsett giftinjektionstyp),
III) immunförsvarsangrepp genom “complement pathway” på celler där S- eller S1-proteinet har fastnat i ACE2-receptorer, vilket de modifierade S-proteinerna från giftinjektionerna har en ökad tendens att göra då de har modiferats för att undgå “membrane clearance” via ACE2, vilket alltså innebär skador på bland annat kärlväggarna som på det här sättet kan korkas igen,
IV) resulterande blodplättsansamlingar som kan bli blodproppar som fastnar i de minsta kapillärerna vilket i värsta fall täpper igen dem helt och stryper syretillförseln regionalt, i synnerhet på de ställena där giftinjektionerna har orsakat andra skador (detta drabbar 100% av de S-protein-giftinjicerade) och blodplättarna kan själva vara under attack efter att ha tagit upp mRNA-kod för S-proteiner och börjat producera dem (detta drabbar 100% av de mRNA-giftinjicerade).

När S-protein-tillverkningen kommer igång (detta gäller mRNA-giftinjektionerna) så kan alltså både cellerna som tillverkar S-proteinerna slås ut, men den mängd S-, S1- och S2-proteiner som därpå läcker ut, kan fastna i andra celler med ACE2-receptorer, och leda till att även de förstörs av immunförsvaret – och innan immunförsvaret hinner göra det kan destabiliseringen av RAS-komplexet via ACE2-inhibitionen leda till inflammatoriska skador på i första hand kärlväggarna – detta då ACE2 som blockeras av S-proteinet, är ansvarigt för att denaturera pro-inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7. Således är en förlust av ACE2 (vilket giftinjektionerna alltså leder till) inflammatoriskt.

Destruktionen av kapillärer och inflammation av kärlväggar i hela kroppen leder därpå till potentiella skador i samtliga organsystem i hela kroppen (vilket vad beträffar skador på hjärnan och hjärtat har en tendens att bli permanenta skador), vilket är en stor del av förklaringen till den mycket breda omfattningen på skador som källorna längre ner målar upp en bild av.

3. SKADOR PÅ OCH DYSREGLERING AV IMMUNFÖRSVARET
I) Omfattande Antibody-Dependent Enhancement of Entry (ADE) via lågkvalitativa icke-neutraliserande antikroppar (bAbs) vilka efter cirka 3-6 månader börjar förstärka infektioner av SARS-CoV-2-varianter i allmänhet och kan leda till mycket svåra sjukdomsförlopp via export av viruset till blodomloppet där celler med receptorerna DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc och MGL-Fc (förutom ACE2) också kan börja ta upp viruset eller reagera på det +
II) utkonkurrering av existerande antikroppsbibliotek (genom överstimulering av en smal serie B-celler) inklusive i värsta fall “naturliga antikroppar” som är verksamma mot flera typer av patogener +
III) utslagning/försvagning av delar av existerande immunförsvar – LLPC-biblioteket i benmärgen kan genom TNF-alpha-påslag efter giftinjektionerna tvinga fram migration/förlust av LLPC’s (oklar magnitud, kan vara en insignifikant biverkning hos många) +
IV) skapande av syncytium i lungorna, som dränerar blodet på CD8+ och CD4+ T-celler vilket utgör en kraftig immunförsvarsförsvagning +
V) etablering av OAS, vilket innebär att de giftinjicerade personerna löper en stor risk att producera primärt de undermåliga antikropparna från giftinjektionerna vid påföljande kontakt med SARS-2-viruset – de giftinjicerade löper därmed en stor risk att kunna bli sjuka i SARS-2/Covid-19 flera gånger i rad, då antikropparna från giftinjektionerna alltså inte är neutraliserande i tillräckligt hög grad. Denna risk är mycket lägre hos de som har genomlidit en naturlig infektion +
VI) omprogrammering av immunförsvarsresponsen på TLR4- och TLR7/8-agonister, vilket innebär en generellt sänkt immunförsvarsrespons mot bakterier och virus (respektive).

4. (ÖVRIGA) AUTOIMMUNA TILLSTÅND
Påtvingad (över)produktion av anti-S-antikroppar (ASA’s) som bland annat kan
I) sterilisera kvinnor (aANXA2) tillsammans med immunförsvarsreaktionerna i avsnitt #2 ovanför (drabbar förmodligen “bara” en viss % av giftinjicerade kvinnor);
II), via aANXA2-aktivitet leda till autoimmuna angrepp på nervceller;
III) förstöra metabolismen via anti-Cardiolipin-Abs och ASA’s med korsreaktivitet mot däribland mitokondriella proteiner,
IV) vilket även kan trigga cancerisering genom anti-Cardiolipin-Abs-dysregulation av mitokondrier;
V) skapa blodproppar genom produktion av pro-trombotiska autoreaktiva antikroppar (drabbar gissningsvis 30%+ av giftinjicerade);VI) reagera mot muskelproteinet titin som naturligtvis finns i bland annat hjärtat (drabbar 100% av de giftinjicerade, däremot med olika individuell magnitud).

Produktionen av höga halter av ASA’s kan sedermera ge upphov till så kallade anti-idiotypiska antikroppar mot anti-S-antikroppen, vilket kan ge följande problem:
I) Autoimmuna reaktioner mot ACE2 (som nämnt och beskrivet ovanför i avsnitt #2 under den aktuella rubriken);
II) Autoimmuna reaktioner mot DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR-Fc, MGL-Fc, vilket kan ge upphov till ett stort antal biverkningar.

5. CANCERISERING
Cancerisering och “acceleration” av redan canceriserade områden, genom
I) potentiell dysreglering av CD8+ och CD4+ T-celler +
II) dysreglering av immunförsvarscellers reaktioner på signalering från TLR4, TLR7 och TLR8 (endast begynnande bevis på att TLR7 och TLR8 dysregleras) +
III) inhibition av tumör-suppressorerna p53 och BRCA1/2 – detta sker genom S2-proteinet som har bevisats interagera starkt med p53 och BRCA1/2 +
IV) anti-Cardiolipin-Abs som kan penetrera och dysreglera celler med försvagade cellmembran (se ovan) men även reagera mot Cardiolipin-fragment som presenteras på cellers MHC-proteiner +
V) induktion av syncytium (bland annat lungorna) och Cell-In-Cell-formationer, vilka tenderar att förekomma i tumörer – dessa syncytium dränerar dessutom blodet på CD8+ och CD4+ T-celler, vilket innebär att immunförsvaret förstörs inklusive de T-celler som reagerar på tumöriserade celler +
VI) igensatta kapillärer (se avsnitt 2 ovanför samt övriga källor längre ner) leder till att mikro-syresättningen faller, varpå fler vävnader ställer upp HIF1A-signaleringen på grund av den ökade syrebristen resulterandes av de igensatta kapillärerna. I områden som redan lider av partiell syrebrist så riskerar alltså giftsprutorna att knuffa dem över kanten genom att direkt strypa blodtillförseln, vilket alltså leder till att cancerisering kan resultera via ökad HIF1A-signalering +
VII) S-proteinet agerar som en agonist för TLR4, vilket aktiverar NF-kB vilket ofta är aktiverat i tumörer och canceriseringar.

Oklart hur många % av de giftinjicerade som canceriseras på det här sättet, men den kraftiga ökningen av personer med cancer gör gällande att detta är ett signifikant kluster av biverkningsmekanismer.

6. ACCELERERAT ÅLDRANDE VIA AKTIVERING AV NF-KB-SIGNALERING I (BLAND ANNAT) HJÄRNAN

S1-proteinet har demonstrerats vara en agonist för TLR4, och TLR4 aktiverar bland annat NF-kB, vilket är en pro-inflammatorisk mekanism.

Djurförsök visar att möss som får EN injektion som överaktiverar NF-kB i hjärnan, får en livslängd som är 15-30% kortare än möss som inte fick injektionen – detta då hypothalamus förefaller vara en regulator av livslängden genom systemisk hormonell signalering.

Således kan man på goda grunder anta att giftinjektionerna, som ju innehåller eller skapar även S1-proteiner, ger upphov till denna livslängdsförkortande signalering genom S1 -> TLR4 -> NF-kB -> “åldrande” hormonell signalering från hjärnan.

Då giftinjektionernas innehåll sprids systemiskt genom kroppen, så hamnar det även i hjärnan. Vi vet naturligtvis ingenting om hur stark denna åldrande effekt kan tänkas bli, eftersom att absolut inga som helst trovärdiga långtidsstudier har gjorts på giftinjektionerna.

7. DIREKTA SKADOR PÅ VÄVNADER

S-proteinet kan även utverka andra direkta skador på vävnader, däribland hjärtat, som effektivt förstörs av S-protein-medierad fusion mellan cellkonstrukten i hjärtat, vilket orsakar elektriska rubbningar i hjärtat och får det att inte längre fungera som det ska.

De primära biverkningsmekanismerna accelererar “all cause mortality” hos de giftinjicerade, genom skadorna och förstörelsen av kapillärnätverket i hela kroppen. Givetvis får detta störst konsekvenser i områden med redan pågående inflammationer, cancerisering eller andra skador. Det innebär att alla personer som avlider av i stort sett vad som helst efter giftinjektionerna, särskilt om de dör inom de första 12 månaderna, ska anses ha helt eller delvis tagits av daga av giftinjektionerna.

Eventuella invändningar mot detta flyttas direkt till papperskorgen – om i stort sett alla möjliga som dog av och med Covid-19 ska räknas som dödade av Covid-19, så ska samma princip gälla här för giftinjektionerna. Dessutom finns det mycket mer vetenskapligt stöd för att räkna skade- och dödsfall väldigt brett efter giftinjektionerna, än för att räkna brett beträffande förmodade Covid-19-dödsfall.

NYCKELKONCEPT ATT FATTA.

1. Så gott som samtliga skadeverkningar som SARS-CoV-2-viruset leder till, leder även själva S-proteinet i sig till, inklusive då det S-protein som produceras efter mRNA-giftinjektionerna, som på grund av vissa modifieringar (se länk #2 nedanför) i vissa avseenden är farligare än det ursprungliga S-proteinet. Så alla länkar ni ser i listan härunder med skadeverkningar från SARS-CoV-2:s S-protein(er) är direkt överförbara på S-proteinet skapat av/via mRNA-giftinjektionerna eller som finns löst i andra typer av Covid-19-giftinjektioner. De andra giftinjektionerna med vektorvirus eller löst S-protein (protein-vaccin), innehåller alltså också S-proteiner som är lika farliga.

Notera att samma resonemang gäller även för en mycket stor del av de som diagnosticeras med Covid-19 kort efter att de har utsatts för giftinjektionerna – en stor del av har alltså fått skador på grund av giftsprutorna men på grund av att RNA för SARS-CoV-2 nu finns i deras kroppar, så ger RT-PCR-tester en missvisande signal – det som egentligen detekteras är i majoriteten av fallen alltså RNA-resterna från giftinjektionerna, och inte RNA från riktiga SARS-CoV-2.

2. SARS-2-viruset finns vid mildare infektioner normalt sett inte i någon större mängd eller alls (i termer av vad som är mätbart) i blodomloppet. Men efter giftinjektionerna så sprids både viruspartiklar eller S-proteiner eller mRNA-kod för S-proteiner i blodomloppet (beroende på giftinjektionstyp) på ett sätt som annars inte sker förrän en infektion har blivit väldigt allvarlig. Det produceras även mer “lösa” (eller innehåller från början) S-proteiner efter giftinjektionerna, vilka just på grund av att de är lösta, lättare kan göra skada genom hela kroppen.

För att ta Scamdernas giftinjektion som exempel – i en vetenskaplig studie har man uppmätt en vikt S1- och S-proteiner i blodet under de två första veckorna efter varje injektion, vilken motsvarar cirka 1750-4000 virus per mL blod respektive cirka 250-1500 virus per mL blod. Men då varje SARS-2-virus har cirka 30-40 ytmonterade S-protein, och bara maximalt ~10 av dem kan interagera direkt med celler samtidigt, så motsvarar de lösa S1- och S-proteinerna en större potentiell systemisk skadeverkan.

VANLIGT MOTARGUMENT SOM ÄR OGILTIGT.

Här är ett vanligt och felaktigt motargument mot att åtminstone Phraudzers och Scamdernas giftinjektioner skulle vara farliga:

Felaktigt påstående: “S-proteinet från giftinjektionerna har andra aminosyror på några ställen och beter sig inte som S-proteinerna på SARS-2-viruset.”

Svar: Det modifierade S-proteinet som det kodas för i mRNA-giftinjektionerna är gjort för att undgå “membrane clearance” via ACE2 och inte tas upp av cellerna.Giftinjektionsmakarna har påstått att detta gör att S-proteinerna inte tas upp av cellerna. Detta är fel på minst tre sätt.

För det första så är inhibitionen av “membrane clearance” av S-proteinet via ACE2-receptorn inte 100%-ig, så en del av S-proteinerna kommer att tas upp av cellerna ändå, och sedan delas i S1- och S2-enheterna inne i cellerna, av proteaser inne i cellerna, och därpå utverka skador.

För det andra så är en del av S-proteinets skademekanism just att det fäster på och inhiberar ACE2-receptorerna, och hindrar dem från att göra sitt jobb. Ju längre S-proteinet och dess subenheter finns fria i blodomloppet, desto längre hindrar de ACE2 från att göra sitt jobb med att omvandla potentiellt inflammatoriska Angiotensin II till anti-inflammatoriska Angiotensin 1,7.

För det tredje, risken finns att immunförsvarsceller och antikroppar ser/beklär den delen av S-proteinet som sticker upp från ett ACE2-protein där det sitter fast, och då kommer den cellen förmodligen att hamna under angrepp från immunförsvaret och förstöras eller skadas. Risken att detta ska ske ökar ju längre S-proteinet sitter fast i ACE2-proteinet utan att undergå “membrane clearance” och tas in i cellen istället (och om så sker, så gör S-proteinet skador även intracellulärt).

REFERENSMATERIAL.

Visa den här listan, länk för länk, för nästa defekta Duracell-kanin som blajar ur sig trams i stil med “finns inga studier på att [giftinjektionerna] skulle vara livsfarliga”.

Observera att enstaka länkar är brutna av mig, därför att kommunisterna på Facebook annars ploppar upp en horribel varningsruta varje gång jag lägger in någonting nytt. Kopiera länktexten och ta i så fall bort eventuella mellanslag för att kunna öppna den.

ALLMÄNT OM GIFTINJEKTIONERS BIVERKNINGAR OCH TOXICITET:

Multiple Vaccinations and the Enigma of Vaccine Injury:
https://tinyurl.com/9erecxr7
Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19
https://tinyurl.com/jfz3hdxz
mRNA vaccines — a new era in vaccinology [från 2018]. [I den här artikelns avsnitt “Safety” listas följande potentiella biverkningar av mRNA-giftinjektioner: förhöjd systemisk inflammation, långvarig produktion av det som det kodas för (väldigt farligt om det är S-proteiner…), stimulation av autoimmuna antikroppar, starka IFN-1 påslag vilka man ser även vid autoimmunitet, ödem, blodkoagulering och blodproppar!]
https://tinyurl.com/3pvdzand
Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens. [I den här artikeln går man genom det vetenskapliga underlaget för så kallad “immune escape” och i viss mån även ADE.]
https://tinyurl.com/wxub94jk
Mechanisms of T cell organotropism. [I den här artikeln – som är ett tungt dråpslag mot giftinjektioner i allmänhet – beskriver man hur T-celler som mognar som respons på ett hot som immunförsvaret reagerar på, programmeras för att migrera till den vävnaden där hotet först påträffades. Således – om man tar en efterbliven giftinjektion mot SARS-CoV-2 i armen, så kommer en signifikant del av T-cellerna som resulterar av denna giftinjektion att söka sig till huden och musklerna, som bär samma identifikationsmarkörer. Hela resonemanget bakom giftinjektioner är således smått efterblivet.]
https://tinyurl.com/b4n542zp
‘ASIA’ – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. [I den här artikeln – tyvärr bara abstrakt tillgängligt gratis – så går man genom det generella biverkningssyndromet ASIA, som alltså uppstår av giftinjektionernas adjuvanter. Givetvis är ASIA en stor del av de biverkningar som Andrew Wakefield förde på tal, och blev kriminellt smutskastad och angripen för, av kriminella idioter inom politiken, mainstream-medierna, och inte minst forskningsindustrin.]
https://tinyurl.com/6h4mds4u

ANTIKROPPAR & ANTIBODY-DEPENDENT ENHANCEMENT OF ENTRY:

Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies
https://tinyurl.com/2ttmvhv2
Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals
https://tinyurl.com/y9zrfsc3
The plasmablast response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination is dominated by non-neutralizing antibodies and targets both the NTD and the RBD. [I denna studie påvisas att det giftinjektions-resulterande antikroppsbiblioteket fungerar dåligt.]
https://tinyurl.com/f6229ahd
Nearly 40% of new COVID patients were vaccinated – compared to just 1% who had been infected previously. [Rapport om ofattande ADE-effekter i Israel. Utöver det så säger israeliska experter att naturlig infektion är bästa skyddet mot Delta.]
https://tinyurl.com/ue27uk3
Diagram över infektioner i Vermont i Juli 2021 – infektionerna skjuter i höjden trots att Vermont är den mest giftinjicerade delstaten i USA.
https://tinyurl.com/n32ef7ux
Initial report of decreased SARS-CoV-2 viral load after inoculation with the BNT162b2 vaccine. [Den här studien försöker få det att låta som att giftinjektionerna är verksamma mot SARS-2, men visar klart och tydligt i tabell 2 att efter 37 dagar har giftinjektionerna inte längre någon verkan. De är därmed värre än värdelösa.]
https://tinyurl.com/5fyxm2wu
Covid-19 and dengue: Double punches for dengue-endemic countries in Asia. [Den här artikeln handlar om att korsreaktivitet föreligger mellan antikroppar mot SARS-2 och DENV vilka ger ADE till varandra, varpå giftinjektionerna alltså ger ADE till inte bara SARS-2 utan även till DENV. Utöver det går artikeln in på att SARS-2 och då även giftinjektionerna mot SARS-2 skapar autoreaktiva antikroppar.]
https://tinyurl.com/4eheh3c3
Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and Dengue viruses. [Återigen, ADE mellan två olika virus och deras antikroppar.]
https://tinyurl.com/3fc5mp5p
Dengue virus sero-cross-reactivity drives antibody-dependent enhancement of infection with zika virus. [Detta sammantaget med artikeln straxt ovanför, visar att de som tar giftinjektionerna mot SARS-2, alltså skapar ADE för Dengue-viruset och för Zika-viruset.]
https://tinyurl.com/yckd6kkt
Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. [I den här artikeln begär artikelförfattarna att ADE förs på tal vid så kallad “informed consent”, vilket sällan sker nu, på grund av att läkare och andra giftinjektions-administratörer är outbildade och ointresserade.]
https://tinyurl.com/5e87svj3
Convergent epitope-specific T cell responses after SARS-CoV-2 infection and vaccination. [I den här studien visar man att Phraudzers giftinjektioner inte skapar (ANA) mot SARS-2, vilka tenderar att ha störst bredd. Man visar samtidigt att ANA’s skapas av naturlig infektion. Giftinjektionerna är således värdelösa mot varianter och ger ADE åt dem, vilket Delta visar just nu.]
https://tinyurl.com/3thc7tcu
Studying SARS-CoV-2 infectivity and therapeutic responses with complex organoids. [I den här översiktartikeln nämner man och visar ADE i figur 1. Artikeln är med mest för att ytterligare reta giftinjektions-fanatiker som påstår att ADE skulle vara ett “fringe concept” som inte är bevisat föreliggande för SARS-2. Uppenbarligen anser Nature att ADE finns och är relevant för SARS-2.]
https://tinyurl.com/c4xc7nau
Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. [I den här studien som är gjord på SARS-1-resulterande ASA’s, så fann man att deras förekomst ledde till dysreglering av immunförsvarsresponsen genom FcR, vilket antyder att generell FcR-relaterad ADE även pågick. Man bör vänta sig liknande resultat för ASA’s för SARS-2, då virusen har liknande S-protein – och givetvis då även giftinjektionerna som ju tvingar fram överproduktion av ASA’s. Giftinjektionerna kan alltså leda till skador på lungorna vid kontakt med viruset, förutom att nedreglering av FcR leder till ökad risk för svampinfektioner med mer.]
https://tinyurl.com/e5ssfr7y
The role of IgG Fc receptors in antibody-dependent enhancement. [I den här studien går man in på att SARS-1-deriverade ASA’s ger ADE för SARS-1 via FcRIIb – som då potentiellt nedregleras. Då FcRIIb medierar immunitet mot bakterier och svampar, så kan SARS-2-giftinjektionerna alltså leda till att man via ASA’s faciliterar infektioner av svampar och bakterier. Dessa infektioner kan pågå även subkliniskt och föråldrar och försvagar den giftinjicerade.]
https://tinyurl.com/5y2d5uex
The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID-19. [I den här artikeln antyder man – baserat på forskning på SARS-1 – på att ADE-faran för SARS-2 förmodligen har mer att göra med uppreglering av pro-inflammatoriska faktorer och nedregleringen av anti-inflammatoriska faktorer, medierat via FcR. Detta har bäring för giftinjektionerna genom att det är antikropparna mot framför allt S-proteinet som står för medieringen. Således, giftinjektionerna som skapar antikroppar mot S-proteinet, förstärker pågående inflammationsprocesser och kan leda till ADE för svampinfektioner och vissa bakterier, enligt andra källor angivna häri.]
https://tinyurl.com/29e8yums
Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam. [I den här studien fastslår man att giftinjektionerna har så gott som noll verkan på SARS-2 – aktiv transmission bland giftinjicerade förekommer, och även i denna studien finner man att de giftinjicerade har låga nivåer av neutraliserande hög-kvalitativa antikroppar. Dessutom finner man att de giftinjicerade har 251 gånger högre (!) viral titer än vad icke-giftinjicerade i samma region tidigare har uppmätts ha vid infektion.]
https://tinyurl.com/a364vdsz
Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda. [I den här studien visar man att en av de kinesiska giftinjektionerna – som använder “wild type” SARS-2 – har *väldigt* låg neutraliseringsförmåga mot den nu kommande Lambda-varianten. Vi kan därmed inferera att de övriga giftinjektionerna som är baserade på “wild type” SARS-2, alltså alla andra, också har en nedsatt verkan mot Lambda, även under de cirka 150 dagar som antikropparna håller i sig. Giftinjektionerna är alltså totalt värdelösa, at best.]
https://tinyurl.com/4td6x7mt
SARS-CoV-2 Lambda variant exhibits higher infectivity and immune resistance. [I den här studien visar man att Lambda-varianten som sprids i Sydamerika just nu och snart är världen över, erhåller ADE av ineffektiva giftinjektionsskapade antikroppar (se Chile) – och man pekar specifikt ut Phraudzers giftinjektion som relativt ineffektiv mot Lambda.]
https://tinyurl.com/3naf2e9h
In vitro and in vivo functions of SARS-CoV-2 infection-enhancing and neutralizing antibodies. [I den här studien bekräftar man att omfattande ADE äger rum med antikroppar mot SARS-CoV-2. Det finns alltså inte längre något utrymme för att påstå att ADE inte har observerats för antikroppar mot SARS-2. Givetvis gäller detta i synnerhet den betydligt smalare serien av antikroppar som skapas av giftinjektionerna, jämfört med naturlig infektion.]
https://tinyurl.com/st6tp886
Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination ? [I den här studien bekräftar man att antikropparna skapade efter giftinjektionerna ger ADE till Delta-varianten. Giftinjektionerna var alltså netto totalt värdelösa.]
https://tinyurl.com/yrmmeh5d
SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD, and S2. [I denna studie demonstrerar man att antikropparna skapade efter mRNA-giftinjektionerna ej har en neutraliserande effekt, och är i stort sett helt värdelösa. Dessutom demonstrerar man att giftinjektionernas antikroppar ger en OAS-boost till S-proteinet på de vanliga förkylnings-coronavirusen OC43 och HKU1, vilket innebär att de som har tagit giftinjektionerna nu alltså har ett mycket sämre immunförsvar mot vanliga förkylningar, speciellt om OC43- eller HKU1-varianten de blir infekterade av har en tillräckligt muterad Spike som ytterligare undgår neutralisering från de urusla giftinjektions-skapade antikropparna.]
https://tinyurl.com/4mtccunj
Dr David Bauer: ‘Pfizer vaccine produces fewer key antibodies’
https://tinyurl.com/7dsa74jb
Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination. [I den här artikeln fastlås det att giftinjektionerna förstör kroppens förmåga att skapa neutraliserande antikroppar mot varianter av SARS-2. Dock har artikelförfattarna vinklat detta totalfiasko till att bli pro-giftinjektions-boosters, detta eftersom att Lancet är en globalistisk p*ssblaska numer.]
https://tinyurl.com/3stak338
Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection in a large cohort. [I den här studien från Israel, så visar man att giftinjektionernas verkan mot SARS-2 avtar efter bara cirka 150 dagar. Därefter blir de giftinjicerade återigen fruktsamt infekterade av SARS-2, möjligen även tack vare ADE-effekter skapade av giftinjektionen.]
https://tinyurl.com/j5y7uzkm
Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine; Preliminary Study. [I den här studien fann man att de som giftinjicerades med giftinjektionerna från Phraudzer i januari 2021 hade en 2.26 gånger högre risk för att få genombrottsinfektioner i juni-juli 2021 i Israel, jämfört med de som giftinjicerades med samma giftinjektionstyp i april 2021. Givetvis justerade man för ålder med mer, så ingen pro-giftinjektions-stolle behöver försöka med det argumentet, tack. Giftinjektionerna håller alltså bara i cirka 5-6 månader, därpå erhåller den full-förgiftade stackaren så kallad ADE och blir genombrottsinfekterad.]
https://tinyurl.com/rzjfcpb8
Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination. [I den här studien fastställs att antikropparna skapade av naturlig SARS-2 infektion fungerar mot alla varianter. Således finns det absolut ingen nytta att giftinjicera de som redan har haft viruset.]
https://tinyurl.com/fj7hwms4
Correlates of Neutralizing/SARS-CoV-2-S1-binding Antibody Response with Adverse Effects and Immune Kinetics in BNT162b2-Vaccinated Individuals. [I den här studien demonstrerar man att Phraudzer-giftinjektionernas neutraliserande verkan avtar signifikant redan efter 28 dagar efter andra giftinjektionsdosen, och man finner att efter 6-7 månader har den genomsnittlige giftinjicerade inte längre någon mätbar neutraliserande effekt mot SARS-2-viruset.]
https://tinyurl.com/2ump28fr
Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for COVID-19 during periods of Alpha and Delta variant prevalence. [I den här studien – som försöker påskina att giftinjektionerna är effektiva – så lyckas man istället att i tabell S2 klart illustrera att Phraudzers giftinjektioner börjar sluta att fungera efter cirka 115-dagar-strecket.]
https://tinyurl.com/5adxju3w
The SARS-CoV-2 Delta variant is poised to acquire complete resistance to wild-type spike vaccines. [I den här studien fastslår man att Phraudzers giftinjektioner har en avtagande effektivitet mot Delta, och särskilt mot subvarianten Delta 4+. Man visade också att Phraudzers giftinjektioner kan ge ADE-förstärkning till Delta 4+.]
https://tinyurl.com/4zd7mcxe
Antibody-Dependent Enhancement of SARS-CoV-2 Infection Is Mediated by the IgG Receptors FcγRIIA and FcγRIIIA but Does Not Contribute to Aberrant Cytokine Production by Macrophages. [I den här studien visar man att antikroppar från personer som har haft och tillfrisknat från SARS-CoV-2 ger mild ADE åt SARS-2-viruset. Den här studien måste läsas i kontexten av följande: 1) naturlig infektion resulterar i en hög andel neutraliserande antikroppar som inte kan ge ADE eftersom att de förstör viruset, och 2) flera studier visar att mängden bindande antikroppar som bildas efter giftinjektionerna är cirka 400-500% högre än ett naturligt antikroppssvar. Således, om naturlig infektion med SARS-2, vilket ger en mycket hög andel neutraliserande antikroppar kan ge mild ADE, så bekräftar detta att giftinjektionernas mycket höga andel bindande antikroppar ger stark ADE åt SARS-2. Giftinjektionerna förstärker således SARS-2-infektioner, speciellt efter att nivåerna av antikroppar minskar några månader efter senaste giftinjektionen med på många andra sätt skadliga S-proteiner.]
https://tinyurl.com/47x5z22r
Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. [I den här vetenskapliga studien visar man på att giftinjektionerna inte lyckats dämpa smittspridningen, utan snarare påvisas en viss positiv korrelation mellan %:en giftinjicerade i en psykfolkning och förekomsten av positiva tester från samma psykfolkning. Giftinjektionerna är alltså helt verkningslösa, och/eller producerar svåra biverkningar som dessutom resulterar i RT-PCR-utslag positiva för SARS-CoV-2. Take your pick.]
https://tinyurl.com/bkfts62b
Lack of antibodies against seasonal coronavirus OC43 nucleocapsid protein identifies patients at risk of critical COVID-19. [I den här studien påvisar man att personer som saknar antikroppar mot OC43 – en nukleotid-kaspel som används av flera cirkulerande coronavirus – genomlider svårare sjukdomsförlopp, oavsett om de producerar tillräckligt med anti-S-antikroppar. Därmed indikerar den här studien indirekt att giftinjektionerna är dåligt genomtänkta ur ett neutraliseringsperspektiv, i och med att de bara siktar på att inducera anti-S-antikroppar och anti-S-T-celler (de sistnämnda förstörs ju ändå dessutom i hög grad av de syncytium-konstrukt som skapas av giftinjektionerna…).]
https://tinyurl.com/v8kb33zw
Antibody-dependent enhancement (ADE) of SARS-CoV-2 infection in recovered COVID-19 patients: studies based on cellular and structural biology analysis. [Den här studien visar att framför allt höga nivåer av ASA’s ger upphov till ADE för SARS-CoV-2. Vid naturlig infektion så ställer kroppen själv in antikroppsnivåerna till det som krävs för att vinna över sjukdomen – men kroppen tillverkar även antikroppar mot övriga delar av viruset, såsom N-kapseln, med mer. Giftinjektionerna däremot, syftar till att provocera fram endast väldigt höga nivåer av ASA’s – således ger giftinjektionerna effektiv ADE till SARS-CoV-2, mycket mer så än vad naturligt genomliden SARS-2-infektion gör. Men det är värre än så – för studien visar även att så kallade bAbs-ASA’s skapar ADE, men inte nAbs-ASA’s – och giftinjektionerna leder till en ASA-produktion som är cirka 85-90% bAbs. Giftinjektionernas ASA’s är således mycket potenta vad beträffar ADE!]
https://tinyurl.com/3exh7n85
The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses. [I den här studien så påvisar man – förutom låg neutraliserande effekt hos Phraudzer-injektionen mot många cirkulerande SARS-2-varianter – att giftinjektionerna omprogrammerar immunförsvarsresponsen på TLR4- och TLR7/8-agonister, vilket i korthet innebär att den giftinjicerades immunförsvar inte längre utverkar en stark immunrespons på påträffade bakterier och misstänkta virusinfektioner – detta då TLR4 och TLR7/8 är involverade i anti-bakteriell-, anti-viral- och anti-tumör-signalering.]
https://tinyurl.com/38x8vfc9
Increased risk of infection with SARS-CoV-2 Beta, Gamma, and Delta variant compared to Alpha variant in vaccinated individuals. [I den här studien från den 24:e november 2021, så påvisar man att SARS-2-S-giftinjektionerna lyckas ge Antibody-Dependent Enhancement åt Beta-, Gamma- och Delta-varianterna; infektionsrisken ökar. Man visar även att de som har genomlidit bekräftade SARS-2-infektioner tidigare, har ett bättre skydd mot de vid studietillfället cirkulerande SARS-2-varianterna. Giftinjektionerna har här alltså i ännu en studie demonstrerats ha negativ giftinjektionseffektivitet (VE). Studien utgör ett mycket tungt dråpslag mot de röster som vill göra gällande att ADE inte föreligger efter SARS-2-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/bd6xn4zp
The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing. [I den här artikeln beskriver man vilket groteskt fiasko giftinjektionerna är – man tar upp exempel från de senaste månaderna som visar att 1) giftinjektionerna bromsar inte smittspridningen, 2) giftinjektionerna reducerar inte antalet virus hos de smittade, 3) giftinjektionerna verkar särskilt hos äldre ge ADE-förstärkta sjukdomsförlopp som i åtminstone ett exempel man tar upp som referens i artikeln, ledde till att flertalet giftinjicerade gamlingar dog på ett utbrott vid ett boende, medan de icke-injicerade bara utvecklade milda sjukdomsförlopp. I en enda artikel lyckas man alltså skjuta hål på massor av kriminellt felaktiga “talking points” som giftinjektions-ivrarna hela tiden kör med. Giftinjektionerna skyddar inte mot smitta, de får inte ner mängden virus, och de riskerar att ge ADE-förstärkta förlopp som är farligare än infektioner hos icke-giftinjicerade. Man avslutar abstraktet med att påpeka att politiker och andra brottslingar som ska ta beslut om restriktioner och lockdowns och annat elände i den vägen, bör ha i åtanke att de giftinjicerade alltså är minst lika effektiva smittspridare som de icke-giftinjicerade.]
https://tinyurl.com/3bkfer24

AUTOIMMUNA TILLSTÅND (BLAND ANNAT PÅ GRUND AV FRAMTVINGAD ÖVERPRODUKTION AV ANTI-S-ANTIKROPPAR):

Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases. [I den här artikeln går man genom uppmätt autoreaktivitet från ASA’s. Att påtvinga en stor produktion av ASA, som giftinjektionerna gör, leder således till autoimmuna korsreaktioner så länge som nivåerna av ASA förblir höga.]
https://tinyurl.com/2ud9rtbv
Persistent Antiphospholipid Antibodies, Mast Cell Activation Syndrome, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome and Post-COVID Syndrome: 1 Year On. [Den här fallstudien handlar om hur autoreaktiva antikroppar skapades efter SARS-2-infektion – vilket innebär att de även kan skapas efter giftinjektionerna, då samma typ av respons ju utverkas av immunförsvaret!]
https://tinyurl.com/mkj4htmz
Prothrombotic autoantibodies in serum from patients hospitalized with COVID-19. [Om SARS-2-infektion kan skapa antikroppar som kan ge blodproppar, vilket den här studien visar, så betyder det att även giftinjektionerna kan göra det, då de ju tvingar fram en överproduktion av S-proteiner.]
https://tinyurl.com/f5s59bnc
Clinically identifiable autoreactivity is common in severe SARS-CoV-2 Infection. [Alltså, autoreaktivitet kan orsakas av SARS-2-infektioner – vilket innebär att giftinjektionernas S-proteiner också kan göra detsamma. Giftinjektionerna ökar alltså risken för autoimmuna sjukdomstillstånd.]
https://tinyurl.com/2cu2nv5t
Clinically significant anticardiolipin antibodies associated with COVID-19. [Det är återigen S-proteinet som tvingar fram detta, så att ta giftinjektioner med mycket höga halter S-proteiner riskerar att skapa höga nivåer av korsreaktiva antikroppar mot Cardiolipin, vilket är extremt allvarligt (se förklaringarna om cancerisering ovan).]
https://tinyurl.com/248s8dkv
IgM autoantibodies recognizing ACE2 are associated with severe COVID-19. [I den här artikeln beskrivs hur Abs mot ACE2 kan skapas som en reaktion mot antikroppar mot S-proteinet. Således löper de giftinjicerade stor risk att utveckla så kallade anti-idiotypiska antikroppar med reaktivitet mot ACE2, vilket i så fall skapar enorma inflammationer i blodkärlen då ACE2 alltså blockeras och de ACE2-expresserande cellerna därpå utsätts för “complement”-pathwayen och förstörs eller skadas.]
https://tinyurl.com/uyxr2fr4
Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. [I den här studien demonstrerar forskarna att giftinjektioner mot SARS-CoV, följt av kontakt med viruset, leder till omfattande skador på lungorna. Då SARS-CoV och SARS-CoV-2 är väldigt lika varandra, så torde detta även gälla åtminstone i viss mån även för giftinjektionerna mot SARS-CoV-2. Giftinjektionerna kan alltså väntas skapa skador på lungorna, efter påföljande kontakt med viruset.]
https://tinyurl.com/pe8rvr9y
SARS-CoV-2 Spike-Heat Shock Protein A5 (GRP78) Recognition may be Related to the Immersed Human Coronaviruses. [I den här artikeln tar man upp att S-proteinet från giftinjektioner eller viruset självt, binder till HSP A5/GRP78. Externt GRP78 är involverat i att dämpa autoimmuna tillstånd, och dysreglering av GRP78 resulterar i ökad autoimmunitet, ökad bildning av blodproppar, och skador på blodkärl.]
https://tinyurl.com/usbysax7
Potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase in autoimmune diseases. [I den här artikeln beskrivs hur ASA’s och ANA’s mot SARS-CoV-2 är korsreaktiva mot flera protein i kroppen, vilket innebär att giftinjektionerna som provocerar fram en påtvingad hög grad av just ASA’s, kan leda till autoimmuna sjukdomstillstånd, så länge som nivåerna av ASA’s är förhöjda. Vid naturlig infektion så visar flera studier att nivåerna av antikroppar som tillverkas är lägre, vilket innebär lägre risk för autoimmuna följder av naturlig infektion, jämfört med giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/8df7w8t8

BAKGRUNDSARTIKLAR:

ACE2, Much More Than Just a Receptor for SARS-COV-2. [Den här artikeln går genom lite grann av ACE2’s roll i RAS, att S-proteinet interagerar med ACE2, och varför detta är potentiellt väldigt dysreglerande och farligt för kroppen.]
https://tinyurl.com/rc3y954s
GRP78: a chaperone with diverse roles beyond the endoplasmic reticulum. [I den här artikeln finns bakgrundsinformation om HSP A5, a.k.a. GRP78, som S-proteinet antagonistiskt förefaller inteagera med.]
https://tinyurl.com/7wh4vyvw
Prion disease is accelerated in mice lacking stress-induced heat shock protein 70 (HSP70). [I den här artikeln tar man upp att möss vars HSP70 är blockerat eller saknas, genomlider accelererade prion-sjukdomar. Denna artikel ska ses som ett komplement till artikeln “SARS-CoV-2 Spike-Heat Shock Protein A5 (GRP78) Recognition may be Related to the Immersed Human Coronaviruses” i sektionen “AUTOIMMUNA TILLSTÅND” ovanför. Det finns redan andra indikationer (se sektionen “NEUROLOGISKA SJUKDOMAR…” på att giftinjektionerna accelerar prion-sjukdomar, detta kan vara en av anledningarna.]
https://tinyurl.com/yrn697bz
The Enigma of Heat Shock Proteins in Immune Tolerance. [I den här artikeln berör man bland annat att HSP70 (som verkar blockeras av S-proteinet) nedreglerar inflammationer, som giftinjektionerna skapar genom S-proteinet. Så först förstör S-proteinet vävnader direkt och indirekt, och sen inhiberar S-proteinet nedreglering av inflammationssvaret på denna vävnadsdestruktion.]
https://tinyurl.com/5ar5zkcy
Understanding SARS-CoV-2-Mediated Inflammatory Responses: From Mechanisms to Potential Therapeutic Tools. [Den här artikeln ger en bra översikt över vad S-proteinet kan ställa till med. Givetvis gäller detta både för S-proteinet från SARS-2-viruset, men även S-proteinerna som finns i eller resulterar av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/5buvkj6m
Molecular Mechanism for Antibody-Dependent Enhancement of Coronavirus Entry. [Ytterligare en referensartikel som beskriver ADE för coronavirus i allmänhet. I artikeln tas bland annat SARS och MERS upp, samt påverkan på FcRx, vilket kan destabilisera inflammatoriska responser men också förstärka svamp- och bakterieinfektioner. Flera av dessa mekanismer är i fallet med SARS-2 alltså medierade via ASA’s, vilka giftinjektionerna tvingar fram.]
https://tinyurl.com/bjbp8h49
The role of macrophages in the susceptibility of Fc gamma receptor IIb deficient mice to Cryptococcus neoformans. [I den här artikeln beskrivs hur möss med FcyRIIb-bortfall, blir invaderade och dör av svampinfektioner. Detta har bäring på giftinjektionerna, därför att ASA’s inhiberar och dysreglerar FcRIIb under ADE-processen. Således löper de giftinjicerade en förhöjd risk att drabbas av dödliga svampinfektioner en tid efter att de tar sprutan, särskilt om de utsätts för samtidig kontakt med SARS-2-viruset och svampinfektioner som kroppen normalt sett använder FcRIIb för att motverka, dessa svampinfektioner får då lättare fotfäste.]
https://tinyurl.com/t3jfxk93
Mängd S1 och S-proteiner i blodet efter giftinjektionerna. I den här studien “Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients” ( https://tinyurl.com/654t6yxk ) så påvisar man att giftinjektionerna leder till att en mycket stor mängd S1-proteiner frisätts i blodet kort efter giftinjektionerna. S1-proteinerna motsvarar en viral titer om någonstans cirka 1750 till 4000 virus per milliliter blod. Dock är desa S1-proteiner lösa, vilket innebär att deras kapacitet att ställa till med skada är mycket högre än vad 1750-4000 virus kan göra! Man mäter vidare upp en S-proteinhalt om tidvis motsvarande cirka 250-1500 virus per milliliter blod, återigen dock i fritt tillstånd. Normalt sett finns inte SARS-2 i blodomloppet annat än vid svåra Covid-19-förlopp. Giftinjektionerna frisätter alltså mycket mer S1- och S-proteiner rakt i blodbanan, jämfört med vad som sker vid en naturlig infektion. Kompletterande källor: “SARS-CoV-2 (COVID-19) by the numbers” ( https://tinyurl.com/4shmxew6 ) samt “The total number and mass of SARS-CoV-2 virions” ( https://tinyurl.com/954s4h4j ).
Recombinant SARS-CoV-2, NTD Protein. [Den här produktbeskrivningen innehåller strukturell information S-proteinet.]
https://tinyurl.com/43mwb3x8
Rhabdomyolysis. [En översiktsartikel från Wikipedia om tillståndet Rhabdomyolysis, som innebär att muskelvävnad i kroppen snabbt bryts ner. Rhabdomyolosis är en bekräftat biverkning av mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/yk3evhnh
Neuro-Coagulopath: Blood Coagulation Factors in Central Nervous System Diseases. [I den här översiktsartikeln så beskriver man hur blodburna koagulationsfaktorer även har signaleringsfunktioner i CNS, och hur dysreglering av deras nivåer kan ge upphov till neurodegenerativa tillstånd såsom Parkinson’s, Alzheimer’s, cancer i CNS, med mer. Då giftinjektionerna, specifikt S-proteinet, har visat sig dysreglera blodets koagulationsfaktorer på några olika sätt så kan giftinjektionerna alltså indirekt orsaka neurodegenerativa tillstånd.]
https://tinyurl.com/9ypun69s
Early death after feline infectious peritonitis virus challenge due to recombinant vaccinia virus immunization. [I den här studien/artikeln beskrivs hur katter dog efter att man testade en giftinjektion för dem baserad på S-proteinet för FIP-viruset. Giftinjektionen ledde inte till tillräckligt höga nivåer av neutraliserande antikroppar, och katterna som fick giftinjektionen dog i högre grad och snabbare takt än icke-injicerade kattstackare.]
https://tinyurl.com/dsa52f2y
HIF1A. [Översiktsartikel på Wikipedia om HIF1A/HIF-1-Alpha.]
https://tinyurl.com/4r8pkyc3
Transfection efficiency and cytotoxicity of cationic liposomes in salmonid cell lines of hepatocyte and macrophage origin. [I den här studien testade man lipider av samma typ som ingår i mRNA-giftinjektionerna, på olika cell-linjer från laxar. Man fann att lipiderna var toxiska i relation till koncentrationen, och verkade inducera (över)produktion av ROS, vilket är skadligt.]
https://tinyurl.com/5z46tsbr
SARS-CoV-2 Spike Protein Interacts with Multiple Innate Immune Receptors. [I den här artikeln beskrivs hur SARS-2-S-proteinet – som alltså finns både på SARS-CoV-2-viruset men även i/via giftinjektionerna – har en hög affinitet för receptorerna DC-SIGN Fc, L-SIGN Fc, MR Fc och MGL-Fc. Det innebär att S-proteinet kan interagera även med samtliga celler som expresserar dessa receptorer. Detta har extremt många implikationer.]
https://tinyurl.com/4fjdd7zb
Protein synthesis by platelets: historical and new perspectives. [I den här omfattande översiktsartikeln går man genom bevisen för att även blodplättarna – som ju är en slags miniceller – faktiskt har ribosomer och andra organeller för att bedriva mRNA-transkription under deras korta livstid. Blodplättar levereras exempelvis med färdig mRNA-kod för att vid behov tillverka diverse proteiner. Artikeln utgör därmed ett mycket starkt bevis för att mRNA-giftinjektioner med kroppsfrämmande proteiner utgör en mycket stor risk för immunförsvarsangrepp på blodplättarna, med därpå följande kraftigt förhöjd risk för blodproppar.]
https://tinyurl.com/f2fe5rt2
Hypothalamic Programming of Systemic Aging Involving IKKß/NF-κB and GnRH. [Den här artikeln handlar om hur systemiskt åldrande accelereras av aktivering av NF-κB i delar av hjärnan. Då det är bevisat att S-proteinet via bland annat TLR4 kan aktivera NF-κB (se övriga källor), så accelererar alltså giftinjektionerna kroppens åldrande. Det är okänt hur omfattande denna “aging”-effekt är, eftersom att absolut inga som helst trovärdiga och välkonstruerade långtidsstudier gjordes på giftinjektionerna, innan de administrerades till miljarder människor.]
https://tinyurl.com/3sz53amv
SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells: Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines. [I den här nästan-översiktsartikeln går man in på bevisen för att SARS-2-virusets S-protein inte bara ansluter till ACE2, utan orsakar intracellulär signalering vid anslutningen, vilken förefaller innebära nedreglering av ACE2 (vilket är extremt detrimentalt då det innebär att ATII inte denatureras till anti-inflammatoriska AT1-7, utan istället i högre grad kan bilda inflammatoriska komplex med ATR1). Då giftinjektionerna alltså innehåller och/eller ger upphov till, och enligt vetenskapliga studier frisätter både S- och S1-protein i blodet, så orsakar alltså giftinjektionerna inflammationer i kärlvävnaden i kroppen vilket kan resultera i höjt blodtryck och proppbildningar.]
https://tinyurl.com/yz3jk6ft
SARS-CoV-2 vaccines: Lights and shadows. [I den här översiktsartikeln tar man bland annat upp att ACE2-inhibitionen av de giftinjektions-skapade S-proteinerna orsakar ett överskott på ATII, vilket då i högre grad kan bilda inflammatoriska komplex med ATR1. Dessa inflammatoriska komplex är i värsta fall pro-trombotiska (via skador i kapillärnätverket) och tenderar att höja blodtrycket, samt öka inflammation i kärlvävnaderna. Giftinjektionerna orsakar alltså genom produktionen och sedermera frisättningen av S-proteiner, en ökad inflammation i kärlvävnaden, vilket kan leda till höjd blodtryck samt i värsta fall blodproppar.]
https://tinyurl.com/2urwad75
SARS-CoV-2 spike protein interacts with and activates [TLR4]. [I den här studien bevisar man att S-proteinet från SARS-CoV-2 interagerar med TLR4, som en agonist. Det innebär att även giftinjektionernas S-protein utgör en agonist för TLR4, om än möjligen med en något annorlunda affinitet. TLR4 aktiverar i sin tur NF-kB, en pro-inflammatorisk pathway, som är aktiverad vid infektioner, inflammationer, cancerisering, sepsis, med fler liknande tillstånd. Giftinjektionerna ökar alltså den systemiska inflammationen i kroppen, i en potentiellt canceriserande riktning.]
https://tinyurl.com/2p8f7fjf

BIODISTRIBUTION AV GIFTINJEKTIONERNAS INNEHÅLL:

Pfizer Data Show: Where do the lipid nanoparticles collect. [Videoreportage om data från Japans FDA/CDC, som handlar om vart de toxiska mRNA-paketen från giftinjektionen går.]
https://tinyurl.com/4f5yr4jx
First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2. [I den här studien gjorde man en obduktion på en 86-årig man som avrättades med en av Phraudzers giftinjektioner. Man påstår i studien att mannen dog av SARS-CoV-2, vilket högst troligen inte stämmer, detta då man inte detekterade ANA’s, utan endast ASA’s, vilket är ett tecken på att mannen dog av giftinjektionernas S-protein-storm. Om det riktiga viruset hade funnits i honom, hade man med nästan 100% säkerhet även detekterat ANA’s. Vad studien visade var att RT-PCR-tester från väldigt många organ, inklusive hjärnan, var positiva för SARS-CoV-2, vilket tillsammans med bristen på ANA’s måste tolkas som att mRNA-giftinjektions-kodbitarna togs upp i nästan hela kroppen hos mannen, och ledde till S-protein-tillverkning, som ledde till mannens död, detta då S-, S1- och S2-proteinerna har många dokumenterade skadeverkningsmekanismer (se hela dj*vla sidan).]
https://tinyurl.com/5xy6namu
Persistence of SARS CoV-2 S1 Protein in CD16+ Monocytes in Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) Up to 15 Months Post-Infection. [I den här studien visar man att CD16+ monocyter/makrofager kan innehålla S1-proteiner i upp till 15+ månader efter genomgången Covid-19. Det indikerar att makrofagerna har svårt att göra sig av med S1-proteinet, och det innebär troligen att de fortsätter skicka ut inflammatoriska signaler så länge S1-proteinet är kvar i dem. Detta gäller då givetvis även S1-proteinerna från giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/yn2xn3jm
The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity. [I den här utmärkta vetenskapliga artikeln av Palmer och Bhakdi går man genom kinetics för Phraduzer-giftinjektionernas spridning genom kroppen. Man belyser även “complement pathway”-attacker på celler som tar upp Phraudzer-giftinjektionernas kodbitar, de ingående lipidernas toxicitet, med mer.]
https://tinyurl.com/922rfpz3

BLODKROPPAR FÖRSTÖRS:

Videoklipp med fotografiska bevis på hur blodkropparna förstörs av giftinjektionerna från Scamderna:
https://tinyurl.com/bjputppk
Never Before Seen: Blood Doctor Reveals HORRIFIC Findings After Examining Vials. [I detta klipp visas bland annat hur blodkropparna hos giftinjicerade förstörs post-giftinjektionerna, och rullas ihop i så kallad “myntrullar” där de sitter fast i varandra i långa, deformerade kedjor. I detta tillstånd har de röda blodkropparna en ytterst nedsatt förmåga att bära syrgas, och vad värre är, de kan inte heller ta sig genom de minsta kapillärerna i kroppen, eftersom att dessa endast släpper genom 1-2 röda blodkroppar åt gången. Därmed förstörs syresättningen i kroppen på mikronivå, vilket givetvis innebär att vävnader förstörs, däribland särskilt hjärnan där skadorna tenderar att bli permanenta.]
https://tinyurl.com/2d33yyvr – ***

BLODKÄRLEN INFLAMMERAS:

SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2
https://tinyurl.com/54ta43um
De novo vasculitis after mRNA-1273 (Moderna) vaccination. [I den här artikeln beskrivs hur några patienter utvecklar blodkärlsinflammationer efter injektioner med Scamdernas giftblandning.]
https://tinyurl.com/v2jczwx9
SARS-CoV-2 Mediated Endothelial Dysfunction: The Potential Role of Chronic Oxidative Stress. [I den här studien beskrivs hur S-proteinet, genom att det inhiberar ACE2, orsakar/triggar följande skadeverkningar hos celler i blodkärlens väggar: I) mACE2 nedregleras och expressionen av ACE2 minskar, vilket leder till att ATII inte denatureras till anti-inflammatoriska AT1-7, utan istället kan reagera med ATR1, och bilda ett pro-inflammatoriskt komplex som ökar inflammationen i kärlväggarna; II) nedregleringen och förlusten av ACE2 leder därpå till en produktion av ROS i cellerna, och dessa fria radikaler försätter därpå cellen i ett senescent tillstånd där den inte längre arbetar som en cell i kärlväggarna ska göra utan istället emitterar pro-inflammatoriska cytokiner och dylikt. Detta leder till en ökad risk för det multifaktoriella tillståndet åderförkalkning. Vad ännu värre är – den kaskad av händelser som S-proteinet orsakar, är i viss mån självnärande och riskerar att fortsätta långt efter att S-proteinet har försvunnit ur blodomloppet.]
https://tinyurl.com/6ehxufa7

BLODPROPPAR efter giftinjektionerna:

“A Medically Induced Disease Being Produced By This [giftinjektion]” – [15/7/21]
https://tinyurl.com/4uawfvk2
Thrombosis With Thrombocytopenia After the Messenger RNA–1273 Vaccine. [I den här fallstudien beskrivs hur en 65-årig man avrättades med mRNA-giftinjektioner – han erhöll systemiska blodproppar och stora avvikelser i antalet blodplättar, utvecklade sedan sepsis, och dog. Bortse från slutklämmen om att detta är “ovanligt” – det är en signifikant % av de giftinjicerade som dör så här.]
https://tinyurl.com/pw5d82ka
SARS-CoV-2 Vaccine–Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia. [Den här artikeln går in på delar av mekanismerna bakom blodproppar efter giftinjektionerna. Man måste dock bortse från tramset om att dessa skulle vara “ovanliga” – det stämmer inte alls. 62% av de giftinjicerade visar tecken på proppar enligt D-Dimer-test, utan att de nödvändigtvis har stora märkbara proppar. Det blir istället skador distribuerade i hela kapillärnätverket, som jag har förklarat tidigare.]
https://tinyurl.com/3rvkjh4m
SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: Implications for microclot formation in COVID-19. [I den här studien visar man att blodpropparna som skapas av S1-proteinet tenderar att bli mer svårupplösta än normala blodproppar. Giftinjektionerna leder till en frisättning av S1-proteiner, och kan således leda till att blodproppar som bildas efter giftinjektionerna blir svårupplösta och kan utverka större skador.]
https://tinyurl.com/yv56dj66
Antibody epitopes in vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopaenia. [I den här studien beskrivs ytterligare en mekanism per vilken adenovirus-giftinjektionerna mot Covid-19 kan skapa blodproppar.]
https://tinyurl.com/37c3hmep
SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19. [I den här studien fann man att S-proteinet kan binda till blodplättarna, som uttrycker både ACE2 och TMPRSS2, och triggar dem till att börja släppa ut pro-koagulationsfaktorer. Giftinjektionerna ökar alltså “thrombositeten” i blodomloppet, via S-proteinernas verkan på blodplättarna.]
https://tinyurl.com/mst5vpxp
SARS-CoV-2 spike protein induces abnormal inflammatory blood clots neutralized by fibrin immunotherapy. [I den här studien påvisar man att S-proteinet från SARS-CoV-2 (samt då även från giftinjektionerna) binder till fibrinogen och skapar strukturellt abnormala blodproppar som i sig driver inflammatoriska processer.]
https://tinyurl.com/nxhkjzc
Antibody-induced procoagulant platelets in severe COVID-19 infection. [I den här studien på Covid-19-patienter fann man att antikropparna mot viruset, däribland ASA’s som var bundna till S-protein, har en pro-koagulant effekt, genom att utverka apoptos på blodplättarna. Detta innebär att giftinjektionerna, som innehåller både S-proteiner (direkt/indirekt) och ger upphov till ASA’s, kan skapa blodproppar per de häri demonstrerade mekanismerna.]
https://tinyurl.com/z2ffhwv7
Age- and Sex-Specific Incidence of Cerebral Venous Sinus Thrombosis Associated With Ad26.COV2.S COVID-19 Vaccination. [I den här studien fann man att administration av J&J’s giftinjektion leder till en signifikant ökning av incidencensen av en typ av hjärnblödning.]
https://tinyurl.com/c64z8bmh
COVID vaccines and thrombotic events: is mRNA translation and spike protein synthesis by platelets a real possibility? [I detta “Rapid Response”-brev som svar på en BMJ-artikel, så framför artikelförfattaren att ett problem med samtliga mRNA-giftinjektioner, är att blodplättarna också tar upp mRNA-koden, producerar S-proteinerna, och därpå slås de också ut av immunförsvaret, varav mängden pro-trombotiska faktorer frisatta i blodomloppet ökar dramatiskt. Således är samtliga mRNA-giftinjektioner som inte kodar för kroppsegna proteiner extremt farliga, då blodplättarna alltså riskerar att slås ut som följd av giftinjektionerna, med därpå följande kraftigt förhöjd risk för blodproppsbildning, i första hand i kapillärnätverket.]
https://tinyurl.com/uvaasz47
Re: COVID vaccines and thrombotic events: is mRNA translation and spike protein synthesis by platelets a real possibility? [Detta är ett ytterligare svarsbrev av samma författare som skrev ovanstående insändare. Här läggs texten ut mer kring huruvida blodplättar och deras föregångsceller kan ta upp och transkribera främmande mRNA-kod [vilket ju alltså gör dem sårbara för “complement pathway”-angrepp därpå, förutom de intra-cellulära biverkningarna från S-proteinerna]. Artikelförfattaren går även in på biodistributionen av de livsfarliga mRNA-partiklarna.]
https://tinyurl.com/bwbn8zmu
Successful treatment of vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia (VIPIT). [I den här artikeln beskrivs hur en kvinna räddades från giftinjektions-inducerade blodproppar (hon hade misshandlats med pro-SARS-2-giftinjektionen från AstraZatanca). Man beskriver bland annat hur hennes D-Dimer-värden var förhöjda, vilket även Dr. Hoffe från Kanada har vittnat om (se källförteckningen).]
https://tinyurl.com/5azwrfx6

CANCER SKAPAS OCH/ELLER ACCELERERAS AV GIFTSPRUTORNA:

Cardiolipin, the Mitochondrial Signature Lipid: Implication in Cancer. [För att fatta varför denna artikeln är här, se först artikeln “Clinically significant anticardiolipin antibodies associated with COVID-19” i avsnittet om AUTOIMMUNA TILLSTÅND ovanför. Giftinjektionerna accelererar cancer och cancerisering, bland annat genom att inducera höga nivåer av antikroppar verksamma mot cardiolipin.]
https://tinyurl.com/ufv7wzmh
S2 subunit of SARS-nCoV-2 interacts with tumor suppressor protein p53 and BRCA: an in silico study. [I den här studien fann man att S2-komponenten – vilken också kodas för eller finns med i samtliga giftsprutorna – av S-proteinet interagerar med tumör-suppresserande proteinerna p53 samt BRCA 1/2. Emedan det är oklart vad denna interaktion gör, så förefaller interaktionen vara “stark”, vilket troligen innebär att p53 och BRCA 1/2 hämmas av S2. Detta är canceriserande.]
https://tinyurl.com/29annkze
Worrying trend in VAERS. Many new cancers diagnosed a couple weeks after vax. [En Twitter-tråd i ThreadApp-format, om snabb-cancerisering efter giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/4bfds5rj
SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. [I den här studien, även länkad på andra ställen i den här artikeln, så finner man att S-proteinet leder till en kraftig uppreglering av MDM2, vilket i sin tur nedreglerar tumörsuppressor-proteinet p53, vilket försätter cellen i ett “sovande” tillstånd men även kan leda till cancerinsering.]
https://tinyurl.com/54ta43um
New-Onset Neurologic Symptoms and Related Neuro-Oncologic Lesions Discovered After COVID-19 Vaccination: Two Neurosurgical Cases and Review of Post-Vaccine Inflammatory Reponses. [I den här artikeln beskrivs bland annat explosiv cancerisering post giftinjektionerna. Man försöker på slutet påstå att uppkomsten av dessa tillstånd inte har att göra med giftinjektionerna, en standardkommentar man helt kan bortse från.]
https://tinyurl.com/2htypddu
SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination. [I den här artikeln beskriver man att S1- och S2-proteinerna är delaktiga i att skapa celler-i-celler i lungvävnad som har börjat expressera S1 och S2, detta genom att framför allt S2-proteinet medierar fusion mellan celler. Detta innebär att större cellmassor med flera cellkärnor samt även celler-i-celler skapas, vilket man ofta ser i canceriserad vävnad. Giftinjektionerna är således cancerframkallande även på detta sätt då de innehåller och/eller frisätter S-, S1- och S2-proteiner.]
https://tinyurl.com/4r8jzz6a
Syncytia formation by SARS-CoV-2-infected cells. [I den här studien beskriver man hur syncytium formas i lungorna av S2-proteinet ensamt, med andra närliggande celler som uttrycker ACE2. Dessa syncytium fungerar sedan inte som normal lungvävnad, och löper stor risk att tumöriseras (se även ovanstående källa). Då giftinjektionerna innehåller kod för S2-proteinet eller lösa S2-proteiner, så kan alltså giftinjektionerna leda till liknande resultat.]
https://tinyurl.com/mer5525c
Unilateral axillary Adenopathy in the setting of COVID-19 vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs 4 fall av svullna lymfkörtlar några dagar efter giftinjicering med livsfarliga SARS-2-S-protein-innehållande substanser av tvivelaktig bakgrund. Den primära differentialdiagnosen är bröstcancer.]
https://tinyurl.com/4xxr9b9w

FORSKNINGSFUSK:

Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. [I den här studien på de livsfarliga mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer, sponsrad av de kriminella verksamheterna Phraudzer och Biondeath som låg bakom dem, så 1) uppmätte man en totalt sett 43% högre relativ dödsrisk för de som tog giftinjektionerna, 2) man uppmätte signifikant högre risker för “adverse reactions” hos de giftinjicerade jämfört med de som fick placebo (inte jättkonstigt i och för sig) och 3) man giftinjicerade till slut även kontrollgruppen! Den här 6-månaders studien var tänkt att ligga till grund för kriminella FDA’s Emergency Use Authorization, men, FDA gick händelserna i förväg och så snart som EUA’n utfärdades, mitt under pågående studie som alltså skulle ligga till grund för EUA’n, så giftinjicerades nästan hela placebo-gruppen också, varpå man inte längre kunde göra samma jämförelser av biverkningar och dödsfall mellan grupperna, med samma statistiska signifikans. Detta är givetvis oerhört brottsligt. Att den här studien hamnar i den här kategorin, beror på att p*ssbrottslingarna på Phraudzer och Biondeath städar undan dödsstatistiken genom tricksande med kategoriseringar med mer, samt att man bryter mot god forskningssed genom att giftinjicera även placebo-gruppen, detta för att grumla vattnet och göra det svårare att få en bra bild över den mängden biverkningar och dödsfall i de giftinjicerade kontra placebo-gruppen.]
https://tinyurl.com/nbr7jtst
This is Nuts, Moderna and Pfizer Intentionally Lost The Clinical Trial Control Group Testing Vaccine Efficacy and Safety. [Ett lättläst kortare blogginlägg om det ovanstående horribla forskningsfusket.]
https://tinyurl.com/x4ea9kk2
REPORT: Pfizer and Moderna Never Tested For Efficacy and Safety, Intentionally Lost Their Vaccine Control Group During Clinical Trials. [Ytterligare en kortare lättläst artikel om det ovanstående horribla forskningsfusket.]
https://tinyurl.com/2jrte8zh
Systems vaccinology of the BNT162b2 mRNA vaccine in humans. [Detta är den kriminellt formulerade studien som kriminella svenska mainstream-medier slog upp stora positiva rubriker om. Vad studien egentligen visar – om man läser den faktiska datan inklusive “the supplemental data tables”  och inte bara ordvrängandet från brottslingarna (“forskarna”) och d*mskallarna (“journalisterna”) – är detta: I) Att bara blott cirka 10-15% av de giftinjektions-resulterande antikropparna var neutraliserande (en katastrofalt låg siffra). När kroppen själv gör antikroppar mot SARS-2 så tenderar 50-90% av dem att vara neutraliserande. II) Att det inte blir i *närheten* samma antal klonade aktiverade B-celler efter giftinjektionerna, jämfört med andra existerande giftinjektioner mot andra virus. III) Att T-cells-responsen gick ner till baseline efter 42 dagar. Då man inte har mätt på hur pass effektiva dessa T-cellers “antenner” är, så gissar jag på att de flesta av dem är lika dåliga som de icke-neutraliserande antikropparna som giftinjektionerna skapar – detta då T-cellers och B-cellers receptorer sållas fram på samma sätt.  IV) Den celltyp som regleras upp 1000-falt – och som både medierna och “forskarna” försökte få till att bli någonting positivt – är makrofager, som käkar upp bakterier eller döda celler, vilket indikerar att att omfattande vävnadsdestruktion pågår efter giftinjektionerna (se avsnitten ovanför om “complement pathway”-angrepp på celler med S-protein-fragment i sina MHC:s), alltså att massor av vävnader har förstörts och skadats så allvarligt av giftinjektionerna så att makrofagerna rycker ut för att käka upp dem. Detta samlade totalfiasko vrider alltså våra gravt *****blivna och extremt korrupta “journalister”, men även de id*oter till forskare som har skrivit ihop studien, till att bli någonting positivt.]
https://tinyurl.com/tmbc9yx6
Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. [I denna “BMJ investigation” klarläggs omfattande forskningsfusk hos det kriminella företaget Phraudzer, som alltså har förfalskat data och hittat på data, för att framställa deras ytterst hälsovådliga S-protein-giftinjektion i en positiv dager. Så alla pro-giftinjektions-pajasar som påstår att “giftinjektionerna är väl testade och utvärderade” har helt fel – inte nog med att absolut inga långtidsstudier och säkerhetsstudier har gjorts – Phraudzer förfalskade även data till de få studier som faktiskt gjordes.]
https://tinyurl.com/texx2m7y
‘Falsified Data’: Pfizer Vaccine Trial Had Major Flaws, Whistleblower Tells Peer-Reviewed Journal. [Ett lättläst nyhetsinslag från Zero Hedge om det ovanstående ytterst allvarliga och horribla forskningsfusket, som alltså *måste* leda till mycket svåra konsekvenser för de skyldiga.]
https://tinyurl.com/445vrb6j
Spontaneous Abortions and Policies on COVID-19 mRNA Vaccine Use During Pregnancy. [I den här studien går man genom andra “studier” – som bör klassificeras som forskningsfusk samt medhjälp till massmord – beträffande missfall efter giftinjektionerna, och avslöjar att risken för missfall alltså är kraftigt förhöjd efter administration av giftinjektioner – cirka 7-8 gånger högre än vad “studien” man analyserar angav – när korrekta statistiska metoder appliceras på rådatan. mRNA-giftinjektionerna är således extremt farliga för foster.]
https://tinyurl.com/2b98jcac

GRAPHENE OXIDE – TOXICITET:

“Graphene Oxide” är ännu inte en bekräftad beståndsdel i giftinjektionerna för SARS-CoV-2, men används redan i biomedicinska experiment och tillämpningar, däribland i experimentation med så kallad “magnetofection” där man kemo-elektromagnetiskt öppnar cellmembran för att få in något slags hopplöst storföretags dödsmedel i cellerna. Se mer källor om “magnetofection” längre ner i sektionen “MAGNETISK SPOT…”.
Graphene oxide induces toll-like receptor 4 (TLR4)-dependent necrosis in macrophages. [I den här studien demonstrerar man att GO förstör makrofager; sannolikt gäller detta för samtliga celler som har membranexpresserat TLR4.]
https://tinyurl.com/ykmkpwt9
Why are people dying after getting the Covid vaccine? Pathologists now have answers. [Det här blogginlägget tar upp vetenskapliga rön kring “graphene oxide”, men även andra vittnesmål och uttalanden från läkare och forskare, rörande giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/j6b4nsmp

GRAVIDITETER TERMINERAS AV GIFTINJEKTIONERNA:

Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. [I den här studien fann man att gravida kvinnor som gavs giftinjektionerna under de första 13 veckorna av graviditeten, löpte en 82%-ig risk för missfall. Man har dock försökt dölja detta retoriskt, genom att klassificera missfall som fullföljda graviditeter. Rådatan visar dock att risken för missfall är 82% om giftinjektionerna ges under de första 13 veckorna.]
https://tinyurl.com/4xef4drf
Spontaneous Abortions and Policies on COVID-19 mRNA Vaccine Use During Pregnancy. [I den här studien går man genom andra “studier” – som bör klassificeras som forskningsfusk samt medhjälp till massmord – beträffande missfall efter giftinjektionerna, och avslöjar att risken för missfall alltså är kraftigt förhöjd efter administration av giftinjektioner – cirka 7-8 gånger högre än vad “studien” man analyserar angav – när korrekta statistiska metoder appliceras på rådatan. mRNA-giftinjektionerna är således extremt farliga för foster.]
https://tinyurl.com/2b98jcac

HJÄRTAT FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

Israel Spots Probable Link Between Pfizer Vaccine, Myocarditis
https://tinyurl.com/369puxah
Doctor: Heart Failure from mRNA Jabs “Will Kill Most People”. [Vittnesmål från läkare om hur han hittar indikationer på blodproppar i cirka 62% av mRNA-giftinjicerade patienter.]
https://tinyurl.com/4wudhmc6
Myocarditis and Pericarditis After Vaccination for COVID-19. [I den här studien påvisar man högre incidens av hjärtinflammationer efter giftinjektionerna, än vad CDC erkänner. Problemet med studien är att den inte tar upp personer som har fått subkliniska skador på hjärtat efter giftinjektionerna, vilka är svåra att reparera, och som förkortar personernas livslängd.]
https://tinyurl.com/n4te78xc
Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study. [I den här studien påvisar man att risken för hjärtattack och stroke är förhöjd en tid efter Covid-19. Dock förstår inte de lätt *********** forskarna att det är S-proteinet som är riskfaktorn, så id*oterna rekommenderar giftinjektioner med just S-protein. Bortse från det – deras studie visar indirekt att giftinjektionerna i sig leder till förhöjd risk för hjärtattack och strokes.]
https://tinyurl.com/ymzw2kpp
Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children. [Ännu en artikel som handlar om hur barn och ungdomar (mest killar) får hjärtmuskelinflammation av giftinjektionerna. Innan giftinjektions-cirkusen inleddes, så räknades detta alltid som ett mycket allvarligt tillstånd som gav långsiktiga biverkningar. Nu bara kör man på.]
https://tinyurl.com/mk4cwm26
Anti–SARS–CoV–2 Immune Response and Sudden Death: Titin as a Link. [I den här studien påvisar författarinnan att ASA’s är korsreaktiva mot några områden på muskel-proteinet Titin. Detta är en tänkbar förklaring till vissa fall av hjärtattacker utlösta av giftinjektionerna – autoreaktiva “complement pathway-“angrepp på hjärtat från de mycket höga halterna av ASA’s som framför allt Phraudzers och Scamdernas giftinjektioner provocerar fram.]
https://tinyurl.com/v8yewjnf
Intravenous Injection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model. [I den här studien föreslår man att giftinjektionerna har extra lätt att ge livsfarlig livsförkortande hjärtmuskelinflammation delvis baserat på injektionstekniken som giftinjektionsadministratören använder sig av. Givetvis är den säkraste metoden för att undvika horribla biverkningar och förtidig död helt enkelt att inte ta någon S-protein-innehållande eller -framkallande giftinjektion.]
https://tinyurl.com/93h2a636
Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings. [I den här fallrapporten beskrivs de kliniska fynden hos en 22-årig koreansk man som avrättades (via hjärtattack) av Phraudzers giftinjektioner. Artikelförfattarna noterar att även bland de som drabbas av myokardit, så är de kliniska fynden heterogena brottsoffren emellan.]
https://tinyurl.com/r2hzmjxj
SARS-CoV-2 direct cardiac damage through spike-mediated cardiomyocyte fusion. [I den här studien beskriver man hur S-proteinet från SARS-2-viruset – vilket alltså även finns i, eller skapas via, giftinjektionerna – skapar malfungerande cell-konstrukt i hjärtat, vilka stör hjärtats signalering och kan orsaka hjärtattacker och hjärtstopp. Koncentrationen fria S-proteiner i blodomloppet är mycket högre efter giftsprutorna, än efter allt annat än mycket svåra Covid-19-infektioner, bör det noteras. Giftinjektionerna är alltså ett snabbt och enkelt sätt att kraftigt höja risken för hjärtattack.]
https://tinyurl.com/4fyftmnc

HUDEN FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

Toxic Epidermal Necrolysis Post COVID-19 Vaccination – First Reported Case. [I den här fallstudien beskrivs hur en 49-årig kvinna utvecklade mycket omfattande TEN efter giftinjektionerna. Fotografier finns i studien, för den som undrar hur dessa utslag ser ut. De kan alltså utlösas av giftinjektionerna, och förefaller vara en inte helt ovanlig biverkning.]
https://tinyurl.com/2tj5zafu
Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. [I dessa fallrapporter, beskrivs hur diverse utslag i ansiktet uppstår i nära anslutning till administration av  – i dessa fall – Scamdernas SARS-2-giftinjektioner.]
https://tinyurl.com/58vs4v8a
Incidence of Cutaneous Reactions After Messenger RNA COVID-19 Vaccines. [Datan från den här studien föreslår att MINST (studien bygger på självrapportering av biverkningar…) cirka 2% av alla som giftinjiceras med mRNA-kod för toxiska S-proteiner får hudutslag.]
https://tinyurl.com/9c4kr4t8
Morbilliform rash after administration of Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA vaccine. [I den här fallstudien beskrivs hur en person utvecklade en typ av hudutslag efter att ha erhållit en giftinjektion från Phraudzer-BionDeath.]
https://tinyurl.com/a623hfps
COVID-19 vaccine-induced Stevens-Johnson syndrome. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 60-årig man utvecklade Stevens-Johnson syndrome (SJS) efter att ha erhållit en livsfarlig mRNA-giftinjektion med kod för farliga S-proteiner. Patienten utvecklade svåra utslag över hela kroppen, med inslag av nekrotiserande hud, samt feber. Patienten blev tvungen att gå på immunförsvars-nedsättande preparat (hur bra är det???) för att få stopp på detta autoimmuna angrepp på hans hudvävnad.]
https://tinyurl.com/jz6wu9pf

IMMUNFÖRSVARET FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination. [I den här artikeln beskrivs hur blodomloppet dräneras på särskilt CD4+ och CD8+ T-celler, via de omfattande multi-kärnade cellstrukturer och Cell-In-Cells som skapas av i synnerhet S2-proteinet. Dessa syncytiums dränage av T-celler försvagar immunförsvaret, inklusive T-cellers arbete mot tumöriserade celler. Då mRNA-giftinjektionerna innehåller kod för S2-proteinet också, så förstör alltså giftinjektionerna immunförsvaret enligt denna mekanism.]
https://tinyurl.com/4r8jzz6a
My Jaw DROPPED when I Tested Someone’s Immune System After the 2nd Jab. [I den här videon vittnar en läkare om att tester han gjorde på en person som hade fått två giftinjektioner, efter två giftinjektioner visade på kraftigt förhöjda granulocyter, och kraftigt sänkta lymfocyter, däribland T-celler av olika slag och NK-celler. Han spekulerar inte i detalj om tänkbara mekanismer, men detta vittnesmål är alltså i linje med länken straxt ovanför om hur syncytium skapade av S-proteinerna dränerar blodet på T-celler.]
https://tinyurl.com/2ef6f49v – ***

JÄRN – DESTABILISERING AV HOMEOSTAS OCH METABOLISM PÅ GRUND AV GIFTINJEKTIONERNA:

Vaccinerade svenskor får mensrubbningar
https://tinyurl.com/ys8zc8w2

KASTRATION PÅ GRUND AV GIFTINJEKTIONERNA:

Testicular Atrophy and Hypothalamic Pathology in COVID-19: Possibility of the Incidence of Male Infertility and HPG Axis Abnormalities. [Den här studien är ett inledande försök att kasta ljus på minskad testosteron-produktion på grund av Covid-19-infektion. Man spekulerar i en negativ feedback-loop mellan delar av hjärnan och testiklarna. Denna studien ensam ska inte ses som ett tungt bevis mot giftinjektionerna, då den inte innehåller direkta mekanistiska förklaringar eller bevis – men är i samband med andra källor som påvisar att S-proteinet påverkar TLR4 och aktiverar NF-kB-pathways i de aktuella centrana i hjärnan, naturligtvis av yttersta vikt.]
https://tinyurl.com/yztbf788

LUNGORNA FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA:

Sars-Cov2 Spike and Telomerase RNA’s Compared to Arrive at an Explanation for Increased Ageing in Alveolar Cells in Severe COVID-19. [I den här studien finner man att SARS-2-virusets RNA – specifikt kodbitarna för S-proteinet – kan vara en tänkbar förklaring till att lungorna åldras snabbt vid svår Covid-19. Givetvis gäller detta såväl virusets RNA, som mRNA:et från giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/n95y4hch
SARS-CoV-2 spike protein dictates syncytium-mediated lymphocyte elimination. [I synnerhet lungvävnaden förstörs av S-proteinet, då S2-subenheten – som mRNA-giftinjektionerna kodar för – verkställer en snabb fusion av celler i lungorna, vilket leder till att så kallad syncytium och Cell-In-Cell-strukturer bildas. Dessa fungerar sedermera inte som normal lungvävnad ska göra.]
https://tinyurl.com/4r8jzz6a
Syncytia formation by SARS-CoV-2-infected cells. [I den här studien beskriver man hur syncytium formas i lungorna av S2-proteinet ensamt, med andra närliggande celler som uttrycker ACE2. Dessa syncytium fungerar sedan inte som normal lungvävnad. Då giftinjektionerna innehåller kod för eller löst S2-proteinet, så kan alltså giftinjektionerna leda till liknande resultat.]
https://tinyurl.com/mer5525c

MAGNETISK SPOT EFTER GIFTINJEKTIONEN:

Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine
https://tinyurl.com/xekbkc96
Recent Advances on Magnetic Sensitive Hydrogels in Tissue Engineering
https://tinyurl.com/3vbk53ju
Magnetically controlled, hydrogel-based smart transformers
https://tinyurl.com/yzrp4skv
Engineered protein crystals make cells magnetic
https://tinyurl.com/ummty4p9
SARS-CoV-2 Spike protein RBD-coupled magnetic beads. [Via den här länken säljer företag magneter för att avskilja de uppenbarligen magnetiska S-proteinerna…]
https://tinyurl.com/zkmtem4x
Graphene Oxide Conjugated Magnetic Beads for RNA Extraction
https://tinyurl.com/tbrtvaz9
Atomic-scale control of graphene magnetism by using hydrogen atoms. [Om giftinjektionerna innehåller graphene oxide, så förklarar denna länk kanske magnetism post-giftinjektion.]
https://tinyurl.com/3ax6prf5

MUSKLER BRYTS NER AV GIFTINJEKTIONERNA:

Det börjar nu dyka upp information att muskler också bryts ner av (bland annat) Phraudzers och Scamdernas giftinjektioner. Detta beror på att 1) mRNA-koden för de toxiska S-proteinerna tas upp även av muskelceller, som sedan visar fragment av S-proteinet på sina MHC-receptorer, varpå dessa muskelceller sedan förstörs av immunförsvaret, men även 2) att ASA’s är korsreaktiva mot muskelproteinet Titin, varpå kroppens muskler hos vissa personer riskerar att hamna under omfattande “complement pathway”-attacker, särskilt kort efter att giftinjektionerna har administrerats.

Rhabdomyolysis Secondary to COVID-19 Vaccination. [I den här fallrapporten beskriver man hur en äldre man utvecklade omfattande nedbrytning av musklerna efter giftinjicering med Scamdernas livsfarliga mRNA-giftinjektion.]
https://tinyurl.com/pj7kf5ws
Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine. [I den här korta forskningsrapporten rapporterar man in hyperkänslighet på giftinjektionsstället, efter ungefär 7 dagar post giftinjektion. Denna data indikerar att smärtan beror på “complement pathway”- och T-cells-attacker på muskelvävnaden på injektionsstället, som efter några dagar alltså hamnar allt mer under angrepp från det specifika immunförsvaret. Dessa angrepp kvarstår tills S-proteinerna är slut eller muskelvävnaden som deltog i produktionen är förstörd. Smärtan på injektionsplatsen beror alltså på att musklerna i området står under angrepp.]
https://tinyurl.com/mub3jwbd

NEUROLOGISKA SJUKDOMAR EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease
https://tinyurl.com/2cup83jd – ***
SARS-COV-2 VACCINES AND NEURODEGENERATIVE DISEASE
https://tinyurl.com/d6fab4pe
SARS-CoV-2 spike protein interactions with amyloidogenic proteins: Potential clues to neurodegeneration
https://tinyurl.com/4hp56upx
FDA To Add Warning Over Rare Neurological Side Effects Linked To J&J Jabs
https://tinyurl.com/4e45fcjs
Annexin A2 Deficiency Exacerbates Neuroinflammation and Long-Term Neurological Deficits after Traumatic Brain Injury in Mice. [Se avsnittet nedanför under kategorin Sterilisering för att förstå mer om hur detta uppstår efter mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/y6rh6umc
COVID-19 Vaccine Associated Parkinson’s Disease, A Prion Disease Signal in the UK Yellow Card Adverse Event Database
https://tinyurl.com/j79mp4h2
Endothelial cell damage is the central part of COVID-19 and a mouse model induced by injection of the S1 subunit of the spike protein? [Återigen, S-proteinet gör alltså skada på blodkärl och nervceller. Detta gäller även för de S-proteiner som skapas efter eller finns i mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/2fmdjdv7
Coronavirus Disease 2019 and Stroke: Clinical Manifestations and Pathophysiological Insights. [I den här artikeln beskrivs hur S-proteinet från SARS-CoV-2 kan ge strokes med mer hos vissa personer. Eftersom att särskilt mRNA-giftinjektionerna skapar just S-protein, så betyder detta att giftinjektionerna också kan skapa strokes.]
https://tinyurl.com/2mu3dsza
The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice. [I den här studien visar man att S-proteinet som både sitter på viruset och skapas av eller finns i mRNA-giftinjektionerna, passerar blod-hjärn-barriären, och kan således utverka skador direkt på nervceller som expresserar nAChR samt ACE2. Giftinjektionerna är alltså direkt skadliga för hjärnan.]
https://tinyurl.com/38ftp5e9
Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and mouse brain. [I den här studien visar man att SARS-CoV-2 har svårt att ta sig in i hjärnan om infektionerna sker den naturliga vägen. Men om man injicerar viruset in i hjärnan, så orsakar det skador och död vid en hundrafalt lägre dos än den man administrerade till luftvägarna. Således, om man tar giftinjektioner som resulterar i frisatt S-protein direkt i blodomloppet, så är skador på nervsystemet och hjärnan garanterade.]
https://tinyurl.com/fuc8h2jk
The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier. [I den här studien demonstrerade man att S-proteinet förstör blod-hjärn-barriärens funktion och ökar inflammationen i hjärnan.]
https://tinyurl.com/8sb882tn
The hypothalamus as a hub for SARS-CoV-2 brain infection and pathogenesis. [I den här forskningsrapporten så visar man att S-proteinet tar sig in i flera delar av hjärnan, inklusive hypothalamus.]
https://tinyurl.com/28jvd4c9
Aseptic meningitis after vaccination of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. [Fallrapport; artikelförfattarna spekulerar i om S- eller S1-proteiner från giftinjektionen kunde ligga bakom denna akuta typ av hjärnhinneinflammation, detta då de inte hittade några virus eller bakterier som kunde tänkas ligga bakom.]
https://tinyurl.com/vyhvhtum
Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19. [I den här studien påvisar man att personer som har genomlidit svår Covid-19 uppvisar en intelligensförlust om motsvarande cirka 7 IQ-punkter då de testas en tid efter sjukdomen. 1) Det är S- och S1-proteinerna som står för detta intelligenstapp, genom deras inhibition av ACE2 och därpå resulterande inflammation i kapillärerna. 2) Giftinjektionerna – i synnerhet mRNA-varianterna – bör därmed resultera i ett i värsta fall ännu större intelligenstapp, då de skadar blodkärlen dels genom ACE2-inhibition men även genom “complement pathway”-angrepp på celler i hela kroppen som expresserar S-proteinet efter mRNA-giftinjektioner. 3) Den resulterande mängden S-proteiner fria i blodet är också större efter mRNA-giftinjektionerna jämfört med de flesta naturliga Covid-19-förloppp. 4) Märk väl att detta behöver inte indikera permanent förlust av gråa nervceller, utan kanske i bästa fall bara indikerar en (förhoppningsvis) låggradig hypoxi och att många vita hjälparceller runt gråa nervceller inte fungerar som de borde, varpå delar av den neurologiska funktionen går temporärt förlorad.]
https://tinyurl.com/ceawhrjj
New-Onset Neurologic Symptoms and Related Neuro-Oncologic Lesions Discovered After COVID-19 Vaccination: Two Neurosurgical Cases and Review of Post-Vaccine Inflammatory Reponses. [I den här artikeln beskrivs bland annat uppkomst av neurologiska sjukdomstillstånd efter giftinjektionerna. Man försöker på slutet påstå att uppkomsten av dessa tillstånd inte har att göra med giftinjektionerna, en standardkommentar man helt kan bortse från.]
https://tinyurl.com/2htypddu
SARS-CoV-2 spike protein induces brain pericyte immunoreactivity in absence of productive viral infection. [I den här studien beskriver man hur pericytes, en typ av cell i hjärnan, påverkas negativt och i pro-inflammatorisk riktning av S-proteinet ensamt. Pericytes hjälper nervceller och nervcellernas hjälparceller med att skapa rätt sorts miljö för dem, samt med att upprätthålla den så kallade blod-hjärn-barriären. S-proteinerna från giftinjektionerna kan alltså leda direkt till neurologiska skador.]
https://tinyurl.com/33rdfmpe
Post COVID-19 vaccine small fiber neuropathy. [I den här fallstudien beskriver man hur neuropati uppstod efter giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/2cwaxppr
COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series. [I den här fallstudien beskrivs hur 7 personer som fick mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer och Scamderna antingen fick MS de novo, eller fick MS-skov, och i ett fall hur de-myeliniserande hjärninflammation uppstod, efter giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/db2ws7ds
The Effects of Aβ 1-42 Binding to the SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Subunit and Angiotensin-Converting Enzyme 2. [I den här studien beskriver man hur Aβ 1-42, ett protein som tenderar att vara förhöjt vid Alzheimer’s Disease, förstärker bindningen mellan S1-proteinet och ACE2 – vilket alltså gör att RAS destabiliseras ytterligare i en pro-inflammatorisk riktning. Då det framför allt är äldre som har förhöjda halter av Aβ 1-42 i blodet, så löper alltså äldre personer som tar giftinjektionerna en större risk att få ett starkt inflammationspåslag via den nyss beskrivna pro-inflammatoriska destabiliseringen av RAS som sker då ACE2 blockeras (se även sektionen “RAS-destabilisering…” längre ner). Giftinjektionerna är alltså även på detta sätt olämpliga för äldre personer.]
https://tinyurl.com/2krdrcub
– I ett dokument från EU-myndigheten EMA, kring giftinjektionen från Phraudzer, så finns följande formulering: “Reagents used in active substance manufacturing and in the establishment of the MCB and WCB are the only materials of animal origin used in the manufacture of BNT162b2. The applicant has identified contamination of the product by Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) agents as the main theoretical risk associated with these ingredients and it is deemed of minimal risk.“. Man har alltså med ämnen som kan skapa TSE – en progressiv neuro-degenerativ sjukdom som innefattar att det uppstår progressivt växande hål i hjärnan. Detta textavsnitt finns med på sidan 31 av 140 i det härunder bifogade dokumentet.
https://tinyurl.com/5jjkur6v
Relationship between COVID-19 infection and neurodegeneration: Computational insight into interactions between the SARS-CoV-2 spike protein and the monoamine oxidase enzymes. [I den här studien beskrivs hur “wild type”-S-proteinet (med några få ändringar samma som giftinjektionernas S-protein) orsakar signifikanta skiften i affiniteten hos enzymerna MAO-A och MAO-B. Dessa affinitetsförändringar leder till bland annat 1) minskad clearance av serotonin – serotonin är i sig *inte* ett “lyckohormon”, utan ett energisänkande hormon som leder till ökad laktatbildning och ofta är förhöjd hos deprimerade samt personer som begår självmord, och 2) minskad clearance av dopamin. Dopamin är bra på många sätt, men oxideras vid höga halter till metaboliter som i vissa fall är skadliga samt ger upphov till fria radikaler, vilka är ytterst skadliga för i synnerhet gråa nervceller – vissa av dessa metaboliter bedöms även kunna ge upphov till Parkinson’s Disease. De nyss beskrivna skademekanismerna torde vara mest signifikanta för mRNA-giftinjektionerna, som ju skapar temporärt höga koncentrationer av S-proteiner intra-cellulärt. Giftinjektionerna ger alltså även via MAO-destablisering hjärnskador.]
https://tinyurl.com/u9crr529
Potential involvement of monoamine oxidase activity in SARS-COV2 infection and delirium onset. [Den här artikeln innehåller komplementerade data om hur S-proteinet från så väl SARS-2 som därmed från giftinjektionerna, binder till MAO-A/-B.]
https://tinyurl.com/32e45rvm
A Case of Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome Secondary to the Messenger RNA COVID-19 Vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en person som misshandlats med mRNA-giftinjektioner som kodar för det ytterst hälsovådliga SARS-2-S-proteinet, utvecklade POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome) kort efter att ha förgiftats med nyss nämnda biologiska stridsmedel. POTS är ett tillstånd som bland annat innefattar att kroppen inte längre reglerar blodtrycket korrekt i vissa situationer – en slags mismatch mellan aktivitet och blodtryck.]
https://tinyurl.com/vr6seh9u
Transient akathisia after the SARS-Cov-2 vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en kvinna som misshandlats med mRNA-giftinjektioner från Phraudzer/BioNDeath utvecklade transient akatisi, vilket är ett sjukdomstillstånd i Parkinson-klassen som innefattar ofrivilliga muskelsammandragningar och “restless”-symptom. Just den här kvinnan verkar ha haft tur i oturen, då symptomen gick över efter en kortare tid. På sociala medier finns det gott om rapporter, inklusive videovittnesmål, från personer som har fått mycket mer långvariga akatisi-tillstånd efter att ha torterats med de hälsovådliga mRNA-giftinjektionerna från Phraudzer/BioNDeath. Den här fallrapporten bör läsas tillsammans med länkarna “Relationship between COVID-19 infection and neurodegeneration: Computational insight into interactions between the SARS-CoV-2 spike protein and the monoamine oxidase enzymes” och “Potential involvement of monoamine oxidase activity in SARS-COV2 infection and delirium onset” länkande ovanför, vilka alltså ger en tänkbar mekanistisk förklaring till utvecklingen av Parkinsonism efter SARS-2-S-mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/238wjen2

NICOTINE ACETYLCHOLINE RECEPTORS (nAChR) – INTERAKTION MED S-PROTEINET:

Simulations support the interaction of the SARS-CoV-2 spike protein with nicotinic acetylcholine receptors. [I den här studien påvisas att S-proteinet förefaller vara en antagonist för nAChR! nAChR är involverad i att balansera inflammationer – så S-proteinets blockering av nAChR kan accelerera redan existerande inflammatoriska förlopp, förutom de inflammatoriska förloppen som S-proteinet självt skapar genom andra mekanismer.]
https://tinyurl.com/swwnzw6
Impact of ageing on postsynaptic neuronal nicotinic neurotransmission in auditory thalamus. [I den här artikeln beskriver man hur inhiberade nAChR kan ge tinnitus. Så om ni hör talas om att folk får tinnitus eller andra hörselproblem efter giftinjektionerna så är det här en tänkbar förklaring.]
https://tinyurl.com/ek9fbve2

NJURARNA SKADAS AV S-PROTEINET:

Pathophysiology of COVID-19-associated acute kidney injury. [I den här studien tar man upp njurskador i samband med Covid-19, vilka uppstår dels på grund av att celler i njurarna uttrycker ACE2 och kan invaderas av SARS-2-viruset, men även för att dessa ACE2 blockeras av S-proteinet själv, vilket gör att njurarna kan skadas av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/kctss7mz

RAS-destabilisering via s-proteinet:

Renin-Angiotensin-systemet (RAS) är del av homeostasen beträffande blodtrycket med mer. I SARS-CoV-2/Covid-19-sammanhang är det framför allt ACE2, ATR1 och Angiotensin II/1,7 som är av intresse. S-proteinet från både viruset och giftinjektionerna minskar mängden tillgängligt ACE2 i kroppen, vilket leder till att mer Angiotensin II kommer att interagera med ATR1 och bilda ett pro-inflammatoriskt komplex, vilket speciellt för personer i redan dåligt skick, kan trigga en inflammatorisk spiral som dödar dem.

Potential detrimental role of soluble ACE2 in severe COVID-19 comorbid patients. [I den här artikeln beskriver man bland mycket annat hur S-proteinet kan leda till en förlust av membran-bundet ACE2 (mACE2), som då hamnar i blodomloppet och där kan potentiera dels en samtidigt pågående SARS-CoV-2-infektion men även att S-proteinet därpå kan inaktivera det fria ACE2 i blodomloppet (sACE2). Man pekar särskilt ut detta som risk post-giftinjektionerna, i synnerhet för personer med tillstånd som redan innebär ett förhöjt sACE2.]
https://tinyurl.com/3xht2crd
Differential Downregulation of ACE2 by the Spike Proteins of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus and Human Coronavirus NL63. [I den här studien från 2009, som rör coronavirusen SARS-CoV coh NL63 så visar man att deras S-protein kan få mACE2 att fällas ut av cellerna, och då bli sACE2 löst i blodomloppet. Detta destabiliserar då de ACE2-expresserande cellerna som har förlorat sitt ACE2 på detta vis, eftersom att mACE2 är aktivt i den intra-cellulära signaleringen (enligt andra källor i denna artikeln), men destabiliserar även RAS då ACE2-expressionen förefaller nedregleras. Det bör noteras att denna artikel gäller för S-proteinen från NL63 och SARS-CoV – och bara indirekt för S-proteinet som finns på/i SARS-CoV-2 eller de nu aktuella giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/jwz6ukhs

REUMATOLOGISKA ÅKOMMOR EFTER GIFTINJEKTIONERNA:

Raynaud’s Phenomenon after COVID-19 Vaccination: Causative Association, Temporal Connection, or Mere Bystander? [Den här fallrapporten handlar om en person som utvecklade Raynauds Fenomen kort efter att ha erhållit en Covid-19-giftinjektion. Dock fastslås ingen mekanism, varpå man mot bakgrund av endast denna fallrapport inte kan vara säker på att giftinjektionerna ligger bakom även detta tillstånd.]
https://tinyurl.com/xhhzu58n
COVID-19 Infection Induced Raynaud’s Syndrome. [Den här fallrapporten, som ska ses som ett komplement till den direkt ovanstående studien, visar att Raynaud’s även kan uppstå av SARS-CoV-2-infektion. Den gemensamma nämnaren mellan SARS-CoV-2 och giftinjektionerna är just S-proteinet – så alltså kan man med stöd av dessa två studier fastslå att Raynauds Fenomen är en biverkning av just själva S-proteinet i sig, och att giftinjektionerna därmed alltså kan ge Raynauds Fenomen.]
https://tinyurl.com/embevk7z

REVERSE TRANSCRIPTION – RISK ATT mRNA-INJEKTIONENS KOD TAS UPP I GIFTINJICERADE PERSONERS EGET DNA (GÄLLER ÄVEN FÖR SARS-2-VIRUSET I SIG):

SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome
https://tinyurl.com/je7kmvb9
Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues
https://tinyurl.com/azcusx8y

SENESCENCE INDUCERAD AV S-PROTEINET:

SARS-CoV-2 Spike Protein Induces Paracrine Senescence and Leukocyte Adhesion in Endothelial Cells. [I den här studien så visar man att S-proteinet inducerar “sömnläge”/senescens hos celler i kärlväggarna, samt att de senescenta cellerna börjar programmera närliggande celler att också gå ner i viloläge och sluta fungera korrekt. Utöver det demonstrerar man att produktionen av VCAM-1 och ICAM-1 ställs upp i dessa celler, vilket får lymfocyter av olika slag att fastna i dem och därpå infiltrera vävnaden utan att en underliggande inflammation som behöver hanteras egentligen föreligger. Då giftinjektionerna innehåller S-proteiner, så skapar alltså giftinjektionerna en självspridande senescens i framför allt kärlväggarna.]
https://tinyurl.com/33anz89f

SHEDDING AV S-PROTEINET:

A phase 1/2/3, placebo-controlled, randomized, observer-blind, dose-finding study to evaluate the safety, tolerability, immunogenicity, and efficacy of SARS-CoV-2 RNA vaccine candidates against Covid-19 in healthy individuals. [I det här dokumentet från Phraudzer själva så lyfter Phraudzer upp att shedding av giftinjektionen (mRNA-partiklar, andra substanser, plus S-proteinet) kan förekomma, i sektion 8. 3.5.1 och 8. 3.5.3 av dokumentet. Så Phraudzer själva tar upp shedding i sina egna dokument.]
https://tinyurl.com/yfyaphb9
Molecular and Microscopic Analysis of Bacteria and Viruses in Exhaled Breath Collected Using a Simple Impaction and Condensing Method. [I den här artikeln går man in på att bakterier och virus givetvis finns i utandningsluften, vilket innebär att även S-proteiner kan göra det. Artikeln har dock ingenting direkt att göra med SARS-2 eller S-protein.]
https://tinyurl.com/492wk8zf
Proteomic characterization of human exhaled breath condensate. [I den här artikeln beskriver man att cirka ~230-talet proteiner har identifierats mänsklig utandningsluft, varav flera produceras av celler i lungorna och luftvägarna. Således har alla pro-giftinjektions-stollar som påstår att S-proteinet inte kan förekomma i utandningsluften totalt fel.]
https://tinyurl.com/7nmr5nm2
Exhaled breath condensate [EBC] as a potential specimen for diagnosing COVID-19. [I den här artikeln tar man bland annat upp att virus, komponenter av virus och bakterier finns i utandningsluften, och man föreslår utveckling av diagnostiska metoder som använder utandningsluften för att detektera SARS-2. Detta antyder givetvis att även S-proteinet från en giftinjicerad kan finnas i utandningsluften.]
https://tinyurl.com/jra5zvr

SKÖLDKÖRTELN INFLAMMERAS AV GIFTINJEKTIONERNA:

Sköldkörteln innehåller många celler som expresserar membranbundet ACE2, varpå sköldkörteln givetvis riskerar hamna under angrepp från både SARS-2-viruset, men även från S-proteinerna som bildas av mRNA-giftinjektionerna, eller som genom vissa giftinjektionstekniker alltså injiceras direkt i blodomloppet.

Thyrotoxicosis after COVID-19 vaccination: seven case reports and a literature review. [I den här fallrapporten beskrivs 7 fall av inflammerad sköldkörtel efter administration av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/4srfm4u9
Three Cases of Subacute Thyroiditis Following SARS-CoV-2 Vaccine: Postvaccination ASIA Syndrome. [I den här fallrapporten beskrivs 3 fall av inflammerad sköldkörtel efter administration av giftinjektionerna.]https://tinyurl.com/4hfeasef
Subacute Thyroiditis After Receiving the Adenovirus-Vectored Vaccine for Coronavirus Disease (COVID-19). [I den här studien beskrivs hur en 55-årig kvinna utan tidigare problem med sköldkörteln, fick just det, efter att ha misshandlats med en giftinjektion “mot”/för SARS-2, från AstraZatanca.]
https://tinyurl.com/kjru5u3m
Subacute thyroiditis following COVID-19 vaccination in a 67-year-old male patient: a case report. [Den här artikeln beskriver hur en 67-årig man fick subklinisk inflammation i sköldkörteln efter att ha misshandlats med Covid-19-giftinjektioner.]
https://tinyurl.com/wvpcner7

S-PROTEINETS TOXICITET I ALLMÄNHET:

Molecular mimicry between SARS-CoV-2 spike glycoprotein and mammalian proteomes: implications for the vaccine. [Implikationer eluciderade av Parsifaler straxt under länken till studien.]
https://tinyurl.com/4tbmmf2d
https://tinyurl.com/3aduc7ur
New peer reviewed study on COVID-19 vaccines suggests why heart inflammation, blood clots and other dangerous side effects occur.
https://tinyurl.com/bwev9bj9 – ***
Lipid bilayer degradation induced by SARS-CoV-2 spike protein as revealed by neutron reflectometry. [I den här studien demonstrerade man att S-proteinet penetrerar cellmembran både med och utan ACE2 i närheten! Detta är en *extremt* viktig studie att läsa.]
https://tinyurl.com/ws8fswsd
SARS-CoV-2 Infects the Brain Choroid Plexus and Disrupts the Blood-CSF Barrier in Human Brain Organoids. [I den här studien visar man att S-proteinet kan öppna hjärnan och ryggmärgen för virus, bakterier, cytokiner, med mer.]
https://tinyurl.com/2xezxf6s
SARS-CoV-2 spike protein promotes IL-6 trans-signaling by activation of angiotensin II receptor signaling in epithelial cells. [S-proteinet, som alltså skapas av mRNA-giftinjektionerna, visas här regulera upp frisättningen av IL-6, vilket kan accelerera/förvärra inflammationer och autoimmuna tillstånd.]
https://tinyurl.com/nfs3uw55https://tinyurl.com/27kyunxy
SARS-CoV-2 Entry Receptor ACE2 Is Expressed on Very Small CD45- Precursors of Hematopoietic and Endothelial Cells and in Response to Virus Spike Protein Activates the Nlrp3 Inflammasome. [I den här studien demonstrerar man att en typ av små stamceller som är kritiska för att reparera kroppen, förstörs av S-proteinet, genom två pathways, den ena involverar blockering av ACE2 och den andra innefattar signalering via ACE2. Bägge dessa pathways kan leda till en typ av celldöd som heter pyroptos, samt ökad inflammation. Då detta drabbar stamceller (!) så är denna mekanism givetvis oerhört allvarlig. Givetvis gäller detta S-protein både från SARS-2-viruset, men även det som resulterar av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/4sfawvpn
SARS-CoV-2 spike promotes inflammation and apoptosis through autophagy by ROS-suppressed PI3K/AKT/mTOR signaling. [I den här studien demonstrerar man att S-proteinet ensamt – vilket alltså skapas och frisätts av giftinjektionerna – inducerar apoptotisk autofagi, genom att öka produktionen av fria radikaler. S-proteinet kan alltså dysreglera ACE2-expresserande celler till att undergå programmerad celldöd.]
https://tinyurl.com/z6jrutn4
Quantitative assays reveal cell fusion at minimal levels of SARS-CoV-2 spike protein and fusion from without. [I den här studien fastslår man att även omätbara nivåer av lösa S-proteiner i blodomloppet ger upphov till syncytium-formationer mellan ACE2-expresserande celler. Giftinjektionerna leder alltså till omfattande vävnadsskador systemiskt genom hela kroppen på all vävnad som uttrycker ACE2, som då riskerar att fogas samman till stora ej längre korrekt fungerande cellkluster med flera cellkärnor. Dessa syncytium är ju som tidigare nämnt även canceriserande samt dränerar blodet på T-celler.]
https://tinyurl.com/6tbr2huh

STERILISERANDE EFFEKTER AV ANTI-S-ANTIKROPPAR:

Annexin A2 on lung epithelial cell surface is recognized by severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus spike domain 2 antibodies. [I den här studien på SARS-CoV-antikroppar, så upptäckte man att de har en effekt mot Annexin A2, vilket ökar risken för missfall och eller total sterilisering. Att då framtvinga produktion av fler sådana antikroppar via mRNA-giftinjektionerna kan leda till att kvinnor som tar giftinjektionerna steriliseras. Märk väl att SARS-CoV och SARS-CoV-2 har nästan identiska S-proteiner, varpå antikroppar mot det ena viruset bör ha liknande effekter mot det andra viruset, således är ASA’s för SARS-2 potentiellt steriliserande.]
https://tinyurl.com/3d395dv2
Antibodies directed against annexin A2 and obstetric morbidity. [Kompletterande källan till direkt ovanstående länk.]
https://tinyurl.com/n2axzfat
Autoimmunity to Annexin A2 predicts mortality among hospitalised COVID-19 patients.
https://tinyurl.com/867znynp
— “Our study explaining the pathophysiology of acute COVID has been published by ERJ, the flagship scientific journal of the European Respiratory Society @ERSpublications. Here, we describe how severe COVID-19 is NOT a viral pneumonia, but a post-viral autoimmune attack of the lung.
https://tinyurl.com/24ftea85
Pathophysiology of the antiphospholipid antibody syndrome. [I den här artikeln tar man upp att anti-cardiolipin-antikroppar (aPL) kan leda till aborter och de facto sterilitet. Läs först cardiolipin-relaterade artiklar i sektionen “AUTOIMMUNA TILLSTÅND…” övanför. Observera att i denna artikel tar man även upp att aPL kan skapa blodproppar.]
https://tinyurl.com/dv2bzfrr

STERILISERANDE EFFEKTER (INDIREKT) AV ANTIBODY-DEPENDENT ENHANCEMENT OF ENTRY:

Läs först genom materialet ovanför i sektionen “ANTIKROPPAR & ANTIBODY-DEPENDENT ENHANCEMENT OF ENTRY” för att bättre förstå detta avsnitt – konceptet är att giftinjektions-skapade ASA’s kan ge ADE åt SARS-CoV-2 hos de giftinjicerade, varpå modern samt moderkakan kan infekteras, och fostret riskerar därpå att dö. Giftinjektionerna ökar risken för ADE vilket nu är fastställt, och de ökar därmed risken för systemiska genombrottsinfektioner och fosterdöd även hos gravida kvinnor som giftinjicerade sig själva innan graviditeten.

Second-Trimester Miscarriage in a Pregnant Woman With SARS-CoV-2 Infection. [Den här fallrapporten redogör för hur en kvinna med SARS-2-infektion fick missfall, efter att moderkakan påvisats infekterad av SARS-CoV-2.]
https://tinyurl.com/3tymkaec
2019-nCoV epidemic: what about pregnancies? [I den här studien redogör man för kraftigt förhöjd incidens av fosterdöd och andra komplikationer, som följd av SARS-CoV och MERS-CoV – två coronavirus som använder samma typ av S-protein för att ansluta till värdceller som SARS-CoV-2.]
https://tinyurl.com/bzpaatdm
Outcome of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, COVID-19) during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. [I den här meta-analysen går man genom komplikationer under graviditet för SARS-CoV, MERS-CoV och SARS-CoV-2, vilken sammantaget för denna klass av virus med S-protein, verkar resultera i ett förhöjt antal missfall, förtidiga födslar, med fler komplikationer.]
https://tinyurl.com/2xvvu8ry

T-CELLER – EFFEKTER AV GIFTINJEKTIONERNA:

Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals. [I den här studien visar man att om man ger två giftinjektioner till personer som redan har haft SARS-2-infektion den naturliga vägen, så förstörs delar av deras T-minnesceller.]
https://tinyurl.com/uf7kajxu
Structure-guided T cell vaccine design for SARS-CoV-2 variants and sarbecoviruses. [I den här studien så demonstrerar man att T-cells-svaret på Phraudzer-giftinjektionerna är smalare än det som erhålls via naturlig infektion, och dessutom att induktionen av CD8+ T-celler är lägre, och att merparten av T-celler som induceras av giftinjektionerna förefaller vara CD4+ T-celler. Således skapar giftinjektionerna ett undermåligt och smalt T-cells-svar jämfört med naturlig infektion. Se den här Twitter-tråden för mer förklaringar: https://tinyurl.com/4d9vaykw ]
https://tinyurl.com/b8adswb2

VIRUS-reaktivering efter giftinjektionerna:

Hepatitis C Virus Reactivation Following COVID-19 Vaccination – A Case Report. [I den här studien beskrivs reaktivering av Hepatit C efter giftinjektionerna. Reaktiveringen av viruset resulterade i patientens död. Giftinjektionerna har kapacitet att reaktivera flera typer av latenta virus.]
https://tinyurl.com/yn7tn4yj
Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-CoV-2. [I den här fallrapporten beskrivs 7 fall av reaktivering av herpes-viruset Varicella Zoster på grund av giftinjektionerna “mot”/för SARS-2-viruset. Giftinjektionerna kan alltså reaktivera inte bara hepatit-virus (se straxt ovanför), utan även olika typer av herpes-virus.]
https://tinyurl.com/2jrebkvc

ÖGONSKADOR:

Uveitis following the BNT162b2 mRNA vaccination against SARS-CoV-2 infection. [I den här studien beskrivs hur patienter fick ögonskador och/eller ögoninflammationer efter giftinjektionerna. Det bör dock noteras att en del patienter redan hade en historik med skador eller inflammationer i ögon innan giftinjektionerna. Så förutom nytillkomna skador, så följer detta mönstret med att giftinjektionerna accelererar underliggande sjukdomar.]
https://tinyurl.com/ffakwk7m
COVID-19 mRNA vaccination leading to CNS inflammation: a case series. [I den här fallstudien beskrivs bland annat hur en person som fick mRNA-giftinjektionerna fick en de-myeliniserande hjärninflammation på synnerven. Därmed kan man anta att en signifikant % av personer som utvecklar ögonskador post-giftinjektionerna, gör det just på grund av giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/db2ws7ds
Reactivation of herpes simplex keratitis following vaccination for COVID-19. [I den här fallstudien beskrivs hur en 82-årig man som haft herpes simplex keratitis för 40 år sedan, fick ett återfall en dag efter att han erhållit en S-protein-giftinjektion mot/för SARS-CoV-2. Detta ska ses i samband med de omfattande utbrotten av bältros efter S-protein-giftinjektionerna, vilket ju också orsakas av ett herpes-virus.]
https://tinyurl.com/a4re3jkp
Neuromyelitis Optica in a Healthy Female After Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 mRNA-1273 Vaccine. [I den här fallrapporten beskrivs hur en 46-årig kvinna utvecklade demyeliniserande sjukdomar som slog på synnerverna och ryggraden – detta kort efter giftinjektion med en mRNA-giftspruta från Scamderna.]
https://tinyurl.com/9wxfhmwz
Acute reduction of visual acuity and visual field after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine 2nd dose: a case report. [I den här fallrapporten beskrivs hur en man som misshandlats med mRNA-giftinjektioner som kodar för det hälsovådliga SARS-2-S-proteinet, utvecklade allvarliga synfältsnedsättningar och andra synstörningar efter den andra giftinjektionen. Mannen hade dock tur och dessa biverkningar förefaller ha gått över efter en kortare tid.]
https://tinyurl.com/8pz22y7k

ÖVRIGA ARTIKLAR:

SARS-CoV-2 spike protein binds to bacterial lipopolysaccharide and boosts proinflammatory activity. [Giftinjektionsskapat S-protein förvärrar de inflammatoriska effekterna av endotoxin, vilket är extremt farligt i sig.]
https://tinyurl.com/28dhvf99
Unlicensed and unlisted adjuvant in the Moderna jab
https://tinyurl.com/tek9pbnb
SARS-CoV-2 Variants and Vaccines. [I den här artikeln antyds det att giftinjektionerna driver uppkomsten av nya virusvarianter.]
https://tinyurl.com/3wmbtxu7
Covid Vaccine Injuries. [600+ sidor med inlägg från sociala medier om folks biverkningar och dödsfall med mer.]
https://tinyurl.com/f6mr22e8 – ***
Antikroppar efter mild covid-19 håller i minst ett år och binder också den nya Delta-varianten. [Studie från Danderyd visar att naturlig infektion är det bästa skyddet.]
https://tinyurl.com/4b9hbd4a
Vaccine Safety FAQ. [Ett 142 sidor långt dokument fullsmockat med fakta om de extremt farliga livshotande giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/5s9jh7rz
Reactive arthritis after COVID-19 vaccination
https://tinyurl.com/d2xvcjrc
DEADLY SHOTS! Former Pfizer Employee Confirms Poison in COVID ‘Vaccine’
https://tinyurl.com/jdp7f2vh – ***
Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data? [I den här artikeln ifrågasätts om inte mer data behövs för giftinjektionerna och om man har förhastat sig.]
https://tinyurl.com/2tytbr7k
Trump’s doctor Vladimir Zelenko talks to Israeli politicians and health minister about vaccine.
https://tinyurl.com/hnxzps3w
An insight into neurotoxic and toxicity of spike fragments SARS-CoV-2 by exposure environment: A threat to aquatic health?
https://tinyurl.com/352czhxw
Heidelberger Chef-Pathologe fordert mehr Obduktionen von Geimpften. [I den här artikeln redogör en statsanställd patolog i en tysk delstat, för att 30-40% av de som dör inom två veckor efter giftinjektionen enligt honom dör just på grund av sprutan.]
https://tinyurl.com/kjxnuhu3
Open Letter to Dr. Bonnie Henry from BC Physician re: Moderna Vaccine Reactions. [Öppet brev från Dr. Charles Hoffe – som var en av de första att påkalla att omfattande mikro-blodproppar i kapillärerna, enligt testindikationer, skapas hos cirka 62% av de giftinjicerade – till Kanadas sjuk”vårds”myndigheter. I brevet tar Hoffe upp inte bara mikro-blodproppar, utan även att kvinnor förefaller steriliseras av giftinjektionen, vilket jag har redogjort för ovanför.]
https://tinyurl.com/sccvz55c
Top American doctor: COVID shots are ‘obsolete,’ dangerous, must be shut down
https://tinyurl.com/m4hjkwwn – ***
Ná þurfi hjarðónæmi með því að láta veiruna ganga. [Island överger giftinjektions-programmet efter att ha fått smaka på omfattande ADE-effekter. Islands chefsepidemiolog går nu ut och säger att viruset ska spridas fritt för att uppnå flockimmunitet.]
https://tinyurl.com/2y5vhj59
COVID-19 can affect the blood. Its spike protein may be the culprit. [En populärvetenskaplig artikel – allting som beskrivs däri att viruset kan göra, gör även S-proteinet som resulterar från giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/mf3apjkx
Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals. [Den här artikeln har inte direkt att göra med biverkningar från S-proteinet, utan visar att personer med naturliga infektioner har en extremt låg risk att bli smittade igen. Kan vara bra för att hantera rabiata giftinjektions-förespråkare, vars neurologi har havererat på grund av S-proteinerna…]
https://tinyurl.com/yxkc23hd
Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. [Den här studien visar att giftinjicerade har samma nivåer av viruset som icke-giftinjicerade. Giftinjektionerna är således fullständigt värdelösa. De hindrar inte ens viruset från att replikeras.]
https://tinyurl.com/khevs6wh
More Dangerous Side Effects Potentially Linked To mRNA Vaccines, EU Warns. [I den här nyhetsartikeln från 2021-08-11 varnar EU:s “myndig”heter för att det kan finnas fler biverkningar att officiellt tillägga, för mRNA-giftinjektionerna.]
https://tinyurl.com/k56jdyxn
Young adult mortality in Israel during the COVID-19 crisis. [I den här artikeln påvisar författaren en stark ökning av mortaliteten hos 20-49-åringar i framför allt Israel, men även Satansbritannien och Ungern som har kört liknande giftinjektionskampanjer som Israel.]
https://tinyurl.com/cdnvumym
DarkHorse Podcast with Geert Vanden Bossche & Bret Weinstein. [I denna podcast med en av världens främsta experter på vaccin, så går man genom de stora farorna med giftinjektionskampanjen mot SARS-2. I avsnittet går man också genom antikropps-selektion med mer, ur ett översiktligt perspektiv. En bra video för en novis på området som vill ha en översiktlig bild av vad som pågår (även om delar av podcasten är lite mer tekniska).]
https://tinyurl.com/28mebus8 – ***
COVID-19 Vaccine-Induced Radiation Recall Phenomenon. [I den här studien visade man att Phraudzers giftinjektion inducerade så kallat “Radiation Recall Phenomenon” hos patienter som hade fått någon typ av strålbehandling – det vill säga, giftinjektionerna triggade upp hudinflammationer i de tidigare bestrålade hudområdena.]
https://tinyurl.com/2xspuzvx
J&J Vaccine Possibly Linked To Two More Serious Health Conditions, EU Regulator Finds. [Nyheten består i att EU:s ändå hopplösa “regulator” EMA har hittat två “serious adverse health conditions” att lägga till varningar för, beträffande giftinjektionen från J&J, eller 666 som jag kallar dem.]
https://tinyurl.com/58b5nr9s
Covid-19: Most symptomatic children recover within a week, study finds. [I den här studien påvisas att de flesta ungdjävlarna som råkar ut för Convid-19 och blir symptomatiska tillfrisknar inom en vecka. Endast 4,4% av ungdjävlarna som blir symptomatiska är så mer än 28 dagar. Mot bakgrund av denna data finns det givetvis INGEN ANLEDNING ÖVERHUVUDTAGET att ge giftinjektionerna även till barn.]
https://tinyurl.com/45an8vxf
Letter Regarding Covid-19 Vaccine Injuries Dr Patricia Lee. [Brev från en läkare i USA, till CDC och FDA, om giftinjektionsskador hon har observerat.]
https://tinyurl.com/226zdnzb
Dr. Ryan Cole – What the Vaccine spike protein does to the body… [Ett filmklipp från ett föredrag med Dr. Ryan Cole, där han går genom flera aspekter av giftinjektionernas biverkningar.]
https://tinyurl.com/ku5ucnus – ***
COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness – the elephant (not) in the room. [I den här artikeln förklarar man hur statistiken bakom giftinjektionernas effektivitet egentligen ser ut, genom att titta på riskreduktionen i absoluta tal. Den här artikeln är från ganska tidigt 2021, då man ännu inte hade data på att giftinjektions-antikroppssvaret avtar efter cirka 4-7 månader, men påvisar ändå på ett bra sätt hur kriminella mainstream-medier på uppdrag av kriminella Big Phraudma-företag förvillar psykfolkningen till att injicera sig med ohyggligt farliga gifter, till i stort sett ingen nytta alls. Dessutom går inte artikeln in på den mycket stora mängd mycket allvarliga biverkningar som giftinjektionerna leder till – tar man allt detta i beaktande så har giftinjektionerna givetvis en negativ så kallad “vaccine efficiency”.]
https://tinyurl.com/nj72kk88
Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit. [I den här statistiska analysen utförd av två professorer vid universitet i Jena i Tyskland, så demonstrerar man att överdödligheten är positivt korrelerad mot giftinjektionerna, per 0.31.]
https://tinyurl.com/ktmau456
Heavily mutated Omicron variant puts scientists on alert. [I den här nyhetsartikeln publicerad på Nature så framgår det att den nya SARS-2-varianten Omicron bryter genom de hopplösa spillrorna av immunförsvaret som är kvar efter giftinjektionerna. Det framgår att Omicron exporterades till Hong Kong av superspridare som hade förstört sitt immunförsvar genom giftinjektionerna från Phraudzer. Så vi vet right off the bat att Phraudzer-giftinjektionerna ej är verksamma mot Omicron (and not much else either).]
https://tinyurl.com/2p8wz6cx

Villkor för att läsa på hemsidan.

Villkor för att läsa på hemsidan.

1. Dessa villkor gäller även för personer med JavaScript deaktiverat. Samtliga försök att ta sig förbi eventuella popups skall ses som att villkoren accepteras av användaren.

2. Strikt nödvändiga cookies används; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående. Övriga cookies som eventuellt nyttjas härrör från 3:e part; användare som inte accepterar detta måste stänga hemsidan omgående.

3. Informationen på hemsidan är inte avsedd att utgöra diagnostik, rekommenderad behandling, förebyggande behandling, eller botemedel mot något tillstånd eller sjukdom som refereras till på något sätt.

Användare och läsare som är eller kan vara föräldrar, vårdnadshavare, gode män och/eller andra personer med liknande behörigheter över 3:e part, vårdare, sjukvårdspersonal inklusive läkare och annan legitimerad personal, vilka kan komma i kontakt med personer som har ett eller flera tillstånd som refereras till var som helst på den här hemsidan, måste använda eget omdöme i relation till samtligt material på den här hemsidan.

4. Samtliga artikelförfattare och personer på minsta sätt associerade med den här hemsidan och/eller informationen som framför här skall anses sakna samtligt ansvar gentemot både andra personer och företag och samtliga andra slags juridiska entiteter beträffande samtliga typer av finansiella förluster samt samtliga typer av psykiska skador samt samtliga typer av fysiska skador och men, samt samtliga andra straff eller negativa konsekvenser som resulterar av att på något sätt nyttja informationen på den här hemsidan (detta inkluderar samtliga tillämpningar).

5. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges på något sätt i kommersiella syften. Materialet på den här hemsidan får ej citeras eller återges i icke-kommersiella syften utan att länkar tillbaka finns med till den här hemsidans specifika URL från vilket ett citat görs.